Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

Socialutskottets bet 2019/20:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Allmänna arvsfondens redovisning för 2018 har behandlats (SoU2)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Allmänna arvsfondens redovisning för 2018. Regeringen tycker att Allmänna arvsfonden har fördelat pengarna på ett väl genomfört sätt i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Samtidigt behöver arbetet fortsätta med kontroll av medlens användning och effektivare handläggning. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden. Regeringens bedömning är att delegationen i stort fullgör sitt uppdrag, men att det finns ett utvecklingsbehov när det gäller intern styrning, kommunikationsinsatser och spridning av positiva resultat.

Syftet med Allmänna arvsfonden är att stötta ideell verksamhet som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem och som inte har testamenterat egendomen till någon annan. Under 2018 fördelades 647 miljoner kronor, varav drygt 61 procent gick till regionala och lokala projekt.

En utredning om Allmänna arvsfonden har presenterat sitt resultat för regeringen som nu ser över förslaget. Det handlar bland annat om att ett demokrativillkor bör införas i en ny lag.

Riksdagen konstaterar att regeringen bland annat arbetar med utredningens förslag. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-12
Reservationer 1
bet 2019/20:SoU2

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Allmänna arvsfondens redovisning för 2018 har behandlats (SoU2)

Socialutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Allmänna arvsfondens redovisning för 2018. Regeringen tycker att Allmänna arvsfonden har fördelat pengarna på ett väl genomfört sätt i linje med fondens syfte och regeringens prioriterade områden. Samtidigt behöver arbetet fortsätta med kontroll av medlens användning och effektivare handläggning. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden. Regeringens bedömning är att delegationen i stort fullgör sitt uppdrag, men att det finns ett utvecklingsbehov när det gäller intern styrning, kommunikationsinsatser och spridning av positiva resultat.

Syftet med Allmänna arvsfonden är att stötta ideell verksamhet som arbetar för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Fondens kapital består av arv från personer som inte har några släktingar som ärver dem och som inte har testamenterat egendomen till någon annan. Under 2018 fördelades 647 miljoner kronor, varav drygt 61 procent gick till regionala och lokala projekt.

En utredning om Allmänna arvsfonden har presenterat sitt resultat för regeringen som nu ser över förslaget. Det handlar bland annat om att ett demokrativillkor bör införas i en ny lag.

Socialutskottet konstaterar att regeringen bland annat arbetar med utredningens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna arvsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:2424 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C),

2018/19:2912 av Boriana Åberg (M),

2019/20:168 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:240 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2019/20:273 av Lars Thomsson (C),

2019/20:559 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2019/20:1931 av Bengt Eliasson (L),

2019/20:2487 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M) och

2019/20:3224 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2018/19:146 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)