Revisors yttrande om apportegendom m.m.

LUs betänkande 2000/01:LU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2001

Beslut

Revisors yttrande om apportegendom (LU23)

Det blir fr.o.m. den 1 juli 2001 möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-19
Justering: 2001-05-08
Trycklov: 2001-05-09
Betänkande 2000/01:LU23

Revisors yttrande om apportegendom (LU23)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att det ska vara möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-16
4

Beslut

Beslut: 2001-05-17

Protokoll med beslut