Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Riksdagen riktade två tillkännagivanden till regeringen om elnätet (NU21)

Riksdagen riktade två tillkännagivanden till regeringen om elnätet. Riksdagen vill att regeringen ska utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Riksdagen tycker också att Svenska kraftnät bör få ett uppdrag att analysera effektsituationen på några års sikt. Svenska kraftnät är den myndighet som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet för el.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport Förutsättningar för en säker kraftöverföring. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motionerna 2016/17:3671 och 2016/17:3675. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-16
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:NU21

Näringsutskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen om elnätet (NU21)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden till regeringen om elnätet. Utskottet vill att regeringen ska utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Utskottet tycker också att Svenska kraftnät bör få ett uppdrag att analysera effektsituationen på några års sikt. Svenska kraftnät är den myndighet som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet för el.

Näringsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport Förutsättningar för en säker kraftöverföring. Utskottet föreslår även att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:148 till handlingarna.

2. Samhällsekonomiska analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda behovet av att en fristående aktör parallellt med Svenska kraftnät genomför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

3. Handläggningstider för nätinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 42 0 0 5
MP 23 0 0 2
C 0 21 0 1
V 0 20 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 171 149 0 29


4. Återkommande effektanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra långsiktiga analyser av effektsituationen där såväl Sveriges som de närmaste grannländernas situation beaktas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3 och

bifaller delvis motion

2016/17:3671 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Dialog och samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3675 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 7
SD 42 0 0 5
MP 22 1 0 2
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 1
Totalt 190 130 0 29