Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Utländska fartyg ska kunna inspekteras mer ingående (TU18)

Inspektioner av utländska fartygs barlastvattenhantering ska kunna göras i större utsträckning än i dag i svenska hamnar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i barlastvattenlagen.

Barlastvatten är det havsvatten som pumpas ombord ett fartyg som inte är fullastat. Det görs för att stabilisera fartyget. Risken med denna hantering är dock att levande organismer som kan vara farliga för miljön sprids runt om i världen. Det är fartygens hantering kring detta som nu alltså kan inspekteras på ett mer ingående sätt.

Nuvarande bestämmelser innebär att personal i de svenska hamnarna i princip bara får inspektera de utländska fartygens certifikat och liknande handlingar. Lagändringen görs för att den svenska lagen bättre ska stämma överens med internationella bestämmelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda nya regler om när inspektionerna får göras i de svenska hamnarna. Regeringen eller myndigheten får också utfärda avgiftsregler som ska gälla alla ärenden som handlar om barlastvattenfrågor och som myndigheten ansvarar för.

Lagändringarna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer. Regeringens intention är i dagsläget att det kommer att bli den 8 september 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-09
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-06-08
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:TU18

Utländska fartyg ska kunna inspekteras mer ingående (TU18)

Inspektioner av utländska fartygs barlastvattenhantering ska kunna göras i större utsträckning än i dag i svenska hamnar. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i barlastvattenlagen.

Barlastvatten är det havsvatten som pumpas ombord ett fartyg som inte är fullastat. Det görs för att stabilisera fartyget. Risken med denna hantering är dock att levande organismer som kan vara farliga för miljön sprids runt om i världen. Det är fartygens hantering kring detta som nu alltså kan inspekteras på ett mer ingående sätt.

Nuvarande bestämmelser innebär att personal i de svenska hamnarna i princip bara får inspektera de utländska fartygens certifikat och liknande handlingar. Lagändringen görs för att den svenska lagen bättre ska stämma överens med internationella bestämmelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda nya regler om när inspektionerna får göras i de svenska hamnarna. Regeringen eller myndigheten får också utfärda avgiftsregler som ska gälla alla ärenden som handlar om barlastvattenfrågor och som myndigheten ansvarar för.

Lagändringarna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer. Regeringens intention är i dagsläget att det kommer att bli den 8 september 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens proposition om komplettering av barlastvattenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:134.

2. Svensk sjöfarts konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 27 och 28,

2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 5 och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 19.2 i denna del.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 40 1 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 188 130 0 31


3. Närmare om sjöfartsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 2 (M)

4. Inlandssjöfart och kustsjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:28 av Lars Tysklind och Said Abdu (båda L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2162 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 26,

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 43 och 45,

2016/17:2939 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:3183 av Penilla Gunther (KD),

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 13 i denna del och

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 19.2 i denna del.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 39 1 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 188 130 0 31


5. Farleds- och lotsningsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1368 av Jimmy Ståhl (SD),

2016/17:1392 av Jimmy Ståhl (SD),

2016/17:1813 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2016/17:3509 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkandena 11, 12 och 14 samt

2016/17:3510 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 19.2 i denna del.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 41 0 6
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 1
Totalt 261 43 15 30


6. Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3710 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2016/17:164 till handlingarna.

Reservation 6 (SD)

7. Vissa miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:500 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1342 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 8 och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 13 i denna del.

Reservation 7 (L)

8. Båtregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1046 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) yrkande 2.

9. Flytväst i fritidsbåt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M).

10. Förarbevis för vattenskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1693 av Isak From (S).