Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Förutsättningarna för arbetskraftsinvandringen måste bli bättre (SfU22)

Förutsättningarna för den svenska arbetskraftsinvandringen behöver förbättras. Det anser riksdagen, som menar att regeringen inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot vare sig långa handläggningstider av arbetstillstånd eller missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring.

Riksdagen har tidigare riktat tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i den här frågan. Riksdagen anser att tillkännagivandet från 2016 om att reglerna ska underlätta för seriösa arbetsgivare snarast måste genomföras. Detsamma gäller tillkännagivandet från april 2017 om att Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, bland annat Skatteverket. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att intensifiera myndighetens arbete för att utveckla reglerna för arbetskraftsinvandring och motverka missbruk dem. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att vidta ytterligare åtgärder för att utveckla reglerna och tillämpningen av reglerna för arbetskraftsinvandringen.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring. Riksdagen sa nej till en motion om prioriteringar vid arbetstillståndsprövningen och lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpningen av regelverket för arbetskraftsinvandringen. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-07
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SfU22

Förutsättningarna för arbetskraftsinvandringen måste bli bättre (SfU22)

Förutsättningarna för den svenska arbetskraftsinvandringen behöver förbättras. Det anser socialförsäkringsutskottet, som menar att regeringen inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot vare sig långa handläggningstider av arbetstillstånd eller missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring.

Riksdagen har tidigare riktat tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i den här frågan. Socialförsäkringsutskottet anser att tillkännagivandet från 2016 om att reglerna ska underlätta för seriösa arbetsgivare snarast måste genomföras. Detsamma gäller tillkännagivandet från april 2017 om att Migrationsverket bör få direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter, bland annat Skatteverket. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att intensifiera myndighetens arbete för att utveckla reglerna för arbetskraftsinvandring och motverka missbruk dem. Socialförsäkringsutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att vidta ytterligare åtgärder för att utveckla reglerna och tillämpningen av reglerna för arbetskraftsinvandringen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till en motion om prioriteringar vid arbetstillståndsprövningen och lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-09
Debatt i kammaren: 2017-06-12
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare åtgärder för arbetskraftsinvandringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpningen av regelverket för arbetskraftsinvandringen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 105 0 7
M 77 0 0 6
SD 38 0 0 9
MP 1 23 0 1
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 2 1 0 0
Totalt 169 147 0 33


2. Prioriteringar vid tillståndsprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 0 37 0 10
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 0
Totalt 276 40 0 33


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:176 till handlingarna.