Riksbankens förvaltning 2008

Finansutskottets bet 2008/09:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2009

Beslut

Riksbankens förvaltning 2008 (FiU23)

Riksdagen gav riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för 2008 och fastställde bankens resultat- och balansräkning. Riksbankens åtgärder för att dämpa och motverka finanskrisens effekter ledde till att omslutningen av Riksbankens balansräkning mer än tredubblades 2008. Vinsten uppgick till 11,2 miljarder kronor. Riksdagen godkände riksbanksfullmäktiges förslag till vinstfördelning, vilket innebär att Riksbanken levererar in 5,9 miljarder kronor till staten. Finansutskottet kommer i sin utvärdering av Riksbankens penningpolitik senare i vår att mer ingående behandla finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att bevara stabiliteten på den svenska finansmarknaden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningarna. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-26
Justering: 2009-04-02
Betänkande publicerat: 2009-04-06
Trycklov: 2009-04-06
Reservationer 1
bet 2008/09:FiU23

Riksbankens förvaltning 2008 (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige och Riksbankens direktion ansvarsfrihet för 2008 och fastställer bankens resultat- och balansräkning.

Riksbankens åtgärder för att dämpa och motverka finanskrisens effekter ledde till att omslutningen av Riksbankens balansräkning mer än tredubblades 2008. Vinsten uppgick till 11,2 miljarder kronor. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till vinstfördelning, vilket innebär att Riksbanken levererar in 5,9 miljarder kronor till staten.

Utskottet kommer i sin utvärdering av Riksbankens penningpolitik senare i vår att mer ingående behandla finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att bevara stabiliteten på den svenska finansmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-16
4

Beslut

Beslut: 2009-04-22
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksbankens förvaltning 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2008
Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS19 till handlingarna.

b) Ansvarsfrihet för fullmäktige i Riksbanken
Riksdagen beviljar fullmäktige i Riksbanken ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2008.
Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

c) Ansvarsfrihet för Riksbankens direktion
Riksdagen beviljar direktionen i Riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken under 2008.
Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

d) Riksbankens resultat och balansräkning för 2008
Riksdagen fastställer Riksbankens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2008 som de finns återgivna i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2008/09:RB1.

e) Disposition av Riksbankens resultat 2008
Riksdagen beslutar att Riksbankens resultat 2008, som före bokslutsdispositioner uppgår till 11 183 miljoner kronor, ska fördelas så att till statsbudgeten inlevereras enligt vinstdelningsprincipen 5 900 miljoner kronor, till dispositionsfonden förs 2 402 miljoner kronor samt till resultatutjämningsfonden förs 2 881 miljoner kronor. Inleveransen till statsbudgeten ska ske senast en vecka efter riksdagens beslut.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2008/09:RB2.

2. Sveriges förhållande till euron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi214 av Jörgen Johansson och Johan Linander (båda c) och
2008/09:Fi238 av Max Andersson och Ulf Holm (båda mp).

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1032124
m830014
c23006
fp21007
kd20004
v01804
mp01504
Totalt25035163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Införande av en tjugokrona

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi203 av Rolf Gunnarsson (m).