Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2005

Beslut

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Av beslutet framgår det att den svenska ekonomin är stark. Inflationen är låg och de offentliga finanserna sunda. En rad arbetsmarknadspolitiska satsningar kommer att genomföras. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Taket för lönebidrag kommer att höjas till 15 200 kronor per månad från den 1 juli 2005. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomföras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställning RRS17 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2005-05-12, 2005-05-19

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottets majoritet (s, v och mp) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för arbetet med statsbudgeten för nästa år. Finansutskottet och regeringen konstaterar att den svenska ekonomin är stark - inflationen är låg och de offentliga finanserna är sunda. En rad satsningar föreslås för att få fler i arbete. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Bland annat kommer skattekontrollerna att bli bättre. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomförs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.