Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Billigare alkylatbensin (SkU26)

Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Riksdagen beslutade vidare om vissa ändringar EG:s indrivningsdirektiv.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-21
Justering: 2002-05-28
Trycklov: 2002-06-03
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:SKU26

Billigare alkylatbensin (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att sänka energiskatten på alkylatbensin med 1,50 kr litern. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Riksdagen föreslås godkänna att regeringen själv får bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Vidare föreslås att riksdagen godkänner ändringar i EG:s indrivningsdirektiv. En bestämmelse om att ändringsdirektivet ska gälla som svensk lag tas in i lagen om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-12
4

Beslut

Beslut: 2002-06-12
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sänkt energiskatt på alkylatbensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:177 och avslår motion 2001/02:Sk40.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m07209
c13005
fp14002
kd40002
v37006
mp16000
-0000
Totalt23773039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Genomförande av ändringar i indrivningsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga med den ändringen att ikraftträdandebestämmelsen får följande lydelse: Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:127 i denna del.