Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier (UbU15)

Ett rekryteringsbidrag vid vuxenstudier införs den 1 januari 2003. Bidraget ska ha som syfte att rekrytera personer i åldrarna 25-50 år som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslösa eller har något funktionshinder. Det ska användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Beloppet ska motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna ska kunna få 122,5 % av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag ska kunna lämnas för studier på minst 20 % av heltid och under högst 50 veckor. Det ska vara skattefritt och pensionsgrundande på samma sätt som studiemedel. När rekryteringsbidrag införs upphör bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-23
Trycklov: 2002-05-27
Reservationer 13
Betänkande 2001/02:UBU15

Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om rekryteringsbidrag vid vuxenstudier. Bidraget ska ha som syfte att rekrytera personer i åldrarna 25-50 år som har kort tidigare utbildning och är eller riskerar att bli arbetslösa eller har något funktionshinder. Det ska användas inom kommunernas uppsökande verksamhet för att stimulera till studier på grundskole- och gymnasienivå. Kommunerna ska pröva vilka personer som har förutsättningar att få bidraget. Beloppet ska motsvara det ordinarie totalbeloppet i studiemedelssystemet. De som haft inkomst på en viss nivå före studierna ska kunna få 122,5 % av totalbeloppet. Rekryteringsbidrag ska kunna lämnas för studier på minst 20 % av heltid och under högst 50 veckor. Det ska vara skattefritt och pensionsgrundande på samma sätt som studiemedel. När rekryteringsbidrag införs den 1 januari 2003 upphör bidragsformen särskilt utbildningsbidrag (ubs).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-05
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub22 yrkande 1 och 2001/02:Ub23 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m169011
c16002
fp01321
kd37005
v34009
mp15001
-0101
Totalt22183243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Införande av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande såvitt avser 1-4, 8, 9 och 11 §§. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:Ub21 yrkandena 1, 2, 5 och 6 samt 2001/02:Ub23 yrkandena 2-4 och 6.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m4402611
c16002
fp11311
kd00375
v34009
mp15001
-1001
Totalt230136442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Åldersgräns för rekryteringsbidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande såvitt avser 5 §. Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:Ub20 yrkande 1 och 2001/02:Ub21 yrkande 8.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

4. Längsta tid med rekryteringsbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande såvitt avser 10 §. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:Ub21 yrkande 7.

Reservation 7 (kd)

5. Pensionsrätt för studier med rekryteringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels lag om ändring i lagen (2002:227) om ändring i lagen (2001:492) om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels lag om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

6. Resursram för rekryteringsbidraget

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om resursram för rekryteringsbidraget. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:Ub21 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)

7. Sammanhållet studiestödssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub21 yrkande 4.

Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m3603411
c16002
fp15001
kd03705
v34009
mp13021
-1001
Totalt234373642

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lagen om rekryteringsbidrag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande i de delar det inte omfattas av utskottets förslag under punkterna 2-4, dock med den ändringen i 12 § att orden "första stycket" stryks.

9. Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

10. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till dels lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, dels lag om ändring i semesterlagen (1977:480), dels lag om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799), dels lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), dels lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

11. Utbildningskonton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub21 yrkande 9, 2001/02:Ub22 yrkande 2 och 2001/02:Ub23 yrkande 5.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (fp)

12. Överföring av rekryteringsbidraget till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub20 yrkande 2.

Reservation 13 (c)