Särskilda regler under en övergångsperiod förarbetstagare från EU:s nya medlemsstater

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2004

Beslut

Nej till övergångsregler (SfU15)

Riksdagen sade nej till regeringens övergångsregler. Beslutet innebär att inga särskilda övergångsregler ska gälla för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien. Riksdagen beslutade också att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag om möjligheter att bevaka att kollektivavtal följs även på arbetsplatser med oorganiserade arbetstagare.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2003/04:119 läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner om arbetsmarknaden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Frågan om övergångsregler avgörs i kammaren (SfU15)

Ärendet om övergångsregler handlar om huruvida Sverige ska införa övergångsregler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien. Socialförsäkringsutskottet har presenterat ett beslutsunderlag. Socialdemokraterna i utskottet stödjer regeringens förslag till övergångsregler. De håller med regeringen om att arbetstagare från de nya EU-länderna ska ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill inte ha några övergångsregler för arbetstagare från de nya medlemsländerna. Partierna framhåller i en gemensam reservation att samma regler ska gälla för alla EU:s medlemsländer. Moderaterna säger nej till regeringens förslag. Partiet föreslår i en reservation att arbetstagare och anhöriga från de nya EU-länderna ska få uppehållstillstånd under förutsättning att de kan försörja sig. Folkpartiet stödjer inte regeringens skrivelse. Folkpartiet föreslår i sin reservation att en särskild övergångsbestämmelse ska gälla under 2004 som innebär att en arbetstagare får uppehållstillstånd under förutsättning att han eller hon kan försörja sig. Fyra folkpartister har i en motion sagt nej till särskilda övergångsregler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.