Riksdagen i en ny tid

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Ändringar i riksdagens organisation och arbetsformer (KU21)

Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kräver ändringar i riksdagsordningen vilket innebär att ett nytt riksdagsbeslut måste tas efter riksdagsvalet 2006 för att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2007, som det är tänkt. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser 7 kap. 8 §. Delvis bifall till framställningen. Bifall och delvis bifall till motioner om utgiftsområdena. Avslag på övriga motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslutade dels att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutade att avslå utskottets förslag till riksdagsbeslut under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-03-21, 2006-03-28, 2006-04-04, 2006-04-20, 2006-05-09, 2006-05-11

Ändringar i riksdagens organisation och arbetsformer (KU21)

Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Utskottsledamöter får en möjlighet att tillfälligt tjänstgöra som suppleant i EU-nämnden. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten. Ledamöternas rätt lämna in motioner med anledning av skrivelser begränsas. Utskotten får en möjlighet att låta ärenden som inte hinns med falla. Det blir möjligt att hålla sammanträden i utskotten samtidigt med att debatter kammaren pågår. Indelningen av statsbudgetens utgiftsområden ändras. De förslag som gäller EU-frågor kan börja gälla den 1 januari 2007. Övriga förslag ska börja gälla den 1 oktober 2006. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.