Riksbankens förvaltning 2015

Finansutskottets bet 2015/16:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Riksbankens förvaltning 2015 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2015. Riksbankens resultat för 2015 blev cirka 1,9 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 1,3 miljarder kronor jämfört med 2014. Det positiva resultatet beror framför allt på ränteintäkter. Minskningen i förhållande till 2014 förklaras av större nedskrivningar av värdet på tillgångarna, i huvudsak som en följd av att valutorna i valutareserven i genomsnitt försvagades i förhållande till kronan.

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2015. Riksdagen fastställde också Riksbankens resultat- och balansräkning för 2015 och godkände riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2015. Det innebär att Riksbanken levererar in 2,8 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska levereras in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställningar, 1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-07
Trycklov: 2016-04-12
Reservationer 1
bet 2015/16:FiU23

Riksbankens förvaltning 2015 (FiU23)

Finansutskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2015. Riksbankens resultat för 2015 blev cirka 1,9 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 1,3 miljarder kronor jämfört med 2014. Det positiva resultatet beror framför allt på ränteintäkter. Minskningen i förhållande till 2014 förklaras av större nedskrivningar av värdet på tillgångarna, i huvudsak som en följd av att valutorna i valutareserven i genomsnitt försvagades i förhållande till kronan.

Utskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2015. Utskottet föreslår också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2015 och godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2015. Det innebär att Riksbanken levererar in 2,8 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska levereras in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2015

Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:RR2 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2015. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.


c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2015. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.


d) Riksbankens resultat- och balansräkning för 2015
Riksdagen fastställer resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2015 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2015/16:RB1.

e) Disposition av Riksbankens vinst 2015
Riksdagen beslutar att Riksbankens vinst för 2015, som uppgår till 1 954 miljoner kronor, ska fördelas så att 2 800 miljoner kronor inlevereras till statens budget enligt vinstdelningsprincipen, 1 170 miljoner kronor förs till Riksbankens dispositionsfond och 2 016 miljoner kronor förs från Riksbankens resultatutjämningsfond samt att pengarna ska levereras in senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2015/16:RB2 punkterna 1 och 2.

2. Tillverkning av sedlar och mynt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1704 av Carl Schlyter (MP).

3. En liberal politik för Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 1 (L)

4. Den svenska guldreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2838 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.