Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen förtydligas (FöU2)

Det ska förtydligas i lagen hur man ska beräkna avgifter för hantering av kärnavfall. Avgifterna betalas av dem som äger eller driver kärnteknisk verksamhet som orsakar eller har orsakat kärnavfall. Staten kräver också att de som orsakar kärnavfall också ställer säkerheter till förfogande för staten om avgifterna i framtiden inte räcker till. Det förtydligas nu i lagen hur storleken på dessa säkerheter ska beräknas.

Kärnavfallsavgiften betalas in till den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden. Medlen i fonden ska bland annat användas för att täcka kostnader för slutförvaring av restprodukter och kostnader för en säker avveckling av kärntekniska anläggningar. Grundprincipen är att staten aldrig ska betala för varken avveckling eller slutförvar.

Det ska också förtydligas att de pengar som finns i Kärnavfallsfonden ska förvaltas aktsamt. Medlen kan till exempel placeras i aktier. Att Kärnavfallsfonden får möjlighet att investera i aktier för med sig att det vid fallande aktiekurser kan resultera i att avgifterna till fonden blir högre än den skulle ha blivit med tidigare förvaltning.

Framöver ska de fondmedel som inte använts så som det var tänkt, enligt lag eller enligt ett specifikt beslut, kunna återkrävas till Kärnavfallsfonden. Den som inte använt utbetalade fondmedel på ett korrekt sätt ska också kunna bli skyldig att betala kompensation för förlorad avkastning på medlen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna i stort börjar gälla den 1 december 2017.

Utskottets förslag till beslut: Med en lagteknisk justering bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-20
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2017-10-10, 2017-09-21

Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen förtydligas (FöU2)

Det ska förtydligas i lagen hur man ska beräkna avgifter för hantering av kärnavfall. Avgifterna betalas av dem som äger eller driver kärnteknisk verksamhet som orsakar eller har orsakat kärnavfall. Staten kräver också att de som orsakar kärnavfall också ställer säkerheter till förfogande för staten om avgifterna i framtiden inte räcker till. Det förtydligas nu i lagen hur storleken på dessa säkerheter ska beräknas.

Kärnavfallsavgiften betalas in till den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden. Medlen i fonden ska bland annat användas för att täcka kostnader för slutförvaring av restprodukter och kostnader för en säker avveckling av kärntekniska anläggningar. Grundprincipen är att staten aldrig ska betala för varken avveckling eller slutförvar.

Det ska också förtydligas att de pengar som finns i Kärnavfallsfonden ska förvaltas aktsamt. Medlen kan till exempel placeras i aktier. Att Kärnavfallsfonden får möjlighet att investera i aktier för med sig att det vid fallande aktiekurser kan resultera i att avgifterna till fonden blir högre än den skulle ha blivit med tidigare förvaltning.

Framöver ska de fondmedel som inte använts så som det var tänkt, enligt lag eller enligt ett specifikt beslut, kunna återkrävas till Kärnavfallsfonden. Den som inte använt utbetalade fondmedel på ett korrekt sätt ska också kunna bli skyldig att betala kompensation för förlorad avkastning på medlen.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås i stort börja gälla den 1 december 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,
2. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter,
3. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet med den ändringen att 13 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:199 punkterna 1-3.

2. Påskyndning av tillståndsprocessen för slutförvaret av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 1 (KD)

3. Återanvändning av kärnavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:798 av Erik Ottoson (M) yrkande 4.