Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (prop. 2005/06:40)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Fåmansföretag med många anställda kan slippa 3:12-regler (SkU10)

Skattereglerna blir bättre för ägare i fåmansföretag. Fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av en viss storlek får möjlighet att slippa de så kallade 3:12-reglerna. För de som äger andelar i fåmansföretag delas utdelningar och kapitalvinster upp i tjänsteinkomst och kapitalinkomst. Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att hindra att andelsägarna tar ut sin tjänsteinkomst som kapitalinkomst eftersom skatten på kapital är lägre än skatten på tjänst. Cirka 100 000 ägare av mindre företag kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeln innebär att cirka 65 000 kronor alltid kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2006. Regeringens förslag medför att de så kallade lättnadsreglerna avskaffas. Reglerna innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag. Skatteutskottet har under arbetet med regeringens förslag diskuterat förslagets konsekvenser för medlemmar i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar. Riksdagen beslutade på förslag av utskottet att lättnadsreglerna under en övergångstid ska fortsätta att gälla för medlemmar i sådana föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2005/06:39 i denna del och 2005/06:40. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Fåmansföretag med många anställda slipper 3:12-regler (SkU10)

Skattereglerna blir bättre för ägare i fåmansföretag. Fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av en viss storlek får möjlighet att slippa de så kallade 3:12-reglerna. För de som äger andelar i fåmansföretag delas utdelningar och kapitalvinster upp i tjänsteinkomst och kapitalinkomst. Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att hindra att andelsägarna tar ut sin tjänsteinkomst som kapitalinkomst eftersom skatten på kapital är lägre än skatten på tjänst. Cirka 100 000 ägare av mindre företag kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeln innebär att cirka 65 000 kronor alltid kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2006. Skatteutskottet föreslår att riksdagen med några ändringar säger ja till regeringens förslag. Regeringens förslag medför att de så kallade lättnadsreglerna avskaffas. Reglerna innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag. Skatteutskottet har under arbetet med regeringens förslag diskuterat förslagets konsekvenser för medlemmar i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar. Utskottet föreslår att lättnadsreglerna under en övergångstid ska fortsätta att gälla för medlemmar i sådana föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.