Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Statens insatser för energieffektivisering inom industrin (NU10)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för energieffektivisering inom industrin. Granskningen har särskilt fokuserat på programmet för energieffektivisering, PFE. Riksrevisionen menar att både målen för och effekterna av PFE är oklara.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringen anser att Riksrevisionens slutsats om effekterna av PFE går lite för långt.

Energieffektivisering är ett viktigt medel för att nå målsättningar om ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft, anser näringsutskottet, som har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att det framgår i skrivelsen att regeringen arbetar med frågan om hur energieffektivisering inom industrin framöver kan förbättras.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Statens insatser för energieffektivisering inom industrin (NU10)

Riksrevisionen har granskat statens insatser för energieffektivisering inom industrin. Granskningen har särskilt fokuserat på om programmet för energieffektivisering, PFE. Riksrevisionen menar att både målen för och effekterna av PFE är oklara.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med anledning av Riksrevisionens rapport. Regeringen anser att Riksrevisionens slutsats om effekterna av PFE går lite för långt.

Energieffektivisering är ett viktigt medel för att nå målsättningar om ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan, ökad försörjningstrygghet och ökad konkurrenskraft, anser näringsutskottet. Utskottet konstaterar att det framgår i skrivelsen att regeringen arbetar med frågan om hur energieffektivisering inom industrin framöver kan förbättras. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.