Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Det samlade stödet till solel har granskats (NU18)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av det samlade stödet för produktion av solel. Ett stöd är exempelvis investeringsstödet för solceller. Riksrevisionen konstaterar bland annat att de underlag riksdagen har fått för att kunna besluta om effektiva åtgärder saknar analyser. Bland annat saknas ett helhetsgrepp om förnybar elproduktion där solel jämförs med andra tekniker och där kostnader ställs mot varandra.

Regeringen bedömer att riktade stöd behövs för att gynna ny teknik. Risken är liten för att det riktade stödet till solel skulle ge långsiktiga negativa effekter eftersom det är tidsbegränsat. Däremot kommer regeringen att redovisa de långsiktiga statsfinansiella effekterna av stöden till solel och vilka motiv som finns för att ge teknikspecifika stöd.

Riksdagen betonar att Riksrevisionens rapport och regeringens skrivelse är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör energipolitiken. Med det lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Reservationer 4
Betänkande 2017/18:NU18

Det samlade stödet till solel har granskats (NU18)

Näringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av det samlade stödet för produktion av solel. Ett stöd är exempelvis investeringsstödet för solceller. Riksrevisionen konstaterar bland annat att de underlag riksdagen har fått för att kunna besluta om effektiva åtgärder saknar analyser. Bland annat saknas ett helhetsgrepp om förnybar elproduktion där solel jämförs med andra tekniker och där kostnader ställs mot varandra.

Regeringen bedömer att riktade stöd behövs för att gynna ny teknik. Risken är liten för att det riktade stödet till solel skulle ge långsiktiga negativa effekter eftersom det är tidsbegränsat. Däremot kommer regeringen att redovisa de långsiktiga statsfinansiella effekterna av stöden till solel och vilka motiv som finns för att ge teknikspecifika stöd.

Näringsutskottet betonar att Riksrevisionens rapport och regeringens skrivelse är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör energipolitiken. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:181 till handlingarna.

2. Övergripande om stödet till solel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4094 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:4143 av Rickard Nordin (C).

Reservation 1 (M, L, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 34 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 138 100 58 53


3. Översyn av regelverket för solel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, SD, L, KD)