Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Enstaka brister i regeringens behandling av riksdagens beslut (KU21)

Regeringen redovisar för riksdagen varje år hur den har genomfört riksdagens beslut. Årets redovisning visar enligt konstitutionsutskottet, KU, på vissa enstaka brister i regeringens återrapportering av om riksdagens beslut anses genomförda eller ej. KU har låtit övriga utskott komma in med synpunkter. Ett antal utskott bedömer att några av de riksdagsbeslut som regeringen anser vara färdigbehandlade i själva verket inte är det. Ett av besluten gäller en översyn av ärenden om bortförda barn. Regeringen fick i uppdrag att redovisa resultatet av översynen till riksdagen men har inte gjort det. Ett annat ärende handlar om att regeringen aviserat att den överväger att betrakta rapporteringen i frågan om beskattning av ersättning till ledamöter i Europaparlamentet som slutbehandlat. Skatteutskottet förutsätter att regeringen tar initiativ till en mer ingående behandling av frågan. KU förutsätter att regeringen tar hänsyn till vad utskotten framfört och att den genomför de åtgärder som behövs. Utskottet tänker förstärka sin granskning av regeringens årliga rapport i fortsättningen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-19
Trycklov: 2010-05-19
bet 2009/10:KU21

Alla beredningar i utskottet

2010-05-06, 2010-04-29, 2010-03-23

Enstaka brister i regeringens behandling av riksdagens beslut (KU21)

Regeringen redovisar för riksdagen varje år hur den har genomfört riksdagens beslut. Årets redovisning visar enligt konstitutionsutskottet, KU, på vissa enstaka brister i regeringens återrapportering av om riksdagens beslut anses genomförda eller ej. KU har låtit övriga utskott inkomma med synpunkter. Ett antal utskott bedömer att några av de riksdagsbeslut som regeringen anser vara färdigbehandlade i själva verket inte är det.

Ett av besluten gäller en översyn av ärenden om bortförda barn. Regeringen fick i uppdrag att redovisa resultatet av översynen till riksdagen men har inte gjort det. Ett annat ärende handlar om att regeringen trots riksdagens uppmaning inte infört tonnageskatt. Skatteutskottet har i olika sammanhang framfört att det är viktigt att snabbt ta itu med frågan.

KU förutsätter att regeringen tar hänsyn till vad utskotten framfört och att den genomför de åtgärder som behövs. Utskottet tänker förstärka sin granskning av regeringens årliga rapport i fortsättningen.

KU föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-27
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:75 till handlingarna.