Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Riksdagen vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet (SoU10)

Riksdagen beslutade om tre tillkännagivanden till regeringen om tandvårdsstödet. Bakgrunden är en granskning från Riksrevisionen som visar att tandvårdsstödet, som infördes genom tandvårdsreformen 2008, fortfarande har flera brister. Det allmänna tandvårdsbidraget har inte fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hade hoppats på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. Regeringen bör också följa upp prisportalen och referensprissystemet. Ett tredje tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionerna 2012/13:So7 yrkandena 1-4 och 2012/13:So466. Delvis bifall till motionerna 2012/13:So471, 2012/13:So529 och 2012/13:So539. Tillkännagivande om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa. Tillkännagivande om att följa upp vilka förutsättningar som finns för en fungerande prisportal samt hur systemet med referenspriser påverkar patientens kostnader och om det är ett effektivt medel för att ge patienter rätt information för att kunna välja tandvård till rätt pris. Tillkännagivande om att överväga behovet av att en myndighet får det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle och vilken information som bör ges så att patientens ställning stärks. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-17
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-13
Trycklov: 2013-02-13
Reservationer 4
Betänkande 2012/13:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2013-01-17

Socialutskottet vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet (SoU10)

Socialutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen om tandvårdsstödet. Bakgrunden är en granskning från Riksrevisionen som visar att tandvårdsstödet, som infördes genom tandvårdsreformen 2008, fortfarande har flera brister. Det allmänna tandvårdsbidraget har inte fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hade hoppats på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. Regeringen bör också följa upp prisportalen och referensprissystemet. Ett tredje förslag till tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks. Förslagen bygger på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-21
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvärdering av tandvårdsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:So466 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) samt
bifaller delvis motionerna
2012/13:So471 av Margareta Cederfelt och Andreas Norlén (båda M) och
2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Prisportal och referensprissystem i tandvårdsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att följa upp vilka förutsättningar som finns för en fungerande prisportal samt hur systemet med referenspriser påverkar patientens kostnader och om det är ett effektivt medel för att ge patienter rätt information för att kunna välja tandvård till rätt pris.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt
bifaller delvis motion
2012/13:So529 av Sven-Erik Bucht och Maria Stenberg (båda S).

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

3. Behovet av en myndighet med samlat ansvar för att patienter får rätt information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att överväga behovet av att en myndighet får det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle och vilken information som bör ges så att patientens ställning stärks.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

4. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:44 till handlingarna.

5. Utredningar om tandhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:So8 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M100106
MP12400
FP20103
C18005
SD20000
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt178140031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Tandvårdsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So417 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:So452 av Anita Brodén (FP) yrkandena 1-3 och
2012/13:So473 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M).