Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2012

Beslut

Tydligare regler vid resning i brottmål (JuU3)

Idag saknas regler om vad som krävs för att en förundersökning ska återupptas när resning i ett brottmål blir aktuell. Nu ska det bestämmas i lag.

En domstol kan under vissa omständigheter bevilja resning i ett brottmål som är avgjort och har börjat gälla. En resning innebär att domen rivs upp och att det normalt blir en ny rättegång. När en resning blir aktuell kan det ibland behövas vissa utredande åtgärder, till exempel att nya förhör hålls. För det krävs att åklagaren tar upp förundersökningen på nytt.

De nya reglerna innebär att kraven för att en förundersökning ska återupptas sänks jämfört med den praxis som åklagare och domstolar har utvecklat. Åklagaren blir under vissa förutsättningar skyldig att återuppta förundersökningen. En domstol kan i ett resningsärende bestämma att åklagaren ska ta till en viss utredningsåtgärd. I praktiken innebär det att åklagaren måste återuppta förundersökningen.

Den som har blivit utsatt för brottet och den som har varit åtalad för det ska i vissa fall ha rätt till ett rättsligt biträde om en resning är aktuell.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-09-13
Justering: 2012-10-16
Betänkande publicerat: 2012-10-17
Trycklov: 2012-10-17
Reservationer 3
Betänkande 2012/13:JuU3

Tydligare regler vid resning i brottmål (JuU3)

Idag saknas regler om vad som krävs för att en förundersökning ska återupptas när resning i ett brottmål blir aktuell. Nu ska det bestämmas i lag.

En domstol kan under vissa omständigheter bevilja resning i ett brottmål som är avgjort och har börjat gälla. En resning innebär att domen rivs upp och att det normalt blir en ny rättegång. När en resning blir aktuell kan det ibland behövas vissa utredande åtgärder, till exempel att nya förhör hålls. För det krävs att åklagaren tar upp förundersökningen på nytt.

De nya reglerna innebär att kraven för att en förundersökning ska återupptas sänks jämfört med den praxis som åklagare och domstolar har utvecklat. Åklagaren blir under vissa förutsättningar skyldig att återuppta förundersökningen. En domstol kan i ett resningsärende bestämma att åklagaren ska ta till en viss utredningsåtgärd. I praktiken innebär det att åklagaren måste återuppta förundersökningen.

Den som har blivit utsatt för brottet och den som har varit åtalad för det ska i vissa fall ha rätt till ett rättsligt biträde om en resning är aktuell.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-08
4

Beslut

Beslut: 2012-11-08
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
3. lag om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde,
4. lag om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:156 punkterna 1-4.

2. Särskilt organ för prövning av ansökningar om resning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:Ju364 av Otto von Arnold (KD) och
2011/12:Ju374 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP01906
FP18006
C16007
SD20000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26919061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Bevarande av utredningsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 2 (MP)

4. Utökade möjligheter till resning till men för den tilltalade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP19006
FP18006
C15008
SD02000
V16003
KD17002
-0000
Totalt26720062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag