Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Stöd till personer som vårdar närstående bör uppmärksammas mer (SoU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om stödet till personer som själva vårdar sina närstående. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar deras behov.

Regeringen ställer sig frågande inför utgångspunkten för Riksrevisionens granskning; att granska statens utformning och organisering av anhörigstödet när det är kommunerna som är huvudansvariga för den verksamheten. Regeringen håller dock med Riksrevisionen om att mer behöver göras för att anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas mer systematiskt inom hela socialtjänsten.

Även socialutskottet, som förberett riksdagens beslut, delar den uppfattningen. Utskottet pekar också på att regeringen framför att flera av de rekommendationer Riksrevisionen kommer med är under utredning eller redan ingår i uppdrag till myndigheter. Utskottet välkomnar detta arbete och vill särskilt lyfta fram Nationellt kunskapscentrum anhörigas arbete med att samla in, strukturera och sprida kunskap samt stimulera utvecklingsarbete i kommunerna.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Stöd till personer som vårdar närstående bör uppmärksammas mer (SoU4)

Regeringen har lämnat en skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om stödet till personer som själva vårdar sina närstående. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar deras behov.

Regeringen ställer sig frågande inför utgångspunkten för Riksrevisionens granskning; att granska statens utformning och organisering av anhörigstödet när det är kommunerna som är huvudansvariga för den verksamheten. Regeringen håller dock med Riksrevisionen om att mer behöver göras för att anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas mer systematiskt inom hela socialtjänsten.

Även socialutskottet delar den uppfattningen. Utskottet pekar också på att regeringen framför att flera av de rekommendationer Riksrevisionen kommer med är under utredning eller redan ingår i uppdrag till myndigheter. Utskottet välkomnar detta arbete och vill särskilt lyfta fram Nationellt kunskapscentrum anhörigas arbete med att samla in, strukturera och sprida kunskap samt stimulera utvecklingsarbete i kommunerna.

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.