Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2002

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade förra året om en ny ordning för hur den ekonomiska vårpropositionen ska utformas. Det innebär att propositionen numera inte innehåller förslag om utgiftstak. Beslut om utgiftstak för de närmaste tre åren fattar riksdagen i stället på hösten efter förslag i budgetpropositionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2002-05-14, 2002-05-16, 2002-05-21

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade förra året om en ny ordning för hur den ekonomiska vårpropositionen ska utformas. Det innebär att propositionen numera inte innehåller förslag om utgiftstak. Beslut om utgiftstak för de närmaste tre åren fattar riksdagen i stället på hösten efter förslag i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.