Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Riksdagen vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet (SoU10)

Riksdagen beslutade om tre tillkännagivanden till regeringen om tandvårdsstödet. Bakgrunden är en granskning från Riksrevisionen som visar att tandvårdsstödet, som infördes genom tandvårdsreformen 2008, fortfarande har flera brister. Det allmänna tandvårdsbidraget har inte fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hade hoppats på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. Regeringen bör också följa upp prisportalen och referensprissystemet. Ett tredje tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionerna 2012/13:So7 yrkandena 1-4 och 2012/13:So466. Delvis bifall till motionerna 2012/13:So471, 2012/13:So529 och 2012/13:So539. Tillkännagivande om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa. Tillkännagivande om att följa upp vilka förutsättningar som finns för en fungerande prisportal samt hur systemet med referenspriser påverkar patientens kostnader och om det är ett effektivt medel för att ge patienter rätt information för att kunna välja tandvård till rätt pris. Tillkännagivande om att överväga behovet av att en myndighet får det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle och vilken information som bör ges så att patientens ställning stärks. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Socialutskottet vill att regeringen utvärderar tandvårdsstödet (SoU10)

Socialutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen om tandvårdsstödet. Bakgrunden är en granskning från Riksrevisionen som visar att tandvårdsstödet, som infördes genom tandvårdsreformen 2008, fortfarande har flera brister. Det allmänna tandvårdsbidraget har inte fått så många människor att gå regelbundet till tandläkaren som regeringen hade hoppats på. Högkostnadsskyddet är utformat så att patienten fortfarande betalar en stor del av kostnaderna själv, vilket gör att personer med låga inkomster och stora tandvårdsbehov fortfarande har svårt att ta del av skyddet. Systemet med referenspriser och en prisportal som skulle göra det lättare för patienterna att jämföra priser har inte heller fungerat. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att följa upp om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade. Regeringen bör också följa upp prisportalen och referensprissystemet. Ett tredje förslag till tillkännagivande handlar om att regeringen bör överväga om en myndighet ska få det samlade ansvaret för att patienter får rätt information vid rätt tillfälle så att patientens ställning stärks. Förslagen bygger på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.