Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar samt andra frågor om offentlighet och sekretess

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2001

Beslut

Skadelidandes rätt till uppgifter ur nedlagda förundersökningar (KU17)

En skadelidande som är i behov av uppgifter i avslutade förundersökningar, för att kunna få anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till egendom tillgodosett, får möjlighet att trots sekretess få del av uppgifterna. Rätten till insyn ska också gälla i andra avslutade brottsutredningar enligt 23 kap. rättegångsbalken och i avslutade utredningar enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-04-24, 2001-05-08

Skadelidandes rätt till uppgifter ur nedlagda förundersökningar (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar. En skadelidande som är i behov av uppgifter i avslutade förundersökningar, för att kunna få anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till egendom tillgodosett, ska ges möjlighet att trots sekretess få del av uppgifterna. Rätten till insyn ska också gälla i andra avslutade brottsutredningar enligt 23 kap. rättegångsbalken och i avslutade utredningar enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.