Finansutskottets betänkande

2021/22:FiU13

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens proposition. Propositionen innehåller lagförslag som föranleds av ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (Mifid II), EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering. Förändringarna i nämnda direktiv och förordningar ingår i EU:s åtgärdspaket för kapitalmarknadernas återhämtning. Genom förslagen i propositionen tillgodoses de nya kraven när det gäller genomförande och komplettering i nationell rätt. Förslagen omfattar bl.a. bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat samt bestämmelser om ingripanden.

Det föreslås också ett nytt undantag från tillståndsplikt för värdepappersrörelse för företag från länder utanför EES när de bedriver handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige. Undantaget ersätter det tidsbegränsade undantag som i dag gäller för vissa brittiska företag.

Därutöver föreslås vissa lagändringar med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden.

För ett av regeringens lagförslag föreslår utskottet en lagteknisk ändring för att det ska överensstämma med riksdagens beslut i ett annat lagärende.

Lagändringarna i deras olika delar föreslås träda i kraft den 1 december 2021, den 1januari 2022, den 28 februari 2022, den 1 januari 2023 och den 28 februari 2023.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (V).

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:8 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden. 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

EU:s åtgärdspaket för kapitalmarknadernas återhämtning

Utskottets överväganden

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att 2 kap. 5 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

4. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

5. lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,

6. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

7. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

8. lag om ändring i lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:8 punkterna 1–8.

Stockholm den 21 oktober 2021

På finansutskottets vägnar

Åsa Westlund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Åsa Westlund (S), Gunilla Carlsson (S), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani (S), Martin Ådahl (C), Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Björn Wiechel (S), Charlotte Quensel (SD), Karolina Skog (MP), Magdalena Schröder (M), Sofia Westergren (M), Gulan Avci (L) och David Perez (SD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2021/22:8 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden. 

Förslaget innehåller lagändringar med anledning av åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och som föranleds av ändringar i Mifid II[1], EU:s prospektförordning[2] och EU:s förordning om värdepapperisering[3]. Förslaget innehåller också ett nytt undantag från tillståndsplikt för värdepappersrörelse som ska ersätta det tidsbegränsade undantag som i dag gäller för vissa brittiska företag. Därutöver innehåller förslaget lagändringar med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden[4].

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Utskottet föreslår en lagteknisk ändring i regeringens förslag som avser 2kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för att paragrafen ska överensstämma med riksdagens beslut i ett annat lagärende. Riksdagen beslutade den 13 oktober 2021 att paragrafen ska ändras efter förslag i proposition 2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11). Denna ändring har beaktats i utskottets lagförslag i bilaga 3.

Utskottet överlade med regeringen om förslagen i åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning den 10 september 2020 (COM(2020) 280283, 2019/20:FPM68). Samtliga dessa kommissionsförslag subsidiaritets-prövades av utskottet samma datum, dvs. den 10 september 2020. Vid samma tillfälle överlade utskottet med regeringen om förslagen om ändringar i EU:s förordning om referensvärden (COM(2020) 337/1, 2019/20:FPM71). Även det förslaget subsidiaritetsprövades av utskottet den 10 september 2020.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet. I bilaga 3 finns utskottets lagförslag.

EU:s åtgärdspaket för kapitalmarknadernas återhämtning

Som ett led i att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin presenterade kommissionen i juli 2020 ett åtgärdspaket för kapitalmarknadernas återhämtning (Capital Markets Recovery Package), med förslag till ändringar i Mifid II, EU:s prospektförordning, EU:s förordning om värdepapperisering och EU:s tillsynsförordning. Ändringar i de olika rättsakterna trädde i kraft i februari och mars 2021. Syftet med ändringarna är att främja en tidig återhämtning av ekonomierna genom att införa lättnader och förenklingar för deltagare på värdepappersmarknaden och underlätta företagens finansiering. Ändringarna kan delas upp i tre delar som alla anknyter till kommissionens arbete med att skapa en kapitalmarknadsunion inom EU.

För det första har det gjorts ändringar i Mifid II. Ändringarna innebär lättnader i kraven på information framför allt till professionella investerare. Ändringarna innebär också lättnader i kravet på produktstyrning i fråga om vissa företagsobligationer och när det gäller reglerna om tillstånd för handel med och innehav av råvaruderivat.

Det andra området som omfattas av lättnader är reglerna om prospekt som ska upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Ändringarna i EU:s prospektförordning innebär bl.a. att det tillfälligt ska finnas en ny, mindre omfattande typ av aktieprospekt, s.k. återhämtningsprospekt. Det har också gjorts en tillfällig höjning av tröskelvärdet för när kreditinstitut är undantagna från kravet på att upprätta prospekt från 75 till 150 miljoner euro.

För det tredje har det gjorts ändringar i ramverket för värdepapperisering. Ändringarna syftar till att öka möjligheterna för framför allt banker att använda sig av värdepapperisering för att frigöra kapital för ny utlåning. Ändringar har gjorts i EU:s förordning om värdepapperisering och i EU:s tillsynsförordning och baseras på rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten (Eba). Ett syfte med ändringarna är att även s.k. syntetiska värdepapperiseringar[5] ska kunna omfattas av ramverket för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (STS-värdepapperisering). Ändringarna innebär bl.a. att kapitalkraven för banker för att hålla de minst riskfyllda exponeringarna i en syntetisk STS-värdepapperisering sänks. Därutöver har det gjorts ändringar i syfte att anpassa regelverket till värdepapperiseringar av s.k. nödlidande exponeringar och på så sätt underlätta för banker att överlåta dessa. Även i denna del har det införts sänkta kapitalkrav. När det gäller kapitaltäckningskraven så har den globala standard som håller på att tas fram i Baselkommittén för banktillsyn beaktats.

De delar av åtgärdspaketet som behandlas i betänkandet är de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra de ändringar som har gjorts i MifidII och anpassa svensk rätt till de ändringar som har gjorts i EU:s prospektförordning respektive förordning om värdepapperisering.

Utskottets överväganden

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar som föranleds av ändringar i Mifid II, EU:s prospektförordning och EU:s förordning om värdepapperisering. Riksdagen antar också regerin-gens lagförslag om ett nytt undantag från tillståndsplikt för värdepappersrörelse för företag från tredjeland när de bedriver handel för egen räkning med direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige. Slutligen antar riksdagen vissa lagändringar med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden.

 

Propositionen

Lagstiftningsåtgärder med anledning av ändringar i Mifid II

Ändringarna i Mifid II innebär främst lättnader för värdepappersinstitut. Direktivändringarna syftar till att bidra till ekonomisk återhämtning genom att administrativa bördor minskas utan att för den skull investerarskyddet försämras. Detta ska möjliggöra en snabb återkapitalisering av företag och underlätta investeringar i den reala ekonomin. Ändringarna innebär även att delar av en sedan tidigare planerad översyn av Mifid II har tidigarelagts.

Ändringsdirektivet innehåller några nya definitioner av termer och uttryck, och regeringen föreslår att motsvarande definitioner införs i lagen om värdepappersmarknaden.

Genom ändringsdirektivet har det också införts lättnader i kraven på produktstyrning i fråga om vissa företagsobligationer. Lättnaderna innebär att kraven inte ska tillämpas när den tillhandahållna investeringstjänsten avser obligationer utan något annat inbäddat derivat än en make-whole-klausul[6] eller när de finansiella instrumenten marknadsförs eller distribueras uteslutande till jämbördiga motparter. Regeringen föreslår att motsvarande undantag från produktstyrningskraven införs i lagen om värdepappersmarknaden.

Ändringsdirektivet innebär vidare lättnader i kraven på information till investerare, dels genom att pappersbaserad information fasas ut till förmån för information i elektroniskt format, dels genom att krav på viss rapportering tillfälligt tas bort. Regeringen föreslår att motsvarande lättnader i informationskraven genomförs i svensk rätt genom ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär bl.a. att den information som ett värdepappersinstitut är skyldigt att lämna till kunder ska tillhandahållas i elektroniskt format. Dock ska informationen tillhandahållas kostnadsfritt även på papper om en icke-professionell kund begär det. Värdepappersinstitutet ska också upplysa kunderna om övergången till information i elektroniskt format och om möjligheten att få information på papper. Vidare gäller enligt förslaget att om ett avtal om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av ett medel för distanskommunikation som innebär att information om kostnader och avgifter inte kan lämnas i förväg, får värdepappersinstitutet i stället lämna informationen snarast efter det att transaktionen har genomförts. Detta gäller under vissa förutsättningar, bl.a. att kunden har gett sitt samtycke. Det föreslås också nya bestämmelser om vilken information ett värdepappersinstitut ska hämta in från respektive lämna till kunden när det tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning som innefattar byte av finansiella instrument. Vissa lättnader införs också i fråga om kraven på information till professionella kunder samt när det gäller kundskyddsreglerna vid transaktioner med jämbördiga motparter. Bestämmelserna i lagen om krav på att offentliggöra rapporter om bästa orderutförande upphävs tillfälligt.

Enligt förslaget ska även fondbolag eller AIF-förvaltare, vid investeringsrådgivning eller portföljförvaltning som innefattar byte av finansiella instrument, hämta in nödvändiga uppgifter om kundens investeringar, analysera kostnaderna och nyttan av bytet och informera kunden. I lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder införs därför hänvisningar till motsvarande nya bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden.

Med anledning av ändringsdirektivet föreslår regeringen också en rad förenklingar och lättnader när det gäller handel med råvaruderivat. Det handlar bl.a. om att färre råvaruderivat ska omfattas av positionslimiter och utökade möjligheter till undantag från positionslimiter.

Regeringen föreslår också att kravet på företag som tillhandahåller datarapporteringstjänster att ha ändamålsenliga system för att omhänderta anmälningar från anställda om misstänkta överträdelser, bara ska gälla för sådana leverantörer som Finansinspektionen har tillsyn över.

Lagstiftningsåtgärder med anledning av ändringar i EU:s prospektförordning

Det har införts temporära ändringar i EU:s prospektförordning som bl.a. innebär att den tid en finansiell mellanhand får på sig för att informera investerarna om ett tillägg till ett prospekt utökas och likaså den tid investeraren har på sig att återkalla sitt åtagande om köp. Lättnaderna i fråga om dessa tidsfrister ska gälla t.o.m. december 2022.

För att Finansinspektionen ska ha samma möjligheter att ingripa mot överträdelser även under den tid då de temporära bestämmelserna i prospektförordningen gäller föreslår regeringen vissa ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

Lagstiftningsåtgärder med anledning av ändringar i ramverket för värdepapperisering

De ändringar i EU:s förordning om värdepapperisering som har gjorts baseras på rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten (Eba). Den första delen av ändringarna innebär att även syntetiska värdepapperiseringar (se not5) ska kunna omfattas av ramverket för STS-värdepapperisering. Den andra delen innebär anpassningar av regelverket till värdepapperiseringar av s.k. nödlidande exponeringar (exponeringar mot sådana krediter där låntagaren inte betalar enligt överenskommelse) för att på så sätt underlätta för banker att överlåta dessa.

Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering innehåller bl.a. bestämmelser om behörig myndighet – Finansinspektionen – och myndighetens befogenheter vid tillsynen över att bestämmelserna i EU-förordningen följs. För att anpassa lagen till de förordningsändringar som gjorts föreslår regeringen en ändring som innebär att ytterligare överträdelser vid STS-värdepapperisering ska kunna medföra sanktionsavgift.

Tillstånd ska inte krävas för företag från tredje land som handlar för egen räkning med direkt elektroniskt tillträde till handelsplats i Sverige

Handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats blev tillståndspliktigt genom Mifid II. Enligt direktivet är det frivilligt för medlemsstaterna att ställa krav på filetablering. Det svenska filialkravet omfattar företag från tredjeland som avser att handla för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats här i landet. Flera andra medlemsstater har inte något motsvarande filialkrav.

I och med Storbritanniens utträde ur EU blev landet ett tredjeland i förhållande till unionen. För att motverka att den handel som brittiska företag står för på svenska handelsplatser flyttar från Sverige, har regeringen med stöd av ett bemyndigande i lag infört ett riktat och tidsbegränsat undantag från filialkravet för vissa brittiska företag. Detta undantag upphör att gälla vid utgången av 2021. Regeringen anför att ett skäl för att det bör finnas ett undantag även i fortsättningen är att bibehålla likviditeten och den goda prisbildningen på svenska handelsplatser och ur den synpunkten spelar de brittiska företag som i dag handlar genom direkt elektroniskt tillträde en viktig roll. Dock bör utgångspunkten enligt regeringen vara att det ska gälla lika i förhållande till företag i alla länder utanför EES.

Regeringen föreslår därför att det i lagen om värdepappersmarknaden införs ett nytt undantag från tillståndsplikt för värdepappersrörelse. Undantaget ska gälla för företag från länder utanför EES (tredjeländer) när de bedriver handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige. Undantaget ska ersätta det tidsbegränsade undantag som i dag gäller för vissa brittiska företag. För att undantaget ska få avsedd effekt bör det enligt regeringen också omfatta högfrekvenshandel.

Lagstiftningsåtgärder med anledning av ändringar i EU:s förordning om referensvärden

Genom EU:s förordning om referensvärden från juni 2016 infördes förbättrad styrning och kontroll över processen för att fastställa referensvärden. Det handlar om att säkerställa att referensvärden, i finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, är rättvisande och inte manipuleras. Bakgrunden till EU-förordningen var bl.a. den manipulation av referensräntorna Libor och Euribor som förekommit och som visat på referensräntornas betydelse och sårbarhet. I februari 2021 utfärdades vissa ändringar i den aktuella EU-förordningen. Den första delen rör undantag för vissa referensvärden från tredjeländer. Den andra delen rör fastställande av ersättning för viktiga referensvärden som upphör. En internationell reform pågår för att övergå från framåtblickande Ibors till alternativa riskfria räntor som är bakåtblickande och baseras på faktiska transaktioner. Reformen för alternativa räntor innebär att vissa Ibors kan komma att upphöra. Libor kommer t.ex. att upphöra att publiceras i flera olika valutor och på flera löptider i slutet av 2021. När en kritisk referensränta upphör kan det uppstå problem om det inte finns en referensränta som kan ersätta den. Syftet med förordningsändringen är att minska den rättsliga osäkerheten och riskerna för den finansiella stabiliteten. Ändringen innebär att kommissionen under vissa förutsättningar ges befogenhet att bestämma vilket alternativt referensvärde som ska ersätta ett referensvärde som upphört i utestående avtal och finansiella instrument. Medlemsstaterna har genom ändringarna i EU-förordningen fått motsvarande befogenhet att fastställa ett ersättningsreferensvärde för nationellt kritiska referensvärden som upphör.

Med anledning av förordningsändringarna föreslår regeringen vissa ändringar i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden. Förslagen innebär en ändring i bestämmelserna om ingripanden samt att Finansinspektionen ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av relevant myndighet enligt EU-förordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som innebär anpassningar till de tillfälliga lättnaderna i EU:s prospektförordning, ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering och ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska träda i kraft den 1 december 2021.

Undantaget från tillståndsplikt enligt lagen om värdepappersmarknaden för företag som hör hemma i ett land utanför EES för handel med egen räkning med direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden med anledning av ändringarna i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument föreslås i huvudsak träda i kraft den 28 februari 2022. De ändringar som innebär att vissa tillfälligt upphävda krav i samma lag ska återinföras föreslås träda i kraft den 28 februari 2023.

Ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser i EU:s prospektförordning, som innebär att anpassningen till de tillfälliga lättnaderna i EU:s prospektförordning tas bort, föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Äldre bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden föreslås gälla för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandena.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Dock föreslår utskottet en lagteknisk ändring i regeringens förslag som avser 2 kap. 5§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för att paragrafen ska överensstämma med riksdagens beslut i ett annat lagärende. Riksdagen beslutade den 13 oktober 2021 att paragrafen ska ändras efter förslag i proposition 2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11). Denna ändring har beaktats i utskottets lagförslag i bilaga 3.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (V)

Ulla Andersson (V) anför:

Genom förslagen i propositionen genomförs i svensk rätt ändringar i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (Mifid II) och anpassas svensk rätt till ändringar i EU:s prospektförordning respektive EU:s förordning om värdepapperisering. Förändringarna i nämnda rättsakter ingår i åtgärdspaketet för kapitalmarknadernas återhämtning och anknyter alla till kommissionens arbete med att skapa en kapitalmarknadsunion inom EU. När det gäller kapitalmarknadsunionen är Vänsterpartiets hållning att det skulle behövas en djupare analys och utvärdering av konsekvenserna, inte minst vid en framtida finanskris, av allt mer integrerade finansmarknader. En sådan utvärdering borde göras innan arbetet med kapitalmarknadsunionen fortskrider.

En del av åtgärdspaketet handlar exempelvis om att underlätta för banker att överlåta s.k. nödlidande exponeringar (exponeringar mot sådana krediter där låntagaren inte betalar enligt överenskommelse). Även här borde det göras en utvärdering av tänkbara konsekvenser av att dessa typer av nödlidande lån lättare ska kunna överlåtas mellan banker i EU.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:8 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lydelseenligtriksdagens
beslut (rskr. 2021/22:11)

Utskottets förslag

2 kap.

5 §

Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud för de verksamheter som anges i 1 kap. 4 b §,

3. börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4. försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och tjänstepensionsföretag med tillstånd enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

5. företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till andra företag i koncernen,

6. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investeringstjänster, om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av

a) bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b) etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte ute- sluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, såvida de inte

a) är marknadsgaranter,

b) är deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, med undantag av icke-finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverksamheten eller likviditetsförvaltningen hos dem eller de koncerner de ingår i,

c) tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, eller

d) handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

8. företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget,

9. företag som tillhandahåller både

a) investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b) andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra företag i koncernen,

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap. den lagen,

11. företag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter för egen räkning utan att utföra kundorder, eller tillhandahåller investeringstjänster i fråga om sådana instrument till kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om

a) detta utgör en kompletterande verksamhet eller, om företaget ingår i en koncern, detta utgör en kompletterande verksamhet sett till koncernen i dess helhet,

b) den huvudsakliga verksam-heten inte utgörs av tillhandahål-lande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksam-het som marknadsgarant för råvaru-derivat,

b) företaget inte ingår i en kon-cern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillhandahållande av investeringstjänster eller sådana tjänster som avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finan-sieringsrörelse eller verksamhet som marknadsgarant för råvaruderivat,

c) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel, och

d) företaget årligen anmäler till Finansinspektionen att undantaget utnyttjas samt på inspektionens begäran rapporterar på vilken grund företaget anser att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

d) företaget begäran rappor-terar till Finansinspektionen på vilken grund företaget har bedömt att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investerings-rådgivning inom ramen för annan yrkesmässig verksamhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik ersättning för rådgivningen,

13. fysiska och juridiska personer som utför investeringsverksamhet, dock inte drift av en andrahandsmarknad, eller tillhandahåller investeringstjänster rörande råvaruderivat för att fullgöra uppgifter

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i den ursprungliga lydelsen,

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 eller enligt sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, eller

– enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 eller enligt sådana nätföreskrifter eller riktlinjer som har antagits enligt förordningen, om

a) personen är en sådan systemansvarig för överföringssystemet som avses i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG, i den ursprungliga lydelsen, eller artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG, i den ursprungliga lydelsen,

b) personen tillhandahåller tjänster till en systemansvarig som avses i a och fullgör uppgifterna för den systemansvariges räkning, eller

c) personen är operatör eller förvaltare av energibalanseringssystem, rörledningsnät eller system för balansering av tillgången och efterfrågan på energi,

14. företag som är verksamhetsutövare enligt 5 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser som handlar med utsläppsrätter för egen räkning, om

a) företaget inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller ägnar sig åt annan investeringsverksamhet, och

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel,

15. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i förordningen om värdepapperscentraler för att tillhandahålla de tjänster som uttryckligen anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen, och

16. leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 för att tillhandahålla de tjänster som anges i artikel 2.1 a ii i den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instrument som är reglerad i någon annan lag.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012.

[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

[5] En syntetisk värdepapperisering innebär, till skillnad från en traditionell värdepapperisering, att de underliggande exponeringarna inte överlåts till ett specialföretag. Kreditgivaren behåller i stället exponeringarna i sin balansräkning och överlåter bara den kreditrisk som är kopplad till de underliggande exponeringarna genom ett derivatkontrakt eller garantier.

[6] Med make-whole-klausul avses en klausul som syftar till att skydda investerare genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid tidig inlösen av obligationen, är skyldig att till innehavaren betala en summa motsvarande nuvärdet av återstående kupongbetalningar och kapitalbeloppet på den obligation som ska lösas in.