Konstitutionsutskottets betänkande
2000/01:KU23

Riksdagen inför 2000-talet


Innehåll

2000/01
KU23

Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning
I riksdagsstyrelses förslag hänvisas till
Riksdagskommitt,ns huvudbetänkande  som
behandlar tre av kommitt,ns uppgifter,
nämligen
-     utvärdering av budgetprocessen
och  överväganden  om  behovet  av
förändringar,
-
-     kartläggning och analys  av
riksdagens nuvarande former och resurser
för uppföljning, utvärdering och kontroll
samt
-
utredning av behovet av förändringar i
riksdagens organisation och arbetssätt i
syfte att stärka riksdagens ställning när
det gäller arbetet med EU-frågor.
Arbetet har bedrivits bl.a. genom en
parlamentarisk referensgrupp för var och
en av dessa uppgifter samt under varje
referensgrupp expertgrupper bestående av
tjänstemän. I ett par av expertgrupperna
har    också   tjänstemän   från
Regeringskansliet ingått.
Betänkandet   överlämnades    till
riksdagsstyrelsen den 14 februari 2000.
Den   21   februari   överlämnades
riksdagsstyrelsens   förslag   till
riksdagen.
Riksdagens   ombudsmän,  Riksbanken,
Riksdagens  revisorer,  Statskontoret,
Riksrevisionsverket,
Ekonomistyrningsverket samt de flesta av
landets universitet har på inbjudan av
utskottet inkommit med synpunkter  på
förslaget.
Finansutskottet har yttrat sig  över
riksdagsstyrelsens  förslag.  Yttrandet
(FiU3y) finns i bilaga 3.
Riksdagskommitt,n fortsätter att utreda
vissa frågor. Det gäller t.ex. frågan om
skrivelsers och redogörelsers funktion i
riksdagsarbetet och huruvida de skall
vara förenade med motionsrätt. Vidare
utreds effekterna för riksdagens del av
införandet av politikområden och övergång
till kostnadsbudgetering när det gäller
förändringarnas  effekter  för  bl.a.
rambeslutsmodellen          och
utskottsindelningen.  Behandlingen  av
motioner från den allmänna motionstiden
berörs  också.  Riksdagsstyrelsen  har
uppdragit åt Riksdagskommitt,n att utreda
och lämna förslag som i enlighet med vad
konstitutionsutskottet   anfört   i
betänkande   2000/01:KU8  tillgodoser
riksdagens   eget    behov    av
revisionsliknande        insatser.
Riksdagsstyrelsen har vidare uppdragit åt
Riksdagskommitt,n    att    följa
revisionsfrågans fortsatta hantering.
När det gäller regeringens förslag i 2001
års  ekonomiska vårproposition  (prop.
2000/01:100) om ändringar av ändamål och
verksamheter som skall innefattas i vissa
utgiftsområden, framgår det  inte  av
propositionen vilken beredning av ärendet
som  har skett eller hur samråd med
riksdagen skett i fråga om de föreslagna
ändringarna.
Konstitutionsutskottet har berett övriga
av förslagen berörda utskott tillfälle
att yttra sig. Yttranden har kommit in
från  finansutskottet, skatteutskottet,
utrikesutskottet, trafikutskottet, miljö-
och    jordbruksutskottet    samt
arbetsmarknadsutskottet.
Justitieutskottet har beslutat att inte
avge något yttrande. Yttrandena finns i
bilagorna 4-9.

Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlas  dels
riksdagsstyrelsens  förslag  Riksdagen
inför 2000-talet (2000/01:RS1) jämte en
motion  som väckts med anledning  av
riksdagsstyrelsens förslag, dels 2001 års
ekonomiska   vårproposition   (prop.
2000/01:100),  såvitt  avser  ändrad
utgiftsområdestillhörighet  för  vissa
verksamheter jämte två motionsyrkanden
som   väckts  med  anledning   av
vårpropositionen i denna del.
Riksdagsstyrelsens förslag gäller
budgetprocessen,
uppföljning och utvärdering,
EU-frågor samt
utskottens arbetsformer.
Förslaget innebär att riksdagen  inte
skall ta ställning till en preliminär
fördelning   av   utgifterna   på
utgiftsområden  på  våren  och  att
regeringen inte skall lägga förslag om
utgiftstak för staten i vårpropositionen,
utan utgiftstak för år 3 behandlas i
budgetpropositionen.  Regeringen  bör
senast den 14 maj varje år i skrivelser
lämna resultatredovisningar. Regeringen
bör undersöka vilka möjligheter som finns
att ändra Regeringskansliets arbetsformer
för att motverka att lagrådsgranskning
behöver     genomföras     under
utskottsberedningen. Budgetdebatterna bör
som huvudregel vara sammanhållna och inte
ämnes-indelade. Möjligheten att bedöma de
samhällsekonomiska  konsekvenserna  av
olika  budgetförslag  bör  utvecklas.
Ändringar i riksdagsordningen föreslås
för att möta den utveckling som ägt rum
när det gäller budgetfrågornas hantering
i riksdagen. Vidare föreslås ändringar i
regeringsformen och lagen (1996:1059) om
statsbudgeten.
Riksdagens ställning i arbetet med EU-
frågor bör förstärkas och i detta syfte
föreslås   bl.a.   ändringar   i
riksdagsordningen.
Riksdagen bör vidare enligt förslaget i
ökad utsträckning följa upp och utvärdera
fattade beslut för att åstadkomma ett
bättre berednings- och beslutsunderlag i
den politiska styr- och beslutsprocessen.
I  riksdagsordningen bör  införas  en
bestämmelse om uppgiften att utvärdera
och följa upp. En handlingsplan föreslås
också.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens förslag och föreslår
därutöver   tillkännagivanden   till
regeringen   om   utvärdering   av
förändringarna     samt     till
riksdagsstyrelsen om en översyn av 9 kap.
4 õ regeringsformen och ny benämning för
den ekonomiska vårpropositionen.
Utskottet  avstyrker en  motion  som
väckts    med    anledning    av
riksdagsstyrelsens   förslag.    En
reservation   (s)   föreligger   om
fastställande  av  utgiftstak   och
utgiftsramar på våren.
I  2001 års ekonomiska vårproposition
(prop. 2000/01:100) föreslås ändringar av
ändamål  och verksamheter  som  skall
innefattas i vissa utgiftsområden.
Regeringen föreslår att utgiftsområde 3
ändrar  namn  till Skatt,  tull  och
exekution  och utgiftsområde  5  till
Internationell samverkan. Vidare föreslår
regeringen  att ärenden  om  Sveriges
representation i utlandet överförs till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse,  att
ärenden  om  statlig  personalpolitik
överförs   till   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi  och finansförvaltning,
att  ärenden  om  utsökningsväsendet
överförs till utgiftsområde 3 Skatt, tull
och  exekution samt att  ärenden  om
väderlekstjänsten   överförs   till
utgiftsområde  20 Allmän  miljö-  och
naturvård. Förutom att förslagen påverkar
utgifternas fördelning på utgiftsområden,
medför de ändringar i riksdagsordningens
tilläggsbestämmelser.
I  en  partimotion (fp) och  i  en
fyrpartimotion (m, kd, c, fp), yrkas
avslag på förslaget att flytta ärenden om
utrikesförvaltningen   och   Sveriges
representation  i   utlandet   från
utgiftsområde 5 till utgiftsområde 1.
Konstitutionsutskottet, som har berett
övriga av regeringens förslag berörda
utskott tillfälle att yttra sig, föreslår
att  riksdagen  i  huvudsak  bifaller
propositionen     och     avslår
motionsyrkandena.
En  reservation (m, kd, c, fp)  har
anmälts.

Propositionen

Regeringen föreslår att verksamheter som
hör  till  politikområdet  Effektiv
statsförvaltning    flyttas    från
utgiftsområde  14  Arbetsliv   till
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning. Bakgrunden till att
Arbetsgivarverket    och    Statens
pensionsverk  (SPV)  redovisas  under
utgiftsområde 14 och verksamhetsområdet
Staten  som  arbetsgivare har  enligt
regeringen haft med utskottsbehandlingen
att göra. Verksamheterna har dock inte
haft sina övergripande mål relaterade
till  utgiftsområde  14  utan  till
utgiftsområde 2, eftersom de är ett av
flera  medel  för  att  effektivisera
statsförvaltningen.
Enligt regeringen är lagstiftningen med
anknytning     till     Statliga
arbetsgivarfrågor  begränsad.   SPV:s
verksamhet bygger på kollektivavtal och
den  statliga  arbetsrätten  har  en
begränsad särlagstiftning.
En konsekvens av regeringens förslag om
vilka verksamheter som skall innefattas i
utgiftsområde 2 är att anslagen  1:1
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket och
1:2 Statliga tjänstepensioner m.m. under
utgiftsområde   14   flyttas   till
utgiftsområde   2.   Förändringarna
föranleder     ändringar      i
tilläggsbestämmelserna 4.6.2 och 4.6.15 i
riksdagsordningen.
För  det  fall  riksdagen  godkänner
förslagen ökar den beräknade ramen för
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning med 7 383  miljoner
kronor för 2002. Utgiftsområde 14 minskar
med motsvarande belopp.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill först betona  att  en
utgångspunkt för frågan om hur ärenden
fördelas  mellan  utskotten  är  de
förutsättningar som råder i riksdagen.
Det  är  naturligtvis  önskvärt  att
utskottens beredningsområden så långt som
möjligt  avgränsas på ett  sätt  som
framstår som logiskt och praktiskt i
förhållande till regeringens indelning
av statens verksamhet i politikområden,
men  samtidigt  måste  man  beakta
konsekvenserna    för    riksdagen.
Utskottsindelningen styrs av den s.k.
fackutskottsprincipen, som innebär att
ärenden som hör till ett ämnesområde
hänförs till ett utskott.
Av  tilläggsbestämmelsen  4.6.15  i
riksdagsordningen    framgår    att
arbetsmarknadsutskottet  skall  bereda
ärenden som rör statlig personalpolitik.
Det innebär att utskottet har ansvaret
för beredningen av bl.a. anslagsfrågorna
inom  detta område. Beredningsansvaret
avser  också  lagstiftningsfrågor  med
anknytning till arbetsmarknadens statliga
sektor, exempelvis frågor som rör lagen
(1994:260) om offentlig anställning (LOA)
och    lagen    (1994:261)    om
fullmaktsanställning. Utskottet  brukar
även bereda frågor som rör den statliga
personalpolitiken  utan  att  direkt
hänföras   till   anslags-   eller
lagstiftningsfrågor, exempelvis motioner
om statens policy som arbetsgivare. Det
kan gälla krav på att staten skall vara
en föredömlig arbetsgivare i fråga om
jämställdhet,  etnisk  mångfald  och
funktionshindrades möjligheter att  få
anställning i staten.
Som  arbetsmarknadsutskottet uppfattar
de föreslagna förändringarna är de i
första hand motiverade av regeringens
Tnskan  att  politikområdet  Effektiv
statsförvaltning hålls samman och endast
hänförs till ett utgiftsområde. På det
sättet  kan  man  ha  ett  gemensamt
övergripande mål för anslagen inom detta
område.  I  propositionen  markerar
regeringen   att   den   statliga
arbetsgivarpolitiken är ett av medlen för
att göra statsförvaltningen effektivare.
I propositionen utvecklas inte närmare
vad    beredningsområdet    statlig
personalpolitik omfattar. Propositionen
anger inte heller vilket utskott som vid
en  genomförd förändring skulle  vara
ansvarigt för lagstiftningsfrågorna inom
arbetsmarknadens   statliga   sektor.
Arbetsmarknadsutskottet har dock utgått
från  att regeringens avsikt är  att
beredningsansvaret skall föras över till
finansutskottet för både anslags- och
lagstiftningsfrågorna på området .
Arbetsmarknadsutskottet      delar
regeringens uppfattning att det är av
värde  att man så långt som möjligt
bestämmer politikområdena på ett sådant
sätt att ett politikområde inryms under
ett och samma utgiftsområde. Utskottet
har därför inget emot att de två berörda
anslagen förs över till finansutskottet.
Enligt utskottets mening finns det dock
starka    skäl    för     att
arbetsmarknadsutskottet       även
fortsättningsvis har beredningsansvaret
för den arbetsrättsliga lagstiftningen på
det      statliga      området.
Arbetsmarknadsutskottet   har   lång
tradition att hantera denna lagstiftning.
På den statliga delen av arbetsmarknaden
är det framför allt fråga om lagen om
offentlig  anställning  (LOA).  Ett
ytterligare skäl är att man bör hålla
samman   hela  den  arbetsrättsliga
lagstiftningen. Strävan är att minska
särregleringen för den statliga sektorn,
vilket den nya LOA från 1994 är ett
uttryck för. Detta skulle knappast stå i
strid med fackutskottsprincipen, eftersom
den  arbetsrättsliga lagstiftningen  i
allmänhet  inte har några  omedelbara
budgeteffekter.
Beredningsområdet arbetsrätt, som även
fortsättningsvis är avsett att höra till
arbetsmarknadsutskottet, skulle  mycket
väl  kunna anses inbegripa även  den
arbetsrättsliga speciallagstiftningen för
staten. Den ordning som nu förordas bör
därför anses svara även mot den nya
lydelse av tilläggsbestämmelse 4.6.15 som
regeringen föreslår.
När  det  däremot  gäller  de  mer
policybetonade delarna av den statliga
personalpolitiken     är     det
arbetsmarknadsutskottets uppfattning att
dessa på ett tydligare sätt är en del av
politikområdet. Med det syfte som ligger
bakom förslagen i propositionen är det
svårare  att hävda att dessa  frågor
alltjämt   bör   hänföras   till
arbetsmarknadsutskottet. Gränsen mellan
de olika beredningsområdena är emellertid
inte skarp och tydlig och kan knappast
heller vara det. Det kan inte uteslutas
att  i  ett särskilt fall  en  viss
policyfråga bör anses hänförlig  till
något   av   arbetsmarknadsutskottets
beredningsområden, t.ex. arbetsrätt eller
jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbetslivet.
Sammanfattningsvis          har
arbetsmarknadsutskottet ingen erinran mot
att    beredningsområdet    statlig
personalpolitik, med den avgränsning som
beskrivits  ovan,  förs  över  till
finansutskottet och att riksdagsordningen
Dndras   i   enlighet  med   det.
Arbetsmarknadsutskottet bör dock  även
fortsättningsvis  ha   ansvar   för
arbetsrätten på det statliga området.
Avslutningsvis            vill
arbetsmarknadsutskottet understryka att
det  naturligtvis  är  en  gemensam
angelägenhet för regering och riksdag att
statsbudgetens indelning i utgiftsområden
är adekvat. De fortlöpande förändringar
av  riksdagsordningen som  detta  kan
föranleda bör dock aktualiseras genom
direkta kontakter mellan regering och
riksdagsstyrelse.

Stockholm den 15 maj 2001

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Sven-Erik Österberg (s), Hans
Andersson (v), Margareta Andersson (c),
Mikael Odenberg (m), Björn Kaaling (s),
Martin Nilsson (s), Stefan Attefall (kd),
Laila Bjurling (s), Patrik Norinder (m),
Kristina Zakrisson (s), Camilla Sköld
Jansson (v), Maria Larsson (kd), Christel
Anderberg (m), Elver Jonsson (fp), Anders
Karlsson (s), Henrik Westman (m) och
Birger Schlaug (mp)._______________________________
1 Regeringsformen omtryckt 1998:1437.
2 Riksdagsordningen omtryckt 1998:1450.
3 Senaste lydelse 2000:1062.
4 Senaste lydelse 2000:1062.

Motionen

Motion 2000/01:K5 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m) har väckts med anledning av
förslaget. Motionären behandlar  bl.a.
frågan om budgetdebatternas utformning
och  föreslår,  till  skillnad  från
Riksdagskommitt,n, att debatterna  som
huvudregel bör vara ämnesindelade.

Den ekonomiska vårpropositionen 2001

Regeringen konstaterar i vårpropositionen
2001 att systemet med utgiftstak på det
hela  taget  har  fungerat  väl.  I
utvärderingen av budgetprocessen  (SOU
2000:61) görs bedömningen att den nya
budetprocessen har inneburit en  ökad
långsiktighet i budgetpolitiken genom att
beslut om tak och ramar för budgetarbetet
tas tidigt i processen och att den har
medfört en bättre utgiftskontroll.

Utredningen pekar samtidigt på två
problem med den nya processen. Det ena är
att systemet med budgeteringsmarginal har
fungerat mindre väl. Det andra problemet
är att det bedrivs två snarlika
budgetarbeten per år. Det senare
problemet har även lyfts fram i
Riksdagskommitt,ns utvärdering av
budgetprocessen (2000/01:RS1). Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med
förslag till hur budgetprocessen kan
förbättras ytterligare. Utgångspunkten
för regeringens fortsatta utveckling av
budgetprocessen är att principerna om
budgetdisciplin i de offentliga
finanserna inte får försämras i
förhållande till de principer som för
närvarande gäller.


Finansutskottets ställningstagande

Allmänt om utvärderingen av
budetprocessen
I  likhet med Riksdagskommitt,n anser
utskottet  att  intentionerna  bakom
reformeringen  av  budgetprocessen  i
huvudsak     har     uppfyllts.
Rambeslutsmodellen har bidragit till att
skapa  en  tydligare  ansvars-  och
beslutsordning inom riksdagen. Den ger en
bättre  överblick,  koordinering  och
kontroll över beslutsordningen jämfört
med tidigare.
I  samband med att rambeslutsmodellen
infördes genomfördes ett antal  andra
förändringar som har gett ytterligare
stadga  till  beslutsprocessen  och
hanteringen av budgeten på olika nivåer.
Budgetlagen  har  bidragit  till  en
uppstramning av processen och innebär att
det  regelverk  som  tillämpades  för
statsbudgeten  fått en fastare  form.
Utgiftstaket  har bidragit  till  att
begränsa och kontrollera den statliga
utgiftsutvecklingen. Budgeten har fått en
högre  grad  av  bruttoredovisning,
budgetpropositionen  har  blivit  mer
fullständig, förslagsanslagen har slopats
och kraven på regeringens uppföljning av
budgeten har gjorts starkare. Riksdagen
har fått ett bättre beslutsunderlag som
påtagligt  bidragit till  att  stärka
riksdagens ställning.
Det  kan  också  konstateras  att
rambeslutsmodellen underlättat för  en
minoritetsregering att få igenom sitt
budgetförslag. Det är inte längre möjligt
att genom hoppande majoriteter få igenom
ofinansierade       budgetförslag.
Beslutsordningen  innebär  att  den
majoritet som står bakom inriktningen av
politiken  också  tar  ansvar  för
finansieringen av de utgiftsökningar som
företas inom riksdagen.
Problemet med dubbelarbete vår och höst
Även  vad  gäller  den  arbetsmässiga
belastningen har en viss koncentration
uppnåtts. I den tidigare beslutsordningen
som gällde i riksdagen fram till 1996
behandlades de övergripande ekonomisk-
politiska frågorna minst tre gånger om
året.  De  behandlades  när  budget
propositionen lades i januari, när kom
pletteringspropositionen lades fram  i
slutet av april och som konstateras i
kommitt,ns betänkande behandlades de även
någon  gång  under  hösten  eftersom
regeringen regelmässigt brukade  lägga
fram  ekonomisk-politiska  paket  på
höstarna. Med endast två propositioner om
året,    vårpropositionen     och
budgetpropositionen,  har  således  en
betydande   förbättring    uppnåtts
arbetsmässigt sett jämfört med tidigare.
Däremot har inte den koncentration av
arbetet till att behandla mer långsiktiga
och övergripande frågor på våren uppnåtts
som  förutsågs  i  förarbetena  till
nuvarande ordning, utan behandlingen har
i  betydande utsträckning kommit  att
överlappa  varandra  vår  och  höst.
Riksdagskommitt,n konstaterar detta och
föreslår därför ett antal åtgärder i
syfte    att   renodla    själva
budgetregleringen till hösten.
För  att undvika dubbelarbetet  skall
riksdagen  enligt kommitt,n  inte  ta
ställning till en preliminär fördelning
av  utgifterna på utgiftsområdena  på
våren. Inte heller bör regeringen lägga
förslag  om utgiftstak för staten  i
vårpropositionen, utan utgiftstak för år
3  behandlas  i  budgetpropositionen.
Förslaget  till  riksdagsbeslut   i
vårpropositionen bör innehålla förslag om
att godkänna allmänna riktlinjer för den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken. Riksdagsbehandlingen av
vårpropositionen bör enligt  kommitt,n
ägnas åt en kombinerad makroekonomisk och
ideologisk  diskussion  som  tar  sin
utgångspunkt  i de samlade  politiska
alternativen för den ekonomiska politiken
på medellång och lång sikt. Dessutom bör
arbetsformerna  anpassas   så   att
uppföljning  och  utvärdering  blir
integrerade inslag i budgetprocessen.
Utskottet  delar  uppfattningen  att
dubbelarbetet vår och höst bör undvikas.
Som kommitt,n föreslår bör vårens arbete
ägnas åt de övergripande och långsiktiga
frågorna. Arbetsformerna bör anpassas så
att utrymme skapas för beredningen av
Årsredovisningen för staten  och  att
uppföljning och utvärdering  blir  en
integrerad del av budgetprocessen. Det är
därför följdriktigt att riksdagen inte
bör  ägna  sig åt att behandla  den
preliminära fördelningen av utgifterna på
utgiftsområden. Därigenom undviks att de
olika fackutskotten behöver engageras i
budgetarbetet  redan  på  våren  i
beredningen av ramarna för de  olika
utgiftsområdena.   Redovisningen   av
åtgärdsförslag på olika utgiftsområden i
vårpropositionen har föranlett partierna
att i motionerna redovisa sina synpunkter
på  förslagen  samt att  lägga  fram
alternativa  förslag  av  likaledes
detaljerad  karaktär.  Arbetet  har
därigenom blivit mycket detaljinriktat
redan på våren. Inte heller har det
underlättats av att regeringen funnit sig
föranlåten   att   redovisa   sina
överenskommelser med de partier som man
samarbetat med inför framläggandet av
budgetförslaget.
Från  Finansdepartementets  sida  har
betydelsen av de preliminära  ramarna
framhållits som en av de faktorer som
bidragit till att skapa stadga och lång
siktighet i det interna budgetarbetet i
Regeringskansliet,  vilket  varit  en
förutsättning  för  att  upprätthålla
stramheten i budgeten. Enligt utskottets
mening  bör  denna  stramhet  kunna
åstadkommas på annat sätt. Ramarna har
visat  sig vara av mycket preliminär
karaktär, och de har ofta justerats från
vår till höst varför ett bindande av
besluten med riksdagen har tett  sig
mindre meningsfullt. Regeringen bör kunna
styra budgetarbetet med samma fasthet
genom internt beslutade utgiftsramar.
Utskottet anser i likhet med kommitt,n
att vårens arbete bör inriktas på de
övergripande och långsiktiga frågorna.
Det är angeläget att uppifrån-och-ner-
perspektivet behålls i budgetarbetet och
att man inte redan på våren fördjupar sig
i   budgetens   olika   detaljer.
Riksdagsbehandlingen på våren bör ägnas
åt makroekonomiska bedömningar av den
ekonomiska utvecklingen samt till  en
övergripande ideologisk diskussion som
tar  sin  utgångspunkt i de  samlade
politiska alternativen för den ekonomiska
politiken på medellång och lång sikt.
Förslaget  till  riksdagsbeslut   i
propositionen på våren bör  innehålla
förslag  till  riktlinjer  för  den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken.  Själva  budgetarbetet
bör koncentreras till hösten. För att
undvika  dubbelarbete  bör  regeringen
förelägga riksdagen förslag om utgiftstak
för  år  tre  först i  samband  med
budgetpropositionen. Därigenom  undviks
att partierna i riksdagen redan på våren
tvingas    utforma    detaljerade
budgetalternativ utan kan  koncentrera
detta arbete till hösten i samband med
att   regeringen  presenterar  sitt
budgetförslag.  Utskottet  tillstyrker
således  Riksdagskommitt,ns förslag  i
denna del.
I några av de remissyttranden som lämnats
på  Riksdagskommitt,ns  förslag  har
farhågor uttryckts om att budgetpolitiken
skulle  minska  i  stramhet   och
långsiktighet om inte beslut om taken
fattas  redan på våren. Statskontoret
anför t.ex. att besluten på våren skulle
sakna konkreta beslutspunkter och att de
därmed  skulle komma att  förlora  i
betydelse.   Riksbanken  anser  att
riksdagens takbeslut på våren är  en
viktig  utgångspunkt  för  regeringens
budgetarbete och ser risker för att en
senareläggning av takbesluten kan leda
till att regeringens budgetarbete blir
alltför styrt av de underifrån kommande
anspråken    på    budgetutrymme.
Statsutgifterna skulle därmed riskera att
växa i snabbare takt än om en begränsning
finns som utgångspunkt för budgetarbetet.
Utskottet vill med anledning härav ånyo
framhålla att regeringen för sitt interna
budgetarbete mycket väl bör kunna ange
preliminära utgiftstak redan på våren. Ur
riksdagens synpunkt handlar frågan  i
första hand om när riksdagen skall fatta
sitt  beslut om utgiftstaken,  varvid
önskemålen att undvika dubbelarbete skall
vara styrande.
Utskottet vill med anledning härav ånyo
framhålla att regeringen för sitt interna
budgetarbete mycket väl bör kunna ange
preliminära utgiftstak redan på våren i
syfte  att  styra  och  kontrollera
utvecklingen. Utskottet anser att det
vore mycket allvarligt om de ändringar
kommitt,n föreslagit skulle komma att
leda   till  en  försvagning   av
budgetprocessen och budgetutvecklingen.
Utskottet  anser därför att  det  är
angeläget att redan nu besluta om att en
utvärdering bör göras efter några år om
vilka  effekter som omläggningen  har
inneburit   såväl   vad   gäller
budgetprocessens    innehåll    och
budgetmässiga resultat som vad gäller de
arbetsmässiga konsekvenserna i riksdagen.
Detta bör konstitutionsutskottet föreslå
riksdagen att som sin mening tillkännage
för regeringen.
Övriga frågor
Det finns också enligt utskottets mening
anledning    pröva    om    inte
riksdagsbehandlingen på våren  av  de
långsiktiga  riktlinjerna  för  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken,
såsom utredaren Svante Öberg föreslagit,
även  borde innefatta riktlinjer  för
skattepolitiken.   Därmed    skulle
skattepolitikens inriktning komma  att
godkännas av riksdagen före sommaren, och
beredningen   av   de   konkreta
skatteförslagen för nästa budgetår skulle
kunna starta i så god tid att de kan
föreläggas     riksdagen      i
budgetpropositionen.  Med  en  sådan
framförhållning  skulle skatteförslagen
kunna  beredas  som  Riksdagskommitt,n
förordar  så att de kan underställas
Lagrådet innan de lämnas till riksdagen.
Finansutskottet delar kommitt,ns slutsats
beträffande samarbetet mellan finans- och
skatteutskottet.   Samarbetet   har
underlättats i betydande grad av att
regeringen  i budgetpropositionen  har
redovisat  och beräknat de ekonomiska
effekterna av de skatteförslag som ligger
till grund för budgeten det efterföljande
året. Samordningen mellan utskotten har
fått till följd att texterna i yttrandet
och betänkandet har disponerats på samma
sätt  vilket ökar jämförbarheten  och
underlättar arbetet.
Det finns förutom skattepolitiken ett
område  som enligt utskottets  mening
kräver mer ingående beredning redan på
våren. Det är angeläget för kommunerna
för deras planering av budgetarbete och
beslut  om  långsiktig inriktning  av
verksamheten att staten redan på våren
tydligt redovisar de förslag som får
direkta återverkningar på den kommunala
ekonomin och påverkar planeringen  de
närmaste åren. Regeringen bör  därför
såsom hittills på våren redovisa den
bedömning den gör för utvecklingen av den
kommunala sektorns ekonomi och föreslå
riksdagen  tydliga  riktlinjer  för
inriktningen av den kommunala ekonomin på
längre sikt.
Den nuvarande ekonomiska vårpropositionen
har blivit mycket detaljinriktad och har
följdriktigt i allmänt tal kommit att
kallas  för vårbudgeten. För  att  i
framtiden   markera   propositionens
långsiktiga  syfte  och  övergripande
karaktär bör det övervägas om den inte i
stället borde benämnas Riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
och  i korthet kallas den ekonomiska
riktlinjepropositionen.
Utskottet ser också fördelar med att
tilläggsbudgetarna  läggs  fram  som
särskilda propositioner samtidigt  med
riktlinjepropositionen     respektive
budgetpropositionen. Finansutskottet har
hittills valt att lägga fram förslagen på
tilläggsbudget som ett eget betänkande
med de berörda fackutskottens yttranden
som bilagor. För beredningen av dessa
ärenden är det naturligt att även i
fortsättningen  inhämta  de  berörda
utskottens synpunkter.
Enligt  kommitt,n visar erfarenheterna
från hösten 1998 att riksdagen klarade av
att hantera budgeten under ett valår.
Problem kan emellertid uppstå valår med
regeringsskiften            om
regeringsförhandlingarna  drar  ut  på
tiden. I så fall får enligt kommitt,n
alternativa  beredningssätt  tillämpas,
beroende på den aktuella situationen.
Finansutskottet vill mot denna bakgrund
uppmärksamma  att  ytterst  kan  den
situationen inträffa att riksdagen inte
hinner avsluta budgetregleringen  före
budgetårets början. Detta har förutsetts
i 9 kap. 4 õ regeringsformen:
Om budgetreglering enligt 3 õ icke hinner
avslutas före budgetperiodens  början,
bestämmer riksdagen i den omfattning som
behövs om anslag för tiden till dess
budgetregleringen för perioden slutföres.
Riksdagen kan uppdraga åt finansutskottet
att fatta sådant beslut på riksdagens
vägnar.
Enligt finansutskottets mening kan det
befinnas vara en opraktisk ordning att
beslut först skall fattas för en period
om en, två eller tre månader, till dess
att budgetregleringen hinner slutföras
och sedan därefter skall ett nytt beslut
fattas för återstoden av året. Detta
kommer att innebära att regeringen måste
utfärda  ett regleringsbrev för den ena
perioden och sedan ett annat för den
andra perioden. Osäkerhet kan uppkomma om
hur medlen bör fördelas mellan perioderna
under året och hur en avstämning bör
göras mellan de båda perioderna. För att
inte i förväg onödigtvis behöva binda sig
för att en sådan uppdelning av budgetåret
skall göras, bör i stället denna fråga
kunna avgöras och bedömas när en sådan
situation inträffar. Utskottet förordar
därför att paragrafen i stället  får
följande lydelse:
Om budgetreglering enligt 3 õ icke hinner
avslutas före budgetperiodens  början,
bestämmer riksdagen i den omfattning som
behövs  om anslag för budgetperioden.
Riksdagen kan uppdra åt finansutskottet
att fatta sådant beslut på riksdagens
vägnar.

Stockholm den 8 maj 2001

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell
(kd), Gunnar Hökmark (m), Johan Lönnroth
(v), Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson
(s), Anna Åkerhielm (m), Carin Lundberg
(s), Kjell Nordström (s), Siv Holma (v),
Per  Landgren (kd), Gunnar Ax,n (m),
Yvonne Ruwaida (mp), Lena Ek (c), Karin
Pilsäter (fp), Tommy Waidelich (s) och
Hans Hoff (s).

Avvikande mening


Finansutskottets ställningstagande
av Jan Bergqvist (s), Sonia Karlsson (s),
Carin Lundberg (s), Kjell Nordström (s),
Tommy Waidelich (s) och Hans Hoff (s).
Vi anser att finansutskottets yttrande i
avsnittet        Finansutskottets
ställningstagande  borde  ha  följande
lydelse:
Riksdagskommitt,n  har  sett  som  en
huvuduppgift att korta ner tiden för
riksdagens arbete med budgeten. I detta
avseende innebär kommitt,ns förslag en
stor  framgång. Men tyvärr har  dess
bekämpande  av  "onödigt dubbelarbete"
skett med sådan kraft att kvaliteten i
budgetbehandlingen allvarligt hotas.
De  budgetreformer  som  infördes  i
samband  med  rambeslutsmodellen  har
inneburit kraftigt förbättrad kvalitet i
riksdagens och regeringens arbete med
budgeten.  Hela  det  regelverk  som
tillämpas för statsbudgeten har fått en
fastare form. Budgeten har fått en högre
grad   av   bruttoredovisning   och
transparens.  Budgetpropositionen  har
blivit  mer  fullständig.  Kraven  på
regeringens uppföljning av budgeten har
ökat betydligt. Riksdagen har fått ett
mycket bättre beslutsunderlag, något som
medverkat  till att stärka riksdagens
ställning i budgetprocessen och som också
skapat  förutsättningar  för  bättre
kvalitet i riksdagens beslut.
Riksdagens arbete har också blivit mera
rationellt.  Det  har  skett   en
koncentration av arbetet som bland annat
innebär att de övergripande ekonomisk-
politiska frågorna inte behandlas i lika
många omgångar som tidigare.
Det  vanskliga med Riksdagskommitt,ns
förslag  är  att  den  ekonomiska
vårpropositionen utarmas på sitt innehåll
och därmed får en dramatiskt minskad
betydelse i  det samlade budgetarbetet.
Kommitt,ns  förslag  att   samtliga
övergripande    restriktioner    i
budgetarbetet - såväl utgiftstak  och
saldomål  som preliminära  ramar  för
utgiftsområden - skall  sättas  under
hösten  innebär  att  vårpropositionen
kommer att förlora sin betydelse som
centralt    finanspolitiskt    och
budgetpolitiskt instrument. Detta ter sig
anmärkningsvärt inte minst mot bakgrund
av att kommitt,n samtidigt föreslår att
vårpropositionen    skall    göras
obligatorisk.
Kommitt,ns förslag innebär konkret att
riksdagen  under våren skall  försöka
fastställa  riktlinjerna  för   den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken  utan  att  riksdagen
samtidigt tar beslut om saldomål och om
utgiftstak för staten och för offentlig
sektor. Därmed riskerar riktlinjerna för
den   ekonomiska   politiken   och
budgetpolitiken  som regeringen  skall
presentera i vårpropositionen att enbart
bli politiska ambitioner, utan förankring
och utan styreffekt.
Under den lösligare budgetordning som
vi hade tidigare finns exempel på att en
riksdagsmajoritet faktiskt röstade emot
den  dåvarande regeringens  ekonomiska
riktlinjer utan att regeringen avgick
eller egentligen ändrade något av sin
konkreta ekonomiska politik. Detta kunde
ske  just  därför att de  ekonomiska
riktlinjer som riksdagen underkände inte
hade  någon fast koppling  till  den
konkreta finans- och budgetpolitiken. En
sådan ordning är oacceptabel i en väl
fungerande parlamentarisk demokrati. Men
det finns en risk för att kommitt,ns
förslag kan leda till en återgång till
flera av de negativa inslag som fanns i
den hårt kritiserade budgetprocessen före
1995. Att inte besluta om utgiftstak på
våren kan leda till att fastheten i
budgetprocessen luckras upp. Detta kan
efter hand leda till en minskad tilltro
till finans- och budgetpolitiken.
En budgetbehandling som sker i olika
omgångar kan ge tid åt eftertanke och
fördjupade analyser. Detta kan  skapa
förutsättningar för bättre kvalitet och
större långsiktighet i riksdagens beslut.
Med kommitt,ns förslag finns en risk för
att långsiktigheten minskar, tvärtemot de
ambitioner som kommitt,n i övrigt ger
uttryck för. De långsiktiga frågorna får
inte det tidsmässiga utrymme de kräver,
utan trängs undan av de mer akuta och
detaljerade     frågorna      i
budgetpropositionen. Utan beslut under
våren om exempelvis utgiftstaket riskerar
budgetpolitiken att bli mera kortsiktig.
I kommitt,ns förslag har konsekvenserna
för regeringen inte belysts tillräckligt
och tillräcklig hänsyn har inte tagits
till regeringens behov. Det är av största
betydelse att riksdagen och regeringen
kommer överens om en gemensam ordning för
budgetpolitiken. Man kan inte bortse från
att tidiga beslut om övergripande ramar
och restriktioner har stor betydelse för
regeringens  budgetarbete.  Det  är
väsentligt för regeringens interna arbete
att veta att utgiftstaken för de kommande
två åren ligger fast och att det tredje
året beslutas på våren. Det är inte nog
med att ett beslut på hösten om det
tredje året minskar långsiktigheten med
ca ett halvt år, utan dessutom innebär
vårpropositionens bristande  konkretion
att den allmänt förlorar i betydelse för
regeringens  fortsatta budgetberedning.
Därmed kan statsmakternas kontroll av
utgiftsutvecklingen komma att bli sämre.
Ytterligare ett stort problem uppstår i
samband  med  riktlinjerna  för  den
kommunala ekonomin. I dag kan riksdagen
under våren fastställa tydliga riktlinjer
för den kommunala ekonomin, vilket är av
grundläggande betydelse för kommunernas
ekonomiska planering. Hur detta skall
kunna hanteras på tillfredsställande sätt
i fortsättningen är inte tillräckligt
klarlagt av Riksdagskommitt,n.
En avgörande fråga som inte berörs av
kommitt,n är också hur allmänheten och
väljarna påverkas av den ordning som
kommitt,n föreslår. Det är särskilt inför
ett val viktigt att medborgarna kan få
klart  för  sig vad olika  politiska
alternativ innebär även budgetmässigt på
kort och lång sikt. Från demokratisk
synpunkt har det en avgörande betydelse
att regeringen och oppositionspartierna
före valet redovisar vad deras alternativ
innebär  i  form  av  långsiktiga
utgiftsåtaganden  och   skattemässiga
konsekvenser. Dessa styrs av beslut om
utgiftstak och mål för det finansiella
sparandet. Genom att de presenteras och
behandlas  under vårens riksdagsarbete
utsätts de för en granskning och blir
föremål  för  den politiska  debatten
samtidigt  som  de  presenteras  och
redovisas  i  enhetlig  form,  vilket
underlättar jämförbarheten och  skapar
större  klarhet  om  de  politiska
alternativen. Trots att det finns ett
starkt demokratiskt skäl för en sådan
ordning ger kommitt,ns förslag i stället
en möjlighet att dölja förslagens hela
innebörd och avstå från att redovisa hur
skattesänkningar  och utgiftssatsningar
skall finansieras och rymmas inom de
samhällsekonomiska begränsningarna.
Kommitt,n borde ha tagit betydligt mera
allvarligt på förslaget att åtminstone
under  ett  valår låta de ekonomisk-
politiska riktlinjerna innefatta  även
beslut om utgiftstak och mål för det
finansiella sparandet. Detta förslag har
också  den  fördelen att oppositionen
skulle kunna vara bättre förberedd inför
ett  eventuellt regeringsskifte  efter
valet.
Enligt vår uppfattning är det med den
nuvarande ordningen mycket liten risk för
att riksdagen skulle misslyckas med att
besluta om budgeten innan budgetperioden
börjar. Med Riksdagskommitt,ns förslag
ökar risken. Vi noterar att det uppstått
en diskussion om att grundlagen borde
ändras så att det blir lättare  för
riksdagen att hantera ett sådant fatalt
misslyckande.  Vi  anser  dock  att
ansträngningarna inte i första hand skall
ägnas åt att anpassa regeringsformen till
Riksdagskommitt,ns försämringar, utan att
man  i  stället borde försöka  ändra
Riksdagskommitt,ns förslag så att risken
för ett sådant misslyckande inte ökar i
förhållande till dagens situation.
Sammanfattningsvis är det vår uppfattning
att det går att ytterligare förbättra
budgetprocessen. I sin iver att begränsa
tidsåtgången  för budgetprocessen  går
emellertid Riksdagskommitt,n alldeles för
långt. Som en följd av detta riskerar man
att  få  problem på en rad områden:
Långsiktigheten   i   budgetarbetet
försvagas. Fastheten i budgetprocessen
undermineras. Regeringens  arbete  med
budgeten  försvåras.  Kvaliteten  i
riksdagens beslut försämras. Kommunerna
får sämre möjligheter att bedöma  de
ekonomiska förutsättningarna  för  sin
verksamhet. Och värst av allt: Väljarnas
möjligheter  att bedöma de  politiska
alternativen  riskerar att  försämras,
vilket kan vara till stor skada för vår
demokrati.
Särskilt yttrande


Problemet med dubbelarbete vår och höst
av Karin Pilsäter (fp).
Jag anser i likhet med Riksdagskommitt,n
att vårens arbete bör inriktas på de
övergripande och långsiktiga frågorna.
Det är angeläget att uppifrån-och-ner-
perspektivet behålls i budgetarbetet och
att man inte redan på våren fördjupar sig
i budgetens olika detaljer. Till skillnad
från riksdagskommitt,n anser vi att för
att  ge  de  ekonomisk-politiska  och
budgetpolitiska riktlinjerna ett konkret
och fast innehåll även vid beredningen på
våren bör de innehålla en redovisning av
skattepolitikens inrikning,  utgiftstak
och mål för det finansiella sparandet för
de  närmaste tre åren. I annat fall
riskerar de att få samma allmänna och
oprecisa  innebörd  som  besluten  om
riktlinjerna hade före reformeringen av
budgetprocessen då riksdagens beslut om
övergripande riktlinjer hade mycket liten
betydelse   för   inriktningen   av
budgetarbetet  och  den  ekonomiska
politiken.  Som  utskottet  redovisat
tidigare (1999/2000:FiU13) hände det vid
ett par tillfällen under 1970- och 1980-
talen att en riksdagsmajoritet röstade
ned regeringens förslag till ekonomisk-
politiska riktlinjer utan att detta ledde
till  någon  ändrad  inriktning  på
budgetarbetet och än mindre till att
regeringen  behövde ta  de  politiska
konsekvenserna av detta och avgå.
Det  är  också  angeläget  att  de
långsiktiga och övergripande  frågorna
Tvervägs och bereds skilda  från  de
kortsiktiga och mer detaljerade frågorna
som   behandlas  i  samband   med
budgetpropositionen.  I  annat  fall
tenderar de att komma i skymundan och få
stå tillbaka för de kortsiktiga frågorna.
Dessutom framstår alltid ett tak för
utgifterna som för lågt när det ställs
mot  de  utgifter som  skall  rymmas
därunder. Det finns därmed en risk för
att taken inte kommer att bedömas utifrån
de   övergripande  perspektiven  om
samhällsekonomiskt   utrymme    och
långsiktiga  åtaganden. Tilltron  till
fastheten i budgetpolitiken kan därmed
komma att ifrågasättas. Vi anser således
att dessa frågor bör ingå i de ekonomisk-
politiska riktlinjer som behandlas av
riksdagen på våren. Det är viktigt att
regeringen i propositionen på våren inte
tar  upp budgetens detaljer utan att
fördjupningen sker först på hösten. I
annat fall tvingas riksdagen till att
behandla dessa frågor både vår och höst.

Bilaga 4
Finansutskottets yttrande
2000/01:FiU4y

Ändrad utgiftsområdestillhörighet för
vissa anslag (prop. 2000/01:100)

Till konstitutionsutskottet


Sammanfattning
Finansutskottet tillstyrker i huvudsak
regeringens förslag i vårpropositionen
om ändringar av ändamål och verksamheter
som   skall  innefattas  i  vissa
utgiftsområden.  Utskottet  anger  i
yttrandet  vissa riktlinjer  för  det
fortsatta arbetet i syfte att anpassa
indelningen  i  politikområden  till
riksdagens arbetsformer.
Utskottet tillstyrker att ärenden  om
Sveriges  representation  i  utlandet
överförs till utgiftsområde 1  Rikets
styrelse. Fyra partier (m, kd, fp och c)
avstyrker  förslaget i  en  avvikande
mening.
Vidare tillstyrker utskottet att anslagen
till Arbetsgivarverket och Statens
pensionsverk (SPV) överflyttas från
utgiftsområde 14 till utgiftsområde 2.
Utskottet anser dock att arbetsmarknads
utskottet även fortsättningsvis bör
hantera lagstiftningsfrågorna och
motionerna avseende personalpolitiken i
staten. Detta kan motiveras med
hänvisning till dessa frågors nära anknyt
ning till arbetsrätten, arbetstids- och
semesterlagstiftningen samt jämställd
hetsfrågorna i arbetslivet som hanteras
av arbetsmarknadsutskottet.


Finansutskottets överväganden


Konstitutionsutskottet har den 19 april
2001  beslutat  bereda finansutskottet
tillfälle att yttra sig över regeringens
förslag i den ekonomiska vårpropositionen
(punkterna  6-10)  om  ändringar  i
riksdagsordningen som innebär att vissa
utgiftsområden byter namn och att vissa
anslag  skall  byta  utgiftsområdes
tillhörighet.
Propositionen
Utgiftsområde 3 föreslås ändra namn till
Skatt, tull och exekution och utgifts
område 5 till Internationell samverkan.
Ärenden om Sveriges representation i
utlandet föreslås bli överförda  till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, statlig
personalpolitik  till utgiftsområde  2
Samhällsekonomi  och finansförvaltning,
utsökningsväsendet till utgiftsområde 3
Skatt,  tull  och  exekution  samt
väderlekstjänsten till utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård.
Regeringen redovisar i vårpropositionen
vad  finansutskottet  uttalade  med
anledning av budgetpropositionen för 2001
(bet. 2000/01:FiU1). Den konsekvens av
politikområdesindelningen,      som
finansutskottet lyfter  fram  i  sitt
betänkande (redovisas nedan), är enligt
regeringen otillfredsställande för såväl
regeringen som riksdagen. I syfte att
anpassa indelningen i politikområden till
riksdagens arbetsformer, lämnar därför
regeringen i ett första steg förslag om
Dndringar av ändamål och verksamheter som
skall innefattas i vissa utgiftsområden.
Förslagen  påverkar också  utgifternas
fördelning på utgiftsområden.
Anslagsflyttningarnas konsekvenser  för
ramarna för berörda utgiftsområden
Miljoner kronor
Utgiftsområde 2002
UO 1      Rikets styrelse   + 1
814
UO 2  Samhällsekonomi och förvaltning
+ 7 383
UO 3   Skatt, tull och exekution + 1
395
UO 4      Rättsväsendet    - 1
395
UO 5    Internationell samverkan - 1
814
UO 14       Arbetsliv- 7 383
UO 20  Allmän miljö- och naturvård+ 207
UO 22     Kommunikationer   - 207
Netto         0
Regeringskansliet utgör sedan  den  1
januari  1997  en  myndighet.  Dess
verksamhet finansieras dock från  två
skilda anslag, nämligen anslaget 90:5
Regeringskansliet    m.m.    under
utgiftsområde  1  och  anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5. Regeringen föreslår att anslaget för
utrikesförvaltningen   flyttas   från
utgiftsområde 5 till utgiftsområde 1.
Förslaget  innebär att ändamålet  för
anslaget Regeringskansliet, utgiftsområde
1 Rikets styrelse utvidgas till att även
omfatta       utrikesförvaltningen.
Utrikesförvaltningens verksamhet kommer
inte  längre  att  finansieras  inom
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell  samverkan.  I  detta
sammanhang vill regeringen anföra att det
är särskilt angeläget att vidareutveckla
formerna för dialogen med riksdagen när
det gäller Sveriges representation  i
utlandet.
Regeringen  föreslår vidare  att  två
verksamheter,  Arbetsgivarverket  och
Statens pensionsverk (SPV), som hör till
politikområdet Effektiv statsförvaltning
flyttas från utgiftsområde 14 Arbetsliv
till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning.  Verksamheterna  har
inte  haft  sina  övergripande  mål
relaterade till utgiftsområde 14 utan
till utgiftsområde 2, eftersom de är ett
av flera medel för att effektivisera
statsförvaltningen, anförs det i  vår
propositionen.
Den lagstiftning som reglerar statliga
arbetsgivarfrågor är begränsad.  SPV:s
verksamhet bygger på kollektivavtal och
arbetsrätten   har   en   begränsad
särlagstiftning för den statliga sektorn.
En konsekvens av regeringens förslag om
förändring av vilket ändamål och vilka
verksamheter  som skall innefattas  i
utgiftsområde 2 är att anslagen  1:1
stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket och
1:2 statliga tjänstepensioner m.m. under
utgiftsområde 14 Arbetsliv flyttas till
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning.  Detta  föranleder
ändringar  i tilläggsbestämmelserna  i
riksdagsordningen 4.6.2 och 4.6.15.
Motioner
I Folkpartiets partimotion Fi20 (yrkande
24) och i en fyrpartimotion, K10 av Göran
Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp), yrkas
avslag på förslaget att flytta ärenden om
Sveriges representation i utlandet till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Finansutskottets tidigare uttalanden
När finansutskottet i höstas kommenterade
införandet  av  politikområden  byggde
ställningstagandet på  yttranden  från
flera  av  utskotten. I sitt  budget
betänkande (bet. 2000/01:FiU1 s. 277-278)
skrev utskottet bl.a. att indelningen i
politikområden kan ge förutsättningar för
bättre  mål  inom  ramen  för  resul
tatstyrningen.   Samtidigt   betonade
emellertid  utskottet  att  det  är
nödvändigt att regeringen i det fortsatta
utvecklingsarbetet beaktar konsekvenserna
för  riksdagen  av  indelningen  i
politikområden. Bl.a. skrev utskottet att
det      förhållandet      att
politikområdesindelningen  skär  genom
såväl  utgiftsområdesindelningen  som
utskottsindelningen väcker en rad frågor.
En konsekvens av detta är att mål och
resurser i vissa fall inte bereds av
samma utskott. Givet att det skall finnas
ett samband mellan målformulering och
resurstilldelning är detta förhållande
enligt    finansutskottets   mening
otillfredsställande.
Vidare konstaterade finansutskottet att
politikområdena  varierar  kraftigt  i
storlek. Politikområdet Minoritetspolitik
är minst (0,008 mdkr) och Ersättning för
arbetsoförmåga är störst (102  mdkr).
Frågan är om det är jämförbara storheter
utifrån vilka det går att föra en rimlig
prioriteringsdiskussion.       Som
finansutskottet  såg  det  finns  det
anledning att minska skillnaden mellan de
minsta och de största politikområdena.
Även  antalet anslag varierar mellan
politikområdena.  Det  minsta  antalet
anslag inom ett utgiftsområde är ett.
Även i detta avseende ansåg utskottet att
det fanns möjlighet till förändringar.
Enligt finansutskottets uppfattning bör
på  sikt politik- och utgiftsområdena
bringas i större överensstämmelse. Det
kan ske genom att utgiftsområdena helt
ersätts av politikområden som kommer att
ligga  till grund för rambeslutet  i
riksdagen på hösten, vilket i så fall
kräver att antalet politikområden blir
väsentligt mindre. I annat fall, menade
utskottet, får politikområdena inordnas
under utgiftsområdena på ett sådant sätt
att  de  inte  skär  över  flera
utgiftsområden,  något  som  sannolikt
kräver vissa förändringar av anslagens
hemtillhörighet i utgiftsområden och i
utskottsorganisationen.
Vid sidan av finansutskottet tog flera
andra utskott i yttranden och betänkanden
upp   olika   aspekter   av   hur
politikområdesindelningen påverkat  bud
getberedningen  på  deras  respektive
beredningsområde.
Även  i  betänkande  FiU2  behandlade
utskottet  förslaget om politikområdes
indelningen och särskilt konsekvenserna
för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning. Enligt förslagen  i
budgetpropositionen       omfattar
utgiftsområde 2 politikområdena Effektiv
statsförvaltning och Finansiella system
och tillsyn.
I     politikområdet    Effektiv
statsförvaltning ingår två anslag som
finns  uppförda  på utgiftsområde  14
Arbetsliv, vilket arbetsmarknadsutskottet
ansvarar för. Det gäller anslagen för
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket på
2,2  miljoner  kronor  och  Statliga
tjänstepensioner på  7  500  miljoner
kronor. Genom att tjänstepensionerna har
inordnats i politikområdet har  detta
blivit mer än tio gånger större än det
annars skulle ha varit. Det har också
lett till, framhöll utskottet, att man
inom ett och samma politikområde blandar
transfereringsutgifter        med
förvaltningsutgifter, något som strider
mot intentionerna bakom den nuvarande
indelningen i utgiftsområden. Motivet för
att hålla sådana utgifter åtskilda var
enligt Riksdagsutredningen (1993/94:TK3)
att deras realekonomiska effekter  är
väsentligt olika och att de därför av
analysskäl borde hållas isär.
Till politikområdet Finansiella system
och  tillsyn  förde  man  i  budget
propositionen    anslaget     för
Lotteriinspektionen som finns uppfört på
utgiftsområde  17  Kultur,  medier,
trossamfund och fritid som bereds av
kulturutskottet. Även här delar alltså
finansutskottet beredningsansvaret  med
ett  annat  utskott i och  med  att
finansutskottet  behandlar  mål  och
resultat för Lotteriinspektionen medan
kulturutskottet  bereder  inspektionens
anslagsfrågor.
Att frågan om resurser bereds inom ett
utgiftsområde och frågan om mål  och
resultat behandlas i anslutning till ett
annat  kommer naturligtvis att  skapa
problem när man i ett senare skede skall
utvärdera verksamheten inom respektive
politikområde, framhöll utskottet.
Utskottet pekade också på att Riksdagens
revisorers anslag inte hänförts  till
något politikområde medan anslaget till
Riksrevisionsverket  ingår  i  politik
området Effektiv statsförvaltning.  En
konsekvens av detta är att de  båda
myndigheterna som sysslar med samma typ
av granskning av statlig verksamhet och
arbetar med liknande mål inte behandlas
inom samma politikområde.
Utskottets ställningstagande

Politikområdesindelningen
Regeringen föreslår i budgetpropositionen
ett  antal överflyttningar av  anslag
mellan utgiftsområden i syfte att minska
antalet skärningar mellan politikområden
och  utgiftsområden.  Utskottet  ser
positivt  på  detta.  Som  utskottet
framhållit tidigare (2000/01:FiU1, FiU2)
skapar   det   förhållandet   att
politikområdesindelningen  skär  igenom
såväl  utgiftsområdesindelningen  som
utskottsindelningen en  del  praktiska
problem i riksdagsarbetet. En konsekvens
av detta blir att mål och resurser kommer
att beredas av olika utskott. Givet att
det  finns  ett  samband  mellan  de
formulerade     målen      och
resurstilldelningen    är    detta
otillfredsställande.      Utskottets
uppfattning är, som redovisats ovan, att
politik- och utgiftsområdena bör bringas
i större överensstämmelse med varandra.
Det kan antingen ske genom att utgifts
områdena helt ersätts av politikområden
eller genom att politikområdena inordnas
under utgiftsområdena på ett sådant sätt
att  de  inte  skär  över  flera
utgiftsområden.  Utskottet  anser  att
utgiftsområdena    bör    behållas.
Utgiftsområdena har en omfattning och
storlek  som  är  väl  anpassad  för
riksdagens rambeslutsmodell. De har också
haft den stabilitet över tiden som är
nödvändig för att den flerårscykel som
budgeteringen,   uppföljningen   och
utvärderingen utgör skall kunna fungera.
Utskottets  slutsats är  således  att
politikområdena  i  största  möjliga
utsträckning  bör  inordnas   under
utgiftsområdena.  Det  kräver  vissa
förändringar av anslagens hemtillhörighet
i    utgiftsområden    och    i
utskottsorganisationen.
Utskottet är dock medvetet om att vissa
sektorsövergripande politikområden, som
t.ex.  forskningspolitik, inte  enkelt
låter sig inordnas i utgiftsområdena. Det
kan  därför inte uteslutas att dessa
frågor måste hanteras i särskild ordning.
Vidare har utskottet konstaterat att
politikområdena  varierar  kraftigt  i
storlek, och frågan uppkommer om det är
jämförbara storheter utifrån vilka det
går   att   föra   en   rimlig
prioriteringsdiskussion.  Politikområden
bör därför inte göras alltför små, varken
vad gäller belopp eller antal anslag. I
några fall bör man överväga om de inte i
stället   bör   göras   om   till
verksamhetsområden    under    ett
politikområde. Det skulle i så fall få
till följd att antalet politikområden kan
minskas.
Utskottet förutsätter således att det
revideringsarbete som  nu  inletts  i
vårpropositionen  fortsätter  med  den
inriktning som utskottet här redovisat.
Förutsättningarna att nå ett både för
riksdagen och regeringen gott resultat
underlättas om arbetet sker i samarbete
med  berörda  utskott.  Frågor  av
övergripande karaktär bör kunna stämmas
av   under   arbetets  gång   med
Riksdagskommitt,n som uttalat att den
avser att fortsätta sitt arbete bl.a. med
politikområdenas   konsekvenser   för
riksdagen som (tillsammans med  andra
förändringar) kan komma att få betydelse
för     rambeslutsmodellen    och
utskottsindelningen (förs.  2000/01:RS1
kap. 9).
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Utskottet ser det som naturligt att sedan
Regeringskansliet  ombildats  till  en
myndighet de båda förvaltningsanslagen
slås samman till ett för myndigheten
gemensamt  anslag. Det bör underlätta
styrningen av myndigheten  och  skapa
bättre förutsättningar för en effektivare
resursanvändning. En rationell hantering
i riksdagen i enlighet med vad utskottet
anfört ovan talar för att tillhörande
frågor hanteras i ett utskott. Utskottet
tillstyrker  således att  ärenden  om
Sveriges  representation  i  utlandet
överförs till utgiftsområde 1  Rikets
styrelse.  Det  är dock  av  största
betydelse   att  ta   till   vara
utrikesutskottets sakkunskap på  detta
område.   Enligt   finansutskottets
uppfattning är det en naturlig del av den
nya ordningen att utrikesutskottet alltid
skall ges möjlighet att yttra sig i
frågor som gäller beredningen av Sveriges
representation i utlandet.  Motionerna
Fi20 (fp) yrkande 2 och KU10 (m, kd, c,
fp)    bör    avstyrkas    av
konstitutionsutskottet.
Politikområde Effektiv statsförvaltning
Det  främsta syftet med ändringen  i
riksdagsordningen att flytta frågor om
Statlig    personalpolitik    till
finansutskottets ansvarsområde tycks vara
att  göra det möjligt att överflytta
anslagen  till  Arbetsgivarverket  och
Statens  pensionsverk  (SPV)   från
utgiftsområde 14 till utgiftsområde 2.
Därigenom  uppnås  att  politikområdet
Effektiv statsförvaltning hålls samman
inom ett utgiftsområde. Vidare markeras
att arbetsgivarpolitiken är ett av medlen
för   att  göra  statsförvaltningen
effektivare. I propositionen nämns också
att staten som arbetsgivare inte har haft
sina övergripande mål relaterade till
utgiftsområde 14 utan till utgiftsområde
2.
Begreppet statlig personalpolitik har
hittills     även     innefattat
lagstiftningsfrågor med anknytning till
arbetsmarknadens statliga sektor. Bland
de lagar som berörs kan t.ex. nämnas
lagen om offentlig anställning (LOA).
Något  motiv  för att  flytta  även
beredningen av dessa lagfrågor utvecklas
inte   i   propositionen.   Enligt
riksdagsordningen  (RO  4:6)  fördelas
ärenden som hör till samma ämnesområde
till samma utskott. Det innebär  att
budget- och lagstiftningsfrågor avseende
ett  ämnesområde vanligtvis  behandlas
samlat i ett utskott. Riksdagen kan dock
avvika från denna princip för fördelning
av ärenden "om det i särskilt fall är
påkallat av hänsyn till sambandet mellan
olika  ärenden, ett ärendes särskilda
beskaffenhet  eller arbetsförhållanden"
(RO 4:6 sista stycket).
Med      beredningen      av
lagstiftningsfrågorna kring den statliga
personalpolitiken följer även ansvaret
att bereda de motioner om dessa frågor
som brukar väckas under den allmänna
motionstiden. Dessa motioner brukar t.ex.
ta upp frågor om hur staten skall vara en
föredömlig  arbetsgivare i  fråga  om
jämställdhet,  etnisk  mångfald  och
åtgärder  för  att  underlätta  för
funktionshindrade.
Beredningen av frågor om lagstiftningen
och   motioner  om  den  statliga
personalpolitiken har en lång tradition i
arbetsmarknadsutskottet. Beredningen av
anslaget till Arbetsgivarverket har sedan
den nya beslutsordningen för budgeten
infördes  1997 legat i arbetsmarknads
utskottet,  men  dessförinnan  växlade
ansvaret  mellan  de båda  utskotten.
Finansutskottet hade under ett antal år
ansvaret för den statliga lönepolitiken
och hade till uppgift att godkänna de
statliga  löneavtalen  på  riksdagens
vägnar.  Under  denna period  svarade
utskottet  också för  beredningen  av
Arbetsgivarverkets anslag.
Det är således möjligt att skilja på
beredningen   av   anslagen   till
Arbetsgivarverket  och  SPV  och  på
beredningen av lagstiftningsfrågorna om
personalpolitiken. Enligt finansutskottet
bör   arbetsmarknadsutskottet   även
fortsättningsvis         hantera
lagstiftningsfrågorna och motionerna om
personalpolitiken i staten. Detta kan
motiveras med att dessa frågor har en
nära  anknytning  till  arbetsrätten,
arbetstids-  och semesterlagstiftningen
samt jämställdhetsfrågorna i arbetslivet
som hanteras av arbetsmarknadsutskottet.
Tilläggsbestämmelserna         i
riksdagsordningen    4.6.2    för
finansutskottet skulle kunna  utformas
enligt följande.
"Det skall vidare bereda ärenden  av
allmän  betydelse för  den  kommunala
ekonomin  samt  ärenden  om  statliga
arbetsgivarfrågor, statlig statistik...
Begreppet statlig personalpolitik  får
därmed en något annan innebörd än för
närvarande   i   och   med   att
Arbetsgivarverket och SPV kommer  att
hänföras till statliga arbetsgivarfrågor
inom finansutskottets beredningsområde.
Den ändrade innebörden bör markeras i
riksdagsordningens  tilläggsbestämmelser
4.6.15 avseende arbetsmarknadsutskottet.
Det     bör    framgå     att
arbetsmarknadsutskottet       även
fortsättningsvis  ansvarar  för  vissa
personalpolitiska frågor i staten.

Stockholm den 15 maj 2001

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell
(kd),  Gunnar  Hökmark  (m),  Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s),
Johan Lönnroth (v), Sonia Karlsson (s),
Anna Åkerhielm (m), Carin Lundberg (s),
Kjell Nordström (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Gunnar Ax,n (m), Yvonne
Ruwaida (mp), Karin Pilsäter (fp), Carl-
Axel Johansson (m) och Agne Hansson (c).


Avvikande mening


Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Anna Åkerhielm (m), Per Landgren (kd),
Gunnar Ax,n (m), Karin Pilsäter (fp),
Carl-Axel Johansson (m) och Agne Hansson
(c).
Vi anser att finansutskottets yttrande i
avsnittet        Finansutskottets
ställningstagande   under   rubriken
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse borde ha
följande lydelse:
I Utrikesdepartementets uppgifter ingår
både stabs- och myndighetsuppgifter.
Åtskillnaden mellan Regeringskansliets
stabsuppgifter och myndighetsutövning har
varit och är ett viktigt inslag i den
svenska förvaltningsstrukturen.
Undantaget har varit utrikesförvaltningen
med dess alldeles speciella förhållanden.
Det är därför angeläget att riksdagen
även fortsättningsvis har inflytande över
utrikesförvaltningens organisation och
dimensionering. Av detta skäl anser vi
att anslaget Utrikesförvaltningen skall
kvarstå under utgiftsområde 5.


Bilaga 5
Skatteutskottets yttrande
2000/01:SkU7y

Ändrad utgiftsområdestillhörighet för
exekutionsväsendet

Till konstitutionsutskottet


Konstitutionsutskottet   har   berett
skatteutskottet tillfälle till yttrande
över 2001 års ekonomiska vårproposition
såvitt avser ändringar i indelningen i
utgiftsområden (yrkandena  6-10).  Med
anledning härav får utskottet  anföra
följande.
Bakgrund
I   budgetpropositionen   2000/01:1
presenterade regeringen en indelning av
statsbudgeten  i  47  politikområden.
Indelningen är ett led i utvecklingen av
den ekonomiska styrningen och syftar till
att möjliggöra en bättre koppling mellan
mål,  kostnader  och resultat.  Vissa
politikområden omfattar verksamheter som
i sin helhet ryms inom ett utgiftsområde.
Andra  politikområden  omfattar  en
begränsad  del av en verksamhet  som
bedrivs inom ett utgiftsområde. Slutligen
finns det politikområden som berör flera
utgiftsområden.
Finansutskottet har vid behandlingen av
indelningen  i  politikområden  (bet.
2000/01:FiU1)     uttalat     att
politikområdesindelningen  skär  genom
såväl  utgiftsområdesindelningen  som
utskottsindelningen och att en konsekvens
är  att  mål och resurser inom  ett
politikområde i vissa fall inte bereds av
samma utskott. Som exempel nämns att
justitieutskottet   ansvarar    för
beredningen   av   anslaget   för
kronofogdemyndigheten på politikområdet
Skatt, tull och exekution, där målen för
politikområdet bereds av skatteutskottet.
Finansutskottet konstaterade att detta
förhållande är otillfredsställande.
Propositionen
Regeringen     föreslår     att
beredningsansvaret för ärenden som rör
utsökningsväsendet   flyttas   från
justitieutskottet till  skatteutskottet
och    att    anslaget    för
kronofogdemyndigheterna  flyttas  från
utgiftsområde  4  Rättsväsendet  till
utgiftsområde 3 Skatteförvaltning  och
uppbörd. Härvid byter utsökningsväsendet
beteckning till exekutionsväsendet och
utgiftsområde 3 byter namn till Skatt,
tull och exekution (yrkandena 8 och 10).
Regeringen  anför  att  det   är
otillfredsställande          att
politikområdesindelningen i vissa fall
skär genom utgiftsområdesindelningen och
utskottsindelningen och att frågor om mål
och resurser inom ett politikområde i
vissa fall bereds av olika utskott. Detta
gäller    bl.a.    politikområdet
Skatteförvaltning, tull och exekution där
anslagen    för   Riksskatteverket,
skatteförvaltningen,  Tullverket  och
kronofogdemyndigheterna är uppdelade på
utgiftsområde 3 Skatteförvaltning  och
uppbörd   och   utgiftsområde   4
Rättsväsendet. Regeringen anför att en
samordning  skulle  ge  en  bättre
överensstämmelse  mellan  de  olika
myndigheternas anslag. Eftersom anslaget
till     Riksskatteverket    även
fortsättningsvis  bör  beredas   av
skatteutskottet framstår det enligt vad
regeringen  anför  som  lämpligt  att
anslaget  för  kronofogdemyndigheterna
flyttas. Regeringens förslag innebär inte
någon  ändring  av ansvaret  för  de
materiella  reglerna  inom  området.
Ansvaret  för  beredningen  av  dessa
kvarstår hos lagutskottet.
Den     nuvarande    benämningen
utsökningsväsendet ändras till exekutions
väsendet  för  att uppnå  en  bättre
överensstämmelse med övrig terminologi.
För att utgiftsområdets benämning bättre
skall spegla innehållet ändras beteck
ningen till Skatteförvaltning, tull och
exekution.
Regeringen  kommer  i  samband  med
budgetpropositionen att återkomma  med
förslag till förändringar av ramen för
utgiftsområdet om riksdagen godkänner den
föreslagna förändringen. Ramen ökar i så
fall med 1 395 miljoner kronor.
Utskottets ställningstagande

Utskottet   har   under   höstens
budgetbehandling   framhållit   att
placeringen   av   anslaget   för
kronofogdemyndigheterna i utgiftsområde 4
Rättsväsendet sedan flera år ger upphov
till   praktiska   problem   för
Riksskatteverket som är central myndighet
för exekutionsväsendet. Riksskatteverket
har givit uttryck för uppfattningen att
anslaget för kronofogdemyndigheterna bör
flyttas   till   utgiftsområde   3
Skatteförvaltning och uppbörd och har
anfört att det är mer naturligt att väga
kronofogdemyndigheternas behov mot övrig
skatteförvaltnings  än   att   väga
kronofogdemyndigheternas  behov   mot
polisens, åklagarnas och domstolarnas.
Riksskatteverket har också de senaste
åren     konsekvent     redovisat
skatteförvaltningens         och
kronofogdemyndigheternas resursbehov  i
samma budgetunderlag.
Den nya indelningen i politikområden
återspeglar  myndighetsstrukturen  och
medför därför att de praktiska problem
som Riksskatteverket påtalat nu också
visar sig vid riksdagens behandling av
frågor  som  rör politikområdet.  Ett
exempel på detta är att utskottet behövt
inhämta justitieutskottets yttrande över
förslaget till övergripande  mål  för
politikområdet.  Även justitieutskottet
ser detta förhållande som ett problem och
har redovisat detta i sitt yttrande till
finansutskottet över den nya indelningen
i politikområden (yttr. 2000/01:
JuU1y).
Enligt skatteutskottets mening är det
viktigt att ansvaret för resurserna inom
politikområdet Skatteförvaltning,  tull
och exekutionsväsende sammanförs till ett
enda  utskott.  Härigenom  elimineras
problemen med den nuvarande uppdelningen
som påverkar både riksdagens beredning av
frågor  som  rör  politikområdet  och
Riksskatteverkets   hantering    av
budgetfrågorna.  En  sammanföring  av
ansvaret för resurserna på området utgör
också en förutsättning för att syftet med
utvecklingen av den ekonomiska styrningen
på detta område skall kunna nås. Vad
avser just skatter är det dessutom en
fördel att ett och samma utskott får
ansvaret  för  verksamheten  alltifrån
deklaration och taxeringsbeslut till den
slutliga  indrivningen. Det  är  dock
viktigt    att    notera    att
kronofogdemyndigheterna har till uppgift
att företräda även enskilda personer och
företag.
När det gäller valet av utskott delar
utskottet  regeringens  bedömning  att
skatteutskottet bör ta över ansvaret för
ärenden som rör utsökningsväsendet och
anslaget  till kronofogdemyndigheterna.
Inte heller i övrigt har utskottet någon
erinran mot regeringens förslag i denna
del.
Med det anförda tillstyrker utskottet
proposition 2000/01:100 yrkandena 8 och
10 såvitt nu är i fråga.

Stockholm den 15 maj 2001

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet:  Arne Kjörnsberg (s),  Carl
Fredrik Graf (m), Per Rosengren (v),
Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund (m),
Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s),
Lena Sandlin-Hedman (s), Marie Engström
(v), Kenneth Lantz (kd), Catharina Hagen
(m), Matz Hammarström (mp), Rolf Kenneryd
(c),  Per-Olof Svensson (s),  Lennart
Axelsson (s), Stefan Hagfeldt (m) och
Staffan Werme (fp).
Bilaga 6
Utrikesutskottets yttrande
2000/01:UU5y

Utskottsindelningen
- utgiftsområde 5 m.m

Till konstitutionsutskottet


Konstitutionsutskottet har genom beslut
den 19 april 2001 (prot. 2000/01:36, õ 5)
berett bl.a. utrikesutskottet tillfälle
att  avge  yttrande över  proposition
2000/01:100  yrkandena  6-10  jämte
eventuella motioner.
Utrikesutskottet  väljer  att  i  det
följande yttra sig över propositionens
yrkanden 6 och 10 (i berörd del) samt
över motionerna 2000/01:K10 (m, kd, c,
fp) och 2000/01:Fi20 (fp) yrkande 24.

1 Propositionen

1.1 Yrkandena
I propositionens yrkande 6 föreslås att
riksdagen  godkänner  den  föreslagna
ändringen av ändamål och verksamheter som
skall innefattas i utgiftsområde 1 Rikets
styrelse  respektive  utgiftsområde  5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan (avsnitt 6.4.2).
I yrkande 10 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen (avsnitt 3.1
och avsnitt 6.4.2).
1.2 Sammanfattning av propositionen
I  proposition 2000/01:100 såsom  den
bordlagts i riksdagen finns inget avsnitt
6.4.2.   Utskottet   förmodar   att
propositionen skall förstås så att de
hänvisningar som i yrkandena 6 och 10
görs till propositionens avsnitt 6.4.2 i
stället bör avse avsnitten 6.5 Byte av
vissa anslags utgiftsområdestillhörighet
m.m.  samt 6.6 Genomgång av enskilda
utgiftsområden.
Den i yrkande 6 föreslagna ändringen av
ändamål  och verksamheter, som  skall
innefattas i utgiftsområde 1 respektive
utgiftsområde 5, har innebörden att en
sammanslagning görs av anslagen  90:5
Regeringskansliet    m.m.    under
utgiftsområde    1    och    5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5.
I yrkande 10 föreslås i den del som
berör utrikesutskottet en ändring  av
tilläggsbestämmelserna 4.6.1, 4.6.6 och
5.12.1 riksdagsordningen med innebörden
att ärenden om Sveriges representation i
utlandet överförs från utrikesutskottets
till  konstitutionsutskottets beredning
samt,  i  konsekvens  härmed,  att
benämningen på utgiftsområde 5 ändras
från    Utrikesförvaltning    och
internationell    samverkan    till
Internationell samverkan.
Regeringen anför bl.a. följande om dessa
förslag.
Regeringskansliet utgör sedan den  1
januari  1997  en  myndighet.  Dess
verksamhet finansieras dock från  två
skilda anslag, nämligen anslaget 90:5
Regeringskansliet    m.m.    under
utgiftsområde  1  och  anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5.
För  att  fullfölja  ombildandet  av
Regeringskansliet till en myndighet har
regeringen  föreslagit  att  de  båda
förvaltningsanslagen slås samman till ett
för myndigheten gemensamt anslag fr.o.m.
den 1 januari 2002. En sammanslagning av
förvaltningsanslagen  är  en  naturlig
fortsättning på utvecklingen sedan 1997
och   underlättar  styrningen  inom
myndigheten  Regeringskansliet,  vilket
även  skapar  en möjlighet  till  en
effektivare resursanvändning.
Regeringskansliet   bedriver   ett
långsiktigt    och    kontinuerligt
förändringsarbete.  En  av  de  mest
omfattande  förändringarna,  både  vad
gäller personal och finansiella resurser,
genomfördes den 1 januari 2000 i och med
sammanslagningen  av  de  två  IT-
organisationerna,    den     inom
Utrikesdepartementet och den för övriga
Regeringskansliet,  till  en  gemensam
organisation.
Som   en   viktig   del   av
förberedelsearbetet inför den planerade
anslagssammanslagningen har arbete lagts
ned  på  att  utforma en  för  hela
Regeringskansliet reformerad och gemensam
verksamhetsplanering, som också  bl.a.
syftar till en bättre anpassning till
budgetprocessen.  Ett  samlat  anslag
innebär  att  kopplingen mellan  mål,
resultat och resurser kan tydliggöras
bättre, och därmed ökar förutsättningarna
för att uppnå det övergripande målet för
Regeringskansliet, dvs. att vara  ett
effektivt  och  kompetent  stöd  för
regeringen i dess uppgift att styra riket
och förverkliga sin politik.
Regeringen föreslår att anslaget för
utrikesförvaltningen   flyttas   från
utgiftsområde 5 till utgiftsområde 1.
Detta   föranleder   ändringar   i
tilläggsbestämmelserna 4.6.1, 4.6.6 och
5.12.1  i  riksdagsordningen.  Frågan
behandlas under lagförslag (avsnitt 3.1).
Regeringen  kommer  i  samband  med
budgetpropositionen  för  2002  att
återkomma med förslag till ändringar av
ramarna för utgiftsområdena 1 och 5 till
följd av den nu föreslagna förändringen.
Förslaget innebär att ändamålet  för
anslaget Regeringskansliet, utgiftsområde
1 Rikets styrelse, utvidgas till att även
omfatta       utrikesförvaltningen.
Utrikesförvaltningens verksamhet kommer
inte  längre  att  finansieras  inom
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och
internationell  samverkan.  I  detta
sammanhang vill regeringen anföra att det
är särskilt angeläget att vidareutveckla
formerna för dialogen med riksdagen när
det gäller Sveriges representation  i
utlandet.

2 Motionerna

2.1 Yrkandena
I motion 2000/01:K10 (m, kd, c, fp) yrkas
att riksdagen avslår regeringens förslag
i proposition 2000/01:100 avsnitt 3.1
Förslag  till  lag  om  ändring  av
riksdagsordningen vad avser att flytta
utrikesförvaltningen inklusive Sveriges
representation  i   utlandet   till
utgiftsområde 1.
Folkpartiet   föreslår   i   motion
2000/01:Fi20  (fp)  yrkande  24  att
riksdagen avslår regeringens yrkande 6.
2.2 Sammanfattning av motionerna
I flerpartimotionen 2000/01:K10 (m, kd,
c, fp) anförs att utrikesförvaltningen
inte  bara  är  ett  stabsorgan  för
regeringen, utan att den  också  har
myndighetsutövande  uppgifter  gentemot
såväl enskilda som juridiska personer.
Frågor rörande utrikesförvaltningen bör
därför prövas på annat sätt av riksdagen
än sådana frågor som rör andra delar av
Regeringskansliet. Detta  sker  enligt
motionärerna  bäst om  anslagsfrågorna
ligger kvar inom utgiftsområde 5.
I motion 2000/01:Fi20 (fp) yrkande 24
avvisas regeringens förslag till ändring
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas i utgiftsområde  1  Rikets
styrelse  respektive  utgiftsområde  5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan.

3 Utskottets överväganden

Utskottet väljer att inledningsvis ta upp
regeringens förslag om ändring av ändamål
och verksamheter som skall innefattas i
utgiftsområde  1  Rikets   styrelse
respektive    utgiftsområde     5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan och som har innebörden att en
sammanslagning görs av anslagen  90:5
Regeringskansliet    m.m.    under
utgiftsområde    1    och    5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5.
Utskottet  konstaterar att  förslaget
ytterst syftar till att på ett mera
ändamålsenligt  sätt  möjliggöra  för
Regeringskansliet att tillhandahålla ett
effektivt  och  kompetent  stöd  för
regeringen i dess uppgift att styra riket
och förverkliga sin politik. Förslaget
grundas också på principen att varje
myndighet bör finansieras över endast ett
anslag.  På  myndighetsnivå  innebär
förslaget   att   ombildningen   av
Regeringskansliet  till  en  myndighet
fullföljs,   att   styrningen   av
Regeringskansliet underlättas och  att
förutsättningar  för  ett  effektivare
resursutnyttjande inom Regeringskansliet
skapas.
Enligt  utskottets  uppfattning  är
förslaget motiverat, och propositionens
yrkande 6 bör därför tillstyrkas. Motion
2000/01:K10 (m, kd, c, fp) i berörd del
och motion 2000/01:Fi20 (fp) yrkande 24
bör i enlighet härmed avstyrkas.
Som  följd av detta ställningstagande
anser utskottet att utgiftsområde 5 bör
benämnas Internationell samverkan. Detta
förutsätter att de ändringar regeringen
föreslår i tilläggsbestämmelserna 4.6.6
andra    stycket   och    5.12.1
riksdagsordningen genomförs.  För  att
säkerställa att utrikesfrågorna får en
konsistent behandling bör det, enligt
utskottets  uppfattning, av riksdagens
beslut i lagändringsfrågan framgå att det
är angeläget att utrikesutskottet vid
behandling av budgetfrågor som  berör
utrikesförvaltningen  skall   beredas
tillfälle att framföra sin uppfattning
till huvudansvarigt utskott. Utskottet
anser därför att propositionens yrkande
10 i berörd del bör tillstyrkas och att
motion 2000/01:K10 (m, kd, c, fp) i
motsvarande del avstyrks.
För att uppnå det syfte regeringen anger
i  propositionen  är  den  föreslagna
ändringen i tilläggsbestämmelserna 4.6.6
första   stycket   riksdagsordningen
obehövlig.  En  ändring  av  nämnda
bestämmelse skulle dessutom få den icke
avsedda effekten att den skulle bidra
till  att  urholka den statsrättsligt
centrala fackutskottsprincipen och att
den skulle försvåra riksdagens interna
beredningsarbete    vad     avser
utrikesfrågorna.  Med  avstyrkande  av
propositionens yrkande 10 i berörd del
bör,  enligt  utskottets  uppfattning,
motion 2000/01:
K10 (m, kd, c, fp) i motsvarande del
tillstyrkas.

Stockholm den 16 maj 2001

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Viola Furubjelke (s), Sören
Lekberg (s), Berndt Ekholm (s), Lars Ohly
(v),  Holger Gustafsson (kd),  Bertil
Persson (m), Carina Hägg (s), Agneta
Brendt  (s), Murad Artin  (v),  Sten
Tolgfors (m), Marianne Samuelsson (mp),
Marianne  Andersson  (c),  Karl-Göran
Biörsmark (fp), Birgitta Ahlqvist (s),
Karin Enström (m) och Roy Hansson (m).


Avvikande mening


Bertil Persson, Sten Tolgfors,  Karin
Enström, Roy Hansson (alla m), Holger
Gustafsson (kd), Marianne Andersson (c)
och Karl-Göran Biörsmark (fp) anför:
Utrikesförvaltningen har som uppgift att
ansvara  för hanteringen av  Sveriges
förbindelser med andra länder och med
internationella      organisationer.
Utrikesförvaltningens verksamhet  berör
således inte bara staten utan också ett
brett spektrum av individer, grupper och
juridiska   personer,  vilket   ger
utrikesförvaltningen  en  vidare  roll
jämfört  med  övriga  enheter  inom
Regeringskansliet. Regeringskansliet  i
övrigt är ett stabsorgan med uppgift att
för regeringen förbereda och samordna
verksamheter   och   beslut.   För
Utrikesdepartementet   utgör   dessa
uppgifter  endast en  begränsad  del.
Utrikesdepartementet förenar sålunda både
stabs-   och   myndighetsuppgifter.
Åtskillnaden  mellan  å  ena  sidan
Regeringskansliets  stabsuppgifter  och
myndighetsutövning å den andra har varit
och är ett viktigt inslag i den svenska
förvaltningsstrukturen. Undantaget  har
varit  utrikesförvaltningen  med  dess
alldeles speciella förhållanden. Det är
därför  angeläget att riksdagen  även
fortsättningsvis på ett sammanhållet sätt
har inflytande över utrikesförvaltningens
organisation och dimensionering. Av detta
skäl  anser  vi  att  anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen skall kvarstå inom
utgiftsområde 5.
I  konsekvens härmed anser  vi  att
utgiftsområdet  bör  bibehålla  sin
nuvarande   benämning   och   att
propositionens förslag om  ändring  i
tilläggsbestämmelserna  4.6.6   andra
stycket och 5.12.1 riksdagsordningen bör
avstyrkas.  I övrigt står  vi  bakom
utskottets   ställningstagande   med
innebörden att den föreslagna ändringen i
tilläggsbestämmelserna  4.6.6  första
stycket  i  riksdagsordningen   bör
avstyrkas.
Mot bakgrund härav anser vi att
motionerna 2000/01:K10 (m, kd, c, fp) i
berörd del och 2000/01:Fi20 (fp) yrkande
24 bör tillstyrkas, att propositionens
yrkande 6 bör avstyrkas och att
propositionens yrkande 10 i den del som
rör ändring i tilläggsbestämmelserna
4.6.6 andra stycket och 5.12.1
riksdagsordningen bör avstyrkas.Bilaga 7
Trafikutskottets yttrandeBilaga 8
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande


Bilaga 9
Arbetsmarknadsutskottets yttrande
2000/01:AU3y


Proposition 2000/01:100 2001 års
ekonomiska vårproposition (ändring i
riksdagsordningen)

Till konstitutionsutskottet


Konstitutionsutskottet har den 19 april
2001 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet
tillfälle att yttra sig över regeringens
förslag  i  2001  års  ekonomiska
vårproposition (prop. 2000/01:100)  om
ändringar i riksdagsordningen, yrkandena
6-10, som bl.a. innebär att vissa anslag
skall byta utgiftsområdestillhörighet.
Utskottet kommer i det följande att
yttra sig över de förslag som innebär att
vissa  anslag  inom utgiftsområde  14
Arbetsliv överflyttas till utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
(prop.  yrk.  7) och en  ändring  i
riksdagsordningen i enlighet med detta
(prop. yrk. 10 delvis). Utskottet kan
konstatera att det inte har väckts några
motioner i dessa delar.

Utskottets överväganden

Riksdagen inför 2000-talet
Förslagets huvudsakliga innehåll
Enligt   Riksdagskommitt,n   behöver
budgetprocessen modifieras för att minska
dubbelarbetet    och    koncentrera
budgetberedningen till hösten. Syftet bör
vara att renodla själva budgetregleringen
till  hösten. Riksdagsbehandlingen  av
vårpropositionen  bör  ägnas  åt  en
kombinerad makroekonomisk och ideologisk
diskussion som tar sin utgångspunkt i de
samlade politiska alternativen för den
ekonomiska politiken på medellång och
lång sikt. Dessutom bör arbetsformerna
anpassas  så  att  uppföljning  och
utvärdering blir integrerade inslag i
budgetprocessen.
För  att undvika dubbelarbete  skall
riksdagen  enligt förslaget  inte  ta
ställning till en preliminär fördelning
av utgifterna på utgiftsområden på våren.
Dessutom  bör regeringen  inte  lägga
förslag  om utgiftstak för staten  i
vårpropositionen, utan utgiftstak för år
3 bör behandlas i budgetpropositionen.
Förslaget  till  riksdagsbeslut   i
vårpropositionen bör innehålla förslag om
att godkänna allmänna riktlinjer för den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken.
Riksdagsförvaltningen bör ges i uppdrag
att    förbättra   stödet   till
oppositionspartierna genom att utveckla
metoder för att bedöma makroekonomiska
och fördelningsmässiga konsekvenser av
partiernas olika budgetalternativ.
Kommitt,n  anser  att  regeringen  i
skrivelser senast den 14 maj varje år bör
lämna resultatredovisningar.
Kommitt,n anser vidare att regeringen
bör undersöka vilka möjligheter som finns
att ändra Regeringskansliets arbetsformer
för att motverka att lagrådsgranskningen
behöver     genomföras     under
utskottsberedningen.
Budgetdebatterna    bör    enligt
Riksdagskommitt,n som huvudregel  vara
sammanhållna och inte ämnesindelade. Den
allmänpolitiska debatten bör flyttas från
januari och förläggas omedelbart efter
den partiledardebatt som brukar följa
efter den allmänna motionstidens utgång.
Vidare framhålls att det behöver göras
ändringar i riksdagsordningen för att
möta den utveckling som ägt rum när det
gäller  budgetfrågornas  hantering  i
riksdagen.
Kommitt,n anser att riksdagen i ökad
utsträckning  skall  följa  upp  och
utvärdera  fattade  beslut  för  att
åstadkomma ett bättre berednings- och
beslutsunderlag i den politiska styr- och
beslutsprocessen. En handlingsplan med
nio punkter för det fortsatta arbetet med
uppföljning och utvärdering förordas.
När det gäller riksdagens arbete med EU-
frågor  anser kommitt,n att utskotten
skall ha en stark roll, att samråd inför
ministerrådets     möten     även
fortsättningsvis skall ske i EU-nämnden
samt att kammarens roll skall utvecklas.
Frågan om EU-information till allmänheten
bör utredas gemensamt av riksdag och
regering.
När det gäller utskottens arbete  är
kommitt,ns  utgångspunkt  ett  jämnare
propositionsavlämnande och att utskotten
skulle  behöva ägna mindre  men  mer
meningsfull  tid åt att behandla  de
fristående motionerna. Genom att koppla
samman  motionsberedningen  och  annan
ärendeberedning  med  uppföljning  och
utvärdering  samt  EU-bevakning  skall
beredningen  bli  mer  meningsfull.
Samtidigt  skall  tidsåtgången  för
motionsberedningen  minska  så  att
utskotten  får  mer  tid  för  andra
uppgifter.
Vissa personalförstärkningar bör enligt
kommitt,n ske i utskottsorganisationen
och  i  de  för riksdagen gemensamma
funktioner  som rör utredningsmetodik,
budgetfrågor, EU-frågor, internationella
frågor,        informationsteknik,
informationssökning och upphandling av
konsulttjänster m.m. Utbyggnaden beräknas
kosta  10  miljoner kronor  och  ske
successivt under en treårsperiod.
Budgetprocessen
Utskottets förslag i korthet
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens   förslag   till
förändringar.  För   att   undvika
dubbelarbete skall riksdagen inte ta
ställning till en preliminär fördelning
av  utgifterna på utgiftsområden  på
våren. Frågan om utgiftstak för år 3
skall inte behandlas på våren.
Förslaget  till  riksdagsbeslut  i
vårpropositionen bör innehålla förslag
om godkännande av allmänna riktlinjer
för  den  ekonomiska  politiken  och
budgetpolitiken. Riksdagsstyrelsen bör
ges i uppdrag att förbättra stödet till
oppositionspartierna genom att utveckla
metoder för att bedöma makroekonomiska
och fördelningsmässiga konse-kvenser av
partiernas       budgetalternativ.
Riksdagsstyrelsens   förslag   att
regeringen senast den 14 maj varje år i
skrivelser      bör      lämna
resultatredovisningar tillstyrks.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens förslag till lag om
ändring i regeringsformen samt förslag
till   lag   om   ändring   av
riksdagsordningen, såvitt avser 5 kap.
12 õ och tilläggsbestämmelserna 3.2.1
och 5.12.1, liksom styrelsens förslag
om ett tillkännagivande till regeringen
om  vissa bestämmelsers placering  i
budgetlagen eller riksdagsordningen.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens  förslag  om  ett
tillkännagivande till  regeringen  om
åtgärder  för  att  motverka  att
lagrådsgranskning  behöver  genomföras
under utskottsberedningen.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1996:1059)  om
statsbudgeten.
Med    hänvisning   till    vad
Riksdagskommitt,n  anfört  avstyrker
utskottet    motionsyrkanden    om
ämnesindelade budgetdebatter respektive
om anhopningen av propositioner.
Förslaget
Intentionerna  bakom  reformen   av
riksdagens budgetberedning har  enligt
kommitt,n i huvudsak uppfyllts, och den
reformerade budgetprocessen är i viktiga
avseenden  bättre  än  den  tidigare.
Rambeslutsmodellen har sålunda lett till
förbättrad  koordinering i  riksdagens
budgetarbete. Införandet av utgiftstak
och  en  lagreglerad  skyldighet  för
regeringen att följa såväl utgiftstak som
ramar  för utgiftsområdena  har  gett
riksdagen  förbättrad  möjlighet  att
kontrollera statsutgifternas utveckling.
Budgetlagen  har  bidragit  till  en
uppstramning  av  budgetprocessen  och
bättre   översikt   över   centrala
bestämmelser   för   statsbudgeten.
Rambeslutsmodellen  har  förstärkt  en
minoritetsregerings möjlighet  att  få
igenom sitt budgetförslag. Den försvårar
för olika majoriteter att öka anslag utan
samtidig    finansiering    under
riksdagsbehandlingen. Bruttoredovisning,
en  fullständigare  budgetproposition,
slopandet av förslagsanslag och ökade
krav på uppföljning har stärkt riksdagens
ställning.
Ambitionen att riksdagens arbete  på
våren med anledning av den ekonomiska
vårpropositionen skulle vara övergripande
och  långsiktigt har emellertid  inte
uppfyllts.  Arbetet i  riksdagen  med
vårpropositionen    har    enligt
riksdagsstyrelsen  tenderat  att  bli
detaljinriktat, och effekten av den nya
budgetprocessen har därför i praktiken
blivit att budgetarbete bedrivits två
gånger per år.
Riksdagsstyrelsen   framhåller   att
ekonomisk-politiska mål och övergripande
budgetpolitiska restriktioner är viktiga
planerings- och styrningsinstrument  i
budgetprocessen och att erfarenheterna
från hösten 1998 visar att riksdagen
klarade av att hantera budgeten under ett
valår.  Problem kan emellertid enligt
riksdagsstyrelsen  uppstå  valår  med
regeringsskiften            om
regeringsförhandlingarna  drar  ut  på
tiden.  I  så  fall får  alternativa
beredningssätt tillämpas, beroende på den
aktuella situationen.
Arbetsfördelningen  över  året   i
riksdagen  är enligt riksdagsstyrelsen
fortfarande ojämn. Det behövs förändrade
rutiner   för   planeringen   av
riksdagsarbetet under en mandatperiod,
främst genom att propositioner avlämnas i
jämnare takt.
Enligt   riksdagsstyrelsen   behöver
budgetprocessen modifieras för att minska
dubbelarbetet    och    koncentrera
budgetberedningen till hösten. Syftet bör
vara att renodla själva budgetregleringen
till  hösten. Riksdagsbehandlingen  av
vårpropositionen  bör  ägnas  åt  en
kombinerad makroekonomisk och ideologisk
diskussion som tar sin utgångspunkt i de
samlade politiska alternativen för den
ekonomiska politiken på medellång och
lång sikt. Dessutom bör arbetsformerna
anpassas  så  att  uppföljning  och
utvärdering blir integrerade inslag i
budgetprocessen.
För  att undvika dubbelarbete  skall
riksdagen  enligt förslaget  inte  ta
ställning till en preliminär fördelning
av  utgifterna på utgiftsområdena  på
våren. Dessutom bör regeringen inte lägga
förslag  om utgiftstak för staten  i
vårpropositionen, utan utgiftstak för år
3 bör behandlas i budgetpropositionen.
Förslaget  till  riksdagsbeslut   i
vårpropositionen bör innehålla förslag om
att godkänna allmänna riktlinjer för den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken.
Tydligheten och jämförbarheten mellan
propositionens och motionernas förslag
bör  enligt riksdagsstyrelsens förslag
öka. Därför bör riksdagsförvaltningen ges
i  uppdrag att förbättra stödet till
oppositionspartierna genom att utveckla
metoder för att bedöma makroekonomiska
och fördelningsmässiga konsekvenser av
partiernas olika budgetalternativ.
För   att   förbättra   riksdagens
möjligheter att arbeta med uppföljning
och utvärdering i budgetsammanhang bör
regeringen senast den 14 maj varje år i
skrivelser lämna resultatredovisningar.
Skrivelser  bör  lämnas  för  alla
utgiftsområden,  men  behöver  inte
innehålla en heltäckande redovisning av
utgiftsområdet utan det kan med fördel
vara fråga om en fördjupad redovisning
och analys av vissa av verksamheterna
inom utgiftsområdet. I skrivelserna bör
resultaten för olika verksamheter under
de senaste åren redovisas och ställas i
relation till målen för verksamheterna
och till förbrukade resurser.
Riksdagsstyrelsen anser att regeringen
bör undersöka vilka möjligheter som finns
att ändra Regeringskansliets arbetsformer
för att motverka att lagrådsgranskning
behöver     genomföras     under
utskottsberedningen.
Vidare framhålls att det behöver göras
ändringar i riksdagsordningen för att
möta den utveckling som ägt rum när det
gäller  budgetfrågornas  hantering  i
riksdagen.       Riksdagsordningens
tilläggsbestämmelse 3.2.1 föreslås att
ändras   så  att  den  ekonomiska
vårpropositionen blir obligatorisk och så
att det tydligare framgår att det inte
krävs att förslag om tilläggsbudget måste
ingå i den ekonomiska vårpropositionen.
Vissa ändringar föreslås beträffande 39
och 40 õõ budgetlagen som en följd av
förslaget   att   den   ekonomiska
vårpropositionen inte skall  innehålla
förslag till utgiftstak eller preliminära
ramar     för    utgiftsområdena.
Riksdagsstyrelsen  föreslår  också  i
enlighet med vad konstitutionsutskottet
tidigare  anfört att det  införs  en
bestämmelse  i  regeringsformen  som
hänvisar  till budgetbestämmelserna  i
riksdagsordningen och budgetlagen.
Riksdagsstyrelsen  konstaterar   att
ramarna för utgiftsområdena har fått en
mer  beständig betydelse än vad  som
ursprungligen var avsett och föreslår en
ändring i 5 kap. 12 õ riksdagsordningen
som slår fast denna ändrade betydelse. I
riksdagsordningens  tilläggsbestämmelse
5.12.1 föreslås en ny bestämmelse som
föreskriver att ändringar i fråga om
indelningen  i  utgiftsområden  måste
beslutas av riksdagen i samband  med
vårpropositionen.
Budgetdebatterna bör enligt förslaget
som huvudregel vara sammanhållna och inte
ämnesindelade.   Den  allmänpolitiska
debatten bör flyttas från januari och
förläggas   omedelbart  efter   den
partiledardebatt som brukar följa efter
den allmänna motionstidens utgång.
Motionen
I  motion 2000/01:K5 av Marietta  de
Pourbaix-Lundin  (m)   begärs   att
budgetdebatterna som huvudregel  skall
vara ämnesindelade på ett relevant och
intresseväckande sätt i stället för som
riksdagsstyrelsen  anger  sammanhållna
(yrkande 1). En sammanhållen budgetdebatt
innebär  inte  att  budgetdebatterna
vitaliseras  och görs begripliga  för
allmänheten. Motionären är övertygad om
att allmänheten önskar en samlad debatt
om de aktuella ämnesområdena ett efter
ett.
I   motionen  begärs  också  ett
tillkännagivande till regeringen dels om
att  propositionerna  skall  avlämnas
jämnare  under  året,  dels  om  att
regeringen bara om det finns synnerliga
skäl får göra avsteg från det datum som
aviserats för en propositions avlämnande
(yrkande 2).
Remissvaren
Riksdagens ombudsman har inte något att
invända mot förslaget att den reglering
av  budgetprocessen  som  finns  i
riksdagsordningen och budgetlagen ges en
tydlig konstitutionell förankring genom
en   särskild  hänvisningsregel   i
regeringsformen.
När   det  gäller  utgiftsområdena
framhåller JO att den nuvarande ordningen
med ett utgiftsområde för såväl riksdagen
och  vissa organ under riksdagen som
Regeringskansliet     inte     är
invändningsfritt. Det kan vara svårt att
rent faktiskt upprätthålla principen om
riksdagssfärens finansiella oberoende av
den verkställande makten. JO vill därför
väcka frågan om en sådan ändring av
indelningen  i  utgiftsområden  att
riksdagen och dess direkt underställda
organ bildar ett eget utgiftsområde.
JO understryker vidare, liksom Uppsala
universitet,  juridiska  institutionen,
vikten av att lagrådsbehandling  sker
innan  ett  lagförslag  lämnas  till
riksdagen.
Riksdagens revisorer ser positivt på
förslaget att regeringen varje vår till
riksdagen skall lämna skrivelser  med
resultatinformation    för    alla
utgiftsområden. Revisorerna delar också
kommitt,ns    uppfattning     att
resultatinformationen bör  byggas  upp
successivt och att utskotten i en dialog
med regeringen bör utveckla sin roll som
beställare av fördjupad information. Så
långt  möjligt bör resultatinformation
återfinnas  i andra propositioner  än
budgetpropositioner.     Revisorerna
tillstyrker också att i första  hand
utskottens budgetbetänkanden utformas så
att  utskotten  alltid redovisar  sin
bedömning     av     regeringens
resultatredovisning,  vilket  verksamt
skulle kunna bidra till en förbättrad
resultatdialog  mellan  riksdagen  och
regeringen. Revisorerna pekar på sitt
förslag    (2000/01:RR3)   angående
regeringens redovisning av resurser inom
olika politikområden, där det konstateras
att det finns behov av att förtydliga
riksdagens   krav  på   regeringens
redovisning i dessa avseenden.
Sveriges  riksbank  anser  att  den
reformerade   budgetprocessen   varit
framgångsrik när det gäller att begränsa
och   kontrollera   den   statliga
utgiftsutvecklingen.  Utgiftstaket  och
regeringens saldomål för den offentliga
sektorn har enligt Riksbanken medverkat
till  att  vända  de tidigare  stora
underskotten i överskott och  minskad
offentlig  skuldsättning.  Riksbanken
stöder  åtgärder som vidtas för  att
ytterligare stärka budgetprocessen, och i
det  perspektivet  kan  det  enligt
Riksbanken vara motiverat att koncentrera
den mer detaljerade budgetbehandlingen i
riksdagen till ett tillfälle per år.
Riksbanken  ställer  sig  dock  mera
tveksam till förslaget att även ram- och
takbesluten skall förläggas till hösten.
Anledningen till detta är bl.a.  att
riksdagens  takbeslut  är  en  viktig
utgångspunkt    för    regeringens
budgetarbete. Riksbanken ser en risk i
att en senareläggning av takbesluten kan
leda till att regeringens budgetarbete
blir  alltför styrt av de underifrån
kommande  anspråken på  budgetutrymme.
Statsutgifterna skulle därmed riskera att
växa snabbare än om en begränsning finns
som  utgångspunkt  för  budgetarbetet.
Riksbanken anser att regeringen även i
fortsättningen bör lägga fram förslag
till tak för statsutgifterna på våren.
Statskontoret anser att det är en klar
fördel för budgetprocessens stabilitet
och långsiktighet, om såväl utgiftstak
som  utgiftsramar  behandlas  i  den
ekonomiska       vårpropositionen.
Riksdagskommitt,ns förslag leder enligt
Statskontoret till att den ekonomiska
vårpropositionen  kommer  att  sakna
konkreta beslutspunkter och förlora i
betydelse. Vidare är risken mycket stor
att utgiftstak och utgiftsramar för de
två åren efter det närmaste budgetåret
får  en  styvmoderlig behandling  och
långsiktigheten    går    förlorad.
Statskontoret föreslår att  regeringen
endast anger indikativa utgiftsramar som
information men att de inte beslutas av
riksdagen. Utgiftstak för de kommande tre
åren bör alltjämt beslutas av riksdagen
med  anledning  av  vårpropositionen.
Statskontoret tillstyrker övriga förslag.
Ekonomistyrningsverket anser att  den
reformerade   budgetprocessen   med
utgiftstak m.m. på det hela taget har
fungerat väl och att utgiftskontrollen
blivit  bättre än tidigare. Svagheter
finns dock som innebär att budgetarbetet
fortfarande i alltför hög grad präglas av
kortsiktighet.  Förslag  till  större
budgetförändringar bör planeras minst ett
budgetår i förväg eftersom  det  ger
myndigheterna bättre förutsättningar för
t.ex. omprioriteringar. Verket anser att
en redovisning av preliminära treåriga
utgiftsområdes-/politik-områdesramar
främjar långsiktigheten i budgetpolitiken
och bör vara av intresse inte bara för
riksdagen utan även för myndigheternas
långsiktiga planering. Detta är något som
rekommenderas i IMF:s Code  of  Good
Practises on Fiscal Transperancy där det
sägs att prognoser bör redovisas för de
viktigaste posterna i statsbudgeten för
de två år som följer på det år budgeten
avser. Verket anser vidare att det behövs
en  fördelning  av  utgifterna  för
underliggande  nivåer för  att  kunna
besluta om utgiftstak för det tredje året
och kunna bedöma rimligheten i de redan
beslutade taken för de kommande två åren
eller  föreslagna ändringar av dessa.
Verket menar att regeringen enligt lagen
om statsbudgeten skall vara skyldig att
lämna förslag till riksdagen för beslut
om  utgiftstak.  När  det  gäller
resultatskrivelser till riksdagen anser
verket att frågan om på vilken nivå
återrapportering   skall   ske   -
utgiftsområdesnivå eller anslagsnivå -
noga måste övervägas i utvecklingen och
tillämpningen   av    den    nya
verksamhetsstruktur  som   regeringen
föreslagit  riksdagen. Frågan  om  de
föreslagna  resultatskrivelserna  som
komplettering till årsredovisningen för
staten  bör också övervägas  närmare.
Verket anser att det är angeläget att
riksdagen utvecklar sin kompetens som
mottagare och inte minst beställare av
relevant   resultatinformation   från
regeringen.
Lunds    universitet,    juridiska
fakulteten, anser att värdet av  att
införa resultatskrivelser är oklart. Det
är naturligt att ha resultatredovisningar
i  samband  med  budgetpropositionen.
Förändringen i 5 kap. 12  õ  liksom
tilläggsbestämmelsen 5.12.1 tillstyrks.
Statsvetenskapliga     institutionen
tillstyrker att vårpropositionen  blir
obligatorisk och att detta regleras i
riksdagsordningen. Vidare tillstyrks att
alla  övergripande  restriktioner  i
budgetarbetet sätts på hösten för att
undvika dubbelarbete. Tveksamhet uttrycks
dock mot att regeringen varje år skall
avge   resultatredovisningar.   Goda
årsredovisningar    och    fylliga
propositioner kan vara lämpligare. Det
finns enligt institutionen sammantaget
skäl  att  avvakta med  genomgripande
reformer om riksdagens arbetsformer i
avvaktan på de långsiktiga erfarenheterna
av den relativt nya budgetprocessen, det
pågående   arbetet   med   vissa
författningsfrågor,  vissa  återstående
utredningsuppgifter      beträffande
riksrevisionen,   konsekvenserna   av
personval och tillkomsten av personliga
assistenter för varje riksdagsledamot.
Stockholms         universitet,
statsvetenskapliga institutionen, anser
att ambitionen att inrikta riksdagens
arbete på uppföljning och utvärdering är
lovvärd, men att det finns flera skäl
till tveksamhet inför tanken att inlemma
denna funktion i budgetprocessen. Även
effekten   av  annan  lagstiftning,
internationellt samarbete  och  skilda
former  av  statlig påverkan  behöver
granskas.  Inriktningen på  mål-  och
resultatstyrning  inrymmer  en  rad
svagheter och oklarheter som förtjänar
närmare analys. För den stora mängden av
statliga interventioner förutsätter en
meningsfull  granskning  överblick  av
längre  tidsperioder och  oftare  ett
bredare  utsiktsfält än  ett  enstaka
utgifts-  eller politikområde.  Vidare
överskattar kommitt,n Regeringskansliets
kapacitet att presentera ett fullödigt
analytiskt  underlag  för  utskottets
granskning. Att regeringen  periodiskt
presenterar  politiska  synteser  som
sammanfattar  vad den anser  sig  ha
uträttat är naturligt, men det är inte
självklart att man därutöver bör pålägga
den  uppgiften  att  avge  utförliga
redovisningar   av   den   statliga
verksamhetens effekter över hela fältet.
Detta  hör återigen samman  med  att
sambanden mellan de offentliga insatserna
och  den samhällsutveckling man  vill
påverka  ofta inte kan avläsas  utan
avancerad vetenskaplig metodik och kan
vara öppna för flera olika tolkningar och
perspektiv. Enligt institutionen riskerar
särskilda   resultatskrivelser   att
ytterligare skärpa en oroväckande tendens
i relationen mellan Regeringskansliet och
statsmyndigheterna,       nämligen
orienteringen mot resultat som på ett
eller annat sätt kan kvantifieras.
Göteborgs universitet anför att det är
rimligt   att   försöka   återföra
budgetprocessen till intentionerna 1996,
då  det  inte ansågs att höst-  och
vårbudgeten skulle komma att behandlas
som två processer.
Umeå universitet framhåller när  det
gäller  frågan om att  inte  besluta
preliminära utgiftsramar att det är en
helt annan fråga om det är rationellt
utifrån hela statshushållets perspektiv
även  om  det  är  rationellt  från
utgångspunkten  att minska  riksdagens
dubbelarbete. Detsamma gäller frågan om
att fastställa utgiftstak på våren.
Karlstads   universitet  tillstyrker
förslaget om att renodla själva budgetre-
gleringen till hösten och koncentrera sig
på allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken på våren.
Det  är  angeläget  att  övergripande
ekonomiska ramar presenteras på våren och
att  premisser  för  det  kommande
budgetarbetet fastslås.
Örebro universitet vill särskilt rikta
uppmärksamheten på behovet av att göra
bredare  konsekvensbedömningar  av  de
framlagda  förslagen och inte  enbart
stanna vid mer interna administrativa
målbilder.  Priset  för  en  hård
budgetdisciplin med fastställt utgiftstak
under våren är för riksdagens ledamöter
att  de  otvivelaktigt upplever  sina
möjligheter   att   lägga   förslag
kringskurna, vilket ytterst kan innebära
att den politiska vitaliteten i riksdagen
riskerar att försvinna. Införandet av ett
statiskt  element  minskar  dessutom
flexibiliteten  i   kristider.   En
utvärdering av budgetprocessen behöver
således innehålla en analys som inte
enbart   ser  till  den   interna
arbetsbelastningen som enda målbild utan
syftar till att göra en avvägning mellan
skilda  målsättningar  och  föra  en
diskussion utifrån för- och nackdelar.
Finansutskottets yttrande
Finansutskottet delar uppfattningen att
dubbelarbetet vår och höst bör undvikas.
Vårens  arbete  bör  ägnas  åt  de
övergripande och långsiktiga frågorna.
Arbetsformerna  bör anpassas  så  att
utrymme  skapas  för  beredningen  av
Årsredovisningen för staten. Uppföljning
och utvärdering bör bli en integrerad del
av budgetprocessen. Det är därför enligt
finansutskottet   följdriktigt   att
riksdagen inte bör ägna sig åt  att
behandla den preliminära fördelningen av
utgifterna på utgiftsområden. Därigenom
undviks att de olika fackutskotten redan
på våren behöver engageras i beredningen
av ramarna för de olika utgiftsområdena.
Finansutskottet konstaterar vidare att
betydelsen av de preliminära ramarna från
Finansdepartementets sida framhållits som
en av de faktorer som bidragit till att
skapa stadga och långsiktighet i det
interna     budgetarbetet     i
Regeringskansliet,  vilket  varit  en
förutsättning  för  att  upprätthålla
stramheten   i   budgeten.   Enligt
finansutskottets  mening  bör  denna
stramhet kunna åstadkommas på annat sätt.
Ramarna har visat sig vara av mycket
preliminär karaktär, och de har ofta
justerats från vår till höst varför ett
bindande av besluten med riksdagen har
tett sig mindre meningsfullt. Regeringen
bör kunna styra budgetarbetet med samma
fasthet   genom  internt  beslutade
utgiftsramar.
Finansutskottet anser i  likhet  med
kommitt,n att vårens arbete bör inriktas
på  de  övergripande och  långsiktiga
frågorna. Det är angeläget att uppifrån-
och-ner-perspektivet   behålls    i
budgetarbetet och att man inte redan på
våren fördjupar sig i budgetens olika
detaljer. Riksdagsbehandlingen på våren
bör ägnas åt makroekonomiska bedömningar
av den ekonomiska utvecklingen samt åt en
Tvergripande ideologisk diskussion som
tar  sin  utgångspunkt i de  samlade
politiska alternativen för den ekonomiska
politiken på medellång och lång sikt.
Förslaget  till  riksdagsbeslut   i
propositionen på våren bör  innehålla
förslag  till  riktlinjer  för  den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken. Själva budgetarbetet bör
koncentreras till hösten. För att undvika
dubbelarbete bör regeringen  förelägga
riksdagen förslag om utgiftstak för år
tre   först   i   samband   med
budgetpropositionen. Därigenom  undviks
enligt finansutskottet att partierna i
riksdagen redan på våren tvingas utforma
detaljerade budgetalternativ utan  kan
koncentrera detta arbete till hösten i
samband med att regeringen presenterar
sitt  budgetförslag.  Finansutskottet
tillstyrker  således Riksdagskommitt,ns
förslag i denna del.
Med anledning av vissa remissyttranden
där  farhågor  uttryckts  för  att
budgetpolitiken skulle minska i stramhet
och långsiktighet om inte beslut om taken
fattas   redan  på   våren   vill
finansutskottet   understryka   att
regeringen för sitt interna budgetarbete
mycket väl bör kunna ange preliminära
utgiftstak redan på våren i syfte att
styra och kontrollera utvecklingen. Från
riksdagens synpunkt handlar frågan  i
första hand om när riksdagen skall fatta
sitt  beslut om utgiftstaken,  varvid
önskemålen att undvika dubbelarbete skall
vara styrande.
Finansutskottet anser att  det  vore
mycket  allvarligt  om  de  ändringar
kommitt,n föreslagit skulle komma att
leda   till  en  försvagning   av
budgetprocessen och budgetutvecklingen.
Finansutskottet anser därför att det är
angeläget att redan nu besluta om att en
utvärdering bör göras efter några år om
vilka  effekter som omläggningen  har
inneburit   såväl   vad   gäller
budgetprocessens    innehåll    och
budgetmässiga resultat som vad gäller de
arbetsmässiga   konse-kvenserna   i
riksdagen. Finansutskottet  anser  att
konstitutionsutskottet  bör   föreslå
riksdagen att som sin mening tillkännage
detta för regeringen.
Finansutskottet anser också att det finns
anledning  att  pröva   om   inte
riksdagsbehandlingen på våren  av  de
långsiktiga  riktlinjerna  för  den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
även  borde innefatta riktlinjer  för
skattepolitiken.   Därmed    skulle
skattepolitikens inriktning komma  att
godkännas av riksdagen före sommaren, och
beredningen   av   de   konkreta
skatteförslagen för nästa budgetår skulle
kunna starta i så god tid att de kan
föreläggas     riksdagen      i
budgetpropositionen.  Med  en  sådan
framförhållning  skulle skatteförslagen
kunna  beredas  som  Riksdagskommitt,n
förordar  så att de kan underställas
Lagrådet innan de lämnas till riksdagen.
Finansutskottet pekar på  ytterligare
ett område som enligt utskottets mening
kräver mer ingående beredning redan på
våren Det är angeläget för kommunerna,
för deras planering av budgetarbete och
beslut  om  långsiktig inriktning  av
verksamheten, att staten redan på våren
tydligt redovisar de förslag som får
direkta återverkningar på den kommunala
ekonomin och påverkar planeringen  de
närmaste åren. Regeringen bör  därför
såsom hittills på våren redovisa den
bedömning den gör för utvecklingen av den
kommunala sektorns ekonomi och föreslå
riksdagen  tydliga  riktlinjer  för
inriktningen av den kommunala ekonomin på
längre sikt.
Finansutskottet anser  att  det  bör
övervägas att benämningen Den ekonomiska
vårpropositionen ersätts med benämningen
Riktlinjer för den ekonomiska politiken.
Finansutskottet ser fördelar med att
tilläggsbudgetarna  läggs  fram  som
särskilda propositioner samtidigt  med
riktlinjepropositionen     respektive
budgetpropositionen. Finansutskottet har
hittills valt att lägga fram förslagen på
tilläggsbudget som ett eget betänkande
med de berörda fackutskottens yttranden
som bilagor. För beredningen av dessa
ärenden är det naturligt att även i
fortsättningen  inhämta  de  berörda
utskottens synpunkter.
Slutligen  tar  finansutskottet  upp
frågan om en ändring i regeringsformen.
Problem  kan uppstå under valår  med
regeringsskiften            om
regeringsförhandlingarna  drar  ut  på
tiden. I så fall får enligt kommitt,n
alternativa  beredningssätt  tillämpas,
beroende på den aktuella situationen.
Finansutskottet vill mot denna bakgrund
uppmärksamma  att  ytterst  kan  den
situationen inträffa att riksdagen inte
hinner avsluta budgetregleringen  före
budgetårets början. Detta har förutsetts
i  9  kap. 4 õ regeringsformen  som
föreskriver  att  om  budgetre-glering
enligt 3 õ icke hinner avslutas före
budgetperiodens   början,   bestämmer
riksdagen i den omfattning som behövs om
anslag   för  tiden   till   dess
budgetregleringen för perioden slutföres.
Vidare gäller att riksdagen kan uppdra åt
finansutskottet att fatta sådant beslut
på riksdagens vägnar.
Enligt finansutskottets mening kan det
vara en opraktisk ordning att beslut
först skall fattas för en period om
en, två eller tre månader, till dess
att    budgetregleringen   hinner
slutföras, och sedan skall ett nytt
beslut fattas för återstoden av året.
Detta  kommer  att  innebära  att
regeringen   måste  utfärda   ett
regleringsbrev för den ena perioden
och sedan ett annat för den andra
perioden. Osäkerhet kan uppkomma om
hur  medlen  bör  fördelas  mellan
perioderna under året och  hur  en
avstämning bör göras mellan de båda
perioderna. För att inte i  förväg
onödigtvis behöva binda sig för att en
sådan uppdelning av budgetåret skall
göras, bör i stället denna fråga kunna
avgöras  och bedömas när en  sådan
situation  inträffar. Finansutskottet
förordar  därför att  paragrafen  i
stället får följande lydelse:
Om budgetreglering enligt 3 õ icke
hinner avslutas före budgetperiodens
början, bestämmer riksdagen  i  den
omfattning som behövs om anslag för
budgetperioden. Riksdagen kan uppdra
åt finansutskottet att fatta sådant
beslut på riksdagens vägnar.
I en avvikande mening (s) framhålls att
Riksdagskommitt,ns insatser mot onödigt
dubbelarbete innebär att kvaliteten i
budgetbehandlingen allvarligt hotas. Det
vanskliga med Riksdagskommitt,ns förslag
är enligt den avvikande meningen att den
ekonomiska vårpropositionen utarmas på
sitt  innehåll  och  därmed  får  en
dramatiskt  minskad betydelse  i  det
samlade budgetarbetet. Kommitt,ns förslag
att samtliga övergripande restriktioner i
budgetarbetet - såväl utgiftstak  och
saldomål  som preliminära  ramar  för
utgiftsområden - skall  sättas  under
hösten  innebär  att  vårpropositionen
kommer att förlora sin betydelse som
centralt    finanspolitiskt    och
budgetpolitiskt instrument. Detta ter sig
anmärkningsvärt inte minst mot bakgrund
av att kommitt,n samtidigt föreslår att
vårpropositionen    skall    göras
obligatorisk.
Kommitt,ns förslag innebär konkret att
riksdagen  under våren skall  försöka
fastställa  riktlinjerna  för   den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken  utan  att  riksdagen
samtidigt tar beslut om saldomål och om
utgiftstak för staten och för offentlig
sektor. Därmed riskerar riktlinjerna för
den   ekonomiska   politiken   och
budgetpolitiken  som regeringen  skall
presentera i vårpropositionen att enbart
bli politiska ambitioner, utan förankring
och utan styreffekt. Detta kan efter hand
leda till en minskad tilltro till finans-
och budgetpolitiken. En budgetbehandling
som sker i olika omgångar kan ge tid åt
eftertanke och fördjupade analyser. Utan
beslut  under  våren  om  exempelvis
utgiftstaket riskerar budgetpolitiken att
bli mera kortsiktig.
I kommitt,ns förslag har konsekvenserna
för regeringen inte belysts tillräckligt
och tillräcklig hänsyn har inte tagits
till regeringens behov. Det är av största
betydelse att riksdagen och regeringen
kommer överens om en gemensam ordning för
budgetpolitiken.    Vårpropositionens
bristande konkretion innebär att  den
allmänt  förlorar  i  betydelse  för
regeringens  fortsatta budgetberedning.
Därmed kan statsmakternas kontroll av
utgiftsutvecklingen komma att bli sämre.
Ytterligare ett stort problem uppstår i
samband  med  riktlinjerna  för  den
kommunala ekonomin. I dag kan riksdagen
under våren fastställa tydliga riktlinjer
för den kommunala ekonomin, vilket är av
grundläggande betydelse för kommunernas
ekonomiska planering. Hur detta skall
kunna hanteras på tillfredsställande sätt
i fortsättningen är inte tillräckligt
klarlagt av Riksdagskommitt,n.
Vidare  framhålls  i  den  avvikande
meningen att kommitt,n borde ha tagit
betydligt mera allvarligt på förslaget
att åtminstone under ett valår låta de
ekonomisk-politiska     riktlinjerna
innefatta även beslut om utgiftstak och
mål för det finansiella sparandet. Detta
förslag  har också den fördelen  att
oppositionen skulle kunna vara bättre
förberedd   inför  ett   eventuellt
regeringsskifte efter valet.
Med  den nuvarande ordningen är det
enligt  den avvikande meningen mycket
liten  risk för att riksdagen skulle
misslyckas med att besluta om budgeten
innan  budgetperioden  börjar.  Med
Riksdagskommitt,ns förslag ökar risken. I
stället för att anpassa regeringsformen
till  Riksdagskommitt,ns  försämringar
borde    man    försöka    ändra
Riksdagskommitt,ns förslag så att risken
för ett sådant misslyckande inte ökar i
förhållande till dagens situation.
Sammanfattningsvis  framhålls  i  den
avvikande meningen att det  går  att
ytterligare förbättra budgetprocessen. I
sin iver att begränsa tidsåtgången för
budgetprocessen   går    emellertid
Riksdagskommitt,n alldeles för långt. Som
en följd av detta riskerar man att få
problem   på   en  rad   områden:
Långsiktigheten   i   budgetarbetet
försvagas. Fastheten i budgetprocessen
undermineras. Regeringens  arbete  med
budgeten  försvåras.  Kvaliteten  i
riksdagens beslut försämras. Kommunerna
får sämre möjligheter att bedöma  de
ekonomiska förutsättningarna  för  sin
verksamhet. Och värst av allt: Väljarnas
möjligheter  att bedöma de  politiska
alternativen  riskerar att  försämras,
vilket kan vara till stor skada för vår
demokrati.
I ett särskilt yttrande (fp) framhålls
att till skillnad från Riksdagskommitt,ns
förslag  bör  de  ekonomisk-  och
budgetpolitiska riktlinjerna  ges  ett
konkret  och fast innehåll även  vid
beredningen på våren och därför innehålla
en  redovisning  av  skattepolitikens
inriktning, utgiftstak och mål för det
finansiella sparandet för de närmaste tre
åren. I annat fall riskerar riktlinjerna
att  få  samma allmänna och oprecisa
innebörd  som  före reformeringen  av
budgetprocessen då riksdagens beslut om
övergripande riktlinjer hade mycket liten
betydelse   för   inriktningen   av
budgetarbetet  och  den  ekonomiska
politiken.
Det är också enligt yttrandet angeläget
att  de  långsiktiga och övergripande
frågorna övervägs och bereds skilda från
de  kortsiktiga  och mer  detaljerade
frågorna som behandlas i samband med
budgetpropositionen.  I  annat  fall
tenderar de att komma i skymundan och få
stå tillbaka för de kortsiktiga frågorna.
Dessutom framstår alltid ett tak för
utgifterna som för lågt när det ställs
mot  de  utgifter som  skall  rymmas
därunder. Det finns därmed en risk för
att taken inte kommer att bedömas utifrån
de   övergripande  perspektiven  om
samhällsekonomiskt   utrymme    och
långsiktiga  åtaganden. Tilltron  till
fastheten i budgetpolitiken kan därmed
komma att ifrågasättas. Dessa frågor bör
därför  ingå i de ekonomisk-politiska
riktlinjer som behandlas av riksdagen på
våren. Det är viktigt att regeringen i
propositionen på våren inte tar  upp
budgetens detaljer utan att fördjupningen
sker  först på hösten. I annat fall
tvingas riksdagen till att behandla dessa
frågor både vår och höst.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Konstitutionsutskottet       delar
riksdagsstyrelsens och finansutskottets
uppfattning att dubbelarbetet vår och
höst bör undvikas. Utrymme bör skapas så
att våren kan ägnas åt de övergripande
och långsiktiga frågorna. Om preliminär
fördelning   av   utgifterna   på
utgiftsområden inte sker på våren behöver
de olika fackutskottens tid inte även då
tas i anspråk för beredningen av frågan
om ramarna för de olika utgiftsområdena.
Konstitutionsutskottet  delar  vidare
finansutskottets mening att den stramhet
som behövs för att skapa stadga och
långsiktighet i det interna budgetarbetet
i Regeringskansliet bör kunna åstadkommas
på annat sätt än genom att preliminära
ramar beslutas på våren. Regeringen bör
kunna  styra budgetarbetet med  samma
fasthet   genom  internt  beslutade
utgiftsramar.
Riksdagsbehandlingen på våren bör som
riksdagsstyrelsen  och  finansutskottet
framhållit  ägnas  åt  makroekonomiska
bedömningar   av   den   ekonomiska
utvecklingen  samt åt en övergripande
ideologisk diskussion med utgångspunkt i
de samlade politiska alternativen för den
ekonomiska politiken på medellång och
lång sikt. Förslaget till riksdagsbeslut
i propositionen på våren bör innehålla
förslag  till  riktlinjer  för  den
ekonomiska   politiken   och   för
budgetpolitiken    medan    själva
budgetarbetet  bör  koncentreras  till
hösten. För att undvika dubbelarbete bör
regeringen förelägga riksdagen förslag om
utgifts-tak för år tre först i samband
med    budgetpropositionen.   Lagen
(1996:1059) om statsbudgeten bör ändras i
enlighet  med  vad  riksdagsstyrelsen
föreslagit  (yrkande  3).  Utskottet
tillstyrker  vidare  riksdagsstyrelsens
förslag  till  lag  om  ändring  i
regeringsformen samt förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen i denna del
(yrkandena 1 samt 2 i denna del).
Konstitutionsutskottet anser vidare i
likhet  med finansutskottet  och  mot
bakgrund av vad remissinstanserna anfört
att det är angeläget att redan nu besluta
om att en utvärdering bör göras efter
några  år  om  vilka  effekter  som
omläggningen har inneburit såväl  vad
gäller  budgetprocessens innehåll  och
budgetmässiga resultat som vad gäller de
arbetsmässiga   konsekvenserna   för
riksdagen. Enligt konstitutionsutskottets
mening bör en sådan utvärdering innefatta
de  erfarenheter som då vunnits inom
riksdagen. Detta bör ges regeringen till
känna.
Konstitutionsutskottet gör inte någon
annan bedömning än finansutskottet när
det   gäller   värdet   av   att
riksdagsbehandlingen  på  våren  även
innefattar riktlinjer för skattepolitiken
liksom  regeringens  bedömning   av
utvecklingen av den kommunala sektorns
ekonomi  och  förslag  till  tydliga
riktlinjer  för inriktningen  av  den
kommunala ekonomin på längre sikt.
Finansutskottet anser  att  det  bör
övervägas att ersätta benämningen Den
ekonomiska   vårpropositionen   med
benämningen Riktlinjer för den ekonomiska
politiken. Finansutskottet tar också upp
frågan om en ändring i 9 kap. 4 õ
regeringsformen i syfte att riksdagen
inte i förväg skall behöva binda sig för
en viss uppdelning av budgetåret i det
fall  budgetregleringen  inte  hinner
slutföras i tid. Konstitutionsutskottet
som inte är berett att nu föreslå dessa
ändringar anser att en lämplig ordning är
att  dessa  frågor  i  samråd  med
Regeringskansliet    utreds    av
Riksdagskommitt,n  i  dess  fortsatta
arbete. Detta bör ges riksdagsstyrelsen
till känna.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens förslag att riksdagen
skall uppdra åt riksdagsstyrelsen att
inom  riksdagsförvaltningen  utveckla
möjligheten   att   bedöma    de
samhällsekonomiska  konsekvenserna  av
olika budgetförslag. Riksdagsstyrelsens
förslag 2000/01:RS1 yrkande 4 tillstyrks.
När  det gäller frågan om särskilda
resultatskrivelser från regeringen har
skilda  uppfattningar redovisats  från
remissinstanserna. Riksdagens revisorer
ger uttryck för en positiv syn medan
Lunds  universitets  juridiska  och
statsvetenskapliga  institutioner  samt
Stockholms          universitets
statsvetenskapliga institution uttrycker
en tveksam eller negativ inställning.
Enligt    Stockholms   universitets
statsvetenskapliga institution riskerar
särskilda   resultatskrivelser   att
förstärka orienteringen mot resultat som
på ett eller annat sätt kan kvantifieras.
Utskottet delar dock riksdagsstyrelsens
mening att uppföljning och utvärdering
bör  bli  en  integrerad  del  av
budgetprocessen och att förutsättningarna
för detta skulle förbättras avsevärt om
regeringen    årligen    avlämnar
resultatskrivelser    för    alla
utgiftsområden. Resultatinformationen kan
utgöra ett viktigt beslutsunderlag  i
utskottens  beredning av förslagen  i
budgetpropositionen. Det får i första
hand ankomma på regeringen att avgöra
vilka verksamheter som skall redovisas i
skrivelserna,  även  om  det  som
Ekonomistyrningsverket  framhåller  är
angeläget att utskotten kan utveckla sin
kompetens som beställare och mottagare av
relevant resultatinformation. Utskottet
anser i likhet med riksdagsstyrelsen att
riksdagen  som  sin  mening  bör  ge
regeringen   till   känna    vad
Riksdagskommitt,n anfört om  särskilda
resultatskrivelser.  Riksdagsstyrelsens
förslag 2000/01:RS1 yrkande 5 tillstyrks.
Vidare förordar utskottet att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad kommitt,n anfört om lagrådsgranskning
av skatteförslag i budgetpropositionen.
Riksdagsstyrelsens förslag  2000/01:RS1
yrkande 6 tillstyrks följaktligen.
När  det  gäller  frågan  om  en
sammanhållen   budgetdebatt   delar
konstitutionsutskottet     kommitt,ns
bedömning att det ligger i ärendets natur
att göra avvägningar mellan olika ändamål
som ryms inom utgiftsområdet. En ämnes
indelad debatt kan försvåra den avvägning
inom utgiftsområdet som är önskvärd. Det
är vidare angeläget att övergå från att
diskutera detaljer till mer övergripande
frågor.  Uppläggningen  av  kammarens
överläggningar är dock en fråga  för
talmannen efter samråd med de särskilda
företrädarna   för   partigrupperna.
Utskottet är således inte berett att
tillstyrka att budgetdebatterna  hålls
ämnesindelade. Motion 2000/01:K5 yrkande
1 avstyrks.
När  det  gäller motionsyrkandet  om
anhopningen av propositioner under vissa
perioder och synnerliga skäl för avsteg
från planeringen vill utskottet hänvisa
till att frågan behandlats vid upprepade
tillfällen av utskottet, senast i oktober
2000 (bet. 2000/01:KU4) med anledning av
motioner från den allmänna motionstiden.
Utskottet  delade  då  motionärernas
uppfattning om vikten av en någorlunda
jämn arbetsbelastning under riksdagsåret.
Det framhölls dock att det var talmannens
ansvar  att  efter  överläggning  i
riksdagsstyrelsen och samråd  med  de
särskilda företrädarna för partigrupperna
årligen   planera   riksdagsarbetet.
Talmannen och riksdagsstyrelsen följer
arbetsbelastningens utveckling, och det
förekommer  regelbundna kontakter  med
Regeringskansliet för att söka åstadkomma
en  lämplig fördelning över tiden av
propositionernas överlämnande. Utskottet
var inte berett att föreslå ändringar i
de  regler och riktlinjer  som  styr
utrymmet för arbetsplaneringen.
Riksdagskommitt,n framhåller att  det
pågår ett arbete i Regeringskansliet i
samarbete med riksdagen när det gäller
ett  jämnare propositionsavlämnande  i
syfte  att  minska  anhopningen  av
propositioner i mars. I stället  bör
propositionerna lämnas under  perioden
november till och med februari. En sådan
förändring   skulle   dels   minska
belastningen för oppositionspartierna att
skriva   följdmotioner   under   en
koncentrerad  period, dels  göra  det
möjligt för utskotten och kammare att
arbeta med fler propositioner i början av
vårsessionen. Utskottet delar kommitt,ns
uppfattning att det är angeläget att
regeringens ansträngningar att undvika
anhopningar av propositioner i riksdagen
fortsätter. Enligt utskottets mening är
ett tillkännagivande till regeringen i
frågan dock inte påkallat. Motionen K5
yrkande 2 avstyrks.

Uppföljning och utvärdering
Utskottets förslag i korthet
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens   förslag   att
uppgiften att följa upp och utvärdera
riksdagsbeslut  skall  regleras  i
riksdagsordningen.       Utskottet
tillstyrker den handlingsplan för det
fortsatta arbetet med uppföljning och
utvärdering  som  föreslagits   av
riksdagsstyrelsen.    Handlingsplanen
innefattar bl.a. inrättandet  av  en
särskild  stödfunktion för utskottens
arbete med uppföljning och utvärdering
och ökade resurser.
Förslaget
Riksdagsstyrelsen anser att riksdagen i
ökad utsträckning skall följa upp och
utvärdera  fattade  beslut  för  att
åstadkomma ett bättre berednings- och
beslutsunderlag i den politiska styr- och
beslutsprocessen. Från konstitutionella
utgångspunkter  har  riksdagen  ett
övergripande  ansvar,  och  får  med
uppföljning och utvärdering av tidigare
fattade  beslut möjlighet  att  pröva
innehållet i och ta ställning till de - i
första hand - övergripande mål som är
fastlagda på olika politikområden. En
handlingsplan för det fortsatta arbetet
med uppföljning och utvärdering förordas.
Följande inslag föreslås.
1. Av riksdagsordningen skall framgå att
utskotten skall följa upp och utvärdera
riksdagsbeslut.
2.  En förbättrad verksamhetsplanering
måste åstadkommas i utskottsarbetet.
3. Utskotten måste bli mer aktiva och ta
ett större ansvar för att ta initiativ
till     uppföljnings-      och
utvärderingsaktiviteter.
4. Ett återkommande erfarenhetsutbyte bör
ske inom ramen för ordförandekonferensens
verksamhet.
5.    Ökad    systematik    i
resultatinformationen bör tillämpas även
i    andra   propositioner    än
budgetpropositionen.
6.  En  särskild  stödfunktion  för
utskottens arbete med uppföljning och
utvärdering bör inrättas.
7. Ökade utbildningsinsatser.
8.   Högre   krav  på  utskottens
verksamhetsberättelser.
9. Ökade resurser för uppföljnings- och
utvärderingsarbetet.
Att   följa   upp  och  utvärdera
riksdagsbeslut     är     enligt
riksdagsstyrelsen att betrakta som en del
i    utövandet   av   riksdagens
konstitutionella      befogenheter.
Uppföljnings-  och  utvärderingsarbetet
utgör   en   integrerad   del   i
beredningsarbetet genom att man inför nya
beslut följer upp mål och resultat eller
andra förhållanden i tidigare beslut.
Riksdagsutredningen berörde  år  1993
behovet av en särskild lagreglering i
denna del (Riksdagsutredningen I, juni
1993,  s. 112-113) och betonade  att
förarbetena   till   den   gällande
författningen förutsatte att utskotten
skulle ha betydelsefulla uppgifter  i
granskningen av den statliga verksamheten
och  i  utövandet  av  riksdagens
kontrollmakt. Bland annat betonades i
förarbetena  "att  den  nya,   på
ämnesindelningen         grundade
utskottsorganisationen lämpade sig väl
för  en  kontinuerlig  granskning  av
resultatet   av   den   statliga
reformverksamheten".
Enligt riksdagsstyrelsen finns det -
trots påpekandet från Riksdagsutredningen
-  behov  av att detta ansvar  blir
klargjort på ett tydligare sätt än genom
de resonemang som fördes i samband med
författningsarbetet.        Enligt
riksdagsstyrelsens uppfattning bör det
införas en ny bestämmelse i 4 kap. 16 õ
riksdagsordningen med innebörd att  i
utskottens beredning av ärenden skall
ingå  uppgiften att  följa  upp  och
utvärdera  riksdagsbeslut  inom  de
ämnesområden som för varje utskott anges
i  4  kap.  4-6 õõ med  tillhörande
tilläggsbestämmelser.
En förbättrad verksamhetsplanering behövs
i utskottsarbetet. I utskottens planering
skall ingå de strategiska beslutspunkter
som kan urskiljas i utskottets arbete,
t.ex.  när  större propositioner  och
motionsbetänkanden skall läggas fram. I
utskottens  verksamhetsplanering  bör
vidare   ingå  en  strategi   för
informationsförsörjningen.  En  sådan
strategi bygger på att utskotten själva
väljer ut teman som skall vara styrande
för de områden som skall väljas ut för
fördjupande    uppföljningar    och
utvärderingar. Det kan  också  finnas
frågor  som  täcker  flera  utskotts
beredningsområden, och samarbete  över
utskottsgränserna kan aktualiseras. Ett
mer  tematiskt arbetssätt bör  enligt
referensgruppen prövas i utskottens och
riksdagens arbete.
När  det  gäller  inriktningen  på
utskottens    uppföljnings-    och
utvärderingsarbete         anser
Riksdagskommitt,n att utskotten måste bli
mer aktiva och ta ett större ansvar för
att ta initiativ till uppföljnings- och
utvärderingsaktiviteter. Ledamöterna  -
med sina breda kontaktytor i samhället -
och utskottspresidierna måste bli mer
drivande när det gäller uppföljning och
utvärdering av riksdagens beslut. Även
tjänstemännen vid utskottskanslierna bör
kunna spela en aktivare roll.
Ett återkommande erfarenhetsutbyte bör
kunna   ske   inom   ramen   för
ordförandekonferensens verksamhet.  Där
kan samråd också äga rum om behovet av
utskottsövergripande uppföljningar  och
utvärderingar.
En   motsvarande  systematik   med
resultatinformation  som  återfinns  i
budgetpropositionen bör också tillämpas i
andra  propositioner. En mer enhetlig
utformning av utskottsbetänkanden  bör
övervägas.    Uppföljnings-    och
utvärderingsinformation bör i tillämpliga
fall vara en obligatorisk del av ett
utskottsbetänkande.  Formerna  för  en
fördjupad samverkan i resultatdialogen
mellan    riksdagsutskotten    och
Regeringskansliet   bör   utvecklas
ytterligare. Inom ramen för denna dialog
bör tydliga krav ställas från riksdagens
sida om resultatredovisningens form och
innehåll.
En stödfunktion behövs för att anordna
utbildningar och seminarier samt för att
ge    stöd    till    utskottens
utvärderingsarbete. I detta stöd skall
ligga    att    förfoga    över
beställningskompetens  och  ekonomiska
resurser för upphandling för de fall ett
utskott och dess kansli skall ta externa
utförare  i anspråk för ett uppdrag.
Vidare skall funktionen tillhandahålla
både  ett metodologiskt och praktiskt
stöd. Riksdagens utredningstjänst  kan
enligt kommitt,ns uppfattning  få  en
förstärkt roll när det gäller att vara en
resurs för utskotten i uppföljnings- och
utvärderingsarbetet.
Det bör genomföras utbildningsinsatser
som  tar  sikte  på  att  förbättra
hanteringen   och  inhämtandet   av
beslutsinformation,   att   analysera
målformuleringar           och
resultatredovisningar,  att  utarbeta
rutiner för en förbättrad resultatdialog
med Regeringskansliet och på hur den
egeninitierade   uppföljnings-   och
utvärderingsverksamheten vid  utskotten
skall ledas.
Ökad  uppmärksamhet  måste  enligt
kommitt,n  ägnas  utformningen   av
utskottens  verksamhetsberättelser.  Av
särskilt intresse är en redovisning av
utskottens  arbete med EU-frågor  och
uppföljning   och  utvärdering.   I
verksamhetsberättelserna bör också finnas
en redovisning av tillkännagivanden och
utskottsinitiativ, liksom en redovisning
av utskottets förslag till ändringar i
regeringens förslag. Sammantaget innebär
detta att en mer samlad och fullständig
bild  ges  av  utskottens verksamhet.
Generella riktlinjer bör gälla för hur
verksamhetsberättelserna skall utformas.
Verksamhetsberättelserna  bör   göras
tillgängliga i Rixlex och publiceras,
förutom  i  den  inbundna  delen  av
utskottsbetänkanden i riksdagstrycket, i
en  egen  publikation. Det bör  vara
obligatoriskt  att  utskotten  avger
verksamhetsberättelse  efter  avslutat
verksamhetsår.
Remissvaren
Justitieombudsmannen  framhåller  att
utskottens    uppföljnings-    och
utvärderingsaktiviteter bör sättas in i
det större sammanhang som följer  av
riksdagens kontrolluppgifter. Härvid bör
rollfördelningen  mellan  de  olika
aktörerna, i första hand Riksrevisionen
och utskotten, penetreras, så att man
undviker oklarheter i ansvarsfördelningen
med  därav  följande  risker  för
dubbelarbete.
Riksdagens revisorer framhåller att det
på tjänstemannaplanet under ett antal år
ägt rum samverkan mellan utskotten och
riksdagens revisorer för insatser inom
området  uppföljning och  utvärdering.
Verksamheten, som varit av  begränsad
karaktär,     har      fungerat
tillfredsställande.  Riksdagskommitt,ns
förslag att stödet till utskotten nu
skall ske i andra former ligger helt i
linje  med ambitionerna att  klargöra
rollfördelningen mellan utskotten  och
revisorerna och beslutet att år 2003
inrätta  en  ny  revisionsmyndighet.
Revisorerna uttalar sin tveksamhet mot
att  utskotten  samverkar  i  mer
övergripande studier av tidigare fattade
beslut.  I  motsats  till  riksdagens
revisorers arbete bör utskottens arbete
med  uppföljning och utvärdering vara
främst ämnes- och områdesinriktat och
avse mer begränsade projekt. Annars finns
risker  för  oklara  gränser  mellan
utskotten och revisionen.
Riksrevsionsverket understryker att det
angelägna  och  ökade engagemanget  i
uppföljning och utvärdering inte bör leda
till att riksdagen blir överbelastad med
detaljinformation. Verket pekar också på
att    utvecklingen   inom   det
förvaltningspolitiska området är exempel
på  en  fråga  som  förtjänar  att
uppmärksammas mer av riksdagen  genom
bl.a.  riktade  uppföljnings-   och
utvärderingsinsatser. Slutligen framhålls
att en utbyggd revision med möjlighet att
granska måluppfyllelse, effektivitet och
ekonomiförvaltning i statlig och statligt
finansierad   verksamhet   förbättrar
riksdagens   förutsättningar    för
kunskapsåterföring och kontroll.
Ekonomistyrningsverket     välkomnar
förslagen till åtgärder för att stärka
och tydliggöra riksdagens uppföljning och
utvärdering
Uppsala   universitet,   juridiska
institutionen, understryker vikten av att
riksdagen får resurser för att kunna
företa uppföljning och utvärdering  i
tillfredsställande omfattning på  egen
hand. Bara på det sättet kan riksdagens
konstitutionella  roller  som  högsta
beslutsfattare och kontrollorgan fyllas
på   ett  tillfredsställande   vis.
Statsvetenskapliga institutionen  anför
att    till    den   reformerade
revisionsverksamheten under riksdagen och
den gängse möjligheten att begära att
regeringen initierar utredningar föreslås
nu   ytterligare  en   utrednings-,
uppföljnings-             och
utvärderingsorganisation   som   är
utskottsstyrd. Vilka konsekvenser för den
politiska verksamheten denna utveckling
mot "funktionell federalism" kan ha har
knappast belysts.
Lunds    universitet,    juridiska
fakulteten, anser att det snart bör ske
en samlad större översyn av frågor som
påverkar  funktionsfördelningen  mellan
statsorganen. Till dess en sådan översyn
är genomförd bör försiktighet iakttas med
förändringar. Fakulteten avstyrker därför
de förslag som innebär en formalisering
av utvärderings/uppföljningsuppgifter hos
riksdagens utskott. Det finns  enligt
fakulteten  begynnande  problem  med
kvaliteten i lagstiftningsprocessen, där
riksdagens utskott är väsentliga  för
kvalitetskontrollen. Det är i ett sådant
perspektiv tveksamt att i högre grad än
hittills  styra  över  resurser  till
uppföljning och utvärdering. Det borde ha
skett en grundlig analys av hur detta
påverkar  arbetsfördelningen   mellan
riksdag och regering. Det räcker inte med
att bygga på den nu rådande uppfattningen
hos riksdagsledamöterna. Genomgången av
motioner fyller sannolikt funktionen av
en   kontinuerlig  uppföljning  och
utvärdering   av   olika   områden.
Statsvetenskapliga institutionen pekar på
att ett mer övergripande uppföljnings-
och utvärderingsarbete kan leda till en
konkurrenssituation och oklara gränser
mellan   utskotten   och   t.ex.
riksrevisionen.
Umeå universitet framhåller beträffande
uppföljning och utvärdering att det i
stort sett saknas konkreta förslag för
hur den skall komma till stånd.
Karlstads universitet framhåller  att
det är angeläget att finna incitament som
premierar ett förändrat förhållningssätt,
i  vilket uppföljning och utvärdering
utgör ett lika centralt som naturligt
sätt att betrakta det politiska arbetet i
riksdagen.
Örebro universitet anser att utifrån
ett principiellt perspektiv skulle en
betydande  kompetensuppbyggnad   inom
riksdagen  kunna  innebära  att  det
konstitutionellt   introduceras   ett
maktfördelningstänkande   mellan   de
politiska organen, vilket bryter med den
gängse  modellen där  exekutiven  bär
huvudansvaret  för  uppföljning  och
utvärdering.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Enligt  1  kap.  4 õ regeringsformen
granskar riksdagen rikets styrelse och
förvaltning.   Som  riksdagsstyrelsen
konstaterat   är  uppföljning   och
utvärdering  av  riksdagsbeslut  att
betrakta som en del i utövandet  av
riksdagens konstitutionella befogenheter.
Uppföljnings-  och  utvärderingsarbetet
utgör  också  en  integrerad  del  i
beredningsarbetet. I förarbetena  till
regeringsformen framhålls att den  på
ämnesindelning          grundade
utskottsorganisationen lämpar sig väl för
en kontinuerlig granskning av resultatet
av den statliga reformverksamheten.
Utskottet delar kommitt,ns uppfattning
att det finns ett behov av att detta
ansvar blir klargjort på ett tydligare
sätt än genom de resonemang som fördes i
samband med författningsarbetet. Det bör
således införas en ny bestämmelse  i
riksdagsordningen, 4 kap. 16 õ, om att i
utskottens beredning av ärenden skall
ingå  uppgiften att  följa  upp  och
utvärdera riksdagsbeslut inom utskottens
ämnesområden.  Utskottet  tillstyrker
följaktligen riksdagsstyrelsens förslag
2000/01:RS1 yrkande 2 i denna del.
De ökade insatser för uppföljning och
utvärdering som redan Riksdagsutredningen
ansåg nödvändig bör enligt utskottets
mening nu tas upp i en mer konkret
handlingsplan. En sådan  handlingsplan
innefattar   de   punkter    som
riksdagsstyrelsen   anger.   Enligt
utskottets mening är dock frågan  om
publicering av verksamhetsberättelserna i
en särskild volym av sådan karaktär att
den bör avgöras av riksdagsstyrelsen.
Några remissinstanser har berört frågan
om  gränsdragningen mellan  utskottens
uppföljnings- och utvärderingsverksamhet
och den revision som bedrivs av andra
organ. Utskottet förutsätter att denna
fråga  övervägs  närmare  inom  den
arbetsgrupp  som  inrättas  för  att
genomföra riksdagsbeslutet med anledning
av detta betänkande. Utskottet föreslår
att riksdagen bifaller riksdagsstyrelsens
förslag  och  godkänner  de  aktuella
riktlinjerna med det undantag i fråga om
verksamhetsberättelserna  som  angetts
ovan.  Yrkande 8 i riksdagsstyrelsens
förslag    2000/01:RS1   tillstyrks
följaktligen.

EU-frågorna
Utskottets förslag i korthet
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens   förslag    om
riktlinjer för riksdagens arbete med EU-
frågorna.  Utskotten  skall  enligt
riktlinjerna ha en stark roll.  EU-
frågorna bör ingå som en integrerad del
av utskottens ärendehantering. Samtliga
utskott bör upprätta en promemoria över
EU-frågorna på sitt beredningsområde.
Riksdagens hantering av den årliga EU-
skrivelsen bör utvecklas.
Faktapromemorior    bör    finnas
lättillgängliga i databas i riksdagen
och  publiceras i särskild volym  i
riksdagstrycket.
EU-nämnden bör fortsätta  att  verka
enligt  den  praxis som  utvecklats.
Kammarens centrala roll för att skapa
insyn, öppenhet och allmän debatt skall
utvecklas vidare. En särskild EU-debatt
där företrädare för regeringen deltar
bör anordnas.
Samtliga vit- och grönböcker bör bli
föremål    för   faktapromemorior.
Regeringen bör skicka kopior av sina
remissvar  till  kommissionen  till
kammaren. Regeringen bör vidare  för
riksdagen  redovisa  expertkommitt,er
inom     kommissionen     samt
verkställighetskommitt,erna.  Utskotten
bör få information från regeringen om
vilka frågor som behandlas under ett
visst lands ordförandeskap.
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens   förslag   att
riksdagsordningen inte skall innehålla
ett krav på synnerliga skäl för att EU-
nämnden   skall  hålla   offentlig
utfrågning. Vidare tillstyrks förslaget
att  det  i riksdagsordningen  skall
regleras en skyldighet för regeringen
att redovisa sitt agerande i EU för
riksdagen.
Förslaget
När det gäller riksdagens arbete med EU-
frågor  anser  riksdagsstyrelsen  att
utskotten  skall ha en  stark  roll.
Utskotten skall följa viktiga  frågor
under kommissionens beredningsprocess och
under den fortsatta beslutsprocessen. EU-
frågorna bör ingå som en integrerad del
av utskottens ärendehantering och tas upp
i betänkanden som behandlar närliggande
frågor. Utskotten kan också  ta  ett
initiativ och föreslå kammaren att göra
ett tillkännagivande. Utskott kan avge
yttrande  till  EU-nämnden.  Samtliga
utskott bör upprätta en EU-promemoria
över    EU-frågorna   på    sitt
beredningsområde.  Det  är  för  den
offentliga debattens skull önskvärt att
utskotten  i särskilt viktiga  frågor
anordnar öppna utfrågningar. Riksdagens
hantering av den årliga EU-skrivelsen bör
utvecklas  så  att  det  i  större
utsträckning ges en samlad  bild  av
hanteringen i riksdagen av EU-frågorna.
Samtliga grön- och vitböcker bör enligt
kommitt,n   bli   föremål    för
faktapromemorior där det också anges när
fristen för remissvar till kommissionen
löper ut. Kopior av regeringens remissvar
till  kommissionen bör  skickas  till
kammarkansliet för vidarebefordran till
berört utskott. Regeringen bör redovisa
expertkommitt,er inom kommissionen samt
de s.k. verkställighetskommitt,erna för
riksdagen samt vilka frågor som skall
behandlas  under  ett  visst  lands
ordförandeskap. Faktapromemoriorna  bör
enligt kommitt,n finnas lättillgängliga i
en databas i riksdagen och publiceras i
en  särskild volym i riksdagstrycket.
Utskotten   bör   rapportera   till
kammarkansliet om de vidtar någon åtgärd
i den fråga som en faktapromemorian rör.
EU-nämnden  bör  enligt  förslaget
fortsätta att verka enligt den praxis som
utvecklats.       Riksdagsstyrelsen
understryker  det  angelägna  i  att
utskottens synpunkter beaktas i nämndens
samråd med regeringen. Riksdagsstyrelsen
föreslår att riksdagsordningens krav på
"synnerliga skäl" för att  EU-nämnden
skall få hålla en offentlig utfrågning
skall utgå. Riksdagsstyrelsen anser att
den praxis bör bestå som innebär att det
inte anses tillräckligt att regeringen
inte gör något som står i strid med EU-
nämndens synpunkter utan i stället agerar
i  enlighet  med  nämndens  råd  och
ståndpunkter.
Förslaget innebär vidare att kammarens
centrala  roll för att skapa  insyn,
öppenhet och allmän debatt kring EU-
frågorna  skall  utvecklas  vidare.
Information från regeringen om EU-frågor
bör  planeras in mer långsiktigt och
systematiskt  i  kammarens  arbete.
Statsministern  bör  alltid   lämna
information i nära anslutning till möten
i  Europeiska  rådet. När  ett  nytt
ordförandeland   presenterar   sitt
arbetsprogram skall det alltid övervägas
om regeringen skall informera kammaren
muntligt  om  sin syn på programmet.
Regeringen  bör  överväga  i  vilken
utsträckning EU-frågor kan tas upp i
särskilda   skrivelser   eller   i
propositioner  i olika sakfrågor.  En
särskild  årlig  EU-debatt  där  en
företrädare för regeringen deltar bör
anordnas.
Regeringens  skyldighet att  redovisa
sitt agerande i EU för riksdagen skall
regleras i riksdagsordningen. Regeringen
bör i den årliga EU-skrivelsen redovisa
vilka eventuella åtgärder domar från EG-
domstolen som rör Sverige har föranlett.
I  skrivelsen bör också de  direktiv
redovisas  som Sverige inte genomfört
trots att tidsfristen för genomförandet
löpt ut liksom de åtgärder som regeringen
avser  att  vidta för  att  avhjälpa
bristerna i genomförandet.
När  det  gäller  kontakter  med
Europaparlamentarikerna framhålls att det
är värdefullt med goda kontakter mellan
de svenska Europaparlamentarikerna och
riksdagens ledamöter men att deras olika
mandat inte skall sammanblandas.
Enligt    riksdagsstyrelsen    bör
stödfunktionerna för riksdagens arbete
med EU-frågorna, t.ex. EU-upplysningen,
biblioteket   och  utredningstjänsten
utvecklas och göras mer kända.
Riksdagsstyrelsen  anser  vidare  att
regeringens informationsverksamhet inte
begränsats på det sett som var avsett när
ansvaret  för  EU-information  till
allmänheten  flyttades  över   till
riksdagen.  Frågan  om  allmänhetens
tillgång till EU-information efter det
svenska  ordförandeskapet bör  utredas
gemensamt av riksdag och regering.
Remissvaren
JO tillstyrker förslagen till ändringar i
riksdagsordningen  när  det  gäller
riksdagens arbete med EU-frågor.
Statskontoret  betonar   regeringens
centrala  roll  när det  gäller  att
informera  riksdagen  om  arbetet  i
kommissionen, i synnerhet i de fall där
myndigheterna står för en stor del av
insatserna. Riksdagsstyrelsens förslag om
reglering  i  riksdagsordningen  av
regeringens  skyldighet  att  lämna
information   samt   förslaget   om
expertkommitt,er           och
genomförandekommitt,er tillstyrks liksom
förslaget om utredning av frågan  om
allmänhetens  tillgång   till   EU-
information. Också Karlstads universitet
ser positivt på en sådan utredning, och
universitetet pekar på högskoleväsendets
behov av informationsmaterial.
Ekonomistyrningsverket,    juridiska
institutionen vid Uppsala universitet,
Lunds   universitet  och  Karlstads
universitet tillstyrker förslaget om EU-
frågornas hantering i riksdagen.
Uppsala   universitet,   juridiska
institutionen,  pekar  därtill   på
betydelsen av att riksdagen tidigt kommer
in i beredningsarbetet innan kommissionen
lägger    fram    förslag    och
statsvetenskapliga     institutionen
välkomnar förslagen när det gäller EU-
frågornas hantering. Ett konstitutionellt
viktigt   uttalande   är   enligt
Statsvetenskapliga  institutionen  att
praxis när det gäller bundenheten av EU-
nämndens råd och synpunkter bör bestå. Av
stor konstitutionell betydelse är vidare
enligt institutionen kommitt,ns bestämda
avvisande  av  förslaget  att  ge
Europaparlamentariker  möjlighet  att
uppträda  i  EU-debatter  i  svenska
riksdagen. En sådan sammanblandning av
mandat och uppgifter skulle ytterligare
fördunkla  den  genom  medlemskapet
svårgenomträngliga  besluts-  och  an-
svarsstrukturen mellan  folkvalda  med
olika  mandat och mellan  dessa  och
regeringen.
Örebro universitet vänder sig mot att
en  förstärkt roll för  riksdagen  i
relation  till regeringen  eller  EU-
institutionerna inte diskuteras i ett
balans- och maktperspektiv. Universitet
ser  positivt  på  ambitionerna  att
integrera  EU-frågorna  i  utskottets
arbete, finna former för att öka den
interna   kunskapshanteringen   samt
bibehålla och utveckla den utåtriktade EU-
informationen till allmänheten.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Remissvaren är genomgående positiva till
riksdagsstyrelsens  förslag.  Utskottet
delar denna positiva bedömning. Utskottet
tillstyrker riksdagsstyrelsens  förslag
till lag om ändring av riksdagsordningen,
såvitt avser 10 kap. 1 õ och 10 kap. 6-7
õõ. Utskottet anser vidare att riksdagen
bör godkänna de angivna riktlinjerna för
riksdagens  arbete  med  EU-frågorna.
Utskottet förordar också att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad kommitt,n anfört om information om EU-
frågor från regeringen till utskotten, EU-
nämnden och kammaren. Utskottet delar
slutligen  riksdagsstyrelsens bedömning
att frågan om allmänhetens tillgång till
EU-information bör utredas gemensamt av
riksdag och regering i enlighet med vad
Riksdagskommitt,n anfört. Detta bör ges
regeringen  till  känna.  Utskottet
tillstyrker  således riksdagsstyrelsens
förslag 2000/01:RS1 yrkandena 2 i denna
del samt 9-11.
Förändringar i utskottens arbetsformer
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riktlinjer för
förändringar  av  utskottens  arbete
godkänns.  Riktlinjerna  gäller  mer
självstyrande utskott, bryggor mellan
utskottens traditionella uppgifter och
nya uppgifter, långsiktig och tematisk
planering  i  utskotten,  förenklad
motionsbehandling    vid    behov,
kanslichefernas  centrala  roll  i
planeringen samt fortlöpande diskussion
om  och  utvärdering  av  utskottens
arbete. Ett motionsyrkande om värdet av
den fria motionsrätten avstyrks, liksom
ett  motionsyrkande om resurser  för
politiska  sekreterare/assistenter  åt
riksdagsledamöterna.
Utskottet    tillstyrker    också
personalförstärkningar         i
utskottsorganisationen och i de  för
riksdagen gemensamma funktioner som rör
utredningsmetodik,  budgetfrågor,  EU-
frågor,   internationella   frågor,
informationsteknik, informationssökning
och  upphandling  av  konsulttjänster
m.m., men är inte berett att nu ta
ställning  till  storleken  av  de
ekonomiska  resurser  som  behöver
tillföras.
Förslaget
Om genomslaget för förändringar framför
allt  i  fråga  om  uppföljning  och
utvärdering skall bli bättre än tidigare
krävs enligt riksdagsstyrelsens förslag
en större omställning av utskottsarbetet
än som skedde med anledning av 1994 års
beslut. Utgångspunkten för de nu aktuella
förslagen    är   ett    jämnare
propositionsavlämnande och att utskotten
skulle  behöva ägna mindre  men  mer
meningsfull  tid åt att behandla  de
fristående motionerna. Genom att koppla
samman  motionsberedningen  och  annan
ärendeberedning  med  uppföljning  och
utvärdering samt EU-bevakning skall den
bli  mer meningsfull. Samtidigt skall
tidsåtgången  för  motionsberedningen
minska så att utskotten får mer tid för
andra uppgifter.
Enligt    riksdagsstyrelsen    har
motionsrätten stor betydelse för  den
demokratiska processen i vårt land. Det
stora intresse som finns i den svenska
riksdagen för att väcka självständiga
ledamotsinitiativ genom motioner torde
vara i det närmaste unikt i världen. Det
är  uttryck för en stark önskan hos
riksdagens ledamöter och partier  att
vilja påverka samhällsutvecklingen inte
bara   direkt   genom   omedelbara
riksdagsbeslut utan också genom att skapa
opinion med långsiktig verkan. På grund
av det berednings- och behandlingstvång
som gäller även för motionerna i den
svenska  riksdagen innebär det  stora
antalet motioner en betydande arbetsbörda
för riksdagen, främst för utskotten. Den
nuvarande situationen när det  gäller
behandlingen av de fristående motionerna
är  enligt  riksdagsstyrelsen  inte
tillfredsställande.   Riksdagsstyrelsen
föreslår åtgärder som syftar till att
utskotten skall ägna mindre men  mer
meningsfull  tid  åt  de  fristående
motionerna och mer tid åt uppföljning/-
utvärdering och EU-bevakning. Frågan om
motionernas behandling är emellertid en
fråga av så stor vikt för riksdagsarbetet
att utredningsarbetet bör fortsätta.
Utskotten   behöver   bli   mer
självstyrande. Utskotten bör ägna mer tid
Ft uppföljning/utvärdering och åt EU-
bevakning.  På sikt innebär  det  en
förskjutning  av utskottsarbetet  från
beslutsfattande  med  anledning  av
propositioner  och  motioner   till
utredningar  och  analyser  på  eget
initiativ.
Det är enligt riksdagsstyrelsen viktigt
med   bryggor   mellan   utskottens
traditionella  och  nya  uppgifter.
Utskottens      arbete      med
uppföljning/utvärdering  och  EU-frågor
skall ses som ett led i en förbättrad och
fördjupad  beredning av  de  formella
riksdagsärendena.
Riksdagsstyrelsen anser att utskotten
behöver planera mer långsiktigt och mer
tematiskt. Varje ämnesområde inom ett
utskotts beredningsområde bör behandlas
minst två gånger under en valperiod,
första gången under det första riksmötet
och andra gången under något av  de
följande riksmötena. Efter genomgången av
utskottets hela beredningsområde under år
1 av valperioden bör utskottet göra en
planering  för resten av valperioden.
Minst en behandling under det andra,
tredje eller fjärde riksmötet bör vara
mer ingående och innehålla inslag av
uppföljning/utvärdering och EU-bevakning.
Riksdagsstyrelsen  anser  vidare  att
utskotten vid behov skall  kunna  ge
motionerna  en  förenklad  behandling.
Förenklad beredning kan användas vid det
första  riksmötet och vid de  övriga
riksmöten under valperioden då utskottet
inte bestämt sig för att ha en fördjupad
ärendeberedning. Vid förenklad behandling
kan motionsförslag som behandlar frågor
där beslutanderätten enligt utskottets
uppfattning  bör  ligga  kvar  hos
regeringen,  en  förvaltningsmyndighet
eller hos kommunerna kunna avstyrkas utan
ytterligare  beredning.  I  fråga  om
motionsförslag som upprepas  bör  vid
förenklad behandling utskottet hänvisa
till tidigare ställningstagande.
Kanslicheferna ges en central roll i
planeringen av utskottsarbetet. Vid behov
skall kanslichefen föreslå utskottet att
information om utvecklingen på ett visst
område inhämtas t.ex. genom av kansliet
utförda kunskapsöversikter, studiebesök,
utfrågningar  eller  undersökningar  i
utskottets egen regi med hjälp av egen
eller extern personal.
Utskottens  arbete  bör  fortlöpande
diskuteras och utvärderas.
Vissa personalförstärkningar bör enligt
riksdagsstyrelsen     ske     i
utskottsorganisationen och i  de  för
riksdagen gemensamma funktioner som rör
utredningsmetodik,  budgetfrågor,  EU-
frågor,   internationella   frågor,
informationsteknik,  informationssökning
och upphandling av konsulttjänster m.m.
Utbyggnaden beräknas kosta 10 miljoner
kronor  och ske successivt under  en
treårsperiod.
Riksdagsstyrelsen  anser  att   en
arbetsgrupp   under   ledning   av
riksdagsdirektören bör riksdagsstyrelsens
uppdrag att närmare utforma kommitt,ns
förslag.
Motionen
I  motion 2000/01:K5 av Marietta  de
Pourbaix-Lundin (m) begärs att riksdagen
slår vakt om den fria motionsrätten och
att ytterligare steg för att förenkla
utskottens motionshantering  inte  tas
(yrkande 3). Det är enligt motionären
viktigt att riksdagsledamöternas roll som
företrädare  för  allmänheten   och
allmänhetens id,er och synpunkter betonas
mer och då gärna på bekostnad av den roll
som  förvaltare, systemkonstruktör och
revisor i den statliga verksamheten som
förslagen  tycks inriktas mot.  Dessa
riktlinjer bör riksdagen som sin mening
ge riksdagsstyrelsen till känna.
Motionären  anser  slutligen   att
riksdagen bör gå vidare på den inslagna
linjen med att förstärka de personella
kringresurserna för riksdagsledamöterna
med      såväl     kvalificerad
handläggarkapacitet som assistenttjänster
(yrkande 4). Målet bör vara att varje
riksdagsledamot på sikt förfogar över en
heltidsresurs    som     politisk
sekreterare/assistent. Dessutom måste det
för  partigruppernas och  ledamöternas
räkning på respektive partikansli finnas
ett antal sakhandläggare. Riksdagen bör
uppdra åt riksdagsstyrelsen att verka för
förbättrade    arbetsvillkor    för
riksdagsledamöterna i enlighet med vad
som anförs i motionen.
Remissvaren
Riksdagens revisorer framhåller att någon
mer ingående analys av resursbehovet inte
redovisas  i  betänkandet. Revisorerna
hänvisar till att kommitt,n bortsett från
de  10  miljoner kronor som  bedömts
erforderliga för en successiv utbyggnad
för att stödja utskottens arbete uttalat
att den är beredd att utreda riksdagens
behov av egna resurser för insatser av
revisionsliknande   karaktär.   Någon
samordnad prövning av det totala behovet
av ytterligare resurser tycks inte ha
gjorts.  Riksdagens  revisorer  nämner
vidare att anslagssparande för riksdagens
förvaltningskostnader under de senaste
tre  åren uppgått till ca 15  %  i
genomsnitt och motiverats med svårigheter
i  planeringen  med  att  förutse
konstadsfördelningen  över  åren  för
fleråriga    projekt.   Revisorerna
understryker behovet av en  fördjupad
analys av orsakerna till att ambitionerna
inte stämmer överens med förmågan att
förverkliga planerna. Först därefter kan
en bedömning göras av behovet av förhöjd
utgiftsnivå. Revisorerna hänvisar vidare
till  sin  förstudie  (1998/99:8)  om
Riksdagens förvaltningskontor när  det
gäller   frågan  om  en  gemensam
personalresurs för utskotten.  I  det
sammanhanget underströk revisorerna ett
allmänt behov av ökat samarbete mellan
olika enheter inom riksdagsförvaltningen,
inte      minst     beträffande
personalrekrytering och  kompetenskrav.
Ett sådant behov av ökad samverkan för
att   bättre   utnyttja  befintliga
personalresurser föreligger fortfarande
enligt revisorernas mening.
Uppsala   universitet,   juridiska
institutionen, tillstyrker en fortsatt
översyn  när  det  gäller  reformera
motionsinstitutet. Den fria motionsrätten
kan bevaras, om än i andra former, om det
införs  begränsningar  i  rätten  att
upprepade  gånger under en  valperiod
motionera    i   samma    fråga.
Statsvetenskapliga     institutionen
framhåller  att det förhållandet  att
motionerna i princip tas på samma allvar
som   propositionerna  inte   skall
underskattas  och framhåller  att  en
förstärkning av riksdagens infrastruktur
för  att  avlasta de valda  ombudens
rutinarbete av administrativ natur och
effektivisera utskottsarbetet länge har
efterlysts. Var exakt dessa resurser bäst
kommer  till sin rätt, i  utskotten,
partigrupperna, utredningstjänsten eller
hos de enskilda riksdagsmännen är mindre
väl genomlyst.
Från     Lunds     universitets
statsvetenskapliga institution framhålls
behovet  av  försiktighet  beträffande
långsiktiga och djupgående förändringar i
riksdagens organisation och arbetsformer,
som har sin primära grund i 1974 års
författning. Det bör enligt institutionen
övervägas att öka riksdagens möjlighet
att påverka departementsindelningen och
Regeringskansliets utformning. Juridiska
fakulteten    pekar    på    att
motionsbehandlingen fyller funktionen av
kontinuerlig uppföljning och utvärdering
och öppnar för andra än utskottsledamöter
att påverka olika frågor.
Örebro universitet anser att förenklad
motionsbehandling     ur     ett
demokratiperspektiv otvivelaktigt innebär
ett ingrepp i förtroendevaldas påverkans-
möjligheter.  Det  vore  synnerligen
olämpligt att samtidigt som personvalet
införts begränsa de ökade individuella
politiska profileringar som den  fria
motionsrätten ger utrymme för.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Riksdagsstyrelsen anser att den  fria
motionsrätten skall vara kvar.  Genom
tidigare riksdagsbeslut (1994 och 1998)
har utskotten rekommenderats att planera
arbetet  för  hela  valperioden  med
fördjupning på vissa områden under olika
år. Genomslaget för detta arbetssätt har
dock inte varit stort. Ett led i att
uppnå det rekommenderade arbetssättet är
riksdagsstyrelsens mer ingående förslag
när  det  gäller  förenkling   av
motionsbehandlingen. Utskottet gör inte
någon    annan   bedömning    än
riksdagsstyrelsen i fråga om värdet av
förenklad motionsbehandling. Utskottet,
som noterar att utredningsarbetet när det
gäller  motionsbehandlingen fortsätter,
delar även i övrigt riksdagsstyrelsens
bedömning i fråga om riktlinjer  för
förändringar  i  utskottens  arbete.
Utskottet    tillstyrker    således
riksdagsstyrelsens förslag  2000/01:RS1
yrkande  12 och avstyrker motion  K5
yrkande 3.
Konstitutionsutskottet föreslog i sitt
betänkande  1997/98:KU1 att  riksdagen
skulle   uppdra   åt   Riksdagens
förvaltningskontor   att   undersöka
ledamöternas åsikter om dispositionen av
assistent/utredarstödet  och  därefter
återkomma med förslag till utformning av
stödet.  Riksdagen  biföll  utskottets
förslag   (rskr.  1997/98:90).   En
beredningsgrupp överlämnade i mars 1999
till förvaltningsstyrelsen ett betänkande
(dnr 10-707-99) med förslag till en ny
lag  om  stöd till ledamöternas  och
partigruppernas arbete i riksdagen. Det
slutliga   målet   borde   enligt
beredningsgruppen vara att varje ledamot
skall  kunna  påräkna  en  politisk
sekreterarresurs och gruppen  föreslog
därför också en successiv utbyggnad av
det dåvarande stödet. Stödet skulle i en
första  etapp  lämnas  enligt  en
genomsnittlig beräkning  av  en  halv
politisk sekreterarresurs per  ledamot
fr.o.m. år 2000. Full effekt av reformens
första steg uppnås under 2001. Enligt
förslaget  borde  förvaltningsstyrelsen
efter  år  2002 lägga  in  en  s.k.
kontrollstation där reformens första del
följs    upp   och   utvärderas.
Förvaltningsstyrelsen ställde sig bakom
beredningsgruppens   förslag   (prop.
1999/2000:1). Styrelsen förklarade sin
avsikt att noga följa tillämpning och
effekter av stödet och därvid särskilt
uppmärksamma  de enskilda ledamöternas
synpunkter. Förvaltningsstyrelsen avsåg
vidare  att lägga in en sådan  s.k.
kontrollstation  efter  år  2002  som
beredningsgruppen föreslagit.
Enligt  utskottets  mening  bör  den
kommande utvärderingen inte föregripas.
Motion K5 yrkande 4 avstyrks.
Utskottet gör ingen annan bedömning än
kommitt,n när det gäller att erforderliga
resurser bör avsättas för att genomföra
kommitt,ns  förslag. Enligt utskottets
mening bör riksdagen dock inte nu ta
ställning till vilka ekonomiska resurser
som bör tillföras. Frågan bör i stället
behandlas inom ramen för det ordinarie
budgetarbetet.  Den arbetsgrupp  under
ledning av riksdagsdirektören som avses
närmare arbeta med genomförandet av det
nu aktuella riksdagsbeslutet bör kunna
analysera   medelsbehovet.  Utskottet
föreslår att riksdagen godkänner  vad
utskottet  anfört om vikten  av  att
erforderliga   resurser   tillförs.
Riksdagsstyrelsens förslag  2000/01:RS1
yrkande  13  tillstyrks  följaktligen
delvis.


Ändrad utgiftsområdestillhörighet m.m.

I  detta  avsnitt behandlar utskottet
regeringens förslag i 2001 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2000/01:100)  om
ändringar av ändamål och verksamheter som
skall innefattas i vissa utgiftsområden.
Förslagen påverkar utgifternas fördelning
på utgiftsområden och medför ändringar i
riksdagsordningens tilläggsbestämmelser.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår att riksdagen  i
huvudsak bifaller regeringens förslag
om   ändringar  av  ändamål  och
verksamheter som skall innefattas  i
vissa utgiftsområden och avslår  två
motionsyrkanden som i denna del väckts
med  anledning  av  propositionen.
Utskottets förslag innebär
att utrikesförvaltningen flyttas
till utgiftsområde 1,
att utgiftsområde 5 byter namn
till Internationell samverkan,
att  utrikesutskottet också
fortsättningsvis, såvitt avser annat än
budgetfrågor, ansvarar för beredningen av
ärenden om Sveriges representation i
utlandet,
att Arbetsgivarverket, SPV och
de statliga tjänstepensionerna flyttas
till utgiftsområde 2,
att finansutskottet svarar för
beredningen     av     statliga
arbetsgivarfrågor,
att beredningsansvaret  för
arbetsrättsliga lagstiftningsfrågor på
det   statliga   området   även
fortsättningsvis    ligger    på
arbetsmarknadsutskottet,
att ansvaret för beredningen av
ärenden om utsökningsväsendet förs över
till skatteutskottet och att benämningen
ändras till exekutionsväsendet,
att utgiftsområde 3 byter namn
till Skatt, tull och exekution,
att beredningsansvaret  för
ärenden om väderlekstjänsten flyttas till
miljö- och jordbruksutskottet.
Gällande bestämmelser m.m.
Bestämmelser om statsbudgetens innehåll
finns endast i begränsad utsträckning i
grundlag.  Till  övervägande  del  är
innehållet reglerat i lagen (1996:1059)
om statsbudgeten.
Enligt  9  kap. 3 õ första  stycket
regeringsformen   företar   riksdagen
budgetre-glering för närmast  följande
budgetår  eller,  om  särskilda  skäl
föranleder det, för annan budgetperiod.
Riksdagen bestämmer därvid till vilka
belopp statsinkomsterna skall beräknas
och anvisar anslag till angivna ändamål.
Besluten  om  detta  upptas  i  en
statsbudget. Enligt 6 õ i samma kapitel
skall  regeringen avge  förslag  till
statsbudget till riksdagen.
Budgetåret börjar, enligt 3 kap. 2 õ
riksdagsordningen,  den  1  januari.
Regeringen skall dessförinnan, normalt
senast  den  20  september,  avlämna
budgetproposition till  riksdagen  med
förslag  till  statens inkomster  och
utgifter     för     budgetåret.
Budgetpropositionen  skall  innehålla
finansplan  och  nationalbudget  samt
förslag till reglering av statsbudgeten.
Om  riksdagen har fattat  beslut  om
utgiftsområden  skall  förslaget  till
statsbudget innehålla en fördelning av
anslagen på de av riksdagen beslutade
utgiftsområdena.
Enligt  4  kap. 3 õ regeringsformen
väljer  riksdagen inom  sig  utskott,
däribland ett konstitutionsutskott, ett
finansutskott  och  ett  skatteutskott
enligt bestämmelser i riksdagsordningen.
För    konstitutionsutskottet   och
finansutskottet anges vissa grundläggande
uppgifter i regeringsformen. I 4 kap. 4
och 5 õõ riksdagsordningen anges vissa
ytterligare uppgifter för dessa utskott
och vissa uppgifter för skatteutskottet.
Enligt 4 kap. 2 õ riksdagsordningen
tillsätter riksdagen förutom de nämnda
utskotten ett erforderligt antal andra
utskott.  I tilläggsbestämmelse  4.2.1
räknas de nuvarande utskotten upp, och i
tilläggsbestämmelserna 4.6.1-4.6.16 anges
ytterligare uppgifter för konstitutions-,
finans-  och skatteutskottet samt  de
övriga utskottens uppgifter m.m.
Utskottsindelningen bygger på den s.k.
fackutskottsprincipen och följer i stort
sett den departementsindelning som gällde
år 1973. Enligt 4 kap. 6 õ första stycket
riksdagsordningen föreskriver riksdagen
efter vilka grunder övriga ärenden - dvs.
andra ärenden än dem som skall beredas av
konstitutions-,    finans-    eller
skatteutskottet - skall fördelas mellan
utskotten. Huvudprincipen är därvid att
ärenden som hör till ett ämnesområde
skall hänföras till samma utskott. Enligt
bestämmelsens andra stycke kan riksdagen
dock avvika från de grunder som har
fastställts, om det i särskilt fall är
påkallat av hänsyn till sambandet mellan
olika  ärenden, ett ärendes särskilda
beskaffenhet eller arbetsförhållandena.
Andra stycket möjliggör således avsteg i
det   enskilda  fallet  från  den
författningsreglerade ärendefördelningen
(jfr SOU 1969:62 s. 104).
I 5 kap. 12 õ riksdagsordningen anges att
riksdagen genom lag kan besluta  att
hänföra    statsutgifter     till
utgiftsområden. Genom  beslut  den  6
februari  1996  infördes  en   ny
tilläggsbestämmelse    5.12.1    i
riksdagsordningen den 1 april 1996 av
vilken framgår att statsutgifterna skall
hänföras till i bestämmelsen uppräknade
utgiftsområden. För utgiftsområdena skall
riksdagen,  enligt  5  kap.  12  õ
riksdagsordningen, för närmast följande
budgetår  genom  ett särskilt  beslut
fastställa en utgiftsram, som anger det
belopp till vilket summan av de till
utgiftsområdet hörande utgifterna högst
får uppgå.
Den 15 september 1996 trädde ändringar
i tilläggsbestämmelserna 4.6.1-4.6.16 i
kraft, vilka hade beslutats samtidigt med
ändringen i 5.12.1. Ändringarna innebar
att   riksdagsordningen   tillfördes
bestämmelser   som   angav   vilka
utgiftsområden som respektive  utskott
ansvarade för.
Samtidigt med beslutet om ändringar av
riksdagsordningens  tilläggsbestämmelser
beslutade   riksdagen   också   hur
verksamheter, bidrag och myndigheter m.m.
skulle  fördelas  på  utgiftsområden.
Fördelningen av verksamheter, bidrag och
myndigheter  m.m.  på  utgiftsområden
framgår   av   bilaga   1   i
konstitutionsutskottets    betänkande
1995/96:KU21, som godtogs av riksdagen.
Till grund för beslutet om indelning av
statsbudgeten i utgiftsområden låg dels
Riksdagsutredningens   arbete   med
reformering  av  riksdagsarbetet  som
talmanskonferensen lagt fram i förslagen
1993/94:TK1-3, dels överväganden av en
arbetsgrupp inom talmanskonferensen som
lades  fram  i förslaget 1995/96:TK2.
Riksdagsutredningen framhöll  att  det
ankommer på riksdagen att fatta beslut om
indelning  i  utgiftsområden  och  på
regeringen  att  i budgetpropositionen
fördela sina förslag till utgiftsanslag i
enlighet med riksdagens beslut. Vidare
framhöll   Riksdagsutredningen   att
huvudprincipen   borde   vara   att
utgiftsområdena svarar mot de ändamål och
politiska  syften  som  finns  bakom
anslagsförslagen.   Indelningen   bör
tillfredsställa  krav  på  politisk
relevans,  statsfinansiellt  lämpliga
avgränsningar,  möjlighet  att  göra
meningsfulla prioriteringar och att följa
upp  resultaten.  Utgiftsområdena  bör
enligt utredningen ha en över  tiden
önskvärd fasthet som ändå kan förenas med
flexibilitet  och situationsanpassning.
Riksdagsutredningen ansåg att områdena
bör  vara  en  naturlig  grund  för
regeringens och riksdagens organisation
av budgetarbetet.
I del 2 (1993/94:TK2) framhölls att den
utgiftsområdesindelning  som  riksdagen
använder sig av i sina huvuddrag kunde
väntas bli tämligen beständig när den väl
hade fastställts, eftersom den knöt an
till  utskottens ansvarsområden enligt
tilläggsbestämmelserna        till
riksdagsordningen. Från ett år till ett
annat kan dock smärre justeringar behöva
göras,  t.ex.  i  fråga  om  vilket
utgiftsområde ett enskilt anslag skall
höra till. Beslut om sådana justeringar
av områdesindelningen borde fattas av
riksdagen    på    förslag    av
konstitutionsutskottet sent  på  våren
varefter  den  nya  indelningen  i
utgiftsområden kan ligga till grund för
den  redovisning som regeringen skall
lämna i sitt kommande budgetförslag.
Konstitutionsutskottet har understrukit
vikten   av   att   ändringar   i
utgiftsområdesindelningen beslutas under
våren om de skall ligga till grund för
regeringens kommande budgetförslag under
hösten (bet. 2000/01:KU4).
Som  ett led i utvecklingen av  den
ekonomiska styrningen indelade regeringen
i budgetpropositionen för 2001 (prop.
2000/01:1) den statliga verksamheten i 47
politikområden. Som skäl härför anförde
regeringen att det har visat sig svårt
att med utgångspunkt i utgiftsområden
formulera  mål  som  är  tillräckligt
specifika för att möjliggöra uppföljning
och  bedömning  av  måluppfyllelsen.
Politikområdesindelningen syftar till att
möjliggöra en bättre koppling mellan mål,
kostnader och resultat och till  att
avgränsa statlig verksamhet i politiskt
relevanta sakområden, dvs. områden som är
lämpliga för inbördes avvägningar och
prioriteringar. För varje politikområde
fastställs ett eller flera mål. Enligt
regeringens bedömning är det först i
nästa  steg, när mål formuleras  för
verksamhetsområden  inom   respektive
politikområde, som det är möjligt att
tillgodose riksdagens önskemål om tydliga
och uppföljningsbara mål fullt ut.
Finansutskottet  (bet.  2000/01:FiU1)
konstaterade bl.a. att indelningen  i
politikområden kan ge förutsättningar för
bättre   mål   inom   ramen   för
resultatstyrningen. Samtidigt  betonade
emellertid finansutskottet att det är
nödvändigt att regeringen i det fortsatta
utvecklingsarbetet beaktar konsekvenserna
för  riksdagen  av  indelningen  i
politikområden. I det sammanhanget pekade
finansutskottet     på      att
politikområdesindelningen  skär  genom
såväl  utgiftsområdesindelningen  som
utskottsindelningen, vilket bl.a.  får
till konsekvens att mål och resurser i
vissa fall inte bereds av samma utskott.
Detta förhållande menade finansutskottet
var   otillfredsställande.   Enligt
finansutskottets  uppfattning   borde
politik- och utgiftsområdena på  sikt
bringas i större överensstämmelse. Det
menade finansutskottet kan ske genom att
utgiftsområdena  helt  ersätts   av
politikområden som kommer att ligga till
grund för rambeslutet i riksdagen på
hösten, vilket i så fall kräver att
antalet politikområden blir väsentligt
mindre. I annat fall, menade utskottet,
får  politikområdena  inordnas  under
utgiftsområdena på ett sådant sätt att de
inte  skär över flera utgiftsområden,
något  som  sannolikt  kräver  vissa
förändringar av anslagens hemtillhörighet
i    utgiftsområden    och    i
utskottsorganisationen.
Propositionen
Regeringen föreslår att utgiftsområde 3
ändrar  namn  till Skatt,  tull  och
exekution  och utgiftsområde  5  till
Internationell samverkan. Vidare föreslår
regeringen  att ärenden  om  Sveriges
representation i utlandet överförs till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse,  att
ärenden  om  statlig  personalpolitik
överförs   till   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi  och finansförvaltning,
att  ärenden  om  utsökningsväsendet
överförs till utgiftsområde 3 Skatt, tull
och  exekution samt att  ärenden  om
väderlekstjänsten   överförs   till
utgiftsområde  20 Allmän  miljö-  och
naturvård.
Regeringen    framhåller     att
finansutskottet (bet. 2000/01:FiU1) vid
beredningen av budgetpropositionen för
2001  uttalade  att  indelningen  i
politikområden kan ge förutsättningar för
bättre   mål   inom   ramen   för
resultatstyrningen. Samtidigt  betonade
finansutskottet att det är nödvändigt att
regeringen   i   det   fortsatta
utvecklingsarbetet beaktar konsekvenserna
för  riksdagen  av  indelningen  i
politikområden.  En  konsekvens  av
politikområdesindelningen, som utskottet
lyfte fram, var att den i vissa fall skär
genom såväl utgiftsområdesindelningen som
utskottsindelningen. Detta innebär enligt
finansutskottet att i vissa fall bereds
inte mål och resurser av samma utskott.
Enligt regeringen är den konsekvens av
politikområdesindelningen       som
finansutskottet    lyfter    fram
otillfredsställande för såväl regeringen
som riksdagen. Regeringen lämnar därför i
ett första steg förslag om ändringar av
ändamål  och verksamheter  som  skall
innefattas i vissa utgiftsområden i syfte
att anpassa indelningen i politikområden
till riksdagens arbetsformer.
Förslagen  påverkar också utgifternas
fördelning  på  utgiftsområden.  Denna
förändring kommer enligt regeringen att
genomföras i budgetpropositionen för 2002
under  förutsättning  att  riksdagen
beslutar  i  enlighet med regeringens
förslag. I de preliminära utgiftsramar
för åren 2002-2004 som nu föreslås har de
föreslagna förändringarna inte beaktats.
Förslagen   medför   ändringar   i
riksdagsordningen.
ANSLAGSFLYTTNINGARNAS KONSEKVENSER FöR
RAMARNA FöR BERöRDA UTGIFTSOMRåDEN
Miljoner kronor
Utgiftsområde
2002
UO 1        Rikets styrelse
+ 1 814
UO 2        Samhällsekonomi och
förvaltning    + 7 383
UO 3        Skatt, tull och
exekution
+ 1 395
UO 4        Rättsväsendet
- 1 395
UO 5        Internationell
samverkan
- 1 814
UO 14       Arbetsliv
- 7 383
UO 20       Allmän miljö- och
naturvård
+ 207
UO 22       Kommunikationer
- 207
Netto
0
Ärenden om Sveriges representation i
utlandet
Regeringen  föreslår att  ärenden  om
Sveriges  representation  i  utlandet
överförs   från   utgiftsområde   5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse för att fullfölja ombildandet av
Regeringskansliet till  en  myndighet.
Vidare   föreslår  regeringen   att
utgiftsområde  5  ändrar  namn  till
Internationell samverkan.
Regeringen anför att Regeringskansliets
verksamhet finansieras från två skilda
anslag,   nämligen  anslaget   90:5
Regeringskansliet    m.m.    under
utgiftsområde  1  och  anslaget  5:1
Utrikesförvaltningen under utgiftsområde
5, trots att Regeringskansliet sedan den
1  januari  1997 utgör en myndighet.
Regeringen erinrar om att regeringen i
budgetpropositionen för 2000 aviserade
sin avsikt att slå samman anslagen den 1
januari  2002  och  pekar  på  att
utrikesutskottet   kommenterade   den
aviserade sammanslagningen av de båda
anslagen i sitt betänkande 1999/2000:UU1.
Enligt regeringen är en sammanslagning
av  förvaltningsanslagen  en  naturlig
fortsättning på utvecklingen sedan år
1997.   Sammanslagningen  underlättar
styrningen    inom    myndigheten
Regeringskansliet, vilket även skapar en
möjlighet   till   en   effektivare
resursanvändning.
Regeringen   pekar    på    att
Regeringskansliet   bedriver    ett
långsiktigt    och    kontinuerligt
förändringsarbete och framhåller att en
av de mest omfattande förändringarna,
både vad gäller personal och finansiella
resurser, genomfördes den 1 januari 2000
i och med sammanslagningen av de två IT-
organisationerna,    den     inom
Utrikesdepartementet och den för övriga
Regeringskansliet,  till  en  gemensam
organisation.
Vidare pekar regeringen på att arbete
lagts ned på att utforma en för hela
Regeringskansliet reformerad och gemensam
verksamhetsplanering, som också  bl.a.
syftar till en bättre anpassning till
budgetprocessen.  Ett  samlat  anslag
innebär enligt regeringen att kopplingen
mellan mål, resultat och resurser kan
tydliggöras  bättre, och därmed  ökar
förutsättningarna för att  uppnå  det
övergripande målet för Regeringskansliet,
dvs. att vara ett effektivt och kompetent
stöd för regeringen i dess uppgift att
styra riket och förverkliga sin politik.
Enligt regeringen innebär förslaget att
ändamålet för anslaget Regeringskansliet
m.m.  under  utgiftsområde  1  Rikets
styrelse utvidgas till att även omfatta
utrikesförvaltningen. Regeringen  anför
att  det  är särskilt angeläget  att
vidareutveckla formerna för dialogen med
riksdagen  när  det  gäller  Sveriges
representation i utlandet.
Ärenden om statlig personalpolitik
För   att  politikområdet  Effektiv
statsförvaltning skall kunna utgöra en
helhet   föreslår  regeringen   att
verksamheter som hör till politikområdet
Effektiv statsförvaltning flyttas från
utgiftsområde  14  Arbetsliv   till
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning.
Bakgrunden till att Arbetsgivarverket
och Statens pensionsverk (SPV) redovisats
under   utgiftsområde   14   och
verksamhetsområdet    Staten    som
arbetsgivare har enligt regeringen haft
med  utskottsbehandlingen  att  göra.
Verksamheterna  har  inte  haft  sina
Tvergripande  mål  relaterade  till
utgiftsområde 14 utan till utgiftsområde
2, eftersom de är ett av flera medel för
att effektivisera statsförvaltningen.
Regeringen   anför  att   statliga
arbetsgivarfrågor  har  en  begränsad
lagstiftning. SPV:s verksamhet bygger på
kollektivavtal  och  den   statliga
arbetsrätten   har   en   begränsad
särlagstiftning.
En konsekvens av förslaget är enligt
regeringen   att   anslagen   1:1
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket och
1:2 Statliga tjänstepensioner m.m. under
utgiftsområde 14 Arbetsliv flyttas till
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning.
Ärenden om utsökningsväsendet
Regeringen  föreslår att  ärenden  om
utsökningsväsendet   överförs   från
utgiftsområde  4  Rättsväsendet  till
utgiftsområde 3 Skatteförvaltning  och
uppbörd   i  syfte  att  samordna
handläggningen  och  skapa   bättre
överensstämmelse  mellan  de  olika
myndigheternas anslag. Vidare föreslår
regeringen att utgiftsområde 3 ändrar
namn till Skatt, tull och exekution för
att namnet bättre skall spegla innehållet
i  utgiftsområdet. I samband med att
ansvaret  flyttas till skatteutskottet
föreslår regeringen också att benämningen
utsökningsväsendet   ändras    till
exekutionsväsendet för att  uppnå  en
bättre  överensstämmelse  med   den
terminologi som i övrigt används och som
är väl inarbetad.
Regeringen anför att utgiftsområde 3
Skatteförvaltning och uppbörd omfattar
politikområdet Skatt, tull och exekution.
Där   återfinns   Riksskatteverket,
skattemyndigheterna  samt  Tullverket.
Såväl     skatteutskottet     som
justitieutskottet bereder för närvarande
ärenden inom politikområdet Skatt, tull
och   exekution.   Anslagen   för
Riksskatteverket och skattemyndigheterna
ingår i utgiftsområde 3 och bereds av
skatteutskottet  medan  anslaget  för
kronofogdemyndigheterna   ingår   i
utgiftsområde  4  och  bereds  av
justitieutskottet.
Regeringen anser att Riksskatteverkets
anslag även fortsättningsvis bör beredas
av skatteutskottet. Det framstår enligt
regeringen därför som lämpligt att flytta
anslaget 3:1 Kronofogdemyndigheterna från
utgiftsområde  4  Rättsväsendet  till
utgiftsområde 3 Skatteförvaltning  och
uppbörd.   Förslaget  innebär   att
exekutionsväsendet  i  budgetsammanhang
inte längre kommer att behandlas som en
del  av  rättsväsendet.  Detta  menar
regeringen är en följd av den nuvarande
myndighetsstrukturen.     Regeringen
framhåller att ändringen inte  medför
någon ändring av ansvaret för beredningen
av  den  materiella  regleringen  vid
utsökning.  Denna del kommer,  liksom
tidigare, att beredas av lagutskottet.
Ärenden om väderlekstjänsten
Regeringen  föreslår att  ärenden  om
väderlekstjänsten   överförs   från
utgiftsområde 22 Kommunikationer  till
utgiftsområde  20 Allmän  miljö-  och
naturvård. En konsekvens av förslaget är
att anslaget 34:1 Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
under  utgiftsområde 22 flyttas  till
utgiftsområde 20.
Motioner
I motion 2000/01:K10 av Göran Lennmarker
m.fl. (m, kd, c, fp) begärs att riksdagen
avslår regeringens förslag om ändring i
riksdagsordningen vad avser att flytta
utrikesförvaltningen inklusive Sveriges
representation  i   utlandet   till
utgiftsområde 1.
Motionärerna    framhåller    att
utrikesförvaltningen har som uppgift att
ansvara  för hanteringen av  Sveriges
förbindelser med andra länder och med
internationella      organisationer.
Utrikesförvaltningen   berör   enligt
motionärerna således inte bara staten
utan  också  ett brett  spektrum  av
individer,  grupper  och  juridiska
personer, vilket ger utrikesförvaltningen
en vidare roll jämfört med övriga enheter
inom Regeringskansliet. Regeringskansliet
i övrigt är ett stabsorgan med uppgift
att för regeringen förbereda och samordna
verksamheter   och   beslut.   För
Utrikesdepartementet   utgör   dessa
uppgifter  endast en  begränsad  del.
Utrikesdepartementet förenar sålunda både
stabs-   och   myndighetsuppgifter.
Motionärerna  menar  att  åtskillnaden
mellan Regeringskansliets stabsuppgifter
och myndighetsutövning har varit och är
ett  viktigt  inslag i  den  svenska
förvaltningsstrukturen. Undantaget  har
varit  utrikesförvaltningen  med  dess
alldeles speciella förhållanden. Det är
enligt motionärerna därför angeläget att
riksdagen  även  fortsättningsvis  har
inflytande  över  utrikesförvaltningens
organisation och dimensionering. Av detta
skäl   anser   motionärerna   att
Utrikesförvaltningen skall kvarstå under
utgiftsområde 5.
I motion 2000/01:Fi20 yrkande 24 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) begärs att
riksdagen avslår regeringens förslag om
ändring av ändamål och verksamheter som
skall innefattas i utgiftsområde 1 Rikets
styrelse  respektive  utgiftsområde  5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan.
Yttranden från andra utskott
Konstitutionsutskottet har berett övriga
av regeringens förslag berörda utskott
tillfälle att yttra sig över förslagen.
Justitieutskottet har beslutat att inte
avge  något yttrande. I det följande
redovisas vad övriga berörda  utskott
yttrat.
Finansutskottet

Politikområdesindelningen
Finansutskottet  konstaterar  att  de
föreslagna överflyttningarna av anslag
mellan utgiftsområden syftar till att
minska antalet skärningar mellan politik
områden  och  utgiftsområden,  vilket
finansutskottet ser positivt på.
Enligt finansutskottets uppfattning bör
utgiftsområdena behållas. Utgiftsområdena
har en omfattning och storlek som är väl
anpassad för riksdagens rambeslutsmodell.
De har också haft den stabilitet över
tiden som är nödvändig för att  den
flerårscykel   som   budgeteringen,
uppföljningen och utvärderingen  utgör
skall  kunna fungera. Finansutskottets
slutsats är att politikområdena i största
möjliga utsträckning bör inordnas under
utgiftsområdena.  Det  kräver  enligt
finansutskottet vissa förändringar  av
anslagens    hemtillhörighet    i
utgiftsområden      och      i
utskottsorganisationen.  Finansutskottet
framhåller   dock   att    vissa
sektorsövergripande politikområden, som
t.ex.  forskningspolitik,  kan  behöva
hanteras i särskild ordning, eftersom de
inte  enkelt  låter sig  inordnas  i
utgiftsområdena.  Politikområdena  bör
enligt finansutskottet inte göras alltför
små, varken vad gäller belopp eller antal
anslag. Finansutskottet anser att det i
några   fall  bör  övervägas   om
politikområdena inte i stället bör göras
om  till verksamhetsområden under ett
politikområde. Det skulle i så fall få
till följd att antalet politikområden kan
minskas.
Finansutskottet förutsätter  att  det
revideringsarbete som inletts fortsätter
med  den  redovisade  inriktningen.
Förutsättningarna att nå ett både för
riksdagen och regeringen gott resultat
underlättas enligt finansutskottet  om
arbetet sker i samarbete med berörda
utskott. Frågor av övergripande karaktär
menar finansutskottet bör kunna stämmas
av med Riksdagskommitt,n under arbetets
gång.
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Finansutskottet tillstyrker att ärenden
om Sveriges representation i utlandet
överförs till utgiftsområde 1  Rikets
styrelse.  Med  hänsyn  till  att
Regeringskansliet har ombildats till en
myndighet, ser finansutskottet det som
naturligt    att    de    båda
förvaltningsanslagen         90:5
Regeringskansliet  m.m.   och   5:1
Utrikesförvaltningen slås samman till ett
för myndigheten gemensamt anslag. Det bör
enligt   finansutskottet   underlätta
styrningen av myndigheten  och  skapa
bättre förutsättningar för en effektivare
resursanvändning. Finansutskottet anför
också  att en rationell hantering  i
riksdagen  talar för att  tillhörande
frågor hanteras i ett utskott. Enligt
finansutskottets uppfattning är det en
naturlig del av den nya ordningen att
utrikesutskottet  alltid  skall  ges
möjlighet att yttra sig i frågor som
gäller   beredningen  av   Sveriges
representation    i     utlandet.
Finansutskottet anser att motionerna Fi20
yrkande 24 (fp) och K10 (m, kd, c, fp)
bör avstyrkas av konstitutionsutskottet.
Politikområde Effektiv statsförvaltning
Finansutskottet tillstyrker att anslagen
till  Arbetsgivarverket  och  Statens
pensionsverk  (SPV)  överflyttas  från
utgiftsområde 14 till utgiftsområde 2.
Därigenom uppnås enligt finansutskottet
att    politikområdet    Effektiv
statsförvaltning hålls samman inom ett
utgiftsområde.  Vidare  markeras  att
arbetsgivarpolitiken är ett av medlen för
att göra statsförvaltningen effektivare.
I  begreppet  statlig personalpolitik
innefattas - förutom anslagsfrågorna -
även lagstiftningsfrågor med anknytning
till arbetsmarknadens statliga sektor och
de motioner som väcks på området. Enligt
finansutskottet utvecklas  inte  något
motiv för att flytta även beredningen av
dessa   frågor   i   propositionen.
Finansutskottet pekar på att beredningen
av dessa frågor har en lång tradition i
arbetsmarknadsutskottet, medan ansvaret
för  anslaget  till  Arbetsgivarverket
växlat mellan de båda utskotten. Det är
enligt finansutskottet således möjligt
att skilja på beredningen av anslagen
till Arbetsgivarverket och SPV och på
beredningen av lagstiftningsfrågorna om
personalpolitiken.  -  Finansutskottet
anser att arbetsmarknadsutskottet även
fortsättningsvis    bör    hantera
lagstiftningsfrågorna och motionerna om
personalpolitiken i staten. Detta kan
enligt finansutskottet motiveras med att
dessa frågor har en nära anknytning till
arbetsrätten,    arbetstids-    och
semesterlagstiftningen        samt
jämställdhetsfrågorna i arbetslivet som
hanteras av arbetsmarknadsutskottet.
Finansutskottet  anför  att  första
stycket  i tilläggsbestämmelsen  4.6.2
riksdagsordningen,    som    avser
finansutskottets beredningsområde, skulle
kunna utformas enligt följande.
Det skall vidare bereda ärenden av
allmän  betydelse för den kommunala
ekonomin  samt ärenden om  statliga
arbetsgivarfrågor, statlig  statistik
...
Begreppet statlig personalpolitik får,
enligt finansutskottet, därmed en något
annan innebörd än för närvarande i och
med att Arbetsgivarverket och SPV kommer
att   hänföras   till   statliga
arbetsgivarfrågor inom finansutskottets
beredningsområde. Finansutskottet anser
vidare att den ändrade innebörden bör
markeras    i    riksdagsordningens
tilläggsbestämmelse  4.6.15  avseende
arbetsmarknadsutskottet. Det bör enligt
finansutskottet    framgå     att
arbetsmarknadsutskottet       även
fortsättningsvis  ansvarar  för  vissa
personalpolitiska frågor i staten.
Skatteutskottet
Skatteutskottet anför att det är viktigt
att ansvaret för resurserna inom politik
området  Skatt,  tull  och  exekution
sammanförs  till  ett  enda  utskott.
Härigenom    elimineras    enligt
skatteutskottet  problemen  med  den
nuvarande uppdelningen som påverkar både
riksdagens beredning av frågor som rör
politikområdet  och  Riksskatteverkets
hantering  av  budgetfrågorna.   En
sammanföring av ansvaret för resurserna
på området utgör också en förutsättning
för att syftet med utvecklingen av den
ekonomiska styrningen på detta område
skall kunna nås. Vad avser just skatter
är det enligt skatteutskottet dessutom en
fördel att ett och samma utskott får
ansvaret  för  verksamheten  alltifrån
deklaration och taxeringsbeslut till den
slutliga indrivningen. När det gäller
valet av utskott delar skatteutskottet
regeringens bedömning att skatteutskottet
bör ta över ansvaret för ärenden som rör
utsökningsväsendet och  anslaget  till
kronofogdemyndigheterna. Inte heller i
övrigt har utskottet någon erinran mot
regeringens  förslag  i  denna  del.
Skatteutskottet tillstyrker proposition
2000/01:100 yrkandena 8 och 10 såvitt nu
är i fråga.
Utrikesutskottet
Utrikesutskottet   konstaterar   att
förslaget om sammanslagning av anslagen
90:5  Regeringskansliet m.m. och  5:1
Utrikesförvaltningen ytterst syftar till
att  på ett mera ändamålsenligt sätt
möjliggöra  för Regeringskansliet  att
tillhandahålla  ett  effektivt  och
kompetent stöd för regeringen i dess
uppgift att styra riket och förverkliga
sin politik. Förslaget grundas också på
principen  att  varje  myndighet  bör
finansieras över endast ett anslag. På
myndighetsnivå innebär  förslaget  att
ombildningen av Regeringskansliet till en
myndighet fullföljs, att styrningen av
Regeringskansliet underlättas och  att
förutsättningar  för  ett  effektivare
resursutnyttjande inom Regeringskansliet
skapas.
Enligt utrikesutskottets uppfattning är
förslaget motiverat, och propositionens
yrkande 6 bör enligt utrikesutskottet
därför  tillstyrkas och motionerna  i
berörd del avstyrkas. Vidare tillstyrker
utrikesutskottet att  utgiftsområde  5
byter namn till Internationell samverkan.
Detta  innebär  att  utrikesutskottet
tillstyrker att de föreslagna ändringarna
i  tilläggsbestämmelserna 4.6.6  andra
stycket  och  5.12.1 riksdagsordningen
genomförs.
För att säkerställa att utrikesfrågorna
får en konsistent behandling bör det,
enligt utrikesutskottets uppfattning, av
riksdagens  beslut i lagändringsfrågan
framgå  att  det  är  angeläget  att
utrikesutskottet  vid  behandling  av
budgetfrågor     som      berör
utrikesförvaltningen  skall   beredas
tillfälle att framföra sin uppfattning
till    huvudansvarigt    utskott.
Utrikesutskottet  anser  därför  att
propositionens yrkande 10 i berörd del
bör tillstyrkas och motionerna avstyrkas.
Utrikesutskottet  anser  att   den
föreslagna     ändringen      i
tilläggsbestämmelserna  4.6.6  första
stycket riksdagsordningen är obehövlig
för att uppnå det syfte regeringen anger
i propositionen. En ändring av nämnda
bestämmelse    skulle,     enligt
utrikesutskottet, dessutom få den icke
avsedda effekten att den skulle bidra
till att urholka fackutskottsprincipen
och   försvåra  riksdagens  interna
beredningsarbete    vad     avser
utrikesfrågorna. Enligt utrikesutskottet
bör propositionens yrkande 10 i berörd
del avstyrkas och motion 2000/01:K10 (m,
kd, c, fp) i motsvarande del tillstyrkas.
Trafikutskottet
Trafikutskottet har ingen erinran mot att
ärenden  om väderlekstjänsten överförs
till utgiftsområde 20.
Miljö- och jordbruksutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
att ärenden om väderlekstjänsten överförs
till utgiftsområde 20.
Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet   anför   att
utskottets beredningsansvar för ärenden
om  statlig personalpolitik innefattar
anslagsfrågorna inom detta område och
lagstiftningsfrågor med anknytning till
arbetsmarknadens   statliga   sektor,
exempelvis  frågor  som  rör  lagen
(1994:260) om offentlig anställning, samt
frågor   som  rör  den   statliga
personalpolitiken  utan  att  direkt
hänföras   till   anslags-   eller
lagstiftningsfrågor, exempelvis frågor om
statens  policy  som arbetsgivare.  I
propositionen varken utvecklas närmare
vad    beredningsområdet    statlig
personalpolitik omfattar  eller  anges
vilket utskott som efter förändringen
skall ansvara för lagstiftningsfrågorna
inom arbetsmarknadens statliga sektor.
Arbetsmarknadsutskottet utgår dock från
att  det  är regeringens avsikt  att
beredningsansvaret för såväl anslags- som
lagstiftningsfrågor på  området  skall
föras över till finansutskottet.
De föreslagna förändringarna uppfattar
arbetsmarknadsutskottet som i första hand
motiverade av regeringens önskan  att
hålla  samman politikområdet  Effektiv
statsförvaltning under ett utgiftsområde.
Arbetsmarknadsutskottet, som i likhet med
regeringen anser att politikområdena så
långt som möjligt bör rymmas inom ett
utgiftsområde,  har  inget  emot  att
anslagen  1:1  Stabsuppgifter   vid
Arbetsgivarverket  och  1:2  Statliga
tjänstepensioner m.m. under utgiftsområde
14 flyttas till utgiftsområde 2. Även de
mer  policybetonade  delarna  av  den
statliga personalpolitiken bör  enligt
arbetsmarknadsutskottet föras över till
finansutskottet.  Eftersom  gränserna
mellan olika beredningsområden inte är
skarp och tydlig, kan det dock inte
uteslutas att i ett särskilt fall en viss
policyfråga bör anses hänförlig  till
något   av   arbetsmarknadsutskottets
beredningsområden, t.ex. arbetsrätt eller
jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbetslivet.
Arbetsmarknadsutskottet      anser
emellertid att det finns starka skäl som
talar  för  att  utskottet   även
fortsättningsvis har beredningsansvaret
för den arbetsrättsliga lagstiftningen på
det statliga området. Bland annat pekar
arbetsmarknadsutskottet på  sin  långa
tradition att hantera denna lagstiftning
och på att man bör hålla samman hela den
arbetsrättsliga lagstiftningen, särskilt
som strävan är att minska särregleringen
för  den  statliga  sektorn.  Enligt
arbetsmarknadsutskottet      skulle
beredningsområdet arbetsrätt mycket väl
kunna  anses  inbegripa  också  den
arbetsrättsliga speciallagstiftningen för
staten. Arbetsmarknadsutskottet menar att
den ordning som utskottet förordar bör
anses svara även mot den nya lydelse av
tilläggsbestämmelsen   4.6.15   som
regeringen föreslår.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Regeringen  föreslår att  ärenden  om
Sveriges  representation  i  utlandet
överförs   från   utgiftsområde   5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse för att fullfölja ombildandet av
Regeringskansliet till  en  myndighet.
Vidare   föreslår  regeringen   att
utgiftsområde  5  ändrar  namn  till
Internationell   samverkan.   Enligt
regeringen underlättar sammanslagningen
av anslagen 90:5 Regeringskansliet m.m.
och 5:1 Utrikesförvaltningen styrningen
inom  myndigheten  Regeringskansliet,
vilket även skapar en möjlighet till en
effektivare  resursanvändning.  Ytterst
syftar förslagen till att på ett mera
ändamålsenligt  sätt  möjliggöra  för
Regeringskansliet att tillhandahålla ett
effektivt  och  kompetent  stöd  för
regeringen i dess uppgift att styra riket
och förverkliga sin politik.
Utrikesutskottet anser förslaget  att
föra    samman   anslagen    för
Regeringskansliet           och
utrikesförvaltningen är motiverat. Även
konstitutionsutskottet finner förslaget
välgrundat. Det ligger också i linje med
principen en myndighet-ett anslag.  I
konsekvens härmed bör utgiftsområde 5
byta namn till Internationell samverkan.
Konstitutionsutskottet   anser   det
angeläget att utrikesfrågorna i största
möjliga utsträckning ges en sammanhållen
behandling och kommer därför, i den mån
det behövs, att bereda utrikesutskottet
tillfälle till yttrande vid beredning av
budgetfrågor     som      berör
utrikesförvaltningen.
Förslaget     innebär      att
konstitutionsutskottet kommer att bereda
ärenden om utrikesrepresentationen när
man  behandlar Regeringskansliet.  Det
handlar,    i    enlighet    med
fackutskottsprincipen, både om anslag,
verksamhet, normgivning och  kontroll.
Utlandsmyndigheternas uppgift är bl.a.
att  vara  hela  Regeringskansliets
förlängda      arm.      Enligt
konstitutionsutskottets mening finns det
emellertid inget skäl att överföra de
ärenden som i och för sig handlar om
Sveriges representation i utlandet, men
som huvudsakligen kan sägas höra till
utrikesutskottets beredningsansvar  för
rikets förhållande till andra stater och
mellanfolkliga  organisationer   samt
bistånd till annat lands utveckling. Ett
grundläggande     uppdrag     för
utlandsmyndigheterna är att upprätthålla
förbindelserna mellan Sverige och andra
regeringar och samhällen, liksom mellan
Sverige och berörda organisationer. Att
Regeringskansliet i framtiden kommer att
få   ett  anslag  som  inkluderar
representationerna  utomlands  skall,
enligt utskottets mening, inte innebära
att  policyfrågor  för  hur  Sverige
företräds   och  hur   förbindelser
upprätthålls  med andra stater  eller
internationella  organisationer  faller
inom       konstitutionsutskottets
beredningsområde. Det är också naturligt
att ärenden som i huvudsak handlar om
Sveriges förhållande till ett viss land
eller en viss region, och där svensk
representation utgör en begränsad aspekt,
hänförs    till   utrikesutskottet.
Regeringens  förslag  om  ändring  i
tilläggsbestämmelsen 4.6.1 första stycket
riksdagsordningen  bör  därför  inte
genomföras. Beredningsansvaret för de nu
angivna   frågorna   om   Sveriges
representation i utlandet kan därmed på
goda  grunder  anses  inbegripet  i
utrikesutskottets       kvarstående
beredningsområden. Något skäl att behålla
begreppet  Sveriges  representation  i
utlandet i tilläggsbestämmelsen  4.6.6
första stycket riksdagsordningen finns
således inte, särskilt som det i så fall
uppenbarligen skulle få en mer begränsad
innebörd än vad det har för närvarande.
Konstitutionsutskottet vill  i  detta
sammanhang framhålla det nödvändiga i att
formerna  för regeringens dialog  med
riksdagen    när   det    gäller
utrikesrepresentationen vidareutvecklas.
Mot   denna   bakgrund   föreslår
konstitutionsutskottet  att  riksdagen
bifaller propositionen i denna del, med
de förändringar som utskottet förordat,
och avslår motionerna 2000/01:K10 och
2000/01:Fi20 yrkande 24.
Verksamheterna vid Arbetsgivarverket och
Statens  pensionsverk (SPV) hör  till
utgiftsområde 14, men har inte  sina
övergripande mål relaterade till  det
utgiftsområdet utan till utgiftsområde 2,
eftersom de är ett av flera medel för att
effektivisera statsförvaltningen. För att
politikområdet Effektiv statsförvaltning
skall kunna utgöra en helhet föreslår
regeringen att verksamheter som hör till
politikområdet Effektiv statsförvaltning
flyttas  från utgiftsområde  14  till
utgiftsområde 2. Den föreslagna ändringen
i riksdagsordningen anger att ärenden om
statlig personalpolitik skall överföras
från   arbetsmarknadsutskottets  till
finansutskottets  beredningsområde.  I
begreppet   statlig   personalpolitik
innefattas - förutom anslagsfrågorna -
även lagstiftningsfrågor med anknytning
till arbetsmarknadens statliga sektor och
de motioner som väcks på området. Bland
de lagar som berörs kan t.ex. nämnas
lagen (1994:260) om offentlig anställning
(LOA).
Såväl    finansutskottet     som
arbetsmarknadsutskottet tillstyrker att
anslagen  1:1  Stabsuppgifter   vid
Arbetsgivarverket  och  1:2  Statliga
tjänstepensioner m.m. under utgiftsområde
14  flyttas  till  utgiftsområde  2.
Utskotten  är därtill eniga  om  att
beredningsansvaret för  arbetsrättsliga
lagstiftningsfrågor  på  det  statliga
området även fortsättningsvis bör ligga
på arbetsmarknadsutskottet.
Enligt  konstitutionsutskottets mening
finns det goda skäl att föra samman de
olika anslag som hör till politikområdet
Effektiv   statsförvaltning   under
utgiftsområde 2. Särskilt framträder att
arbetsgivarpolitiken är ett av medlen att
göra  statsförvaltningen  effektivare.
Däremot är det betydligt mer tveksamt om
det finns tillräckliga skäl att även föra
över  beredningen  av  arbetsrättsliga
lagstiftningsfrågor  på  det  statliga
området    till    finansutskottets
ansvarsområde. Visserligen kan det sägas
att statliga arbetsgivarfrågor endast i
begränsad    utsträckning    medför
lagstiftning. Likaså att SPV:s verksamhet
bygger på kollektivavtal och att den
statliga arbetsrätten endast utgör en
begränsad särlagstiftning. I sammanhanget
måste   emellertid  också   beaktas
arbetsmarknadsutskottets långa tradition
att hantera denna lagstiftning och dess
nära  anknytning till arbetsrätten  i
övrigt.  Det  framstår  också  som
betydelsefullt att hålla samman hela den
arbetsrättsliga lagstiftningen, särskilt
som strävan är att minska särregleringen
för den statliga sektorn. Något hinder
mot att skilja på beredningen av anslagen
till Arbetsgivarverket och SPV och på
beredningen av lagstiftningsfrågorna om
personalpolitiken synes inte föreligga.
Konstitutionsutskottet  instämmer  mot
denna bakgrund i den bedömning som gjorts
i      finansutskottet      och
arbetsmarknadsutskottet.
För  arbetsmarknadsutskottets del bör
beredningsansvaret          för
lagstiftningsfrågorna på det  statliga
området kunna anses inbegripet i  de
kvarstående beredningsområdena,  främst
arbetsrätten.  Med  hänsyn  till  den
uppdelning som utskottet förordar, bör
beredningsområdet för  finansutskottets
del anges som statliga arbetsgivarfrågor.
Beredningsansvaret   för   eventuella
motioner    på   den    statliga
personalpolitikens område bör följa den
förordade uppdelningen. Detta  innebär
t.ex. att finansutskottet även bör bereda
mer policybetonade frågor med anknytning
till           politikområdet.
Gränsdragningsproblem kan dock inte helt
uteslutas. Det är således inte otänkbart
att  i  ett särskilt fall  en  viss
policyfråga bör anses hänförlig  till
något   av   arbetsmarknadsutskottets
beredningsområden, t.ex. arbetsrätt eller
jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbetslivet.
Den föreslagna överföringen av ärenden om
utsökningsväsendet från utgiftsområde 4
till utgiftsområde 3 syftar till att
samordna handläggningen och skapa bättre
överensstämmelse  mellan  de  olika
myndigheternas  anslag. Skatteutskottet
anser  det viktigt att ansvaret  för
resurserna inom politikområdet  Skatt,
tull och exekution sammanförs till ett
enda  utskott.  Konstitutionsutskottet
instämmer  i den bedömningen.  Vidare
finner   konstitutionsutskottet   det
välmotiverat  att  byta  namn  på
utgiftsområde 3 till Skatt, tull och
exekution    och    att    ändra
utsökningsväsendets  benämning   till
exekutionsväsendet.
Konstitutionsutskottet      föreslår
följaktligen  att  riksdagen  bifaller
regeringens förslag i denna del.
I   fråga   om  överförande   av
beredningsansvaret  för  ärenden  om
väderlekstjänsten från  trafikutskottet
till  miljö-  och  jordbruksutskottet,
tillstyrker  de  berörda  utskotten
regeringens           förslag.
Konstitutionsutskottet gör ingen annan
bedömning  och  föreslår  därför  att
riksdagen bifaller regeringens förslag i
denna del.
När det gäller det fortsatta arbetet med
politikområdesindelningen       har
finansutskottet i sitt yttrande angivit
vissa riktlinjer i syfte att anpassa
indelningen till riksdagens arbetsformer.
Konstitutionsutskottet       delar
finansutskottets   uppfattning   att
utgiftsområdena bör behållas och  att
politikområdena  i  största  möjliga
utsträckning  bör  inordnas   under
utgiftsområdena. Även i övrigt ställer
sig  konstitutionsutskottet  bakom  de
angivna riktlinjerna. I sammanhanget vill
konstitutionsutskottet framhålla vikten
av att samråd sker med riksdagen innan
förslag   som  påverkar  riksdagens
arbetsformer   läggs   fram.   Som
finansutskottet framhållit  underlättas
förutsättningarna att nå ett både för
riksdagen och regeringen gott resultat,
om arbetet sker i samarbete med berörda
utskott. Frågor av övergripande karaktär
kan, som finansutskottet anfört, stämmas
av med Riksdagskommitt,n under arbetets
gång.
Samordning av författningsändringarna
Såväl  i  riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 som i regeringens proposition
2000/01:100  föreslås  ändringar  i
riksdagsordningen med ikraftträdande den
1 september 2001. Utskottet har därför
samordnat förslagen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Utgiftstak och
utgiftsramar
Riksdagen antar det i  bilaga  2
intagna förslaget till lag om ändring
i lagen (1996:1059) om statsbudgeten.
Därmed    bifaller    riksdagen
riksdagsstyrelsens förslag 2000/01:RS1
yrkande 3.
Reservation 1 (s)
2.    Samhällsekonomiska
konsekvenser
Riksdagen     uppdrar     åt
riksdagsstyrelsen    att    inom
riksdagsförvaltningen     utveckla
möjligheten   att   bedöma   de
samhällsekonomiska konsekvenserna  av
olika budgetförslag. Därmed bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 4.
3.    Resultatskrivelser
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
Riksdagskommitt,n anfört om särskilda
resultatskrivelser.  Därmed  bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 5.
4.    Lagrådsgranskning
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
Riksdagskommitt,n    anfört    om
lagrådsgranskning av skatteförslag i
budgetpropositionen. Därmed  bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:
RS1 yrkande 6.
5.   Ämnesindelade
budgetdebatter
Riksdagen avslår motion 2000/01:K5
yrkande 1.
6.    Propositionsavlämnandet
Riksdagen avslår motion 2000/01:K5
yrkande 2.
7.  Budgetlagen
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad Riksdagskommitt,n
anfört   om  vissa  bestämmelsers
placering  i  budgetlagen   eller
riksdagsordningen.  Därmed  bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 7.
8.    Utvärdering av
förändringarna
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
utskottet anfört om en utvärdering av
effekterna  av  omläggningen   av
budgetprocessen.
9.    9 kap. 4 õ regeringsformen
samt benämningen Den ekonomiska
vårpropositionen
Riksdagen   tillkännager    för
riksdagsstyrelsen som sin mening vad
utskottet   anfört  om   fortsatt
utredningsarbete i fråga om lydelsen
av 9 kap. 4 õ regeringsformen samt om
benämningen    Den    ekonomiska
vårpropositionen.
10.   Uppföljning och
utvärdering
Riksdagen   godkänner   de   i
riksdagsstyrelsens  förslag  angivna
riktlinjerna för riksdagens arbete med
uppföljning och utvärdering - med det
undantag utskottet förordat - i den
mån de inte omfattas av förslagspunkt
20. Därmed bifaller riksdagen delvis
riksdagsstyrelsens förslag 2000/01:RS1
yrkande 8.
11.   Riksdagens arbete med EU-
frågorna
Riksdagen   godkänner   de   i
riksdagsstyrelsens  förslag  angivna
riktlinjerna för riksdagens arbete med
EU-frågorna i den mån de inte omfattas
av förslagspunkt 20. Därmed bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 9.
12.   Information från regeringen
i EU-frågorna
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
Riksdagskommitt,n    anfört    om
information  från  regeringen  till
utskotten, EU-nämnden och kammaren om
EU-frågor i den mån de inte omfattas
av förslagspunkt 20. Därmed bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 10.
13.   Allmänhetens tillgång till
EU-information
Riksdagen   tillkännager    för
regeringen  som  sin  mening  vad
utskottet  anfört om  utredning  av
frågan om allmänhetens tillgång till
EU-information.   Därmed   bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 11.
14.   Utskottens arbetsformer
Riksdagen   godkänner   de   i
riksdagsstyrelsens  förslag  angivna
riktlinjerna  för  förändringar  i
utskottens  arbete. Därmed  bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 12  och  avslår
motion 2000/01:
K5 yrkande 3.
15.   Ökade resurser
Riksdagen godkänner vad  utskottet
anfört om erforderliga resurser för
att   genomföra  riksdagsstyrelsens
förslag.  Därmed bifaller  riksdagen
delvis  riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 13 avslår motion
2000/01:K5 yrkande 4.
16.   Ärenden om Sveriges
representation i utlandet
Riksdagen  dels  godkänner  vad
utskottet  föreslår om  ändring  av
verksamheter och ändamål som  skall
innefattas i utgiftsområde 1. Rikets
styrelse respektive utgiftsområde 5.
Utrikesförvaltning och internationell
samverkan, dels antar det i bilaga 2
intagna förslaget till lag om ändring
i  riksdagsordningen  såvitt  avser
tilläggsbestämmelserna  4.6.6  samt
5.12.1 första stycket utgiftsområde 5.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
proposition 2000/01:100 yrkandena  6
och  10  samt  avslår  motionerna
2000/01:Fi20   yrkande   24   och
2000/01:K10.
Reservation 2 (m, kd, c, fp)
17.   Ärenden om statlig
personalpolitik
Riksdagen  dels  godkänner  vad
utskottet  föreslår om  ändring  av
ändamål och verksamheter som  skall
innefattas  i  utgiftsområde   2.
Samhällsekonomi och finansförvaltning
respektive   utgiftsområde    14.
Arbetsliv, dels antar det i bilaga 2
intagna förslaget till lag om ändring
i  riksdagsordningen  såvitt  avser
tilläggsbestämmelserna  4.6.2   och
4.6.15.  Därmed  bifaller  riksdagen
delvis   proposition   2000/01:100
yrkandena 7 och 10.
18.   Ärenden om
utsökningsväsendet, om
väderlekstjänsten, m.m.
Riksdagen godkänner vad regeringen
föreslår om ändringar av ändamål och
verksamheter som skall innefattas i
utgiftsområde 3. Skatteförvaltning och
uppbörd respektive utgiftsområde  4.
Rättsväsendet samt i utgiftsområde 20.
Allmän miljö- och naturvård respektive
utgiftsområde  22.  Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2000/01:
100 yrkandena 8 och 9.
19.   Regeringsformen
Riksdagen som vilande antar det i
bilaga 2 intagna förslaget till lag om
ändring  i  regeringsformen.  Därmed
bifaller riksdagen riksdagsstyrelsens
förslag 2000/01:RS1 yrkande 1.
20.   Riksdagsordningens
huvudbestämmelser
Riksdagen i den ordning som avses i
8  kap.  16  õ  andra  meningen
regeringsformen antar det i bilaga 2
intagna förslaget till lag om ändring
i  riksdagsordningen,  såvitt  avser
huvudbestämmelserna. Därmed  bifaller
riksdagen riksdagsstyrelsens  förslag
2000/01:RS1 yrkande 2 i denna del.
21.   Riksdagsordningens
tilläggsbestämmelser
Riksdagen antar det i bilaga 2 intagna
förslaget  till  lag  om  ändring  i
riksdagsordningen,   såvitt   avser
tilläggsbestämmelserna, i den mån det
inte omfattas av förslagspunkterna 16 och
17.   Därmed   bifaller   riksdagen
riksdagsstyrelsens förslag  2000/01:RS1
yrkande  2 i denna del samt  delvis
proposition 2000/01:100 yrkande 10.

Stockholm den 31 maj 2001

På konstitutionsutskottets vägnar

Per Unckel

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Per Unckel (m), Göran Magnusson
(s), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär
Axel Sahlberg (s), Kenneth Kvist (v),
Ingvar Svensson (kd), Inger Ren, (m),
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Kenth
Högström (s), Mats Einarsson (v), Björn
von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c),
Helena Bargholtz (fp), Per-Samuel Nisser
(m) och Anders Bengtsson (s).

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservation. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.
1. Utgiftstak och utgiftsramar (punkt 1)
(s)
av Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s),
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Kenth
Högström (s) och Anders Bengtsson (s).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  avslår  riksdagsstyrelsens
förslag till lag om ändring i lagen
(1996:1059)  om statsbudgeten.  Därmed
avslår  riksdagen  riksdagsstyrelsens
förslag 2000/01:RS1 yrkande 3
Ställningstagande
De budgetreformer som infördes i samband
med  rambeslutsmodellen har  inneburit
kraftigt förbättrad kvalitet i riksdagens
och regeringens arbete med budgeten. Det
har skett en koncentration av arbetet som
bl.a.  innebär  att  de  övergripande
ekonomisk-politiska   frågorna   inte
behandlas i lika många omgångar  som
tidigare.
Riksdagsstyrelsens förslag att samtliga
övergripande restriktioner  i  budget-
arbetet - såväl utgiftstak och saldomål
som preliminära ramar för utgiftsområden
- skall beslutas under hösten innebär att
vårpropositionen kommer att förlora sin
betydelse som centralt finanspolitiskt
och budgetpolitiskt instrument. Detta är
anmärkningsvärt inte minst mot bakgrund
av att kommitt,n samtidigt föreslår att
vårpropositionen    skall    göras
obligatorisk.
Förslaget innebär att riktlinjerna för
den   ekonomiska   politiken   och
budgetpolitiken  som regeringen  skall
presentera i vårpropositionen riskerar
att enbart bli politiska ambitioner, utan
förankring och utan styreffekt.
Det finns en risk för att styrelsens
förslag kan leda till en återgång till
flera av de negativa inslag som fanns i
den hårt kritiserade budgetprocessen före
1995. Om utgiftstak inte beslutas på
våren kan fastheten i budgetprocessen
luckras upp och leda till en minskad
tilltro till finans- och budgetpolitiken.
Med kommitt,ns förslag riskerar också
de  långsiktiga frågorna att inte få
tillräckligt utrymme, utan trängas undan
av de mer akuta och detaljerade frågorna
i budgetpropositionen.
I kommitt,ns förslag har konsekvenserna
för regeringen inte belysts tillräckligt.
Det är väsentligt för regeringens interna
arbete att utgiftstaken för de kommande
två åren ligger fast och att det tredje
året beslutas på våren. Ett beslut på
hösten  om  det tredje året  minskar
långsiktigheten med cirka ett halvt år
och innebär dessutom att vårpropositionen
allmänt  förlorar  i  betydelse  för
regeringens  fortsatta budgetberedning.
Därmed kan statsmakternas kontroll av
utgiftsutvecklingen komma att bli sämre.
Ytterligare ett stort problem uppstår i
samband  med  riktlinjerna  för  den
kommunala ekonomin. I dag kan riksdagen
under våren fastställa tydliga riktlinjer
för den kommunala ekonomin, vilket är av
grundläggande betydelse för kommunernas
ekonomiska planering. Hur detta skall
kunna hanteras på ett tillfredsställande
sätt  i  fortsättningen  är  inte
tillräckligt     klarlagt     av
Riksdagsstyrelsen.
Från demokratisk synpunkt har det en
avgörande betydelse att regeringen och
oppositionspartierna  före  ett  val
redovisar vad deras alternativ innebär i
form av långsiktiga utgiftsåtaganden och
skattemässiga konsekvenser. Dessa styrs
av beslut om utgiftstak och mål för det
finansiella sparandet. Genom att dessa
tak och mål presenteras och behandlas
under  vårens riksdagsarbete blir  de
föremål för politisk debatt. En tydlig
fördel är också att regeringens  och
oppositionspartiernas  skilda  förslag
därvid  presenteras i  en  form  som
underlättar jämförbarheten och  skapar
större  klarhet  om  de  politiska
alternativen. Åtminstone under ett valår
borde de ekonomisk-politiska riktlinjerna
på  våren  innefatta även beslut  om
utgiftstak och mål för det finansiella
sparandet,  vilket  också  skulle  ha
fördelen att oppositionen skulle vara
bättre förberedd inför ett eventuellt
regeringsskifte efter valet.
Med  riksdagsstyrelsens förslag  ökar
risken för att riksdagen misslyckas med
att  besluta  om  budgeten  innan
budgetperioden börjar.
Rikdagsstyrelsens förslag går således
alldeles för långt. Sammanfattningsvis
medför förslaget följande problem. Först
och  främst  riskeras  att  väljarnas
möjligheter  att bedöma de  politiska
alternativen försämras, till stor skada
för  vår  demokrati. Vidare försvagas
långsiktigheten  i budgetarbetet,  och
fastheten i budgetprocessen undermineras.
Dessutom innebär förslaget risker för att
regeringens  arbete  med   budgeten
försvåras,  försämrad  kvalitet   i
riksdagens beslut och sämre möjligheter
för kommunerna att bedöma de ekonomiska
förutsättningarna för sin verksamhet.
Riksdagsstyrelsens förslag till lag om
ändring i lagen om statsbudgeten bör
avslås.
2. Ärenden om Sveriges representation i
utlandet (punkt 16)
(m, kd, c, fp)
av Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd),
Inger Ren, (m), Björn von der Esch (kd),
Nils  Fredrik  Aurelius  (m),  Åsa
Torstensson (c), Helena Bargholtz (fp)
och Per-Samuel Nisser (m).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att utskottets förslag under
punkt 16 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår den föreslagna ändringen
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas i utgiftsområde  1  Rikets
styrelse   och   utgiftsområde   5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan  samt avslår de  föreslagna
ändringarna i riksdagsordningen såvitt
avser tilläggsbestämmelserna 4.6.1, 4.6.6
samt 5.12.1 första stycket utgiftsområde
5. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2000/01:Fi20 yrkande 24 och 2000/01:K10
och  avslår  proposition  2000/01:100
yrkande 6 och yrkande 10 (delvis).
Ställningstagande
Utrikesförvaltningen har som uppgift att
ansvara  för hanteringen av  Sveriges
förbindelser med andra länder och med
internationella      organisationer.
Utrikesförvaltningens verksamhet  berör
således inte bara staten utan också ett
brett spektrum av individer, grupper och
juridiska   personer,  vilket   ger
utrikesförvaltningen  en  vidare  roll
jämfört  med  övriga  enheter  inom
Regeringskan-sliet. Regeringskansliet i
övrigt är ett stabsorgan med uppgift att
för regeringen förbereda och samordna
verksamheter   och   beslut.   För
Utrikesdepartementet   utgör   dessa
uppgifter  endast en  begränsad  del.
Utrikesdepartementet förenar sålunda både
stabs-   och   myndighetsuppgifter.
Åtskillnaden  mellan  å  ena  sidan
Regeringskansliets  stabsuppgifter  och
myndighetsutövning å den andra har varit
och är ett viktigt inslag i den svenska
förvaltningsstrukturen. Undantaget  har
varit  utrikesförvaltningen  med  dess
alldeles speciella förhållanden. Det är
därför  angeläget  att  frågor  om
utrikesförvaltningens organisation  och
dimensionering  även  fortsättningsvis
bereds   sammanhållet  med   övriga
utrikesfrågor. Av detta skäl bör anslaget
5:1  Utrikesförvaltningen kvarstå inom
utgiftsområde 5. Det finns därmed inte
heller    skäl   att    överföra
beredningsansvaret för frågor om Sveriges
representation  i   utlandet   från
utrikesutskottet           till
konstitutionsutskottet eller att ändra
benämningen på utgiftsområde 5.
Propositionens förslag om  ändring  i
tilläggsbestämmelserna 4.6.1, 4.6.6 samt
5.12.1 riksdagsordningen bör således inte
genomföras. Det innebär att riksdagen bör
bifalla motionerna 2000/01:K10 (m, kd, c,
fp) och 2000/01: Fi20 yrkande 24 (fp)
samt avslå propositionens yrkande 6 och
yrkande 10 (delvis).


Särskilt yttrande


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilt yttrande. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.
Utgiftstak och utgiftsramar (punkt 1)
(fp)
av Helena Bargholtz (fp).
Vårens arbete bör som riksdagsstyrelsen
framhåller inriktas på de övergripande
och långsiktiga frågorna. För att ge de
ekonomisk-politiska och budgetpolitiska
riktlinjerna  ett  konkret  och  fast
innehåll även vid beredningen på våren
bör emellertid riktlinjerna innehålla en
redovisning   av   skattepolitikens
inrikning, utgiftstak och mål för det
finansiella sparandet för de närmaste tre
åren. I annat fall riskerar de att få
samma allmänna och oprecisa innebörd som
besluten  om riktlinjerna  hade  före
reformeringen   av   budgetprocessen.
Riksdagens  beslut  om  övergripande
riktlinjer hade då mycket liten betydelse
för inriktningen av budgetarbetet och den
ekonomiska politiken.
Det är också angeläget att de långsiktiga
och övergripande frågorna övervägs och
bereds skilda från de kortsiktiga och mer
detaljerade frågorna som behandlas  i
samband med budgetpropositionen. I annat
fall tenderar de att komma i skymundan
och få stå tillbaka för de kortsiktiga
frågorna.  Eftersom  ett  tak  för
utgifterna alltid framstår som för lågt
när det ställs mot de utgifter som skall
rymmas därunder finns en risk för att
taken inte kommer att bedömas utifrån de
övergripande    perspektiven    om
samhällsekonomiskt   utrymme    och
långsiktiga  åtaganden. Tilltron  till
fastheten i budgetpolitiken kan därmed
komma att ifrågasättas. Dessa frågor bör
således ingå i de ekonomisk-politiska
riktlinjer som behandlas av riksdagen på
våren. Det är viktigt att regeringen i
propositionen på våren inte tar  upp
budgetens detaljer utan att fördjupningen
sker  först på hösten. I annat fall
tvingas riksdagen behandla dessa frågor
både vår och höst.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Riksdagsstyrelsens förslag och
propositionen
Riksdagsstyrelsens förslag 2000/01:RS1
Riksdagen inför 2000-talet
Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
1. antar förslaget i bilaga 1 till lag
om ändring i regeringsformen,
2. antar förslaget i bilaga 1 till lag
om ändring i riksdagsordningen,
3. antar förslaget i bilaga 1 till lag
om  ändring  i lagen (1996:1059)  om
statsbudgeten,
4.  uppdrar åt riksdagsstyrelsen att
inom  riksdagsförvaltningen  utveckla
möjligheten   att   bedöma    de
samhällsekonomiska  konsekvenserna  av
olika budgetförslag (avsnitt 4.3.5),
5. tillkännager för regeringen som sin
mening vad kommitt,n anfört om särskilda
resultatskrivelser (avsnitt 4.3.6),
6. tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  kommitt,n  anfört  om
lagrådsgranskning av  skatteförslag  i
budgetpropositionen (avsnitt 4.4.2),
7. tillkännager för regeringen som sin
mening vad kommitt,n anfört om vissa
bestämmelsers placering i  budgetlagen
eller riksdagsordningen (avsnitt 4.7.1),
8.   godkänner  riktlinjerna   för
riksdagens arbete med uppföljning och
utvärdering (avsnitt 5.7),
9.   godkänner  riktlinjerna   för
riksdagens  arbete  med  EU-frågorna
(avsnitt 6.1-6.9),
10. tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  kommitt,n  anfört  om
information  från  regeringen  till
utskotten, EU-nämnden och kammaren om EU-
frågor (avsnitt 6.3, 6.4, 6.5, 6.6),
11. tillkännager för regeringen som sin
mening vad kommitt,n anfört om utredning
av frågan om allmänhetens tillgång till
EU-information (avsnitt 6.9),
12.   godkänner  riktlinjerna  för
förändringar  av  utskottens  arbete
(avsnitt 7.4.3),
13.  godkänner vad som  anförts  om
erforderliga resurser för att genomföra
kommitt,ns förslag (avsnitt 7.4.4).
Proposition 2000/01:100
Regeringen föreslår, såvitt nu är  i
fråga, att riksdagen
6. godkänner den föreslagna ändringen
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas i utgiftsområde  1  Rikets
styrelse  respektive  utgiftsområde  5
Utrikesförvaltning  och  internationell
samverkan,
7. godkänner den föreslagna ändringen
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas   i   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi  och  finansförvaltning
respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv,
8. godkänner den föreslagna ändringen
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas   i   utgiftsområde   3
Skatteförvaltning och uppbörd respektive
utgiftsområde 4 Rättsväsendet,
9. godkänner den föreslagna ändringen
av ändamål och verksamheter som skall
innefattas i utgiftsområde 20  Allmän
miljö-   och  naturvård  respektive
utgiftsområde 22 Kommunikationer,
10. antar regeringens förslag till lag
om ändring i riksdagsordningen.

Motionerna

Följdmotion till förslag 2000/01:RS1
2000/01:K5 av Marietta de Pourbaix-Lundin
(m), vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
1. Riksdagen beslutar att godkänna vad
i  motionen  anförs om  ämnesindelade
budgetdebatter.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om avlämnande av propositioner
till riksdagen.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
riksdagsstyrelsen som sin mening vad i
motionen anförs om motionsrätten  och
förenklad utskottsbehandling av motioner.
4.    Riksdagen   uppdrar    åt
riksdagsstyrelsen  att  verka   för
förbättrade    arbetsvillkor    för
riksdagsledamöterna i enlighet med vad
som anförs i motionen.
Följdmotioner till proposition
2000/01:100
2000/01:K10 av Göran Lennmarker m.fl. (m,
kd, c, fp) vari föreslås att riksdagen
fattar följande beslut:
Riksdagen avslår regeringens förslag i
proposition  2000/01:100  avsnitt  3:1
Förslag  till  lag  om  ändring  av
riksdagsordningen vad avser att flytta
utrikesförvaltningen inklusive Sveriges
representation  i   utlandet   till
utgiftsområde 1.
2000/01:Fi20 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
24. Riksdagen avslår regeringens yrkande
6.

Bilaga 2

Lagförslag


1. Förslag till lag om ändring i
regeringsformen
Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
regeringsformen1
dels att nuvarande 9 kap. 11-13 õõ skall
betecknas 9 kap. 12-14 õõ,
dels  att det skall införas en  ny
paragraf, 9 kap. 11 õ, av  följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
9 kap.
11 õ
Ytterligare
bestämmelser   om
riksdagens    och
regeringens
befogenheter   och
skyldigheter    i
fråga       om
regleringen    av
statsbudgeten finns
i riksdagsordningen
och särskild lag.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2003.


2. Förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen

Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
riksdagsordningen2
dels att 5 kap. 12 õ, 10 kap. 1, 6 och 7
õõ  samt tilläggsbestämmelserna 3.2.1,
4.6.2-4.6.4,  4.6.6,  4.6.12,  4.6.13,
4.6.15  och 5.12.1 skall ha följande
lydelse,
dels  att det skall införas en  ny
paragraf, 4 kap. 16 õ, av  följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
3.2.1
Budgetpropositionen  skall  avlämnas
senast den 20 september. Under år då
riksdagsval hålles i september, skall
budgetpropositionen avlämnas senast en
vecka efter riksmötets öppnande.
Om  hinder  möter  till  följd  av
regeringsskifte att iakttaga vad  som
föreskrivits i första stycket,  skall
budgetpropositionen avlämnas inom  tio
dagar efter det att en ny regering har
tillträtt, dock senast den 15 november.
Om   regeringen  Regeringen  skall
anser      att årligen senast den
proposition   med 15  april  avlämna
förslag    till proposition   med
riktlinjer för den förslag     till
framtida ekonomiska riktlinjer för den
politiken    och ekonomiska
anslag för löpande politiken    och
budgetår (ekonomisk budgetpolitiken
vårproposition) bör (ekonomisk
behandlas   under vårproposition).
pågående  riksmöte
skall
propositionen,  om
hinder inte möter,
avlämnas senast den
15 april.
4.6.2
Finansutskottet   Finansutskottet
skall, utöver sina skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 uppgifter enligt 5
õ första stycket, õ  första stycket,
bereda ärenden om bereda ärenden  om
penning-, kredit-, penning-,  kredit-,
valuta-     och valuta-     och
statsskuldspolitike statsskuldspolitike
n,  kredit-  och n,  kredit-  och
fondväsendet,  det fondväsendet,  det
affärsmässiga    affärsmässiga
försäkringsväsendet försäkringsväsendet
samt   Riksdagens samt   Riksdagens
revisorer.   Det revisorer.    Det
skall vidare bereda skall vidare bereda
ärenden av allmän ärenden av  allmän
betydelse för den betydelse för  den
kommunala ekonomin kommunala  ekonomin
samt  ärenden  om samt  ärenden  om
statlig statistik, statliga
redovisning,     arbetsgivarfrågor,
revision    och statlig  statistik,
rationalisering, om redovisning,
statens egendom och revision     och
upphandling    i rationalisering, om
allmänhet    och statens egendom och
förvaltningsekonomi upphandling    i
ska  ärenden  i allmänhet    och
övrigt som icke rör förvaltningsekonomi
enbart    visst ska  ärenden   i
ämnesområde.     övrigt som icke rör
Utskottet   skall enbart     visst
även     bereda ämnesområde.
budgettekniska    Utskottet   skall
ärenden,  granska även     bereda
beräkningen   av budgettekniska
statens  inkomster ärenden,   granska
samt  sammanställa beräkningen    av
statsbudgeten.    statens  inkomster
samt  sammanställa
statsbudgeten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
2. Samhällsekonomi och finansförvaltning,
25. Allmänna bidrag till kommuner, 26.
Statsskuldräntor m.m. samt 27. Avgiften
till Europeiska gemenskaperna tillhör
finansutskottets beredning.
4.6.3
Skatteutskottet   Skatteutskottet
skall, utöver sina skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 uppgifter enligt 5
õ  andra stycket, õ  andra  stycket,
bereda ärenden om bereda ärenden  om
taxering,  uppbörd taxering,  uppbörd
och folkbokföring.  och  folkbokföring
samt  ärenden  som
Ärenden om anslag rör
inom utgiftsområde exekutionsväsendet.
3.
Skatteförvaltning   Ärenden om anslag
och uppbörd tillhör inom  utgiftsområde
skatteutskottets   3. Skatt, tull och
beredning.      exekution  tillhör
skatteutskottets
beredning.

4.6.4
Justitieutskottet  Justitieutskottet
skall    bereda skall     bereda
ärenden  som  rör ärenden  som  rör
domstolarna,     domstolarna,
arrendenämnderna   arrendenämnderna
och hyresnämnderna, och hyresnämnderna,
åklagarväsendet,   åklagarväsendet,
polisväsendet,  ut polisväsendet,
sökningsväsendet,  rättsmedicinen  och
rättsmedicinen och kriminalvården samt
kriminalvården samt ärenden   rörande
ärenden   rörande brottsbalken,
brottsbalken,    rättegångsbalken
rättegångsbalken   och   lagar  som
och  lagar  som ersätter eller har
ersätter eller har nära  samband  med
nära samband  med föreskrifter    i
föreskrifter   i dessa balkar.
dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4.
Rättsväsendet tillhör justitieutskottets
beredning.
4.6.6
Utrikesutskottet   Utrikesutskottet
skall    bereda skall     bereda
ärenden om rikets ärenden om  rikets
förhållande  till förhållande   till
och         och
överenskommelser   överenskommelser
med  andra stater med  andra  stater
och mellanfolkliga och  mellanfolkliga
organisationer,   organisationer,
Sveriges       bistånd till annat
representation  i lands   utveckling
utlandet    och samt  ärenden  i
bistånd till annat övrigt  om utrikes
lands  utveckling handel      och
samt  ärenden  i internationellt
övrigt om utrikes ekonomiskt
handel     och samarbete, allt  i
internationellt   den  mån  ärendena
ekonomiskt      icke tillhör annat
samarbete, allt i utskotts beredning.
den  mån ärendena
icke tillhör annat  Ärenden om anslag
utskotts beredning. inom
utgiftsområdena  5.
Ärenden om anslag Internationell
inom         samverkan  och  7.
utgiftsområdena 5. Internationellt
Utrikesförvaltning  bistånd   tillhör
och internationell utrikesutskottets
samverkan samt 7. beredning.
Internationellt
bistånd   tillhör
utrikesutskottets
beredning.
4.6.12
Trafikutskottet   Trafikutskottet
skall    bereda skall     bereda
ärenden     om ärenden      om
järnvägar,  post, järnvägar,   post,
telegraf, telefon, telegraf,  telefon,
vägar,  vägtrafik, vägar,  vägtrafik,
sjöfart,  luftfart sjöfart     och
och         luftfart.
väderlekstjänst.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde
22. Kommunikationer tillhör tra
fikutskottets beredning.
4.6.13
Miljö-     och  Miljö-     och
jordbruksutskottet  jordbruksutskottet
skall    bereda skall     bereda
ärenden     om ärenden      om
jordbruk,      jordbruk,
skogsbruk,      skogsbruk,
trädgårdsnäring,   trädgårdsnäring,
jakt och fiske. Det jakt och fiske samt
skall även bereda väderlekstjänst.
ärenden     om Det  skall  även
kärnsäkerhet,    bereda ärenden  om
naturvård   samt kärnsäkerhet,
ärenden     om naturvård    samt
miljövård i övrigt ärenden      om
som  icke tillhör miljövård i övrigt
annat   utskotts som  icke  tillhör
beredning.      annat    utskotts
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
20. Allmän miljö- och naturvård samt 23.
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar tillhör miljö- och
jordbruksutskottets beredning.
4.6.153
Arbetsmarknadsutsk  Arbetsmarknadsutsk
ottet skall bereda ottet skall bereda
ärenden     om ärenden      om
arbetsmarknadspolit arbetsmarknadspolit
ik,   arbetsrätt, ik,   arbetsrätt,
arbetstid,      arbetstid,
semester,      semester,
arbetsmiljö,     arbetsmiljö   samt
statlig       jämställdhet mellan
personalpolitik   kvinnor och män i
samt  jämställdhet arbetslivet.
mellan kvinnor och
män i arbetslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena
13.  Arbetsmarknad och 14.  Arbetsliv
tillhör     arbetsmarknadsutskottets
beredning.
4 kap.
16 õ
I    utskottens
beredning     av
ärendena skall ingå
uppgiften att följa
upp  och utvärdera
riksdagsbeslut inom
de ämnesområden som
för  varje utskott
anges i 4-6 õõ med
tillhörande
tilläggsbestämmelse
r.
5 kap.
12 õ
Riksdagen kan genom lag besluta att
hänföra    statsutgifter     till
utgiftsområden.
Har  riksdagen fattat beslut  enligt
första stycket, fastställer riksdagen för
närmast  följande budgetår genom  ett
särskilt beslut
dels  för  varje  utgiftsområde  en
utgiftsram, som anger det belopp till
vilket summan av de till utgiftsområdet
hörande utgifterna högst får uppgå,
dels en beräkning av inkomsterna på
statsbudgeten.
Beslut om anslag  Beslut  om anslag
eller     andra eller     andra
utgifter i staten utgifter i  staten
får  icke  fattas för     närmast
innan    beslut följande  budgetår
fattats   enligt får  icke  fattas
andra   stycket. innan     beslut
Anslag eller andra fattats    enligt
utgifter i staten andra    stycket.
fastställs   för Anslag eller andra
varje utgiftsområde utgifter i  staten
genom ett särskilt fastställs    för
beslut.       varje utgiftsområde
genom ett särskilt
beslut.
Beslut  om anslag
för     löpande
budgetår     som
innebär  att  en
utgiftsram påverkas
får  icke  fattas
innan  beslut  om
godkännande    av
ändrad  utgiftsram
fattats.
5.12.14
Statsutgifterna   Statsutgifterna
skall hänföras till skall hänföras till
följande       följande
utgiftsområden: 1. utgiftsområden:  1.
Rikets styrelse, 2. Rikets styrelse, 2.
Samhällsekonomi och Samhällsekonomi och
finansförvaltning,  finansförvaltning,
3.          3. Skatt, tull och
Skatteförvaltning  exekution,    4.
och  uppbörd,  4. Rättsväsendet,  5.
Rättsväsendet,  5. Internationell
Utrikesförvaltning  samverkan,    6.
och internationell Totalförsvar,   7.
samverkan,    6. Internationellt
Totalförsvar,  7. bistånd,     8.
Internationellt   Invandrare    och
bistånd,     8. flyktingar,    9.
Invandrare   och Hälsovård, sjukvård
flyktingar,   9. och social omsorg,
Hälsovård, sjukvård 10.    Ekonomisk
och social omsorg, trygghet     vid
10.    Ekonomisk sjukdom     och
trygghet    vid handikapp,    11.
sjukdom     och Ekonomisk  trygghet
handikapp,   11. vid  ålderdom, 12.
Ekonomisk trygghet Ekonomisk  trygghet
vid ålderdom, 12. för  familjer  och
Ekonomisk trygghet barn,      13.
för  familjer och Arbetsmarknad,  14.
barn,      13. Arbetsliv,    15.
Arbetsmarknad, 14. Studiestöd,   16.
Arbetsliv,   15. Utbildning    och
Studie-stöd,  16. universitetsforskni
Utbildning   och ng,  17.  Kultur,
universitetsforskni medier, trossamfund
ng,  17.  Kultur, och  fritid,  18.
medier, trossamfund Samhällsplanering,
och  fritid,  18. bostadsförsörjning
Samhällsplanering,  och  byggande, 19.
bostadsförsörjning  Regional  utjämning
och byggande, 19. och utveckling, 20.
Regional utjämning Allmän miljö-  och
och utveckling, 20. naturvård,    21.
Allmän miljö- och Energi,     22.
naturvård,   21. Kommunikationer,
Energi,     22. 23.   Jord-  och
Kommunikationer,   skogsbruk,   fiske
23.  Jord-  och med    anslutande
skogsbruk,  fiske näringar,    24.
med   anslutande Näringsliv,   25.
näringar,    24. Allmänna   bidrag
Näringsliv,   25. till kommuner, 26.
Allmänna   bidrag Statsskuldräntor
till kommuner, 26. m.m.   och   27.
Statsskuldräntor   Avgiften    till
m.m.  och   27. Europeiska
Avgiften    till gemenskaperna.
Europeiska
gemenskaperna.    Beslut i fråga om
vilka ändamål  och
verksamheter   som
skall innefattas i
ett  utgiftsområde
fattas  i  samband
med  beslut  med
anledning  av  den
ekonomiska
vårpropositionen.
10 kap.
1 õ
Regeringen skall fortlöpande informera
riksdagen om vad som sker inom ramen för
samarbetet i Europeiska unionen  samt
varje  år  till riksdagen  lämna  en
skrivelse   med   berättelse   över
verksamheten i Europeiska unionen.
Regeringen  skall
redovisa    sitt
agerande      i
Europeiska  unionen
för riksdagen.
6 õ
Annan   statlig  Annan    statlig
myndighet    än myndighet     än
regeringen  skall regeringen   skall
lämna upplysningar lämna  upplysningar
och avgiva yttrande och avgiva yttrande
i frågor som skall i frågor som skall
behandlas     i behandlas     i
Europeiska unionens Europeiska unionens
råd, då EU-nämnden råd, då EU-nämnden
begär     det. begär      det.
Myndighet som  ej Myndighet  som  ej
lyder     under lyder     under
riksdagen    kan riksdagen    kan
hänskjuta  begäran hänskjuta  begäran
från nämnden till från  nämnden till
regeringens     regeringens
avgörande.  Begär avgörande.
minst  fem   av
ledamöterna    i  Begär minst fem av
nämnden     att ledamöterna    i
upplysningar eller nämnden     att
yttrande   skall upplysningar  eller
inhämtas   enligt yttrande    skall
första   stycket, inhämtas   enligt
skall    nämnden första   stycket,
föranstalta   om skall    nämnden
detta, såvida den föranstalta    om
inte  finner  att detta, såvida  den
därmed   förenat inte  finner  att
dröjsmål   skulle därmed    förenat
leda till avsevärt dröjsmål   skulle
men.         leda till avsevärt
men.
7 õ
EU-nämnden  skall  EU-nämnden  skall
sammanträda  inom sammanträda   inom
stängda   dörrar. stängda   dörrar.
Nämnden kan medge Nämnden kan  medge
att även annan än att även annan än
ledamot, suppleant ledamot,  suppleant
och tjänsteman  i och  tjänsteman  i
nämnden     är nämnden      är
närvarande. Om det närvarande. Nämnden
finns  synnerliga kan  dock  besluta
skäl  får nämnden att   sammanträde
besluta     att till den del  det
sammanträde  helt avser inhämtande av
eller delvis skall upplysningar  helt
vara   offentligt eller delvis skall
till den del det vara offentligt.
avser inhämtande av
upplysningar.
Vid offentlig del av sammanträde är
företrädare för statlig myndighet inte
skyldig att lämna uppgift för vilken
sekretess gäller hos myndigheten.
____________

Denna lag träder i kraft den 1 september
2001 och tillämpas första gången i fråga
om statsbudgeten för år 2002.3. Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:1059) om statsbudgeten

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1996:1059) om statsbudgeten
dels att 39 õ skall upphöra att gälla,
dels att 40 õ skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
40 õ
Avser  regeringen  Avser  regeringen
att använda tak för att använda tak för
statens utgifter i statens utgifter i
beredningen   av beredningen    av
förslaget   till förslaget    till
statsbudget och i statsbudget och  i
genomförandet  av genomförandet   av
den   budgeterade den   budgeterade
verksamheten, skall verksamheten, skall
förslag till beslut förslag till beslut
om  ett  sådant om   ett  sådant
utgiftstak ingå i utgiftstak ingå  i
den   ekonomiska budgetpropositionen
vårpropositionen.  .
Har riksdagen med
stöd       av
bestämmelserna i 5
kap.   12   õ
riksdagsordningen
beslutat    att
hänföra
statsutgifter till
utgiftsområden,
skall regeringen i
den   ekonomiska
vårpropositionen
redovisa riktlinjer
för hur den avser
att     fördela
statsutgifter  på
utgiftsområden
eller grupper av ut-
giftsområden i det
kommande för-slaget
till statsbudget.
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.Bilaga 3
Finansutskottets yttrande
2000/01:FiU3y


Riksdagen inför 2000-talet
(förslag 2000/01:RS1)

Till konstitutionsutskottet


Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser finansutskottet
att intentionerna bakom reformeringen av
budgetprocessen i huvudsak har uppfyllts.
Utskottet  anser  i  likhet   med
riksdagskommitt,n           att
riksdagsbehandlingen på våren bör ägnas
åt makroekonomiska bedömningar av den
ekonomiska utvecklingen samt till  en
övergripande ideologisk diskussion som
tar  sin  utgångspunkt i de  samlade
politiska alternativen för den ekonomiska
politiken på medellång och lång sikt. Den
ekonomiska vårpropositionen  bör  inte
omfatta konkreta förslag om utgiftstak
och mål för finansiellt sparande för de
tre närmaste åren. Dessa frågor bör i
syfte  att  koncentrera  arbetet  med
budgeten   i   stället   ingå   i
budgetpropositionen och  behandlas  på
hösten. Utskottet förordar att riksdagen
gör  ett tillkännagivande om att  en
utvärdering bör göras efter några år om
vilka  effekter som omläggningen  har
inneburit   såväl   vad   gäller
budgetprocessens    innehåll    och
budgetmässiga resultat som vad gäller de
arbetsmässiga  konse-   kvenserna  i
riksdagen.
Vidare  anser  finansutskottet  att
propositionen på våren bör  innehålla
förslag till riktlinjer för inriktningen
av den kommunala ekonomin på längre sikt.
Det bör också prövas i det fortsatta
arbetet om inte regeringen på våren bör
redovisa  sin syn på skattepolitikens
framtida inriktning och lägga förslag om
riktlinjer   för  inriktningen   av
skattepolitiken.
För  att  i  framtiden  markera  den
ekonomiska vårpropositionens långsiktiga
syfte och övergripande karaktär bör det
övervägas om den inte i stället borde
benämnas Riktlinjer för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken  och  i
korthet   kallas   den   ekonomiska
riktlinjepropositionen.
Utskottet ser också fördelar med att
förslagen på tilläggsbudget läggs fram
som separata propositioner.
Slutligen  förordar  utskottet  att
konstitutionsutskottet     undersöker
möjligheterna att föreslå en ändring i 9
kap. 4 õ regeringsformen i syfte att
undanröja en del praktiska problem som
skulle kunna uppkomma om riksdagen inte
hinner slutföra budgetbehandlingen före
budgetårets början.
Socialdemokraterna i utskottet har fogat
en avvikande mening till yttrandet och
företrädaren för Folkpartiet har lämnat
ett särskilt yttrande.
Utskottets överväganden

Konstitutionsutskottet   har   berett
finansutskottet  tillfälle  att  avge
yttrande över Riksdagskommitt,ns förslag
till  riksdagen 2000/01:RS1  Riksdagen
inför 2000-talet samt den motion som
konstitutionsutskottet  behandlar   i
sammanhanget.
Riksdagskommitt,n behandlar i betänkandet
tre av sina huvuduppgifter. Den första av
dem  gäller  att utvärdera  den  nya
budgetprocessen och överväga behovet av
förändringar. Den andra uppgiften avser
en kartläggning och analys av riksdagens
nuvarande  former  och  resurser  för
uppföljning, utvärdering och kontroll.
Den tredje uppgiften går ut på att utreda
behovet  av förändringar i riksdagens
organisation och arbetssätt i syfte att
stärka  riksdagens ställning när  det
gäller arbetet med EU-frågor. Kommitt,n
lägger förslag om vissa ändringar  i
budgetprocessen   samt   utskottens
arbetsformer och arbetet med uppföljning
och utvärdering samt EU-frågor. Några av
förslagen  föranleder  förändringar  i
regeringsformen, riksdagsordningen och i
budgetlagen.
Finansutskottet tar i detta yttrande upp
Riksdagskommitt,ns förslag endast i de
delar de särskilt berör finansutskottets
beredningsområde, nämligen utvärderingen
av budgetprocessen och förslagen till
vissa ändringar i denna.
Riksdagskommitt,ns förslag i
sammanfattning avseende utvärderingen av
budgetprocessen
Kommitt,n konstaterar inledningsvis att
intentionerna  bakom  reformen   av
riksdagens budgetberedning i huvudsak har
uppfyllts.     Den    reformerade
budgetprocessen är i viktiga avseenden
bättre än den tidigare.
Problemet med dubbelarbete vår och höst
Övergången till kalenderårsbudget  och
beredning av budgeten i riksdagen under
hösten har medfört en koncentration i
tiden av den årliga behandlingen  av
budgetpropositionen.  Riksdagskommitt,n
konstaterar emellertid att den ambition
som Riksdagsutredningen på sin tid hade
att  riksdagens arbete på våren  med
anledning   av   den   ekonomiska
vårpropositionen skulle vara övergripande
och  långsiktigt inte har  uppfyllts.
Arbetet i riksdagen med vårpropositionen
har tenderat att bli detaljinriktat, och
effekten av den nya budgetprocessen har
därför  i  praktiken  blivit  att
budgetarbete bedrivits två gånger per år.
Arbetsfördelningen över året i riksdagen
är  fortfarande  ojämn.  Det  behövs
förändrade rutiner för planeringen av
riksdagsarbetet under en mandatperiod,
främst genom att propositioner avlämnas i
jämnare takt.
Enligt   Riksdagskommitt,n   behöver
budgetprocessen modifieras för att minska
dubbelarbetet    och    koncentrera
budgetberedningen till hösten. Syftet bör
vara att renodla själva budgetregleringen
till hösten. Riksdagsbehandlingen av vår
propositionen bör ägnas åt en kombinerad
makroekonomisk och ideologisk diskussion
som tar sin utgångspunkt i de samlade
politiska alternativen för den ekonomiska
politiken på medellång och lång sikt.
Dessutom bör arbetsformerna anpassas så
att  uppföljning och utvärdering blir
integrerade inslag i budgetprocessen.
För  att undvika dubbelarbetet  skall
riksdagen inte ta ställning till en preli
minär  fördelning  av  utgifterna  på
utgiftsområdena på våren. Dessutom bör
regeringen  inte  lägga  förslag  om
utgiftstak för staten i vårpropositionen,
utan utgiftstak för år 3 behandlas i
budgetpropositionen.  Förslaget  till
riksdagsbeslut i vårpropositionen  bör
innehålla  förslag  om  att  godkänna
allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken och för budgetpolitiken.
Tydligheten och jämförbarheten  mellan
propositionens och motionernas förslag
bör enligt Riksdagskommitt,n öka. Därför
bör riksdagsförvaltningen ges i uppdrag
att    förbättra   stödet   till
oppositionspartierna genom att utveckla
metoder för att bedöma makroekonomiska
och fördelningsmässiga konsekvenser av
partiernas olika budgetalternativ.
För att förbättra riksdagens möjligheter
att  arbeta  med  uppföljning  och
utvärdering  i  budgetsammanhang  bör
regeringen senast den 14 maj varje år i
skrivelser lämna resultatredovisningar.
Skrivelser bör lämnas för alla utgifts
områdena, men behöver inte  vara  en
heltäckande redovisning av utgiftsområdet
utan kan med fördel vara en fördjupad
redovisning och analys av  vissa  av
verksamheterna inom utgiftsområdet.  I
skrivelserna bör resultaten för olika
verksamheter  under de  senaste  åren
redovisas och ställas i relation till
målen  för  verksamheterna  och  till
förbrukade resurser.
Skattelagstiftningen i budgetprocessen
Riksdagskommitt,n  anser   att   de
samordningsproblem  som  inledningsvis
uppstod  mellan  finansutskottet  och
skatteutskottet har kunnat lösas.  En
praxis   har   etablerats    för
ärenderemittering och yttrandeförfarande
som innebär att potentiella problem har
kunnat hanteras inom ramen för den nya
processen.
Kommitt,n konstaterar dock att regeringen
i några fall inte har hunnit inhämta
yttrande   från   Lagrådet   över
inkomstpåverkande lagförslag i  budget
propositionen. Lagrådsgranskningen har i
stället i dessa fall genomförts under
ärendets beredning i riksdagen. Detta
innebär emellertid att en viktig del av
regeringens beredningsansvar  i  dessa
lagstiftningsärenden har flyttats över
till riksdagen. Riksdagskommitt,n anser
att den bästa lösningen på detta problem
är att regeringen undersöker vilka möjlig
heter   som   finns   att   ändra
Regeringskansliets arbetsformer för att
motverka att lagrådsgranskningen behöver
genomföras under utskottsberedningen.
Budgetdebatterna i kammaren
Budgetdebatterna i kammaren fyller en
viktig  funktion i riksdagens  budget
beredning. Dessa debatter upptar en stor
del  av kammarens sammanträden  under
hösten med ett högt antal deltagande
ledamöter. Det finns emellertid enligt
kommitt,n  anledning att överväga  om
budgetdebatterna kan  vitaliseras  och
koncentreras i tiden.
Statsråden deltar i viss utsträckning i
budgetdebatterna. Deras medverkan verkar
stimulerande på deltagandet i debatterna
och ökar intresset för dem.
Det är angeläget att planera arbetet på
ett sådant sätt att upprepade debatter i
samma ämnen undviks under ett och samma
riksmöte.
Budgetdebatterna bör enligt kommitt,n som
huvudregel vara sammanhållna och inte
ämnesindelade.
Den allmänpolitiska debatten bör flyttas
från januari och förläggas omedelbart
efter den partiledardebatt som brukar
följa efter den allmänna motionstidens
utgång.
Författningsregleringen av
budgetprocessen
Riksdagskommitt,n anser att det behöver
göras ändringar i riksdagsordningen för
att möta den utveckling som ägt rum när
det gäller budgetfrågornas hantering i
riksdagen. Tilläggsbestämmelsen om den
ekonomiska vårpropositionen bör ändras så
att den ekonomiska vårpropositionen blir
obligatorisk. Bestämmelsen formuleras så
att det tydligare framgår att det inte
krävs att förslag om tilläggsbudget måste
ingå i den ekonomiska vårpropositionen.
Vidare föreslås vissa ändringar i 39 och
40  õõ budgetlagen som en följd  av
förslaget   att   den   ekonomiska
vårpropositionen inte skall  innehålla
förslag till utgiftstak eller preliminära
ramar för utgiftsområdena.
Riksdagskommitt,n konstaterar att ramarna
för utgiftsområdena fått en mer beständig
betydelse  än  som ursprungligen  var
avsett. En ändring föreslås därför i
riksdagsordningen som slår fast denna
ändrade betydelse.
Slutligen  föreslås  att  det   i
riksdagsordningens  tilläggsbestämmelse
5.12.1 införs en ny bestämmelse som slår
fast att ändringar i fråga om indelningen
i  utgiftsområden måste  beslutas  av
riksdagen i samband med vårpropositionen.
Reservationer och särskilda yttranden i
de delar som avser utvärderingen av
budgetprocessen
De   tre   socialdemokraterna   i
Riksdagskommitt,n Sven Hulterström, Jan
Bergqvist och Britt Bohlin redovisar i en
reservation  till huvudbetänkandet  en
annan uppfattning än majoriteten i den
del som benämns Problemet med dubbel
arbete höst och vår.
Reservanterna  anser  att  kommitt,ns
förslag att samtliga övergripande restrik
tioner i budgetarbetet - såväl utgiftstak
och saldomål som preliminära ramar för
utgiftsområden - skall  sättas  under
hösten  innebär  att  den  ekonomiska
vårpropositionens betydelse som centralt
finanspolitiskt  och  budgetpolitiskt
dokument  reduceras  kraftigt.  Enligt
reservanternas mening finns det starka
skäl  som talar för att övergripande
restriktioner för statens utgifter skall
fastställas på våren i samband med den
ekonomiska vårpropositionen.
Lars Bäckström (v) har lämnat särskilda
yttranden  i  kommitt,ns  betänkande
avseende Ekonomisk-politiska  mål  och
övergripande     budgetrestriktioner,
Problemet med dubbelarbete höst och vår
samt  avseende Skattelagstiftningen  i
budgetprocessen. Bäckström  kommenterar
även    den    socialdemokratiska
reservationen. Han konstaterar att det är
fullt möjligt för regeringen att redan i
vårpropositionen   redovisa   vilket
utgiftstak den avser att föreslå i budget
propositionen. Regeringen  kan  därmed
fortsätta att internt arbeta  i  den
ordning som tidigare etablerats.

Utvärdering av budgetprocessen (SOU
2000:61)

Problemet med dubbelt budgetarbete såväl
i riksdagen som i Regeringskansliet har
även uppmärksammats av Utredningen om
utvärdering  av  budgetprocessen  (SOU
2000:61)  som gjordes av  regeringens
utredningsman  Svante   Öberg   och
färdigställdes i juni 2000. Utredningen
har  remissbehandlats  och  är  under
beredning i Regeringskansliet.  Svante
Öberg konstaterar i sin utvärdering av
den  reformerade  budgetprocessen  att
skillnaden mellan vårpropositionen och
budgetpropositionen inte har blivit så
tydlig  som ursprungligen var avsett.
Resultatet har blivit att de långsiktiga
frågorna har kommit i skymundan för mer
konkreta frågeställningar. En orsak till
detta bedömer han vara att regeringen
haft ambitionen att i vårpropositionen
lägga  fast  preliminära  ramar  för
utgiftsområden (s. 61 f.). Öbergs förslag
går i korthet ut på att vårpropositionen
bör inriktas på långsiktiga ekonomisk-
politiska och statsfinansiella  frågor
medan budgetpropositionen avgränsas till
frågor som rör det kommande budgetåret
(s. 169 f.).
I vårpropositionen bör enligt Öberg den
långsiktiga  inriktningen  av   den
ekonomiska  politiken  bestämmas  och
övergripande  ramar  för  utgifterna
fastställas.   Vårpropositionen   bör
innehålla  regeringens  förslag  till
riksdagen i följande frågor:
ú     Riktlinjer för den ekonomiska
politiken, budgetpolitiken  och  den
kommunala ekonomin.
ú
ú    Utgiftstak och utgiftsmål för år
3.
ú
ú     Mål för den offentliga sektorns
finansiella sparande.
ú
ú     Riktlinjer för skattepolitiken
samt en beräkning av statens inkomster
för de närmaste åren.
ú
ú      Underlag  för  riksdagens
uppföljning och utvärdering av  den
offentliga verksamheten.
ú
Utredarens förslag innebär att innehållet
i  den  ekonomiska  vårpropositionen
utvidgas i vissa avseenden. Främst gäller
detta tre områden: utgiftsmål (ett nytt
begrepp  som  utredaren introducerar),
skattefrågor och underlag för uppföljning
och  utvärdering  av  den  offentliga
verksamheten.    Den    ekonomiska
vårpropositionen bör utvidgas med förslag
om riktlinjerna för skattepolitiken på
både kort och medellång sikt.
Däremot   bör   den   ekonomiska
vårpropositionen inte som för närvarande
innehålla förslag rörande en preliminär
fördelning  av  statens  utgifter  på
utgiftsområden, vare sig för det kommande
året eller för de nästföljande två åren.
Om  den  skulle  göra  det,  måste
finansutskottet lämna propositionen för
yttrande till andra utskott och hela
riksdagen involveras i ett omfattande och
detaljerat budgetarbete även på våren. Om
man vill undvika dubbla budgetarbeten,
kan därför inte denna typ av förslag
förekomma på våren.
Utredaren   föreslår   vidare   att
budgetpropositionen avgränsas till frågor
som  rör  det  kommande  budgetåret.
Budgetpropositionen  bör  huvudsakligen
innehålla ett förslag till statsbudget
för det nästkommande budgetåret. Den bör
innehålla förslag till utgiftsramar och
anslag samt en beräkning av inkomsterna.
Däremot  bör budgetpropositionen  inte
innehålla förslag rörande utgiftstak och
utgiftsområdesramar för de därpå kommande
två åren.