Skadestånd och Europakonventionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 januari 2018

Beslut

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12)

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd i den utsträckning som är nödvändig för att gottgöra skadorna.

Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.

Rätten till ersättning i vissa fall till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder ska också utökas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-11-23, 2017-12-05

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador (KU12)

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd i den utsträckning som är nödvändig för att gottgöra skadorna. Det föreslår regeringen.

Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.

Regeringen föreslår också att rätten till ersättning i vissa fall till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder ska utökas.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.