Konstitutionsutskottets betänkande
1990/91:KU39

Radio- och TV-frågor


Innehåll

1990/91
KU39

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition1990/91:149
om radio- och TV-frågor och motioner som har väckts med
anledning av propositionen. Även motioner som har väckts under
den allmänna motionstiden 1991 behandlas i betänkandet.
Propositionen innebär en omläggning av den hittills förda
TV-politiken. Det föreslås nämligen att den marksända
televisionen i Sverige öppnas för reklamfinansierade sändningar.
Sådana sändningar skall enligt propositionen inte förekomma i
Sveriges Televisions program utan skall förbehållas en ny
reklamfinansierad marksänd TV-kanal. En del av reklaminkomsterna
skall tillföras rundradiokontot i form av en koncessionsavgift
och på så sätt bidra till finansieringen av Sveriges
Radio-koncernens verksamhet. Något förslag om
koncessionsavgift läggs dock inte fram nu utan aviseras till
hösten 1991.
Till följd av att en ny reklamfinansierad TV-kanal skall
tillåtas föreslås omfattande ändringar i den radiorättsliga
lagstiftningen, främst radiolagen (1966:755). Det nuvarande
systemet med avtal mellan staten och företag som får tillstånd
att sända bibehålls. Den kommersiella reklamen i sändningarna
skall enligt propositionen övervakas inom ramen för det system
som gäller enligt den marknadsföringsrättsliga lagstiftningen.
En bestämmelse om förbud mot åsiktsreklam föreslås bli införd i
radiolagen.
Lagrådet har från konstitutionella utgångspunkter anfört
kritik mot avtalssystemet och bestämmelsen om förbud mot
åsiktsreklam. Utskottet finner att avtalssystemet och
förbudsregeln ges stöd i den nya yttrandefrihetsgrundlag som
riksdagen nyligen antog som vilande och som föreslås träda i
kraft den 1 januari 1992. När det gäller avtalssystemets
förenlighet med regeringsformen konstaterar utskottet att
riksdagen tidigare har godtagit denna ordning och således funnit
den konstitutionellt godtagbar. Utskottet finner vidare att
bestämmelsen om förbud mot åsiktsreklam är förenlig med
regeringsformen.
Utskottet tillstyrker de förslag i propositionen som rör den
nya reklamfinansierade TV-kanalen. Utskottet föreslår dock ett
tillkännagivande till regeringen av innebörd att den tid inom
vilken ansökan om koncession för den nya TV-kanalen kan göras
utsträcks till den 1 juli 1991.
I propositionen tas även åtskilliga frågor rörande Sveriges
Radio upp. I dessa delar har kulturutskottet yttrat sig till
konstitutionsutskottet.
De nuvarande avtalen mellan staten och företagen inom Sveriges
Radio-koncernen föreslås enligt propositionen bli förlängda med
sex månader till utgången av 1992. Under våren 1992 avses en
proposition föreläggas riksdagen inför den nya avtalsperioden,
som enligt propositionen bör omfatta åren 1993--1998. Vissa
riktlinjer inför det arbetet anges i den nu aktuella
propositionen. Bl.a. anges att programverksamheten under en ny
avtalsperiod bör handhas av tre företag, förutom av
Utbildningsradion, av ett programbolag för ljudradion och ett
programbolag för televisionen. I överenstämmelse med
kulturutskottets yttrande godtar konstitutionsutskottet i allt
väsentligt de förordade riktlinjerna inför den nya
avtalsperioden. Det innebär att konstitutionsutskottet inte har
några erinringar mot att ljudradioverksamheten bedrivs i ett
ljudradiobolag. I likhet med kulturutskottet föreslår
konstitutionsutskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande
till regeringen om ljudradioverksamheten i framtiden. I
tillkännagivandet berörs särkilt lokalradioverksamheten.
I propositionen föreslås vissa utvidgade möjligheter i fråga
om sändning av sponsrade program i Sveriges Television. I likhet
med kulturutskottet föreslår konstitutionsutskottet att det --
utöver vad som föreslås i propositionen -- i ytterligare något
fall skall vara möjligt att sända sponsrade program i Sveriges
Television.
Propositionen innehåller även regeringens förslag till
medelsberäkningar för Sveriges Radio-koncernens verksamhet och
televerkets verksamhet under 1992 samt radionämndens verksamhet
under budgetåret 1991/92. Vidare föreslås höjningar av
TV-avgiften. Enligt förslagen höjs avgiften dels fr.o.m. den 1
juli med 72 kr. till 1 236 kr. per år, dels fr.o.m. den 1
januari 1992 med ytterligare 84 kr. till 1 320 kr per år.
Konstitutionsutskottet tillstyrker i likhet med kulturutskottet
propositionen i dessa delar.
Till betänkandet har fogats 17 reservationer och 5 särskilda
yttranden.

Propositionen

I proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor har
regeringen
dels föreslagit riksdagen att anta i propositionen
framlagda förslag till
1. lag om ändring i radiolagen (1966:755),
2. lagar om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,
3. lag om ändring i närradiolagen (1982:459),
4. lag om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar.
5. lag om ändring i lagen (1985:677) om lokala
kabelsändningar,
6. lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966:756),
7. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk,
8. lag om ändring i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om
marknadsföring av alkoholdrycker,
9. lag om ändring i lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om
marknadsföring av tobaksvaror,
dels föreslagit riksdagen att godkänna vad i propositionen
förordats om
10. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser vissa
grundläggande krav på programverksamheten (avsnitt 5.2.1),
11. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser
programutbudets sammansättning (avsnitt 5.2.2),
12. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser sändning av
sponsrade program (avsnitt 5.2.3),
13. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser utbyggnad av
sändningarna (avsnitt 5.3.1),
14. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser
programverksamhetens regionala inriktning (avsnitt 5.3.2),
15. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser hur
programföretaget väljs ut (avsnitt 5.4),
dels berett riksdagen tillfälle att ta del av vad i
propositionen anförts i fråga om
16. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser
koncessionstidens längd (avsnitt 5.3.6)
17. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser ägarkrets
m.m. (avsnitt 5.3.3),
18. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser
koncessionsavgift (avsnitt 5.3.4),
19. ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser åtagande
beträffande bidrag till svensk filmproduktion (avsnitt 5.3.5),
dels föreslagit riksdagen att godkänna vad i propositionen
förordats om
20. en förlängning av avtalen mellan staten och företagen inom
Sveriges Radio-koncernen med sex månader till utgången av år
1992 (avsnitt 6.2),
21. Sveriges Radio-företagens möjligheter till sponsring av
program (avsnitt 6.4),
dels berett riksdagen tillfälle att ta del av vad i
propositionen anförts om
22. riktlinjer inför beslut om ett nytt avtal mellan staten
och Sveriges Radio-företagen (avsnitt 6.1),
dels föreslagit riksdagen att godkänna i propositionen
framlagda förslag till
23. medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamheten
inom Sveriges Radio-koncernen (avsnitt 8.7.1),
24. medelsberäkning för radionämndens verksamhet (avsnitt
8.7.2),
25. medelsberäkning för televerkets investerings- och
driftskostnader (avsnitt 8.7.3),
dels föreslagit riksdagen att bemyndiga regeringen
26. att omfördela medel anvisade för televerkets investerings-
och driftskostnader avseende år 1992 (avsnitt 8.7.3).
Lagförslagen, av vilka samtliga utom de under 2 lagts fram
efter hörande av lagrådet, har intagits i bilaga 1 i
betänkandet.

Motionerna

Motioner med anledning av proposition 1990/91:149
1990/91:K60 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalisering av den nya tredje TV-kanalen
till Luleå.
1990/91:K61 av Knut Wachtmeister och Rune Rydén (m) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om bibehållen sändningstid för lokalradion.
1990/91:K62 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om integreringen mellan riksradion och
lokalradion,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om garanterad lokalradioprofil,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om beredskap inför kommande radiokonkurrens.
1990/91:K63 av Anders Björck m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en översyn av Sveriges Radio-koncernens
ägarstruktur,
2. att riksdagen beslutar att slutgiltig reglering i lag skall
ske av villkoren för programmens utformning i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag avseende förbud
mot televisering av annonser som avser att främja politiska och
religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på
arbetsmarknaden,
4. att riksdagen godkänner vad i motionen förordats om
programutbudets sammansättning,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om konstruktion av framtida
koncessionsavgifter,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att den 31 maj 1991 skall anses som sista
dag för intresseanmälan rörande koncession, och att fullständiga
ansökningshandlingar kan lämnas vid senare tidpunkt,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att radio- och TV-beredningen bör ges i
uppdrag att föreslå ny lagstiftning för radiomediet,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att lokalradiostationerna skall garanteras
stor självständighet även i framtiden samt rätt att disponera en
egen kanal.
1990/91:K64 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalisering till Karlstad av ledningen för
den tredje markbundna TV-kanalen.
1990/91:K65 av Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson (m)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om lokalradions ställning och
verksamhet.
1990/91:K66 av Bo Forslund m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lokalisering av hela, eller delar av, den
tredje markbundna TV-kanalen till Sundsvall,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av utveckling av TV2s verksamhet i
Norrland.
1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalradions ställning.
1990/91:K68 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att det nya radiobolaget skall ges två
programmässiga uppdrag, ett lokalt och ett nationellt,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att minst nuvarande bredd och djup i det
programmässiga lokala uppdraget skall gälla,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att lokalradiostationernas programmässiga
självständighet skall bevaras och stärkas,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att FM 4 i första hand skall stå till
lokalradiostationernas förfogande och att nuvarande möjlighet
att flexibelt använda kanalen över dygnet bibehålls,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att lokalradions rationella organisation,
arbetsmetoder och styrsystem skall tillvaratas och
vidareutvecklas.
1990/91:K69 av Bruno Poromaa m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ytterligare arbetsuppgifter för Radiotjänst
i Kiruna AB.
1990/91:K70 av Bruno Poromaa m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalisering av en ny organisation med
ansvar för bl.a. distribution av rundradioprogram.
1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att göra Radio Södertälje till en
experimentstation.
1990/91:K72 av Lars Ahlström (m) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
innehållet i ett nytt avtal mellan staten och det nya
radiobolaget.
1990/91:K73 av Per Stenmarck och Margit Gennser (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en sammanslagning av Sveriges Lokalradio
och Sveriges Riksradio,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om rikstäckande nät,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en utförsäljning av lokalradiostationer,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om finansiering av lokalradions verksamhet,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en parlamentarisk beredning i syfte att
avreglera radiomediet och tillåta frihet för etablering,
programinnehåll och finansiering.
1990/91:K74 av Lars Werner m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till
ändring av demokratibestämmelsen i radiolagen (1966:755),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om riktlinjer inför beslut om ett nytt avtal
mellan staten och Sveriges Radio-företagen,
3. att riksdagen beslutar att Sveriges Radio-koncernen för den
avgiftsfinansierade verksamheten för år 1992 tilldelas
3324100000 kr. i 1989 års genomsnittliga prisnivå,
4. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift att TV-avgiften för ett år blir 1 308 kr. från den
1 juli 1991,
5. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift att TV-avgiften för ett år blir 1 400 kr. från den
1 januari 1992.
1990/91:K75 av Lars-Erik Lövdén (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
dels om behandlingen av ansökningar efter koncessionstidens
utgång, dels om lokaliseringen av det nya programbolaget.
1990/91:K76 av Anita Jönsson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalradions fortbestånd.
1990/91:K77 av Kjell Ericsson (c) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna att den nya markbundna
kanalen skall placeras i Karlstad.
1990/91:K78 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
lokalradions självständighet bör garanteras i enlighet med vad
som i motionen anförts,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
lokalradion bör tilldelas ökade resurser inom ramen för den i
propositionen anvisade medelstilldelningen till Sveriges
Radio-koncernen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
lokalradion i första hand även framdeles bör organiseras i ett
eget bolag,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
ifall ett gemensamt ljudradiobolag ändå anses som det mest
ändamålsenliga bör riksradions regionala verksamheter anpassas
och integreras med lokalradion.
1990/91:K79 av Krister Skånberg (mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår lagförslagen som innebär att den
marksända televisionen öppnas för reklamfinansierade sändningar.
1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär att regeringen tecknar
ett sådant sändningsavtal mellan Sveriges Radio att en av de två
TV-kanalerna i Sveriges Television öppnas för reklamfinansiering
från den 1 januari 1993,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett utvidgat lånebemyndigande för
Rundradiofonden för åren 1991 och 1992,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om samrådsförfarande före regeringens beslut
om sändningstillstånd till en tredje marksänd TV-kanal,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om särskilda villkor avseende det
reklamsändande programföretagets ägare,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om särskilda koncessionsvillkor avseende det
reklamsändande programföretagets programutbud,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om omfattningen av marksändning i den tredje
reklamfinansierade TV-kanalen samt likställighet när det gäller
utsändning via satellit mellan denna och Sveriges Radio,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om villkor att det programföretag som
beviljas sändningstillstånd förlägger vissa centrala funktioner
till en ort utanför Stockholmsregionen,
8. att riksdagen beslutar, med avslag på propositionen i denna
del, att godkänna de i motionen angivna riktlinjerna avseende
Sveriges Radios programverksamhet och organisation innebärande
att verksamheten skall vara organiserad i fyra självständiga
företag med egna sändningsavtal: Utbildningsradion, Lokalradion,
Riksradion samt ett programföretag för TV,
9. att riksdagen beslutar, med avslag på propositionen i denna
del, att godkänna vad i motionen föreslås rörande ökad
samordning mellan Riksradions regionala verksamhet och
Lokalradion,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om översynen av ansvarsförhållandena mellan
Sveriges Radio AB och programföretagen,
11. att riksdagen avslår förslaget till höjning av
mottagaravgifterna för år 1991, innebärande att mottagaravgiften
skall vara 1 164 kr. per år,
12. att riksdagen, vid avslag på yrkandena 1, 2 och 11, som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
utformningen av koncessionsavgiften,
13. att riksdagen, vid avslag på yrkandena 1, 2 och 11, som
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om
mottagaravgifternas storlek.
1990/91:K81 av Håkan Hansson m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att lokalradions självständighet
garanteras i enlighet med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen beslutar att lokalradion tilldelas ökade
resurser inom ramen för den i propositionen anvisade
medelstilldelningen till Sveriges Radio-koncernen,
3. att riksdagen beslutar att lokalradion i första hand även
framdeles organiseras i ett eget bolag,
4. att riksdagen beslutar att i fall ett gemensamt
ljudradiobolag ändå anses som det mest ändamålsenliga
riksradions regionala verksamheter anpassas och integreras med
lokalradion.
1990/91:K82 av Göran Engström och Kjell Ericsson (c) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om de allmänna villkoren och de överväganden
som bör göras i samband med koncessionsbeslut för en tredje
marksänd TV-kanal,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om de ekonomiska villkoren och
koncessionsperiodens längd för en tredje marksänd TV-kanal.
1990/91:K83 av Börje Hörnlund (c) vari yrkas att riksdagen med
avslag på proposition 1990/91:149 i denna del hos regeringen
begär en utredning med direktiv att skyndsamt lägga förslag om
framtida organisation och finansering av TV-utbudet i Sveriges
Radio och TV i enlighet med vad i motionen anförts.
1990/91:K84 av Börje Hörnlund (c) vari yrkas
1. att riksdagen med avslag på proposition 1990/91:149 i denna
del som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalradions organisation och verksamhet,
2. att riksdagen hos regeringen begär en utredning med
direktiv att lägga förslag om att riksradion skall köpa sina
regionala inslag och sitt regionala programutbud från
lokalradiostationerna i enlighet med vad i motionen anförts,
3. att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam utredning
för att pröva förutsättningarna för en delfinansiering med
reklam av lokalradion fr.o.m. 1992 i enlighet med vad i motionen
anförts.
1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om konsumentprogram i den nya TV-kanalen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att det nya TV-företagets funktioner och
resurser bör förläggas utanför Stockholmsområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lokalradions självständiga ställning.
1990/91:K86 av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lokalt producerade och sända radioprogram.
1990/91:K87 av Åke Wictorsson (s) vari yrkas att riksdagen hos
regeringen begär förslag om att Sveriges Lokalradio AB bibehålls
som ett självständigt radioföretag av public service-karaktär
med rätt att finansiera delar av sin verksamhet med reklam.
1990/91:K88 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ökad frihet i etern dels för ljudradio,
dels för lokal och regional TV,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en översyn av etermedielagstiftningen och
förhållandet mellan lag och avtal på etermedieområdet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en studie av effekterna av politisk reklam
i TV,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om tidpunkten för inlämnande av ansökan om
sändningsrätt i den tredje TV-kanalen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om integrationen mellan riksradion och
lokalradion.
1990/91:K89 av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförs om att det nya reklamfinansierade TV-företaget
bör lokaliseras till Göteborg.
1990/91:K90 av Göran Engström (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att lokalradions självständighet
garanteras i enlighet med vad i motionen anförts,
2. att riksdagen beslutar att lokalradion tilldelas ökade
resurser inom ramen för den i propositionen anvisade
medelstilldelningen till Sveriges Radio-koncernen,
3. att riksdagen beslutar att lokalradion i första hand även
framdeles organiseras i ett eget bolag,
4. att riksdagen beslutar att i fall ett gemensamt
ljudradiobolag ändå anses som det mest ändamålsenliga
riksradions regionala verksamhet anpassas och integreras med
lokalradion.
1990/91:K91 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om invandrar- och minoritetsprogrammen i
Sveriges Radio/TV.
1990/91:K92 av Kjell-Arne Welin m.fl. (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lokalradions självständighet vad gäller
programutbud och sändningstid.
1990/91:K93 av Bengt Harding Olson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om rättssäkert koncessionsförfarande,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om skälig ansökningstid,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om rättslig disharmoni,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om etermediarättslig översyn.
Motioner från allmänna motionstiden 1991
1990/91:K404 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om yttrande- och informationsfriheten,
2. att riksdagen beslutar att koncessioner för de tredje och
fjärde markbundna TV-kanalerna skall erbjudas fristående
intressenter i enlighet med vad som i motionen anförts,
3. att riksdagen beslutar upphäva Sveriges Radios monopol för
radiosändningar och tillåta etablering av alternativa
radiosändningar i enlighet med vad som i motionen anförts,
4. att riksdagen beslutar upphäva förbudet mot kommersiell
reklam i radio och TV i enlighet med vad som i motionen anförts,
5. att riksdagen beslutar att uppphäva förbudet mot
kommersiell reklam i lag (1985:677) om lokala kabelsändningar i
enlighet med vad som i motionen anförts,
6. att riksdagen beslutar avveckla kabelnämnden i enlighet med
vad som i motionen anförts,
1990/91:K408 av Bo Hammar m.fl. (v), vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av en kartläggning av den
inernationella massmediemarknaden och hur denna kan påverka
svenska massmedier,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om svenska initiativ i FN och andra
internationella fora för en internationell konvention i syfte
att reglera och begränsa ägandet av massmedier.
1990/91:K409 av Inger Schörling m.fl. (mp) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
reklam inte skall sändas i TV, speciellt inte reklam som riktar
sig direkt till barnen.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:So226.
1990/91:K416 av Per Stenmarck och Margit Gennser (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fri radio i Malmöhus län.
1990/91:K418 av Anders Björck m.fl. (m, fp, c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om den parlamentariska radio- och
TV-beredningens fortsatta arbete,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en ny radiolagstiftning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fri etableringsrätt för radiostationer,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om upphävande av radiolagens förbud mot
kommersiell reklam.
1990/91:K419 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om yttrande- och informationsfriheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en avreglering av etermedia i
Storstockholmsregionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om användningen av tillgängliga
frekvensområden för sändning av rundradio,
4. att riksdagen beslutar att tillgängliga frekvenser på
FM-bandet 104--108 MHz inte skall ställas till Sveriges Radios
förfogande,
5. att riksdagen beslutar att upphäva Sveriges Radios monopol
för radiosändningar och tillåta etablering av alternativa
radiosändningar i enlighet med vad som i motionen anförts,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att en försäljning av Radio Stockholm bör
ske,
7. att riksdagen beslutar att upphäva förbudet mot kommersiell
reklam i radio i enlighet med vad som i motionen har anförts.
1990/91:K427 av Sonja Rembo (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om yttrande- och informationsfriheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om etableringsfrihet i etern,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om betydelsen av att den tillsatta
mediaberedningen även utreder rundradions framtid,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en försäljning av Radio Göteborg,
5. att riksdagen beslutar upphäva Sveriges Radios monopol på
radiosändningar i Göteborgs och Bohus län,
6. att riksdagen begär att regeringen skall vidta erforderliga
åtgärder för att möjliggöra en fri etablering av fristående
radiostationer i Göteborgs och Bohus län i enlighet med vad som
anförts i motionen.
1990/91:Kr204 av Charlotte Cederschiöld (m) vari yrkas att
riksdagen begär att regeringen genomför en översyn av
närradiolagen i syfte att närma villkoren för svensk närradio
till dem som gäller i övriga Norden och då särskilt i Finland, i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1990/91:Kr207 av Gunilla Andersson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om de dövas rätt till information i TV.
1990/91:Kr211 av Oskar Lindkvist (s) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om en översyn av närradions villkor.
1990/91:Kr215 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att kommersiell reklam även
framdeles inte skall vara tillåten i Sveriges Radios radio- och
TV-sändningar.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:K404.
2. att riksdagen beslutar avveckla närradionämnden i enlighet
med vad som i motionen anförts,
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:K404.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
det fortsatta beredningsarbetet beträffande Sveriges Radios
organisation och ställning inriktas mot att koncernens
moderbolag avskaffas och separata programbolag inrättas i
enlighet med vad som i motionen anförts.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:K404.
1990/91:Kr226 av Eva Goës m.fl. (mp) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om behovet av förstärkta resurser till STVs Norrbottensdistrikt
för att få till stånd en acceptabel bevakning av Nordkalotten.
1990/91:Kr227 av Ingrid Sundberg (m) vari yrkas att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts
om behandlingen av norska och danska i Sveriges television.
1990/91:Kr228 av Ingegerd Elm m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om rätten för lokalradiostationerna att
vidaresända program från Riksradion.
1990/91:Kr231 av Erik Holmkvist (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en alltför alkoholliberal samhällsattityd
som blir följden av TVs programutbud som inte på något sätt
speglar de svenska hemmens alkoholvanor i allmänhet,
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:So239.
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en mer medveten och koncentrerad
information i radio och TV under bästa sändningstid.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:So239.
1990/91:Kr239 av Alexander Chrisopoulos m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om reklam i TV- och radiosändningar,
2. att riksdagen hos regeringen begär att i avtalet med
Sveriges Radio-TV en större och procentuellt fastställd andel av
sändningarna skall bestå av svenskproducerade program.
1990/91:Kr240 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om dagliga nyheter på teckenspråk i TV.
1990/91:Kr241 av Margit Gennser (m) vari yrkas att riksdagen
beslutar anslå 10 milj.kr. som grundkapital i en stiftelse för
eterjournalistikens främjande i enlighet med vad som anförts i
motionen samt att detta finansieras med medel ur
rundradiokontot.
1990/91:Kr278 av Bengt Harding Olson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om den framtida svenska radioverksamheten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett samtidigt förslag beträffande TV- och
radioreklam.
1990/91:Kr279 av Olle Östrand och Sinikka Bohlin (s) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om TV-distriktens länsvisa indelning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att Gävleborgs län bör vara ett
sammanhållet län i TVs distriktsindelning.
1990/91:Kr280 av Leif Marklund m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts beträffande möjligheten att stärka lokalradion
genom samordning av resurserna.
1990/91:Kr281 av Magnus Persson och Eivor Husing (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om informationsinsatser i form av
teckenspråkstolkning och textning av TV-utbudet.
1990/91:Kr282 av Birgitta Johansson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av en utvärdering av
lokalradioverksamheten.
1990/91:Kr286 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Sveriges Radios ansvar för en allsidig
kulturbevakning,
1990/91:Kr321 av Ingrid Hasselström Nyvall (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om översättning till svenska av TVs
aktualitetsprogram för invandrare.
1990/91:Kr322 av Arne Mellqvist m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ny regionindelning för TV.
1990/91:Kr323 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att TVs
rikskanal bör lokaliseras till Göteborg.
1990/91:Kr324 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet att göra programmen i
radio och TV tillgängliga för personer med funktionshinder.
1990/91:Kr325 av Pär Granstedt (c) vari yrkas att riksdagen
begär att regeringen vidtar åtgärder så att sjörapporterna i
Riksradions P 1 kan förbättras enligt yrkesfiskets önskemål.
1990/91:Kr330 av Barbro Sandberg och Håkan Holmberg (fp) vari
yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ABC-nytt i vissa delar av Uppsala län.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:T250.
1990/91:Kr346 av Gunnar Björk och Karin Starrin (c) vari yrkas
att riksdagen begär att regeringen med omedelbar verkan föreslår
att TV gör en ny distriktsindelning omfattande Gävleborgs län.
1990/91:Kr347 av Gustav Persson m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Radio Uppland.
1990/91:Kr348 av Rune Thorén m.fl. (c) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om TV 2s flyttning till Göteborg.
1990/91:Kr351 av Börje Hörnlund m.fl. (c) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fördelningen av resurserna inom Sveriges
Television.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:A491.
1990/91:Kr355 av Tom Heyman och Sonja Rembo (m) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om lokalisering av TV-bolag samt försäljning
av lokalradio.
Motiveringen återfinns i motion 1990/91:T266.
Ärendets beredning
Utskottet har i ärendet inhämtat yttrande från kulturutskottet
(1990/91:KrU7y). Yttrandet fogas vid betänkandet som bilaga
2.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll
En ny reklamfinansierad TV-kanal
I propositionen föreslås en omläggning av TV-politiken så att
reklamsändningar tillåts i marknät. Det föreslås vidare att
reklamintäkterna får användas för att bekosta ytterligare en
TV-kanal. En del av reklaminkomsterna skall tillföras
rundradiokontot i form av en koncessionsavgift och på så sätt
bidra till finansieringen av Sveriges Radios verksamhet.
Enligt propositionen skall TV-reklamen övervakas inom ramen
för marknadsföringslagens (1975:1418) system. För sådan
marknadsföring som sker i radio eller TV skall nämligen gälla
föreskrifterna i marknadsföringslagen, lagen (1978:763) med
vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker, lagen
(1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
tobaksvaror och produktsäkerhetslagen (1988:1604).
Ett reklamfinansierat TV-företag som ges rätt att sända från
marksändare bör enligt propositionen vara skyldigt att utöva
sändningsrätten opartiskt och sakligt med beaktande av att en
vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i
televisionen. I detta avseende bör det inte råda någon skillnad
mellan programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen och ett
nytt TV-sändande företag.
Ett TV-företag som får finansiera sändningar med reklam skall
inte få diskriminera någon som begär att företaget skall sända
en annons. En bestämmelse om detta tas in i radiolagen.
Radionämnden skall genom granskning i efterhand övervaka att
programföretaget iakttar bestämmelsen. Programföretaget skall
dock kunna utforma en egen programpolitik som innebär att
företaget inte tar emot annonser för vissa varor eller tjänster.
Staten skall få träffa avtal med ett programföretag om
skyldighet för företaget att endast under annonstid i
televisionen sända reklam mot vederlag eller program mot
betalning. Med annonstid menas sändningstid i televisionen som
inleds och avslutas av en särskild ljud- och bildsignatur som
markerar att den som sänder under den angivna tiden i huvudsak
gör detta på uppdrag av andra. Med reklam förstås ett program
som är avsett att främja en näringsidkares avsättning av en
vara, en tjänst eller någon annan nyttighet.
I radiolagen införs vidare bestämmelser om annonser av
följande innehåll.
Radiolagens krav på opartiskhet och saklighet skall inte gälla
vad som sänds under annonstid i televisionen.
Under annonstid i televisionen får det endast förekomma reklam
och andra program som någon har uppdragit åt programföretaget
att sända, programföretagets reklam för egen kommersiell
verksamhet och programglimtar. Av en annons som sänds under
annonstid i televisionen skall framgå i vems intresse sändningen
sker. I annonser som sänds mot betalning eller annat vederlag
får det inte uppträda personer som spelar en framträdande roll i
televisionsprogram som huvudsakligen handlar om nyheter eller
nyhetskommentarer.
Annonser som sänds under annonstid i televisionen skall inte
få syfta till att vinna stöd för politiska eller religiösa
åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden.
Av en programtjänsts sändningstid per dygn skall högst tio
procent få avse annonser under annonstid i televisionen. Denna
andel beräknas särskilt för tiden mellan kl 18.00 och kl. 24.00.
Inom en sändningstid av en timme mellan hela klockslag skall
annonser få förekomma under högst åtta minuter eller, i rena
undantagsfall, tio minuter. I avtalet mellan regeringen och
programföretaget får det bestämmas att högsta tillåtna
sändningstiden för annonser under annonstid i televisionen skall
vara ännu kortare.
Annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle skall inte
få understiga en minut, sedan sändningstiden för den särskilda
ljud- och bildsignaturen har frånräknats.
Som huvudregel skall gälla att annonser under annonstid i
televisionen skall sättas in mellan programmen. Annonser skall
dock få avbryta ett program, om de sätts in i pauser i
sportprogram, där det förekommer längre pauser, eller i pauser i
program som avser föreställningar eller evenemang med pauser för
publiken. Annonser skall också få avbryta program, om de sätts
in mellan delar i program, som består av olika avslutade delar
och där varje del som föregås eller följs av annonser varar
minst 20 minuter.
En annons med reklam som sänds under annonstid i televisionen
skall inte få syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn
under 12 år. En annons med reklam skall inte få förekomma under
annonstiden omedelbart före eller efter ett program eller en del
av ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12
år. I annonser med reklam skall det inte få uppträda personer
eller figurer som spelar en framträdande roll i
televisionsprogram som huvudsakligen vänder sig till barn under
12 år.
I lagarna om alkohol och tobaksreklam införs bestämmelser som
innebär att det vid marknadsföring av alkoholdrycker och
tobaksvaror blir förbjudet att använda en kommersiell annons i
ljudradio- eller TV-program.
Gemensamma bestämmelser för alla programföretag
Ett programföretag skall inte ha rätt att mot vederlag eller
annars på ett otillbörligt sätt gynna ett kommersiellt intresse
i programverksamheten. Däremot tillåts sponsrade program. För
att programföretag skall ha rätt att lämna uppgift om att det i
fråga om ett visst program har förekommit sponsorfinansiering
utan att detta strider mot kravet på opartiskhet och mot
bestämmelsen om förbud mot gynnande av kommersiella intressen
föreskrivs att programföretaget, i fråga om någon som har
bekostat ett program helt eller delvis, får lämna uppgift om vem
bidragsgivaren är. I avtalet mellan staten och programföretaget
får det bestämmas om skyldighet för företaget att, om någon
annan har bekostat ett program helt eller delvis, lämna uppgift
om vem bidragsgivaren är.
För att åstadkomma en utvidgning av yttrandefriheten i
programföretagen jämfört med radionämndens nuvarande praxis
formuleras demokratibestämmelsen om. Enligt den nya lydelsen
skall programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska
statsskickets grundidéer samt principen om alla människors
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
Staten skall få träffa avtal med ett programföretag om
skyldighet för företaget att sända ett mångsidigt programutbud
och att vid utövande av sändningsrätten ta hänsyn till
ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft när det
gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning
av programmen.
Nya uppgifter för radionämnden m.m.
Radionämnden skall genom granskning i efterhand övervaka om
ett programföretag som i televisionen sänder reklam mot vederlag
iakttar radiolagens regler om annonser som sänds under annonstid
i televisionen. Genom sådan granskning skall nämnden också
övervaka om ett från Sveriges Radio-koncernen fristående
TV-företag utövar sändningsrätten i enlighet med radiolagen och
avtalet mellan staten och företaget. Den praktiska övervakningen
av de föreslagna reglerna rörande TV-reklam som vänder sig till
yngre barn bör också vara en uppgift för radionämnden.
Ett programföretag skall på uppmaning av radionämnden
tillställa nämnden en sådan upptagning av ett program som
företaget är skyldigt att göra. Om programföretaget inte
efterkommer uppmaningen, kan nämnden förelägga vite. Genom
ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk klargörs att ett programföretag får göra
referensupptagningar inte endast -- som nu -- för att
säkerställa framtida bevisning om innehållet i en utsändning
utan också för att det behövs för att en statlig myndighet skall
kunna fullgöra sina uppgifter när det gäller att i efterhand
utöva tillsyn över utsändningsverksamheten.
Radioansvarighetslagen blir tillämplig också på sändningar
från ett nytt reklamsändande TV-företag. I fråga om
reklamfinansierad television och sökbar text-TV införs
bestämmelser av innebörd att tillkännagivande i annons eller
annat sådant meddelande inte skall anses som
yttrandefrihetsbrott, om det inte omedelbart framgår av
meddelandets innehåll att ansvar för sådant brott kan
ifrågakomma. Är meddelandet i förening med en omständighet, som
inte omedelbart framgår av meddelandets innehåll, straffbart,
gäller föreskrifterna i allmän lag om straff, ansvarighet och
rättegång.
Villkor för rätten att sända i den nya kanalen
I ett avtal mellan staten och det programföretag som får rätt
att sända i den tredje kanalen bör vissa grundläggande krav på
programverksamheten regleras. Där bör bestämmas att företaget
skall var skyldigt att
1. sända genmälen och beriktiganden motsvarande för vad som
gäller för Sveriges Televisions sändningar,
2. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,
3. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när
det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för
sändning av programmen,
4. på begäran av statlig myndighet sända meddelanden som är av
vikt för allmänheten,
5. endast under annonstid i televisionen sända reklam mot
vederlag eller program mot betalning,
6. på lämpligt sätt redogöra för beslut av radionämnden,
enligt vilket företaget har överträtt bestämmelser i radiolagen
eller avtalet mellan staten och företaget.
I avtalet bör också bestämmas om skyldighet för företaget att
sända ett mångsidigt programutbud av god kvalitet. Sändningarna
bör innehålla såväl nyheter och informativa program som
underhållningsprogram. Bland programkategorier som särskilt bör
nämnas i avtalet märks nyhetsprogram, barnprogram, program på
svenska språket och med svenska upphovsmän eller svenska
artister samt egenproducerade och beställda program. Även frågor
om sändningstiden för olika programkategorier bör kunna regleras
i avtalet.
Eftersom programföretagets inkomster kommer att vara lägre
under de första verksamhetsåren bör vissa åtaganden av företaget
när det gäller programutbudets sammansättning kunna vara mindre
omfattande under de första åren av avtalsperioden.
Sponsrade program i den nya TV-kanalen
Även frågor om sändning av sponsrade program bör regleras i
avtalet mellan staten och det reklamfinansierade TV-företaget.
När ett program eller en serie av program sponsras helt eller
delvis, bör sponsorskapet tydligt framgå genom att
programföretaget på lämpligt sätt i början eller slutet av
programmet anger sponsorns namn eller firma.
Programföretaget bör inte få sända program som är sponsrade av
någon vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller
försäljning av tobaksvaror, alkoholdrycker eller receptbelagda
läkemedel. Företaget bör heller inte få sända sponsrade program
som huvudsakligen avser nyheter eller nyhetskommentarer eller
som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Övriga koncessionsvillkor för det reklamfinansierade
TV-företaget
Det nya TV-företaget skall för sina marksändningar utnyttja
samma sändarstationer som används av Sveriges Radio-koncernen.
Programföretaget bör förbinda sig att en mycket stor del av
Sveriges befolkning kan ta emot sändningarna inom en kort tid
efter sändningarnas start. Under avtalstiden bör
befolkningstäckningen byggas ut till i huvudsak samma nivå som
för Sveriges Television. Programföretaget bör emellertid ha
möjlighet att distribuera programmen till mindre delar av
befolkningen på annat sätt än genom marksändare.
I avtalet mellan staten och programföretaget bör anges att
händelser och skeenden i olika delar av landet bör speglas i
programverksamheten.
Det reklamfinansierade TV-företagets ägarkrets
Ägarna till det företag som får tillstånd att bedriva
TV-sändningar i en tredje kanal bör ha sådan ekonomisk styrka
och uthållighet att de kan tillgodose behovet av kapital under
verksamhetens uppbyggnadsskede och även svara för
kapitaltillskott som kan bli aktuella senare. En bred krets av
ägare bör eftersträvas. Det bör även eftersträvas att
sammansättningen blir sådan att maktkoncentrationen inom de
svenska massmedierna inte förstärks. Det är en fördel om ägarna
kan hämtas från olika sektorer från det svenska samhället.
Koncessionsavgift m.m.
Det programföretag som får sändningstillstånd bör vara
skyldigt att betala en årlig koncessionsavgift till staten.
Avgiften bör bestå av en rörlig och en fast del. Den rörliga
delen bör utgöras av en andel av programföretagets
bruttoinkomster. Andelen bör sättas högre vid höga inkomster.
Intäkterna från avgiften bör tillföras rundradiokontot.
Företaget bör också förklara sig villigt att medverka vid en
översyn av den svenska filmpolitiken samt vara med och bidra
till svensk filmproduktion m.m. fr.o.m. den 1 januari 1993.
Koncessionstiden bör vara sex år.
Koncessionsförfarandet
Det blir en uppgift för regeringen att besluta om vem som
skall få koncession för den tredje TV-kanalen. Alla intresserade
bör ges möjlighet att ansöka om tillstånd. Inför beslutet bör
regeringen bereda de partier som är representerade i riksdagen
att i lämplig form avge synpunkter. Det får ankomma på
regeringen att, genom förhandlingar med sökande som kan anses
lämpliga, utreda om en sådan uppgörelse kan träffas med någon av
dem att koncession kan beviljas. Uppgörelsen ges formen av ett
avtal mellan regeringen och företaget där företagets
förpliktelser anges.
Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen
De nuvarande avtalen mellan staten och företagen inom Sveriges
Radiokoncernen föreslås bli förlängda med sex månader till
utgången av år 1992. Under våren 1992 avses en proposition
föreläggas riksdagen inför den nya avtalsperioden som skall
omfatta åren 1993--1998.
I förevarande proposition anges följande riktlinjer för
Sveriges Radio-koncernen inför en ny avtalsperiod.
Uppdraget bör vara oförändrat. Nuvarande företagsform bör vara
oförändrad. Nuvarande ägarförhållanden bör i huvudsak vara
oförändrade. För verksamheten bör disponeras fyra rikstäckande
sändarnät för ljudradio och två rikstäckande sändarnät för TV.
Programverksamheten bör handhas av ett programbolag för TV och
ett för ljudradio samt av Utbildningsradion.
Moderbolaget bör
a) inge anslagsframställning till regeringen och fördela av
staten tilldelade medel, b) ansvara för fördelning och placering
av sändningstid om programföretagen inte själva kan enas, c)
ansvara för beredskapsplanering, samt d) vara ett organ där
koncerngemensamma frågor bereds.
Ett dotterbolag för avgiftsuppbörd och avgiftskontroll bör
finnas (RIKAB).
Staten bör sluta avtal med samtliga bolag, dvs. moderbolaget,
de tre programbolagen och RIKAB.
Styrelserna bör utses så att personsamband råder mellan
moderbolag och resp. programföretag i enlighet med vad som anges
i propositionen.
Styrelserna i moderbolaget och de tre programbolagen bör
vardera bestå av femton ledamöter. För samtliga bör gälla att
regeringen utser ordförande och sex ledamöter samt ägarna fem
ledamöter. Därtill kommer verkställande direktören som ledamot
och två ledamöter som personalen utser.
De ekonomiska villkoren för Sveriges Radio bör vara följande.
Sveriges Radios verksamhet bör även fortsättningsvis
finansieras med medel som riksdagen anvisar från
rundradiokontot. Medelstilldelningen värdesäkras liksom nu med
utgångspunkt i ett index. Med början år 1992 får Sveriges Radio
en reformram om 150 milj.kr. per år i fyra års tid, sammanlagt
600 milj.kr. Rundradiokontots intäkter består huvudsakligen av
TV-avgiftsmedel men kompletteras även med andra intäkter.
På Sveriges Radio ställs ett rationaliseringskrav om
sammanlagt 200 milj.kr. under åren 1993 och 1994. De medel som
friställs genom ytterligare rationaliseringar får behållas för
reforminsatser.
Sveriges Radios möjligheter till sponsorfinansiering av
program
Frågor om sändning av sponsrade program bör regleras i avtalen
mellan staten och vart och ett av programföretagen inom Sveriges
Radio-koncernen. Eftersom företagens sändningar inte skall
finansieras med reklam, bör huvudprincipen vara att företagen
inte heller skall träffa uppgörelser med sponsorer om
finansiering av program.
För Sveriges Television bör dock införas en rätt att träffa
uppgörelser om sponsring i fråga om program, där sändningen
gäller en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
som anordnas av någon annan än programföretaget. För
sportevenemang gäller detta dock endast om evenemanget är av
större svenskt eller internationellt intresse. Därvid bör samma
krav ställas i fråga om sändning av sponsrade program som gäller
för sådana sändningar från det reklamfinansierade TV-företaget.
Sändarnätet för rundradio i framtiden m.m.
Enligt propositionen får tillkomsten av ett nytt
programföretag konsekvenser för huvudmannaskap och
finansieringssätt i fråga om sändarnätet för rundradion. Även
myndighetsstrukturen inom rundradioområdet påverkas. I
propositionen sägs vidare att det finns anledning att undersöka
förutsättningarna för utökade sändningar, i första hand av
ljudradion, men på längre sikt även av television.
I propositionen lämnas inga förslag om detta. Det sägs
emellertid att det är angeläget att snabbt ta fram underlag för
politiska beslut. För riksdagens information redovisar
regeringen sin syn på dessa frågor enligt följande.
En särskild utredning bör tillkallas för att inför den
kommande propositionen våren 1992 om ett nytt avtal för Sveriges
Radio förbereda en omorganisation av verksamheten med
programinsamling och programutsändning för Sveriges Radio och
det nya reklamfinansierade TV-företaget. En förutsättning bör
vara att verksamheten drivs av staten i en organisation som är
avgränsad från televerket.
Myndighetsstrukturen på radio- och TV-området bör ses över med
syfte att få till stånd en gemensam organisation för
myndighetsuppgifter i fråga om radio- och TV-sändningar till
allmänheten. Översynen bör omfatta dels radionämndens,
kabelnämndens och närradionämndens verksamhetsområden, dels
ansvaret för nya former av radio- och TV-sändningar till
allmänheten.
En utredning bör tillkallas för att i en första etapp utarbeta
ett tekniskt underlag i fråga om möjligheterna till ytterligare
ljudradiosändningar. Därefter bör utredningsarbetet fortsätta
under parlamentarisk medverkan. Under en andra etapp av det
tekniska utredningsarbetet bör förutsättningarna i fråga om
TV-distributionen belysas.
Sveriges Radio 1992, m.m.
I propositionen föreslås att Sveriges Radio AB sammantaget för
år 1992 tilldelas 3210,5 milj.kr. i 1989 års prisläge för
koncernens drifts-, investerings- och kapitalkostnader. Enligt
propositionen bör denna medelstilldelning inte innefatta någon
särskild medelstilldelning för Radiotjänst i Kiruna AB.
För radionämnden föreslås att medelstilldelningen för
budgetåret 1991/92 uppgår till 3 983 000 kr. Därav utgör medlen
för löne- och arvodeskostnader högst 2705 000 kr. och medlen
för lokalkostnader 715 000 kr.
Medelsanvisningen för televerkets driftskostnader för år 1992
föreslås uppgå till 416,4 milj.kr. i 1992 års beräknade
prisnivå.
För närvarande är TV-avgiften 1 164 kr. per år eller 291 kr.
för tre månader.
I propositionen föreslås en höjning av TV-avgiften med 72 kr.
till 1 236 kr. per år fr.o.m. den 1 juli 1991 och en höjning med
84 kr. till 1 320 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1992.
Yttrandefrihetsgrundlag
Riksdagen har nyligen som vilande antagit förslag till
yttrandefrihetsgrundlag (prop. 1990/91:64, KU21, prot. 109
§4). Grundlagsförslaget har betydelse för en del av de frågor
som aktualiseras genom förevarande proposition, bl.a.
avtalssystemet. Den nya yttrandefrihetsgrundlagen föreslås träda
i kraft den 1 januari 1992.
En ny rikstäckande reklamfinansierad TV-kanal
Propositionen
För närvarande kan 45 % av de svenska hushållen ta emot
reklamfinansierade TV-sändningar. I propositionen anförs att en
betydande del av Sveriges befolkning kommer att nås av TV-reklam
från satelliter. De reklamsändande företagens programtablåer
kommer att vara sammansatta utifrån kommersiella hänsyn, och de
kommer inte att följa några nationellt fastställda riktlinjer
när det gäller t.ex. förekomst av program av svenska upphovsmän
eller om svenska förhållanden, eller att det skall sändas
nyhets- eller aktualitetsprogram. Sveriges Radio kommer enligt
propositionen att få allt större svårigheter att fylla sin
uppgift att sända ett omväxlande programutbud till hela svenska
folket.
Mot denna bakgrund förordas i propositionen en sådan
omläggning av TV-politiken att reklamsändningar tillåts i
marknät. I fråga om marksändningar från sändare här i landet kan
svenska politiskt valda organ få inflytande över att
programverksamheten i väsentliga avseenden motsvarar de önskemål
som bör ställas på en nationell TV-kanal vad beträffar mångfald,
kvalitet och balans. Även med sådana förpliktelser bör enligt
propositionen en marksänd TV-kanal kunna bli så attraktiv för
annonsörerna att reklamintäkterna kommer att bekosta en
kvalitativt inriktad programverksamhet. I propositionen anförs
att det då också på ett helt annat sätt än vid ett fortsatt
reklamförbud i marksändningar blir möjligt att motverka de
oönskade följderna av TV-reklam.
I propositionen anförs att reklaminkomster kan användas på
olika sätt i den marksända televisionen. En möjlighet är att
låta reklaminkomster tillsammans med avgiftsmedel finansiera
den befintliga televisionen. Om en sådan ordning infördes,
skulle resurserna för den befintliga televisionen kunna ökas,
TV-avgifterna sänkas eller bådadera. TV-tittarna skulle kunna
dra fördel av längre sändningstid, mer påkostade program eller
lägre TV-avgifter. Antalet TV-timmar skulle emellertid bli
oförändrat, åtminstone under bästa sändningstid och för de
tittare som inte kan ta emot satellitprogram. De
satellitsändande programföretagen skulle spela en lika viktig
roll som hittills för de TV-tittare som kan ta emot programmen.
De problem som följer av att vissa intressanta program skulle
förbehållas tittare med tillgång till satellitprogram skulle
enligt propositionen kvarstå oförändrade.
Mot denna bakgrund förordas att reklamintäkterna används för
att bekosta ytterligare en TV-kanal. Sändarnätet för den nya
kanalen bör snabbt byggas ut så att sändningarna kan tas emot i
alla befolkade delar av landet. Enligt propositionen blir ökade
valmöjligheter på så sätt tillgängliga för hela befolkningen.
Vidare anförs att det då blir möjligt att låta ett från Sveriges
Radio-koncernen fristående programföretag inleda TV-sändningar i
Sverige.
Genom att ett nytt programföretag kan verka under full och
programmässig självständighet möjliggörs enligt propositionen
ökad mångfald. Händelser och skeenden kan belysas från nya
synvinklar. I propositionen anförs att det nya programföretaget
kommer att kunna organisera verksamheten med utgångspunkt från
dagens teknik och produktionsförhållanden och att det kan
utveckla journalistiken och programpolitiken utifrån egna
förutsättningar. Förekomsten av ett nytt programföretag som i
viktiga avseenden kommer att arbeta under likartade villkor som
Sveriges Television bör enligt propositionen också kunna få en
stimulerande inverkan på det sistnämnda företaget.
Enligt propositionen bör Sveriges Television inte få
möjlighet, åtminstone inte för närvarande, att sända betalda
annonser. Det främsta skälet anges vara att reklamfinansiering
kan hota programverksamhetens integritet.
Det nya fristående TV-företaget kommer enligt propositionen
att ha en självständig ställning i förhållande till Sveriges
Radio men kommer att vara beroende av reklaminkomster för att
finansiera verksamheten. I propositionen anförs att utländska
erfarenheter tyder på att finansiering med reklam påverkar
programpolitiken i särskilt hög grad i en situation då flera
inhemska TV-företag tävlar om inkomsterna från den nationella
reklammarknaden. I de länder där man har en sådan situation
leder konkurrensen mellan olika programföretag till att
programmen anpassas till en minsta gemensam nämnare för
publiksmaken.
Konkurrens på TV-reklammarknaden innebär enligt propositionen
visserligen att annonsörerna får flera TV-företag att välja
mellan men medför att publikens valmöjligheter krymper. Om det
däremot finns TV-företag som är oberoende av reklaminkomster och
som därför inte tvingas ta hänsyn till annonsörernas önskemål,
måste ett reklamfinansierat TV-företag kunna mäta sig med det
reklamfria företaget för att kunna behålla publikens förtroende
och därmed sina inkomstmöjligheter på sikt.
I propositionen framhålls också svårigheterna att, i varje
fall i nuvarande konjunkturläge, finansiera två TV-kanaler med
reklam. Det finns enligt propositionen också en risk för att
dagspressen, som redan känner av vikande annonsinkomster, skulle
få stora svårigheter om en stor del av annonseringen överfördes
till televisionen.
Om Sveriges Television skall behållas som ett reklamfritt
företag blir det emellertid enligt propositionen nödvändigt att
på andra sätt se till att Sveriges Radio-koncernen får
tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna fullgöra
sitt uppdrag. Det anförs vidare att det inte med full säkerhet
går att bedöma hur stora resurser som kan tillföras svensk
television från TV-reklammarknaden.
Enligt propositionen kan man konstatera att ett TV-företag som
får tillgång till ett rikstäckande nät av marksändare kommer att
få en avsevärd konkurrensfördel i form av högre
befolkningstäckning i förhållande till de programföretag som
utnyttjar satellit. I propositionen görs bedömningen att
reklamsändningar i en TV-kanal efter en uppbyggnadsperiod skulle
kunna ge en årlig inkomst i storleksordningen uppemot 1,5
miljard kronor.
I propositionen dras härav slutsatsen att inkomsterna från
reklam i TV inte bara kommer att vara tillräckliga för att
möjliggöra ytterligare en rikstäckande marksänd TV-kanal utan
att det även kan komma att vara möjligt att utan att ge avkall
på kvalitetskraven, avlänka en del av reklaminkomsterna i form
av en koncessionsavgift för att finansiera en del av Sveriges
Radios verksamhet.
En koncessionsavgift från den marksända reklamfinansierade
televisionen bedöms enligt propositionen för närvarande komma
att kunna avkasta ungefär 300 milj.kr. per år sedan verksamheten
kommit i gång. Om dessa inkomster tillförs rundradiokontot bör
de tillsammans med en måttlig realhöjning av TV-avgifterna
möjliggöra att Sveriges Radio-koncernen får ett reformbelopp av
tillräcklig storlek.
I propositionen förordas att reklam-TV-företaget skall erlägga
en del av sin inkomst i form av en särskild koncessionsavgift
till staten och att dessa intäkter tillförs rundradiofonden.
Enligt propositionen bör avgiften erläggas i form av en fast och
en rörlig del, och den rörliga delen bör utgöras av en andel av
programföretagets bruttoinkomster. Enligt propositionen bör
förslag till lagstiftning om koncessionsavgift föreläggas
riksdagen under hösten 1991.
I propositionen anförs att svårigheterna att förutse hur
reklamintäkter och kostnader kommer att utvecklas innebär att
beräkningarna med nödvändighet måste bli osäkra och att det
därför knappast är välbetänkt att nu låsa
finansieringsförutsättningarna för en så lång period som det är
tänkt att avtalen skall gälla. Det förordas därför att
finansieringen tas upp till prövning efter en lämplig
tidsperiod, förslagsvis i samband med medelsberäkningen för år
1996. Om det vid en sådan kontrollstation visar sig att den nu
föreslagna finansieringsmetoden inte ger tillräckliga resurser
för att Sveriges Radio skall kunna uppfylla sina åtaganden, bör
man enligt propositionen på nytt pröva frågan om rätt för
Sveriges Television att sända annonser mot betalning.
Motionerna
I motion 1990/91:K80 yrkande 1 i denna del av Olof Johansson
m.fl. (c) ställer sig motionärerna bakom förslaget om att ett
tredje rikstäckande TV-nät som är finansierat med reklam bör
upplåtas för ett från Sveriges Radio-koncernen fristående
företag. De finner det emellertid mycket otillfredsställande att
denna kanal får monopol på reklamen som finansieringskälla.
Motionärerna anför att reklamintäkterna beräknas ge avsevärda
tillskott av medel och att de därmed kan täcka kostnaderna för
en fristående TV-kanal och dessutom bidra med ett avsevärt
resurstillskott till Sveriges Radio-koncernen.
Motionärerna anför att en ny marksänd och reklamfinansierad
TV-kanal i enlighet med vad som anförs i propositionen kommer
att föra med sig nackdelar för Sveriges Television. Härigenom
kommer nämligen enligt motionärerna Sveriges Televisions ekonomi
att vara beroende av den framgång på reklamområdet som ett
fristående -- och med Sveriges Television konkurrerande --
programföretag kan nå. Motionärerna menar att detta blir följden
av förslaget om en koncessionsavgift med en fast och en rörlig
del. Sveriges Television kommer enligt motionärerna därmed i ett
ytterst märkligt beroendeförhållande till en konkurrent och
företaget kan inte heller av egen kraft öka sina intäkter i
någon större omfattning genom att utveckla programproduktionen.
Motionärerna menar att detta kommer att leda till att
TV-avgifterna med nödvändighet kommer att öka kraftigt.
Motionärerna föreslår därför att även en av Sveriges
Televisions två kanaler (TV2) öppnas för reklam. En
reklamfinansiering av denna verksamhet garanterar enligt
motionärerna tillräckliga resurser för public-serviceföretagen
och ger därmed möjlighet att bibehålla och förstärka kvalitet
och mångfald i programutbudet utan stora höjningar av
TV-avgifterna.
I den under allmänna motionstiden 1991 väckta motionen
1990/91:K409 yrkande 3 av Inger Schörling m.fl. (mp) anför
motionärerna att TV-reklam och våldsinslag ofta är hopkopplade.
De anser att reklam inte skall sändas i TV, speciellt inte
reklam som riktar sig till barn.
I motion 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. (mp) förklarar
motionärerna att miljöpartiet de gröna är emot reklam i radio
och television, såväl i markbundna sändningar som i satellit-
och kabelsändningar och att partiet har framfört denna
uppfattning i riksdagen vid flera tillfällen tidigare.
Miljöpartiet avstår enligt motionärerna från att yrka avslag på
lagförslagen som innebär att den marksända televisionen öppnas
för reklamfinansierade sändningar, eftersom sådana sändningar
endast kommer att förbehållas den nya tredje TV-kanalen och
reklam inte heller i fortsättningen skall få förekomma i
Sveriges Televisions sändningar samt ett avslagsyrkande för
närvarande framstår som politiskt meningslöst.
I motion 1990/91:K79 yrkande 1 av Krister Skånberg (mp)
förklarar motionären att han absolut inte tänker att ge upp
motståndet mot reklam i television.
Reklamen lockar enligt motionären människor att leva över sina
tillgångar och att köpa "finare" varor än de behöver. Motionären
anser också att reklamen hetsar människors habegär och
avundsjuka och att den leder till högre materiell förbrukning
som ofta är fel slags förbrukning. Enligt motionären urholkar
reklamen konsumentens ekonomi genom att reklamkostnaderna läggs
på produkternas pris och samhällsekonomin genom att den leder
till ökad och felaktig resursförbrukning. En annan nackdel med
reklamen är enligt motionären att den snedvrider konkurrensen
mellan stora och små företag.
Enligt motion 1990/91:K83 av Börje Hörnlund (c) är det viktigt
att TV-avgiften kan hållas låg. Eftersom centerpartiets förslag
om reklam i både TV2 och i en fristående kanal inte har vunnit
framgång hos de andra partierna för motionären fram ytterligare
ett förslag. Det innebär att kanal 1 blir den enda
avgiftsfinansierade kanalen och att den regionalt inriktade
TV2-kanalen säljs och blir den markbundna reklamkanalen.
Enligt motionären leder detta till att medborgarna får låga
TV-avgifter och att en markbaserad heltäckande reklamfinansierad
kanal omgående kan börja sin verksamhet. Motionären menar att
båda kanalerna var för sig kommer att få så stora resurser att
hög kvalitet och konkurrens främjas.
I motion 1990/91:Kr215 yrkande 1 av Carl Bildt m.fl. (m)
anförs att det skulle vara mycket olyckligt om Sveriges Radio
finansierades med reklam i programverksamheten. En liknande
uppfattning förs fram i motion 1990/91:Kr239 yrkande 1 av
Alexander Chrisopoulos (v).
Utskottets bedömning
Som anförs i propositionen bör reklam nu tillåtas i den
marksända televisionen. Utskottet delar också uppfattningen att
intäkter från reklam bör få användas för att finansiera en ny
rikstäckande TV-kanal som står utanför Sveriges Radio-koncernen.
Med hänsyn till vikten av att upprätthålla integriteten i
Sveriges Televisions programverksamhet bör emellertid betalda
annonser inte få förekomma där. Konkurrens på TV-reklammarknaden
innebär visserligen att annonsörerna får flera TV-företag att
välja mellan men innebär också att publikens valmöjligheter
krymper. Ett TV-företag som inte behöver ta hänsyn till önskemål
från annonsörer kan ha en en ur allmän synpunkt gynnsam inverkan
på innehållet i det reklamfinansierade TV-företagets program.
Som anförs i propositionen måste nämligen ett reklamfinansierat
TV-företag kunna mäta sig med det reklamfria företaget för att
behålla publikens förtroende och därmed sina inkomstmöjligheter
på sikt.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna 1990/91:K80
yrkande 1 i denna del, 1990/91:K79 yrkande 1, 1990/91:K83 och
1990/91:K409 yrkande 3.
Genom detta ställningstagande tillgodoses syftena med
motionerna 1990/91:Kr215 yrkande 1 och 1990/91:Kr239 yrkande 1.
Något uttalande från riksdagens sida med anledning av motionerna
är inte nödvändigt. Utskottet avstyrker därför motionerna.
Avtalssystemet
Propositionen
Den som har tillstånd att här i landet sända radio- och
TV-program skall enligt radiolagen (1966:755) iaktta vissa i
lagen angivna grundläggande bestämmelser om programverksamheten.
Vidare sägs i lagen att för programföretag skall i övrigt gälla
vad som föreskrivs i avtal mellan regeringen och företaget. I
sådant avtal får som villkor för rätt att sända program på grund
av tillstånd tas in vissa föreskrifter i ämnen som närmare anges
i lagen.
Propositionen bygger på denna ordning enligt vilken det --
förutom reglerna i radiolagen -- finns ett avtal mellan staten
och varje programföretag som reglerar det materiella innehållet
i företagets sändningar.
Lagrådet har vid granskningen av de lagförslag som ligger till
grund för propositionen ifrågasatt om avtalsregleringen kan vara
förenlig med regeringsformen och den nya
yttrandefrihetsgrundlagen.
Lagrådet pekar på att den rådande ordningen skall jämföras med
regeringsformens krav på lagform för
yttrandefrihetsinskränkningar, till yttermera visso utbyggt med
en särskild möjlighet att fördröja behandlingen av lagförslag om
begränsning av yttrandefriheten. Lagrådet pekar också på att
lagtexten i den föreslagna yttrandefrihetsgrundlagens
bestämmelser om koncessionstvång i fråga om rätt att sända
radioprogram på annat sätt än genom tråd lika lite som
regeringsformens regler om yttrandefriheten nämner möjligheten
att begränsa denna genom avtal.
Lagrådet anför att avtalsregleringen av yttrandefriheten i
programföretags sändningar härrör från tiden före radiolagens
koncessionssystem och tillkomsten av regeringsformen med dess
utbyggda skydd för yttrandefriheten. Ordningen med
lagföreskrifter om avtalsreglering av yttrandefriheten har
godtagits av riksdagen efter regeringsformens tillkomst.
Lagrådet finner det emellertid inte berättigat att anse att en
konstitutitionell praxis etablerats härigenom.
Yttrandefrihetsbegränsningar genom avtal, vare sig de medges i
lag eller ej, saknar stöd i regeringsformen. Numera bör enligt
lagrådet också beaktas att koncessionssystemet skall tillämpas
på programföretag som är finansiellt oberoende av det allmänna
och att sådana system ger vida styrningsmöjligheter, när
grunderna för tillståndsgivningen inte är rättsligt fastlagda.
Ett godkännande av avtalsordningen får vidare enligt lagrådet
en prejudicerande verkan med räckvidd också för mindre stabila
förhållanden än de nu rådande.
Lagrådet ställer sig därför synnerligen tveksamt till ett
ytterligare befästande av avtalsordningen. Det står klart att
lagrådet skulle ha avstyrkt ordningen, om förslag framförts att
nu etablera den, särskilt mot bakgrund av den förstärkning av
skyddet för yttrandefriheten som förslaget till
yttrandefrihetsgrundlag syftar till.
I propositionen pekar regeringen till en början på det år 1986
till lagrådet remitterade grundlagsförslaget gällande
yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter. Det
grundlagsförslaget gav uttryckligt stöd åt konstruktionen för
avtal mellan staten och programföretag, i vilka det materiella
innehållet i sändningar regleras. Regeringen konstaterar att
lagrådet då inte hade något att invända mot en sådan ordning.
När det gäller avsaknaden av ordet avtal i det förslag till
yttrandefrihetsgrundlag som lagts fram i proposition 1990/91:64
pekar regeringen på vad som där sägs i den allmänna motiveringen
om att grundlagen bör ge utrymme för lagstiftning som gäller
avtal mellan staten och dem som får tillstånd att sända. Vidare
pekar regeringen på specialmotiveringen till den aktuella
grundlagsparagrafen (3 kap. 5 §). Enligt regeringen godtar
motiven till yttrandefrihetsgrundlagen uttryckligen såsom
villkor för att sända ett sådant system med avtal mellan staten
och programföretaget som finns i dag. Regeringen erinrar om att
lagrådet vid behandlingen av grundlagsärendet inte hade några
synpunkter på systemet med avtal mellan staten och
programföretagen.
I frågan om avtalssystemets förenlighet med regeringsformen
konstaterar regeringen att riksdagen vid två tillfällen efter
tillkomsten av regeringsformens nuvarande regler godtagit
gällande ordning med avtal mellan staten och programföretagen,
nämligen vid en ändring av radiolagen 1978 (prop. 1977/78:91,
KrU 24, KU 2y) och i samband med behandling 1986 av frågor om
Sveriges Radios verksamhet (prop. 1985/86:99; KrU 21, KU 14y).
Regeringen förklarar att den i motsats till lagrådet är
benägen att anse att denna ordning får anses godtagen såsom
förenlig med regeringsformen. Vidare är enligt regeringen i
sammanhanget av intresse att motiven till förslaget till
yttrandefrihetsgrundlag tydligt visar, att avsikten har varit
att inte lägga hinder i vägen för att staten och ett
programföretag i fortsättningen kommer överens om villkoren för
företagets sändningsrätt.
Goda skäl talar enligt propositionen för en sådan lösning. När
det gäller markbundna TV-sändningar finns det med dagens teknik
endast utrymme för två ytterligare rikstäckande kanaler utöver
de två som Sveriges Television sänder. Den mångfald i
meningsriktningar som på grund av den grundlagsfästa
etableringsfriheten är realiserbar för de tryckta mediernas del
kan därför i varje fall för överskådlig framtid inte åstadkommas
inom televisionen. Med hänsyn till detta bör de företag som får
tillstånd att sända vara beredda att åta sig vissa förpliktelser
som staten saknar anledning att vilja ställa på de tryckta
medierna. Sådana förpliktelser kan t.ex. syfta till att
säkerställa att en programkanal speglar en mångfald av
meningsriktningar. Det är enligt propositionen inte i alla
avseenden lämpligt att sådana förpliktelser formuleras som
generella föreskrifter.
Utskottets uttalanden vid behandlingen av förslaget till
yttrandefrihetsgrundlag
I sin behandling av förslaget till yttrandefrihetsgrundlag har
utskottet tagit upp frågan om avtalssystemets förenlighet med
yttrandefrihetsgrundlagen.
Utskottet anförde att vad frågan närmast gällde var om
systemet med avtal får sitt grundlagsstöd genom att
yttrandefrihetsgrundlagen tillåter att det i lag meddelas
föreskrifter om tillstånd för sändningar av eterburna
radioprogram och om villkor för sådana sändningar eller om det
fordras att ordet "avtal" förs in i grundlagstexten för att ett
sådant stöd skall anses föreligga.
Utskottet erinrade först om att dessa avtal inte är
överenskommelser i vanlig civilrättslig mening utan att de mera
kan betraktas som direktiv för verksamheten. Utskottet kunde för
sin del inte finna något som talade mot att uttrycket villkor
kunde avse de "avtalsvillkor" som det här var fråga om.
Utskottet konstaterade att det också i specialmotiveringen till
den aktuella grundlagsparagrafen sägs att i ordet villkor
inbegrips ett sådant system med avtal mellan staten och
tillståndshavarna som finns i dag. Utskottet fann således att
det nuvarande avtalssystemet ges ett stöd i
yttrandefrihetsgrundlagen (1990/91:KU21).
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 2 av Anders Björck m.fl. (m)
erinrar motionärerna om att endast de föreslagna reglerna för
reklam i televisionen, opartiskhets- och saklighetskravet samt
skyldigheten att hävda demokratiska värden är omedelbart
föreskrivna i lag medan övriga villkor skall kunna framgå genom
avtal mellan regeringen och programföretaget. Genom detta system
åstadkoms enligt motionärerna att inskränkningar i
yttrandefriheten sker genom avtal och inte genom lag som
regeringsformen kräver. Motionärerna konstaterar att denna
modell har fungerat under en lång följd av år och att den har
godtagits av riksdagen. De förklarar att de emellertid tar
allvarligt på lagrådets kritik som de anser har fog för sig.
Enligt motionärerna finns det anledning för riksdagen att ta
ställning i lag till de villkor som bör gälla i fråga om
programmens utformning. Att kraven är föreskrivna i lag är
enligt motionärerna av stor betydelse eftersom det härigenom
läggs en grund för de krav som bör ställas på eventuella i
framtiden tillkommande programföretag. De anser att det är
angeläget att de regler som skall gälla är kända och väl
definierade i lag så att utrymmet för politiskt godtycke
minimeras.
I den nu aktuella situationen bör enligt motionärerna den
inledda processen mot större frihet i etern inte fördröjas. De
anser därför att koncessionsförhandlingarna snarast bör inledas
och avslutas. Motionärerna menar dock att regeringen bör
återkomma till riksdagen vid en senare tidpunkt för slutlig
reglering i lag av villkoren för programmens utformning.
Även i motion 1990/91:K88 yrkande 2 av Bengt Westerberg m.fl.
(fp) tas frågan om avtalssystemets förenlighet med
regeringsformen upp. Enligt motionärerna är den nuvarande
ordningen där radiolagen enbart innehåller några få regler om
yttrandefriheten och i övrigt hänvisar till avtal svårförenlig
med regeringsformen. Enligt motionärerna beror detta på att
avtalsregleringen av yttrandefriheten i radio och television
härrör från tiden före den nuvarande regeringsformen med dess
starka skydd för yttrandefriheten.
Ett avslag på propositionen i denna del skulle emellertid
enligt motionärerna leda till att programverksamheten inom
Sveriges Radio skulle tvingas att upphöra till dess att en ny
lagstiftning har utarbetats. Inte heller det nya bolagets
verksamhet skulle enligt motionärerna kunna starta förrän ny
lagstiftning föreligger. För att undvika det vakuum som skulle
uppstå om avtalsreglering av yttrandefriheten i radio och
television inte skulle tillåtas, är motionärerna beredda att
acceptera propositionens förslag.
De menar dock att hela lagstiftningen på etermedieområdet bör
ses över snarast. Även närradions avreglering,
kabellagstiftningens otidsenlighet och en ökad frihet inom radio
och television kräver enligt motionärerna att lagstiftningen
blir föremål för översyn syftande till en modern och överskådlig
lagstiftning för etermedierna.
Enligt motion 1990/91:K93 yrkande 3 av Bengt Harding Olson
(fp) harmonierar inte avtalssystemet med övrig nationell och
internationell rätt. Även i den motionen förespråkas en översyn
av lagstiftningen med inriktning mot ökad frihet och mångfald
för etermedia (yrkande 4).
Utskottets bedömning
Som framgår av det föregående har utskottet vid sin behandling
av förslaget om yttrandefrihetsgrundlagen konstaterat att det
nuvarande avtalssystemet ges stöd i yttrandefrihetsgrundlagen.
Den har nyligen antagits som vilande av riksdagen och föreslås
träda i kraft den 1 januari 1992. För tiden fram till den dagen
är därför regeringsformens bestämmelser om yttrandefriheten av
intresse när det gäller avtalssystemets
yttrandefrihetsbegränsande verkan.
Riksdagen har efter tillkomsten av regeringsformen vid två
olika tillfällen i samband med ändringar i radiolagen godtagit
ordningen med avtal mellan staten och programföretagen och har
således funnit denna ordning konstitutionellt godtagbar.
Radiolagsutredningen har i uppdrag att lämna förslag till ny
radiolagstiftning, och i propositionen förutskickas ytterligare
utredningar om utökade sändningar av ljudradio och television.
Enligt utskottets mening är det naturligt att frågan om
ytterligare reglering i lag av villkoren för programinnehållet
prövas i dessa sammanhang. Någon åtgärd från riksdagens sida med
anledning av motionerna är därför inte nödvändig. Utskottet
avstyrker således motion 1990/91:K63 yrkande 2, 1990/91:K88
yrkande 2 samt 1990/91:K93 yrkandena 3 och 4.
Förbud mot åsiktsreklam
Propositionen
Etermedierna skiljer sig från andra medier för
nyhetsförmedling, information och reklam genom att
etableringsmöjligheterna är begränsade. För de tryckta mediernas
del följer av etableringsfriheten enligt
tryckfrihetsförordningen att det finns mycket stora möjligheter
att nå ut med opinionsyttringar. Snart sagt var och en som vill
ge spridning åt ett budskap kan finna möjlighet till detta i en
tidning eller i annan tryckt form.
Den viktigaste anledningen till att situationen är annorlunda
för etermedierna är enligt propositionen knappheten på
radiofrekvenser. Detta medför med nuvarande teknik en oundviklig
begränsning av det antal ljudradio- och TV-kanaler som kan tas
emot på en plats. När antalet programtjänster är begränsat
uppstår frågan vem som skall bestämma över de tillgängliga
informations- och påverkansmöjligheterna. Frågan får enligt
propositionen särskild betydelse genom den genomslagskraft som
främst TV-mediet besitter.
Enligt propositionen uppnås mångfalden i etermedierna på två
principiellt olika sätt.
Det ena sättet att uppnå mångfald tillämpas inom närradion där
den tillgängliga sändningstiden delas upp mellan olika
sammanslutningar som har rätt att bedriva närradiosändningar.
Genom att många olika sammanslutningar använder närradion kommer
den samlade sändningsverksamheten att präglas av mångfald i
åsikter och värderingar.
Det andra sättet att uppnå mångfald har utvecklats för
programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen och innebär att
företagen skall utöva sin sändningsrätt opartiskt och sakligt
med beaktande av att det i radio och TV skall råda en vidsträckt
yttrandefrihet och informationsfrihet.
Kravet på opartiskhet innebär bl.a. att programledare och
liknande medverkande i sändningarna inte skall propagera för
egna åsikter i kontroversiella frågor, att ämnen och händelser
skall ges en allsidig belysning och att parter skall ha
möjlighet att bemöta kritik. Partiska program skall "balanseras"
av andra program. Kravet på att det skall råda en vidsträckt
yttrandefrihet och informationsfrihet i radio och TV har av
radionämnden uppfattats som en uppmaning att inte tolka kraven
på opartiskhet så strängt att yttrandefriheten inskränks. En
särskild regel säger att den som har befogat anspråk på att
bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till genmäle.
Enligt propositionen bör också ett helt eller huvudsakligen
reklamfinansierat TV-företag vara skyldigt att utöva
sändningsrätten opartiskt och sakligt. Undantag från dessa krav
bör endast gälla annonserna. Även den reklamfinansierade
televisionen avses alltså belysa olika sidor av den pågående
kultur- och samhällsdebatten på ett balanserat sätt och utan att
själv ta ställning i kontroversiella frågor.
En genmälesrätt motsvarande den som gäller för Sveriges
Televisions sändningar bör enligt propositionen finnas för den
som har angripits eller pekats ut i sändningarna. I
propositionen anförs att olika åsikter och meningar därmed får
goda möjligheter att speglas och föras fram i televisionen.
Ingen enskild grupp bör enligt propositionen kunna utnyttja
mediet till att oemotsagd föra fram sina uppfattningar eller
förhindra att meningsmotståndare kommer till tals.
Vad som nu har anförts utgör en bakgrund till propositionens
förslag om förbud i svensk marksänd television mot sådana
annonser som syftar till att vinna stöd för politiska eller
religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på
arbetsmarknaden.
I propositionen konstateras att ett sådant förbud skulle
innebära en av det allmänna föreskriven begränsning av
yttrandefriheten i programföretagets sändningar. Därför får ett
sådant förbud inte strida mot föreskrifterna i 2 kap. 12 och 13
§§ regeringsformen om skydd för yttrandefriheten och
informationsfriheten.
Bestämmelserna i 2 kap. 12 § regeringsformen medger att
yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas genom lag.
En begränsning får emellertid göras endast för att tillgodose
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.
Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med
hänsyn till det ändamål som föranlett den och ej heller sträcka
sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen
såsom en av folkstyrelsens grundvalar. En begränsning får inte
göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller
annan sådan åskådning.
Föreskrifterna i 2 kap. 13 § regeringsformen medger att
yttrandefriheten och informationsfriheten begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och
säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller
förebyggande och beivrandet av brott. Friheten att yttra sig i
näringsverksamhet får också begränsas.
I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten ske endast om
särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömandet av vilka
begränsningar som får ske skall särskilt beaktas vikten av
vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i
politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella
angelägenheter.
De skyldigheter som även ett reklamfinansierat TV-företag
enligt propositionen bör ha innebär begränsningar av
yttrandefriheten. Syftet med att ålägga företaget dessa
skyldigheter anges vara att säkerställa möjligheten till en
allsidig debatt i televisionen. I den lagrådsremiss som ligger
till grund för propositionen ansågs detta vara ett sådant
särskilt viktigt skäl som enligt regeringsformen får föranleda
att yttrandefriheten begränsas.
I lagrådsremissen anfördes nämligen att den balans som de nyss
nämnda reglerna avser att åstadkomma skulle brytas om
programföretaget fick rätt att sända sådana annonser som syftade
till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller
åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden. Vid sidan av att
sådana annonsers uppdragsgivare hade möjlighet att få sina
uppfattningar belysta i den vanliga programverksamheten skulle
de kunna föra fram sina meningar även på annonsplats. Någon
genmälesrätt i ett sådant sammanhang är enligt lagrådsremissen
knappast tänkbar, i varje fall inte i annat än i form av en
betald annons, vilket skulle försvåra för resurssvaga aktörer
att komma till tals.
Om det var tillåtet att sända detta slag av åsiktsannonser,
skulle enligt lagrådsremissen alltså de mest resursstarka
grupperna och organisationerna få ökade möjligheter att bedriva
opinionsbildning och propaganda i TV, en utväg som inte stod
till buds för ekonomiskt svagare grupper.
Det samlade resultatet av en sådan ordning skulle bli att
TV-mediet i ökad grad kom under kontroll av de opinionsbildare
som förfogade över de största ekonomiska resurserna. Den
offentliga debatten skulle därmed i ökad utsträckning styras av
olika aktörers möjlighet att köpa sig sändningstid. Enligt den
uppfattning som fördes fram i lagrådsremissen skulle detta
minska möjligheterna till en allsidig debatt och därmed vara
till nackdel för demokratin och yttrandefriheten i samhället som
helhet.
En omständighet som också underströks i lagrådsremissen är att
marknadsföringslagen inte medför några restriktioner för
åsiktsreklamen, varför regler närmast skulle saknas för sådana
annonser, om de fick förekomma i den marksända televisionen.
Slutsatsen i lagrådsremissen blev därför att det i den
marksända televisionen inte borde få förekomma annonser som
syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter
eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden.
Mot detta förslag riktar lagrådet kritik. Lagrådet anser att
annonseringsförbudet inger betänkligheter med hänsyn till
bestämmelserna i 2kap. 13 § regeringsformen.
Enligt lagrådet gör uppbyggnaden av skyddet för de
grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformen det
angeläget att vad som betecknas som "särskilt viktiga skäl"
granskas från rent rättsliga synpunkter. Allt som i och för sig
kan anses förnuftigt och välmotiverat kan inte utan vidare
tillåtas passera, ens om det skulle i sak lämnas obestritt av
det stora flertalet. Det måste enligt lagrådet vara fråga om
skäl med en speciell tyngd. Vad det ytterst gäller är att inte
skapa olyckliga prejudikat som kan åberopas i andra, oförutsedda
sammanhang.
Vad som sägs i lagrådsremissen om resursstarka och mindre
resursstarka grupper vill lagrådet inte tillägga någon speciell
tyngd i detta sammanhang. Att förbudsregeln genomgående och
uteslutande skulle få den åsyftade verkan är enligt lagrådet
inte säkert. Det kan räcka med att från det politiska området
erinra om att nya partibildningar möter svårigheter av olika
slag som är inbyggda i konstruktionerna av systemen för
riksdagsval och kommunalval och för statligt och kommunalt
partistöd.
Lagrådet finner emellertid att det är iögonenfallande att
regeringsformen i omedelbar anslutning till uttrycket "särskilt
viktigt skäl" slår fast att vid bedömande av vilka begränsningar
som skall få ske "skall särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet i politiska, religiösa, fackliga,
vetenskapliga och kulturella angelägenheter". Ett speciellt
förbud mot vissa slag av annonser i politiska, religiösa och
fackliga frågor ter sig enligt lagrådet mot den bakgrunden inte
naturligt.
I propositionen anförs att det i det här fallet inte går att
avgöra vad som skall betraktas som "särskilt viktiga skäl"
uteslutande från rent rättsliga synpunkter. Enligt propositionen
riktar sig regeringsformen i en fråga av detta slag till
riksdagen som lagstiftare.
I sak vidhålls den uppfattning som fördes fram i
lagrådsremissen. Om det skulle vara tillåtet med åsiktsannonser
av här åsyftat slag, skulle de mest resursstarka grupperna och
organisationerna få möjlighet att oemotsagda använda TV-mediet
för opinionsbildning och propaganda. Någon motsvarande möjlighet
för ekonomiskt svagare grupper skulle inte föreligga. TV-mediet
skulle i ökad grad komma under kontroll av de opinionsbildare
som förfogar över de största ekonomiska resurserna. Detta skulle
minska möjligheterna till en allsidig debatt och därmed vara
till nackdel för demokratin och yttrandefriheten i samhället som
helhet. Att motverka detta är enligt propositionen ett sådant
viktigt skäl som åsyftas i regeringsformen.
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 3 av Anders Björck m.fl. (m)
vänder sig motionärerna mot förslaget att annonser som avser att
främja politiska och religiösa åsikter eller åsikter i
intressefrågor på arbetsmarknaden inte skall tillåtas i
televisionen. Motionärerna menar att bestämmelsen utgör en
inskränkning i yttrandefriheten i TV-kanalens sändningar och att
den därför inte får strida mot bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13
§§ regeringsformen. Motionärerna instämmer i den kritik som
lagrådet har riktat mot förslaget och menar att de krav som
regeringsformen ställer på vad som kan betecknas som "särskilt
viktiga skäl" inte kan anses uppfyllda. Motionärerna tvivlar på
att förbudsregeln skulle få den effekt som avses. De menar också
att gränsdragningsproblem med all säkerhet kommer att uppkomma.
Enligt motionärerna kan det allmängiltiga och i vissa avseenden
vaga resonemang som förs i propositionen inte motivera en så
omfattande inskränkning som förslaget innebär.
Enligt motion 1990/91:K88 yrkande 3 av Bengt Westerberg m.fl.
(fp) inger lagrådets synpunkter vad gäller förslaget om förbud
mot åsiktsreklam vissa betänkligheter. Motionärerna förklarar
att det är med tvekan som de godtar förslaget eftersom det kan
ifrågasättas om förbudet är förenligt med regeringsformen. De
tvivlar också på att förbudet får åsyftad verkan, dvs. att alla
organisationer kan verka på lika villkor. Motionärerna anser att
det är viktigt att en utvärdering kan ske av effekterna av
åsiktsreklam i de länder där sådan reklam är tillåten.
Utskottets bedömning
Utskottet erinrar till en början om att den föreslagna
föreskriften om förbud mot åsiktsreklam ges stöd i 1 kap. 12 §
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Som tidigare nämnts
föreslås yttrandefrihetsgrundlagen träda i kraft den 1 januari
1992.
För tiden intill dess att yttrandefrihetsgrundlagen träder i
kraft är emellertid bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§
regeringsformen tillämpliga på lagförslaget. Bestämmelserna
innebär att särskilt viktiga skäl måste föreligga för att den
föreslagna lagstiftningen skall kunna genomföras. Som lagrådet
anför måste det vara fråga om skäl med en speciell tyngd. Vad
som i ett enskilt lagstiftningsärende åberopas som särskilt
viktiga skäl bör som lagrådet anför underkastas en rättslig
granskning. Att en sådan granskning kan leda till att en
föreslagen ordning inte ter sig naturlig kan emellertid enligt
utskottets mening inte bli helt avgörande för den bedömning som
riksdagen skall göra.
Utskottet anser att det är av stor betydelse att olika
meningar och åsikter får komma fram i televisionen och att ingen
skall kunna utnyttja mediet för att oemotsagd föra fram sina
uppfattningar eller förhindra att meningsmotståndare kommer till
tals. En ordning som innebär att endast de som förfogar över
stora ekonomiska resurser kan använda TV-mediet för
opinionsbildning och propaganda minskar emellertid möjligheterna
till en allsidig debatt. Som anförs i propositionen är detta
till nackdel för demokratin och yttrandefriheten i samhället.
Att förhindra en sådan ordning är enligt utskottets mening ett
sådant särskilt viktigt skäl som avses i 2 kap. 13 §
regeringsformen.
På grund av det anförda tillstyrker utskottet propositionen i
denna del. Utskottet avstyrker därmed motion 1990/91:K63 yrkande
3.
Utskottet utgår från att regeringen håller sig underrättad om
andra länders erfarenheter på detta område. Någon åtgärd från
riksdagens sida med anledning av motion 1990/91:K88 yrkande 3 är
därför inte nödvändig. Utskottet avstyrker motionsyrkandet.
Demokratibestämmelsen i radiolagen
Propositionen
Enligt 6 § andra stycket radiolagen skall ett programföretag i
programverksamheten hävda det demokratiska statsskickets
grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den
enskilda människans frihet och värdighet. Denna föreskrift
brukar kallas demokratibestämmelsen.
Mellan Sveriges Television och radionämnden råder oenighet om
hur bestämmelsen bör förstås. Oenigheten gäller vilket
förhållningssätt programföretaget bör inta till sportevenemang
där det finns deltagare som har framträtt i Sydafrika och som
har satts upp på den av FN-organ upprättade svarta listan.
Radionämnden har ansett -- under åberopande av att
demokratibestämmelsen innebär att programföretagen i
programverksamheten skall verka för att rasfördomar bekämpas --
att Sveriges Television genom att sända program av detta slag
har handlat i strid mot bestämmelsen. Sveriges Television delar
inte denna uppfattning.
I oktober 1988 meddelade nämnden ett beslut som också gällde
demokratibestämmelsen. Beslutet gällde om Sveriges Television på
ett tillräckligt sätt hade bevakat en nordisk kvinnokonferens i
Oslo med ett stort antal deltagare. Nämnden ansåg att Sveriges
Televisions bevakning av konferensen var otillräcklig och att
detta utgjorde en överträdelse av demokratibestämmelsen.
I den lagrådsremiss som ligger till grund för propositionen
föreslogs en ändring av demokratibestämmelsen som skulle
möjliggöra en utvidgning av programföretagens handlingsfrihet i
förhållande till vad radionämndens praxis innebär.
Lagrådet avstyrker ändringsförslaget. Enligt lagrådet bör en
regel av den karaktär som demokratibestämmelsen har inte ändras
över huvud taget annat än om speciella, starka skäl har
framkommit. Ett enstaka avgörande av radionämnden är därvid
enligt lagrådets mening uppenbart otillräckligt.
I propositionen anförs att radionämnden när det gäller svarta
listan har fattat ytterligare ett beslut i samma riktning som
det tidigare redovisade beslutet. Enligt propositionen innebär
den föreslagna ändringen en utvidgning av yttrandefriheten i
programföretagens verksamhet jämfört med radionämndens praxis.
För att utvidga yttrandefriheten bör det enligt propositionen
inte krävas att de skäl som anförs har någon särskilt stor
tyngd. I propositionen anförs att en ändring av bestämmelsen är
att klart föredra framför den situation som radionämndens praxis
har resulterat i. Enligt propositionen bör bestämmelsen därför
formuleras om.
I fortsättningen bör enligt propositionen ett programföretag
inte anses överträda demokratibestämmelsen även om sändningar
kan sägas innebära att företaget underlåter att medverka i
bojkottaktioner mot t.ex. idrottsmän som har framträtt vid
evenemang i Sydafrika. I sändningar av detta slag är det från
demokratibestämmelsens synpunkt omständigheter vid sidan av det
som sänds som står i blickpunkten.
Det anförs vidare att det i situationer som dessa inte kan
bortses från att ett programföretag också har andra
förpliktelser än sådana som följer av demokratibestämmelsen.
Avtalet mellan staten och Sveriges Television anger t.ex. att
programmen genom kvalitet, tillgänglighet och mångsidighet i
skälig omfattning skall tillgodose skiftande behov och intressen
hos landets befolkning. I fall av detta slag blir det enligt
propositionen nödvändigt att göra en avvägning mellan de
skyldigheter som programföretaget har enligt
demokratibestämmelsen och vad som kan följa av andra
bestämmelser, t.ex. sådana som går ut på att programföretaget
skall fästa vikt vid publikens intressen.
Enligt propositionen leder även bestämmelsen alltför långt om
den innebär att bevakningsskyldighet kan föreligga även i fråga
om en enkel nyhetstilldragelse.
Det anförda leder enligt propositionen till slutsatsen att
demokratibestämmelsen bör ändras så att den föreskriver att
programverksamheten som helhet skall präglas av det demokratiska
statsskickets grundidéer samt principen om alla människors
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
Motionen
I motion 1990/91:K74 yrkande 1 av Lars Werner m.fl. (v) vänder
sig motionärerna mot förslaget att ändra demokratibestämmelsen.
De förklarar att demokratibestämmelsen skall vara överordnad
andra intressen och att det är viktigt att programföretagen har
en övergripande skyldighet att fördöma rasism, våld och
brutalitet samt att hävda jämlikhet mellan könen. Regeringens
motiv till ändringen, nämligen att programföretagen också har
andra förpliktelser än sådana som följer av
demokratibestämmelsen, öppnar enligt motionärerna en möjlighet
att acceptera våld och rasism i filmer m.m. Motionärerna
hänvisar vidare till lagrådets uttalande att ett enstaka
avgörande av radionämnden och en därav föranledd motsättning
mellan nämnden och Sveriges Television är uppenbart
otillräckligt som skäl att ändra en regel av den karaktär som
demokratibestämmelsen har.
Utskottets bedömning
En bestämmelse varigenom ett programföretag åläggs att bevaka
en viss tilldragelse eller att underlåta att förmedla en viss
händelse innebär en begränsning av informationsfriheten.
Lagstiftning om sådan begränsning får enligt 2 kap. 12 § andra
stycket och 13 § regeringsformen beslutas endast inom vissa där
angivna ramar.
Enligt 13 § får begränsning av informationsfriheten ske med
hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning
och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller
förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att
yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt -- vilket är
av intresse i detta fall -- får begränsningar av
informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl
föranleder det.
Den centrala ställning som informationsfriheten har i
regeringsformen och de regler som finns där om lagstiftning som
begränsar informationsfriheten innebär enligt utskottet att
intresset av informationsfrihet är överordnat det intresse som
kommer till uttryck i demokratibestämmelsen.
Av det sagda följer att det inte heller kan fordras några
särskilda skäl för att ändra demokratibestämmelsen i riktning
mot ökad informationsfrihet.
När det gäller vad som anförs i propositionen om att
programföretagen också har andra förpliktelser än sådana som
följer av demokratibestämmelsen och motionärernas oro över att
detta uttalande öppnar en möjlighet att acceptera våld och
rasism i filmer etc. vill utskottet erinra om bestämmelserna i
16 kap. brottsbalken om hets mot folkgrupp, barnpornografibrott
och olaga våldsskildring.
I detta sammanhang är också den föreslagna bestämmelsen i 7 §
första stycket radiolagen av intresse. Enligt den paragrafen kan
det i avtalet om villkoren för programföretags sändningsrätt
bestämmas om skyldighet för företaget att ta hänsyn till
ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft när det
gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning
av programmen.
Denna bestämmelse ger enligt propositionen stöd för
avtalsbestämmelser som ålägger ett programföretag att visa
varsamhet när det gäller att t.ex. sända våldsinslag eller
inslag med sexualskildringar, program som kan verka skrämmande
på barn, program som på ett felaktigt sätt speglar bruk av
alkohol eller narkotika och program som är uppenbart kränkande
mot ettdera könet eller mot människor med viss hudfärg,
nationalitet eller religion.
Utskottet kan sålunda inte finna några principiella skäl som
talar mot den föreslagna ändringen av demokratibestämmelsen.
Utskottet delar regeringens uppfattning att ändringen är sakligt
motiverad.
På grund av det anförda tillstyrker utskottet propositionen i
denna del. Utskottet avstyrker därmed motion 1990/91:K74 yrkande
1.
Programutbudets sammansättning i den nya TV-kanalen
Propositionen
Enligt propositionen måste de villkor som skall gälla i fråga
om programutbudets sammansättning avvägas med hänsyn såväl till
vad som är känt om reklamfinansieringens effekter på
programsammansättningen som till reklam-TV-företagets
möjligheter att få tillräckliga inkomster.
I propositionen anförs att internationella erfarenheter visar
på risken att reklamfinansiering leder till ett ensidigt
programutbud, där underhållning av olika slag dominerar och där
informativa program och kulturprogram förekommer i liten
omfattning. Förklaringen till ensidigheten anges vara att
programföretagen anpassar sig till annonsörernas önskemål om en
stor publik för annonserna.
Om man vill säkerställa att tillkomsten av ett nytt,
reklamfinansierat TV-företag inte bara skall innebära att
publiken får ökade möjligheter att välja mellan olika
underhållningsprogram, bör enligt propositionen villkor om ett
mångsidigt programutbud ingå i avtalet med staten. I ett sådant
avtal bör det bestämmas om skyldighet för företaget att sända
ett mångsidigt programutbud av god kvalitet. Sändningarna bör
innehålla såväl nyheter och informativa program som
underhållningsprogram.
Bland programkategorier som enligt propositionen särskilt bör
nämnas i avtalet märks nyhetsprogram, barnprogram, program på
svenska språket och med svenska upphovsmän eller svenska
artister samt egenproducerade och beställda program. Även frågor
om sändningstiden för programkategorier bör kunna regleras i
avtalet.
Motionerna
Enligt motion 1990/91:K63 yrkande 4 av Anders Björck m.fl. (m)
kan det ifrågasättas om regeringens förslag till reglering av
programutbudets sammansättning i den tredje TV-kanalen är
motiverade. Motionärerna menar att det är tittarnas krav som
skall avgöra vad som är "mångsidighet" resp. "god kvalitet",
inte politiska beslut. Den fristående kanalen bör enligt
motionärerna åläggas att upprätta en egen nyhetsredaktion. I
övrigt bör enligt deras mening stor restriktivitet iakttas när
det gäller ytterligare reglering.
I motion 1990/91:K85 yrkande 1 av Inger Schörling m.fl. (mp)
anför motionärerna att det torde ligga nära till hands att anta
att det i en reklamfinansierad TV-kanal kommer att saknas
program som innehåller konsumentupplysning eller andra inslag
som kan vara kritiska till annonsörerna och deras produkter från
konsumentpolitisk eller ekologisk synpunkt eller som är kritiska
till det kommersiella konsumtionssamhället i stort. Motionärerna
anser att det i en sådan TV-kanal för konsumenternas och
balansens skull uppenbarligen finns ett behov av att
konsumentfrågor kommer fram och blir belysta. Enligt
motionärerna förefaller det därför rimligt att avtalet mellan
staten och programföretaget innehåller krav på regelbundna
sändningar av sådana konsumentprogram i inte obetydlig
omfattning.
Utskottets bedömning
Utskottet delar regeringens uppfattning att tillkomsten av ett
nytt reklamfinansierat TV-företag bör medföra ett brett
programutbud. I den nya kanalen måste det utöver
underhållningsprogram även förekomma bl.a. nyhetsprogram,
informativa program, kulturprogram och barnprogram. För att
säkerställa en godtagbar mångsidighet i programutbudet bör i
enlighet med vad som föreslås i propositionen regler härom tas
in i avtalet med programföretaget.
Förpliktelserna får emellertid inte gå så långt att de kan
äventyra möjligheterna till ekonomisk lönsamhet i verksamheten.
Enligt utskottets mening innebär regeringens förslag i fråga om
programutbudets sammansättning en rimlig avvägning. Utskottet
tillstyrker således propositionen i denna del och avstyrker
därmed motionerna 1990/91:K63 yrkande 4 och 1990/91:K85 yrkande
1.
Utbyggnad av sändningarna från det nya TV-företaget
Propositionen
Enligt propositionen skall det nya TV-företaget för sina
marksändningar utnyttja samma sändarstationer som används av
Sveriges Radio-koncernen. Programföretaget bör förbinda sig att
se till att en mycket stor del av Sveriges befolkning kan ta
emot sändningarna inom en kort tid efter sändningarnas start.
Under avtalstiden bör befolkningstäckningen byggas ut till i
huvudsak samma nivå som för Sveriges Television.
För att nå dessa mål krävs enligt propositionen en omfattande
utbyggnad av nätet av marksändare. I propositionen anförs att
satellitsändning kan användas för att under begränsad tid ge
möjlighet att se programmen i de områden där marksändarna ännu
inte har tagits i bruk. Sändningar över satelliter med hög eller
medelhög effekt kan enligt propositionen också vara tänkbara som
en mer permanent lösning för att ge mottagningsmöjligheter i
glest befolkade områden där det skulle bli mycket kostsamt att
inrätta marksändare.
Motionen
Enligt motion 1990/91:K80 yrkande 6 av Olof Johansson m.fl.
(c) bör ett av koncessionsvillkoren vara att den nya kanalen
senast vid avtalsperiodens utgång skall ha marksändning i samma
omfattning som Sveriges Radio. Om marksändning av ekonomiska
eller andra skäl måste kompletteras med sändning via satellit,
skall enligt motionärerna även Sveriges Televisions två kanaler
beredas dessa sändningsmöjligheter utan merkostnader för
tittarna.
Utskottets bedömning
Enligt utskottets mening uppfyller regeringens förslag om
utbyggnad av sändningarna de krav som kan ställas i fråga om
befolkningstäckning. Utskottet tillstyrker propositionen i denna
del och avstyrker motion 1990/91:K80 yrkande 6.
Programverksamhetens regionala inriktning
Propositionen
Enligt propositionen bör ett nytt TV-företag lägga sig vinn om
att låta olika delar av landet finnas med i programutbudet. Det
är emellertid knappast realistiskt att räkna med att ett sådant
företag kommer att ha en omfattande och dyrbar organisation för
regional produktion av program. I propositionen anförs att det i
själva verket framstår som mest troligt att ett nytt
programföretag inte kommer att skaffa sig särskilt omfattande
egna produktionsresurser, utan att det i stället i huvudsak
kommer att förlita sig på fristående produktionsföretag.
Ett sätt att söka åstadkomma att ett nytt TV-företag får en
programprofil med en inriktning på andra delar av landet än
huvudstaden är, enligt propositionen, att se till att
verksamhetens ledning förläggs utanför huvudstadsområdet. Det
sägs vidare att det också kan ha betydelse var den centrala
nyhetsredaktionen är belägen, även om det inte går att bortse
från att många av de händelser som under alla förhållanden
kommer att uppmärksammas i nyhetsverksamheten inträffar i
Stockholm.
När de företag som vill komma i fråga för sändningstillstånd
inbjuds att anmäla sitt intresse bör det enligt propositionen
framhållas som ett önskemål att händelser och skeenden i olika
delar av landet skall speglas i programverksamheten. Det sägs
att det inte är lämpligt att på förhand ange hur denna uppgift
bör fullgöras. I stället bör de olika intresserade företagen
lägga fram sina förslag, varefter den valda lösningen i lämplig
form bör ingå i avtalet mellan staten och programföretaget.
Motionerna
I motion 1990/91:K80 yrkande 5 av Olof Johansson m.fl. (c)
förklarar motionärerna att det i anslutning till
koncessionsgivningen är angeläget att utforma villkoren så att
utvecklingen av regional produktion och distribution av TV
främjas. Den sökande som är villig att ge särskilda utfästelser
i detta hänseende bör enligt motionärerna ha företräde vid
prövningen.
I samma motion anförs att uppbyggnaden av den tredje marksända
TV-kanalen ger en unik möjlighet att utan särskilda merkostnader
eller andra olägenheter etablera ett rikstäckande medium i allt
väsentligt utanför Stockholmsområdet. Enligt motionärerna bör
sändningstillståndet därför förenas med villkoret att
företagets centrala administration och huvudredaktion etableras
i en ort utanför Stockholmsregionen (yrkande 7). Liknande
synpunkter förs fram i motion 1990/91:K75 i denna del av
Lars-Erik Lövdén (s).
Enligt motion 1990/91:K85 yrkande 2 av Inger Schörling m.fl.
(mp) bör nyetableringar i Stockholmsområdet undvikas. Det är
därför viktigt att endast sådan verksamhet som är oundgängligen
nödvändig att förlägga till Stockholmsområdet och följaktligen
inte går att placera någon annanstans blir förlagd dit.
Motionärerna menar att detta innebär att ledning, central
nyhetsredaktion eller andra funktioner inom det nya TV-företaget
bör förläggas utanför huvudstadsområdet och att regeringen bör
eftersträva detta vid kommande avtalsförhandlingar. Vid en
avvägning mellan kanalinnehållet och själva placeringen av
företaget och dess olika funktioner bör dock kanalinnehållet
enligt motionärerna väga tyngre.
I motion 1990/91:K60 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
förespråkas en lokalisering till Luleå av den nya TV-kanalen.
Enligt motion 1990/91:K64 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) är
Karlstad den lämpligaste orten för en ny TV-station. Samma
uppfattning förs fram i motion 1990/91:K77 av Kjell Ericsson
(c).
Enligt motion 1990/91:K66 yrkande 1 av Bo Forslund m.fl. (s)
bör den nya kanalen, helt eller delvis, ligga i Sundsvall.
I motion 1990/91:K89 av Ingela Mårtensson och Erling Bager
(fp) anför motionärerna att det nya reklamfinansierade
TV-företaget bör lokaliseras till Göteborg.
Utskottets bedömning
I likhet med vad som anförs i propositionen bör det företag
som skall få koncessionen lägga sig vinn om att låta olika delar
av landet omfattas av programutbudet så att utvecklingen av
regional produktion och distribution främjas.
Utskottet delar uppfattningen att det inte är lämpligt att på
förhand ange hur denna uppgift bör fullgöras. Vilken lösning som
skall väljas får i stället bli beroende av de avvägningar som
måste göras i koncessionsförfarandet. Utskottet tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker därmed motionerna
1990/91:K80 yrkandena 5 och 7, 1990/91:K75 i denna del,
1990/91:K85 yrkande 2, 1990/91:K60, 1990/91:K64, 1990/91:K66
yrkande 1, 1990/91:K77 och 1990/91:K89.
Hur programföretaget väljs ut
Propositionen
Enligt propositionen skall det ankomma på regeringen att
besluta om vem som skall få koncession för den tredje
TV-kanalen. Med hänsyn till frågans vikt bör regeringen enligt
propositionen bereda de partier som är representerade i
riksdagen tillfälle att avge synpunkter. Innan ett sådant beslut
fattas bör alla intresserade ges möjlighet att ansöka om
tillstånd.
Enligt propositionen får det vidare ankomma på regeringen att,
genom förhandlingar med sökande som kan anses lämpliga, utreda
om en sådan uppgörelse kan träffas med någon av dem att
koncession kan beviljas. Uppgörelsen skall ges formen av ett
avtal mellan regeringen och företaget där företagets
förpliktelser anges.
Motionerna
Enligt motion 1990/91:K80 yrkande 3 av Olof Johansson m.fl.
(c) kommer valet av programföretag att få principiell betydelse
för det svenska massmedieutbudet i framtiden. Enligt
motionärerna är det mot den bakgrunden rimligt att frågan om
sändningstillstånd och om vilka villkor detta skall förenas med
får en bred politisk förankring. Motionärerna anser att
regeringen inte enbart skall bereda de politiska partierna
möjligheter att avge synpunkter utan att också ett samråd mellan
regeringen och riksdagspartierna skall föregå beslutet om
sändningstillstånd.
Enligt motion 1990/91:K93 yrkande 1 av Bengt Harding Olson
(fp) bör upphandlingsförordningens (1986:366) principer ligga
till grund för koncessionsförfarandet. Inför
koncessionsgivningen borde därför fastställas programreglemente,
reklamregler, lokaliseringskrav, avgiftsnivå, sanktionssystem
vid brott mot reglerna m.m.
Utskottets bedömning
Det krav på samråd mellan regeringen och de i riksdagen
representerade partierna som förs fram i motion 1990/91:K80
yrkande 3 får anses tillräckligt tillgodosett genom att
företrädare för riksdagspartierna skall beredas tillfälle att
avge synpunkter före ett beslut om koncession. Regeringen har
därvid möjlighet att vända sig till den parlamentariskt
sammansatta radio- och TV-beredningen. Motionsyrkandet avstyrks.
Enligt utskottets mening bör det förfarande som skall leda
fram till ett koncessionsbeslut inte liknas vid offentlig
upphandling. Utskottet avstyrker därför motion 1990/91:K93
yrkande 1.
Utskottet tillstyrker propositionen såvitt gäller frågan om
hur programföretaget skall väljas ut. Utskottet tar i det
följande upp den därmed nära sammanhängande frågan om tidpunkten
för koncessionsansökan.
Tidpunkten för koncessionsansökan
Propositionen m.m.
Även om bara ett företag kan få sändningstillstånd i den
tredje TV-kanalen, bör enligt propositionen alla som önskar
komma i fråga ges möjlighet att anmäla sitt intresse. I
propositionen anges att en inbjudan att ansöka om sådant
tillstånd skall utfärdas så snart propositionen har avlämnats
till riksdagen och att utfärdandet av inbjudan kommer att ske
under förbehåll av att riksdagen i ifrågavarande delar beslutar
i enlighet med regeringens förslag. Vidare anges att inbjudan
skall ange de förutsättningar, krav och önskemål som bör gälla
för sändningsverksamheten. Enligt propositionen bör det vara
möjligt att fatta beslut före utgången av augusti 1991.
I en inom utbildningsdepartementet den 28 mars 1991 upprättad
promemoria -- En ny svensk TV-kanal -- upplysningar för
koncessionssökande -- anges att den som önskar komma i fråga för
sändningsrätten bör ge in en ansökan till
utbildningsdepartementet senast den 31 maj 1991.
I propositionen anförs att det efter ansökningstidens utgång
kan tänkas att det finns flera sökande som i och för sig
uppfyller rimliga krav, men att det bedöms möjligt att, genom
samverkan mellan olika sökande eller på annat sätt, få till
stånd ett alternativ som tillgodoser kraven i högre grad än som
anges i någon av ansökningarna. I ett sådant fall bör regeringen
enligt propositionen kunna ge tillstånd till en konstellation
som inte finns bland de sökande, eller på villkor som innebär
mer långtgående åtaganden än som framgår av enskilda
ansökningar.
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 6 av Anders Björck m.fl. (m)
anför motionärerna att det är angeläget att koncessionsgivningen
för den nya TV-kanalen sker snabbt och att ett avgörande beslut
kan fattas tidigt under hösten 1991. Samtidigt måste de berörda
intressenterna enligt motionärerna ges skälig tid för att
sammanställa de kompletta ansökningshandlingarna. Den
slutgiltiga tidpunkt då fullständiga ansökningar skall ha kommit
in kan enligt motionärerna sättas först till efter det att
riksdagen har fattat sitt beslut om vilka villkor som skall
gälla. Detta innebär enligt motionärerna att den 31 maj 1991
inte kan accepteras som slutligt datum för intressenterna att
komma in med fullständiga ansökningshandlingar. Motionärerna
menar att den dagen i stället bör ses som dag för
intresseanmälan, varefter det skall stå de sökande fritt att
komplettera sina ansökningar.
I motion 1990/91:K88 yrkande 4 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
framförs liknande synpunkter. Motionärerna menar att tiden för
inlämnande av ansökan bör utsträckas till en tidpunkt efter
riksdagens beslut, förslagsvis minst någon månad efter beslutet.
Även i motion 1990/91:K75 i denna del av Lars-Erik Lövdén (s)
vänder sig motionären mot den korta tid som står de sökande till
buds. Motionären menar att det förefaller osannolikt att någon
som inte tidigare driver en TV-kanal på denna korta tid skall
kunna få ihop en bred ägargrupp och göra alla de övriga
förberedelser som krävs. Enligt motionären skulle en förlängd
ansökningstid -- t.ex. sex månader efter riksdagsbeslut -- göra
det möjligt att skapa nya konstellationer och att få till stånd
en TV-kanal utanför Stockholm.
Enligt motion 1990/91:K93 yrkande 2 av Bengt Harding Olson
(fp) är det ofattbart att ansökningstiden går ut före tidpunkten
för riksdagens behandling. Av stor principiell betydelse är
enligt motionären att ingen kandidat i förväg missgynnas.
Motionären anser att ansökningstiden i väsentlig mån måste
förlängas.
Utskottets bedömning
Innehållet i den lagstiftning som föreslås i detta ärende är
till stora delar av grundläggande betydelse för den som skall
ansöka om koncessionen.
Vidare har regeringen begärt att riksdagen skall ta ställning
till vad som anförs i propositionen i fråga om ett
reklamfinansierat TV-företag i vad avser vissa grundläggande
krav på programverksamheten, programutbudets sammansättning,
sändning av sponsrade program, utbyggnad av sändningarna,
programverksamhetens regionala inriktning och hur
programföretaget väljs ut.
Först när riksdagen har fattat sitt beslut står det klart hur
lagstiftningen kommer att se ut och hur de andra nämnda
förutsättningarna för det reklamfinansierade TV-företaget kommer
att gestalta sig. Riksdagens beslut kan fattas tidigast den 11
juni 1991. För att alla intresserade skall kunna ges möjlighet
att ansöka om koncessionen med utgångspunkt från innehållet i
riksdagsbeslutet bör ansökningstiden utsträckas till en tidpunkt
efter beslutet. Utskottet anser att denna tidpunkt bör bestämmas
till den 1 juli 1991. I det förfarande som därefter vidtar kan
det bli aktuellt för sökandena att komma in med kompletterande
uppgifter.
Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Med det anförda tillgodoses syftet med
motionerna 1990/91:K63 yrkande 6, 1990/91:K88 yrkande 4,
1990/91:K75 i denna del och 1990/91:K93 yrkande 2.
Koncessionstidens längd
Propositionen
Enligt propositionen måste ett reklam-TV-företag få tillfälle
att bygga upp verksamheten. Under uppbyggnadsperioden kan man
räkna med att det ekonomiska resultatet kommer att bli sämre än
när sändarnätet är utbyggt och organisationen också i övrigt
blivit intrimmad. Detta talar enligt propositionen för att
koncessionstiden inte görs alltför kort.
Det är enligt propositionen samtidigt angeläget att det sätt
på vilket programföretaget har skött verksamheten kan prövas med
ganska jämna mellanrum, och det är bara i samband med en
eventuell förnyelse av koncessionen som det kan göras en
helhetsbedömning av företagets handlande. Detta talar enligt
propositionen för en relativt kort koncessionstid. Ytterligare
skäl att göra den första koncessionsperioden relativt kort är
enligt propositionen den bristande erfarenheten av
reklamfinansierad television i Sverige och att tekniska och
andra förändringar kan medföra ändrade förutsättningar.
Regeringen anser på grund av det anförda att koncessionstiden
skall omfatta sex år.
Motionen
I motion 1990/91:K82 yrkande 2 av Göran Engström och Kjell
Ericsson (c) förordas en koncessionsperiod på minst tio år så
att den nya kanalen får en rimlig chans att etablera sig på
marknaden.
Utskottets bedömning
Enligt utskottets mening är det inte nödvändigt med något
uttalande från riksdagens sida när det gäller koncessionstidens
längd. Utskottet avstyrker därför motion 1990/91:K82 yrkande 2.
Den nya TV-kanalens ägarkrets
Propositionen
Ägarna till det företag som får tillstånd att bedriva
TV-sändningar bör enligt propositionen ha sådan ekonomisk styrka
och uthållighet att de kan tillgodose behovet av kapital under
verksamhetens uppbyggnadsskede och även svara för
kapitaltillskott som kan bli aktuella senare.
I propositionen anförs att en bred krets av ägare bör
eftersträvas och att sammansättningen bör bli sådan att
maktkoncentrationen inom de svenska massmedierna inte förstärks.
Det är enligt propositionen en fördel om ägarna kan hämtas från
olika sektorer av det svenska samhället.
Motionen
I motion 1990/91:K80 yrkande 4 av Olof Johansson m.fl. (c)
anför motionärerna att utvecklingen inom medieområdet är
oroväckande genom att även denna bransch i ökad omfattning
tenderar att domineras av ett begränsat antal stora ägare eller
ägargrupper. Motionärerna menar därför att det är viktigt att en
ny ägargrupp blir ett komplement till den nuvarande
ägarstrukturen inom medieområdet. En förutsättning för att den
tredje TV-kanalen skall kunna bidra till en ökad konkurrens på
detta område är att företag som nu är verksamma där inte får
koncession.
Utskottets bedömning
Utskottet konstaterar att uttalandet i propositionen om att en
bred krets av ägare bör eftersträvas och att sammansättningen
bör bli sådan att maktkoncentrationen inom de svenska
massmedierna inte förstärks väl svarar mot de synpunkter som
förs fram i motionen. Hur denna målsättning kan uppnås blir
beroende på resultatet av koncessionsförfarandet. Något
uttalande från riksdagens sida i denna fråga är inte nödvändigt.
Utskottet avstyrker därför motion 1990/91:K80 yrkande 4.
Koncessionsavgift
Propositionen
Det programföretag som får sändningstillstånd bör enligt
propositionen vara skyldigt att betala en årlig
koncessionsavgift till staten. Avgiften bör bestå av en fast och
en rörlig del. Den rörliga delen bör utgöras av en andel av
programföretagens bruttoinkomster. Andelen bör sättas högre vid
höga inkomster. Intäkterna bör tillföras rundradiokontot.
Avgiften bör införas genom lag. Enligt propositionen är det
tillräckligt att förslag till lagstiftning föreläggs riksdagen
under hösten 1991.
Den närmare avvägningen mellan den fasta och den rörliga delen
samt procentsatsernas storlek vid olika inkomstnivåer behöver
enligt propositionen övervägas ytterligare. I propositionen
anges att man vid de beräkningar som ligger till grund för
förslag om TV-avgiftens storlek räknar med att den fasta delen
skall uppgå till 100 milj.kr. per år och att den rörliga delen
skall utgöra 10% av inkomsterna upp till 1 miljard kronor per
år och 20% av inkomsterna däröver, allt angivet i 1992 års
penningvärde. Med hänsyn till uppbyggnadsfasen har man räknat
med att endast den fasta delen skall erläggas under 1992.
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 5 av Anders Björck m.fl. (m)
anför motionärerna att de inte har något att invända mot att en
koncessionsavgift för den nya TV-kanalen tillförs Sveriges
Radio-koncernen för att säkerställa koncernens finansiering.
Motionärerna anser dock att den konstruktion som avgiften har
givits i förslaget -- med en rörlig del som ökar med företagets
inkomster -- kan få absurda konsekvenser. I takt med ökande
inkomster åläggs företaget att betala allt större medel till sin
konkurrent som därigenom ges allt större möjligheter att
konkurrera ut den nya kanalen. En följd av denna modell för
koncessionsavgiften kan enligt motionärerna i ett längre
perspektiv innebära att Sveriges Radio-koncernens dominans på
mediemarknaden förstärks, vilket inte gynnar mångfald och
valfrihet för tittare och lyssnare. Motionärerna anser därför
att konstruktioner av detta slag bör undvikas i framtiden.
I motion 1990/91:K82 yrkande 1 av Göran Engström och Kjell
Ericsson (c) anför motionärerna att det är viktigt att de
ekonomiska villkoren för den nya TV-kanalen inte läggs på en
nivå eller utformas så att uppbyggnad och drift av kanalen på
kommersiella villkor blir omöjligt att genomföra. Motionärerna
menar vidare att de ekonomiska villkoren måste sammanvägas med
de programpolitiska kraven, andra etableringskrav och nödvändiga
investeringar. Enligt motionärerna är de nivåer för
koncessionsavgiften som anges i propositionen för höga i ett
inledningsskede.
Utskottets bedömning
En koncessionsavgift fordrar lagstiftning. I propositionen
förutskickas att förslag till sådan lagstiftning kommer att
föreläggas riksdagen under hösten 1991. Enligt utskottets mening
bör riksdagen nu inte göra några uttalanden i denna fråga.
Utskottet avstyrker därför motionerna 1990/91:K63 yrkande 5 och
1990/91:K82 yrkande 1.
Radio och TV i framtiden
Propositionen
Enligt propositionen får tillkomsten av ett nytt
programföretag konsekvenser för huvudmannaskap och
finansieringssätt i fråga om sändarnätet för rundradion. Även
myndighetsstrukturen inom rundradioområdet påverkas. I
propositionen sägs vidare att det finns anledning att undersöka
förutsättningarna för utökade sändningar, i första hand av
ljudradion, men på längre sikt även av television.
I propositionen lämnas inga förslag om detta. Det sägs
emellertid att det är angeläget att snabbt ta fram underlag för
politiska beslut. För riksdagens information redovisar
regeringen sin syn på dessa frågor enligt följande.
En särskild utredning bör tillkallas för att inför den
kommande propositionen våren 1992 om avtal för Sveriges Radio
förbereda en omorganisation av verksamheten med programinsamling
och programutsändning för Sveriges Radio och det nya
reklamfinansierade TV-företaget. En förutsättning bör vara att
verksamheten drivs av staten i en organisation som är avgränsad
från televerket.
Myndighetsstrukturen på radio- och TV-området bör ses över med
syfte att få till stånd en gemensam organisation för
myndighetsuppgifter i fråga om radio- och TV-sändningar till
allmänheten. Översynen bör omfatta dels radionämndens,
kabelnämndens och närradionämndens verksamhetsområden, dels
ansvaret för nya former av radio- och TV-sändningar till
allmänheten.
En utredning bör tillkallas för att i en första etapp utarbeta
ett tekniskt underlag i fråga om möjligheterna till ytterligare
ljudradiosändningar. Därefter bör utredningsarbetet fortsätta
under parlamentarisk medverkan. Under en andra etapp av det
tekniska utredningsarbetet bör förutsättningarna i fråga om
TV-distributionen belysas.
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 7 av Anders Björck m.fl. (m)
anför motionärerna att grundprincipen när det gäller radio bör
vara att endast tekniska begränsningar skall tillåtas inskränka
den fria etableringsrätten. Motionärerna erinrar om utvecklingen
av digital sändningsteknik för ljudradio, vilket ger
möjligheter till en markant ökning av antalet
sändningsfrekvenser. Enligt motionärerna torde frekvensknapphet
slutgiltigt kunna avvisas som argument för monopol på
ljudradiosändningar. Motionärerna anser därför att radio- och
TV-beredningen bör ges i uppdrag att föreslå ny lagstiftning för
radiomediet och att målsättningen för det arbetet skall vara så
stor etableringsfrihet som tekniken tillåter.
I motion 1990/91:K88 yrkande 1 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
anför motionärerna att det redan nu finns utrymme för regionala
reklamfinansierade TV-sändningar i en fjärde markbunden kanal.
Enligt motionärerna bör samma principer som nu avses gälla den
tredje TV-kanalen också gälla för lokala och regionala
reklamfinansierade TV-kanaler. Den myndighet som enligt
propositionen skall ha ansvaret för frekvensfördelningen bör
enligt motionärerna få i uppgift att fördela koncessioner och
fastställa avgifter och övriga villkor med utgångspunkt från de
principer som anges i propositionen. Motionärerna menar att man
dels bör slå vakt om den nuvarande föreningsanknutna
närradion, som bör kunna avregleras i en del avseenden, dels bör
kunna ge koncession för lokala reklamfinansierade
ljudradiosändningar allteftersom frekvenser står till
förfogande. Arbetet med att utreda frekvensutrymmet och sedan
föreslå riksdagen en ny lagstiftning om utnyttjandet av detta
bör enligt motionärerna bedrivas mycket skyndsamt.
I motion 1990/91:K62 yrkande 3 av Bengt Harding Olson m.fl.
(fp) anför motionärerna att den tekniska utvecklingen, särskilt
genom digitaliserad utsändning, kommer att medföra en knivskarp
extern radiokonkurrens genom reklamfinansierad utländsk radio.
Enligt motionärerna måste det nya ljudradiobolaget ha beredskap
att möta denna konkurrens.
Enligt motion 1990/91:K70 av Bruno Poromaa m.fl. (s) bör
huvudkontoret för den nya sändarnätstationen lokaliseras till
Kiruna. Motionärerna pekar på Kiruna kommuns ambitioner inom
data- och rymdområdet.
I motion 1990/91:K73 yrkande 2 av Per Stenmarck och Margit
Gennser (m) vänder sig motionärerna mot vad som sägs i
propositionen om att det nya sammanslagna radiobolaget skall ha
fyra rikstäckande nät. Motionärerna anser att det skulle stärka
Sveriges Radios monopolställning. De anser att det skall finnas
tre rikstäckande nät medan det fjärde skall användas av flera
olika lokalradiostationer.
Motionärerna motsätter sig vidare en sammanslagning av
lokalradion och riksradion (yrkande 1). De anser i stället att
lokalradion skall säljas (yrkande 3) och ges rätt till fri
finansiering, dvs. sponsring och reklam (yrkande 4).
Motionärerna anför att en parlamentarisk beredning snarast bör
tillsättas med uppgift att se över samtliga frågor i syfte att
avreglera radiomediet och tillåta frihet för etablering,
programinnehåll och finansiering (yrkande 5).
I motion 1990/91:Kr204 av Charlotte Cederschiöld (m) anför
motionären att närradiomarknaden är mycket friare i övriga
nordiska länder än i Sverige. För att de svenska lyssnarna skall
få ett förbättrat utbud krävs enligt motionären att den svenska
närradiolagen ses över så att de möjligheter som finns i övriga
Norden öppnas även i vårt land.
Även i motion 1990/91:Kr211 av Oskar Lindkvist (s) förespråkas
en översyn av närradions villkor särskilt såvitt gäller de
finansiella problemen. Också i den motionen anförs att exempel
på lösningar bör stå att finna i övriga nordiska länder.
Enligt motion 1990/91:Kr278 yrkande 1 av Bengt Harding Olson
(fp) fordras en genomgripande omstrukturering av radion i
Sverige. Riksradion bör bli ett separat och självständigt bolag
vars verksamhet finansieras genom avgifter. Sveriges
Radio-koncernen bör avskaffas. Lokalradion bör säljas ut på den
fria marknaden. Verksamheten bör finansieras med licensavgifter
och reklam. Närradion bör fortfarande vara en föreningsradio.
Där bör reklam inte få förekomma. För mindre resursstarka
föreningar tryggas verksamheten genom tilldelning från
lokalradions reklamintäkter.
Motionären anser även att radio- och TV-beredningen bör lägga
fram ett samtidigt förslag beträffande TV- och radioreklam
(yrkande 2).
I motion 1990/91:Kr355 yrkande 2 av Tom Heyman och Sonja Rembo
(m) anför motionärerna att ett beslut om en fjärde
reklamfinansierad TV-kanal skulle kunna ge Göteborg en möjlighet
att konkurrera om lokaliseringen. De anför vidare att ett
frisläppande av radiomonopolet skulle göra det möjligt att sälja
Radio Göteborg till privata intressenter.
I motion 1990/91:K404 yrkande 1 av Carl Bildt m.fl. (m) anför
motionärerna att det är bra att etermediepolitiken efter ett
decennium av politisk handlingsförlamning nu utreds av en
parlamentarisk beredning. Målet för beredningens arbete bör vara
att det svenska radio- och TV-monopolet avskaffas. I princip
skall endast tekniska begränsningar tillåtas inskränka friheten
för radio- och TV-sändningar. Liknande synpunkter förs fram i
motion 1990/91:K419 yrkande 1 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
I motion 1990/91:K404 yrkande 2 föreslår motionärerna att de
två kvarvarande frekvenserna skall upplåtas till fristående
ägare med koncessioner på högst tio år. När nya fristående
kanaler etablerats bör enligt motionärerna en av Sveriges Radios
två TV-kanaler säljas till fristående intressenter. För radion
bör enligt motionärerna gälla att koncession skall kunna
beviljas varje fysisk och juridisk person så länge de tekniska
förutsättningarna så tillåter (yrkande 3).
Enligt motionärerna bör förbudet mot kommersiell reklam i
radio och TV upphävas för att möjliggöra finansiering av
fristående kanaler (yrkande 4). Motionärerna anser också att
förbudet mot reklam i lokala kabelsändningar bör upphävas
(yrkande 5). Även i motion 1990/91:K419 yrkande 7 förespråkas
upphävande av reklamförbudet.
I motion 1990/91:K404 yrkande 6 anser motionärerna vidare att
alla koncessionsärenden bör handläggas av en statlig
koncessionsgivande myndighet, varför kabelnämnden kan läggas ner
(yrkande 6). I motion 1990/91:Kr215 yrkande 2 av Carl Bildt
m.fl. anförs på samma grund att närradionämnden kan läggas ner.
I motion 1990/91:K408 av Bo Hammar m.fl. (v) uttrycker
motionärerna oro över tendenser till internationell
monopolisering och likriktning av kulturproduktionen i
informationssamhället. Enligt motionärerna behövs en
kartläggning av den internationella massmediemarknaden och hur
denna kan påverka massmedier (yrkande 1). Motionärerna anser
vidare att en internationell konvention med syfte att garantera
mångfald och valfrihet bland medierna skulle kunna sätta gränser
för hur många mediekanaler en person eller storkoncern får
kontrollera (yrkande 2).
Enligt motion 1990/91:K416 av Per Stenmarck och Margit Gennser
(m) finns det underlag för minst tio kommersiellt finansierade
radiostationer i Malmöhus län. Motionärerna förespråkar att
länet blir plats för en försöksverksamhet med fri radio.
I motion 1990/91:K418 yrkande 1 av Anders Björck m.fl. (m, fp,
c) anför motionärerna att radio- och TV-beredningen i
fortsättningen bör ta ställning till radiofrågorna och en ny
svensk radiolagstiftning. De anför att en ny radiolagstiftning
bör garantera radiomediet i princip samma yttrandefrihet som
sedan mycket länge gäller för tidningar och tidskrifter (yrkande
2). Sveriges Radios monopol bör avskaffas och endast tekniska
hinder tillåtas begränsa den fria etableringsrätten.
Koncessioner skall kunna ges till fysiska och juridiska personer
(yrkande 3). Förbudet mot kommersiell reklam bör avskaffas
(yrkande 4).
Enligt motion 1990/91:K419 yrkandena 2 och 6 av Gunnar Hökmark
m.fl. (m) bör en avreglering av radion inledas i
Storstockholmsområdet genom försäljning av Radio Stockholm.
Motionärerna anför vidare att försöken med digitaliserad
ljudradiosändning bör förläggas till samma delar av TV-banden
som i övriga Europa (yrkande 3), vilket innebär att FM-bandet
från 104 till 108 MHz kan frigöras för konventionell
FM-rundradio (yrkande 4). Motionärerna anser att ett system med
koncessionsgivning bör genomföras på försök, varvid den som
bjuder högst bör erhålla koncession (yrkande 5).
I motion 1990/91:K427 yrkande 1 av Sonja Rembo (m) anför
motionären att yttrande- och informationsfriheten i etern inte
är lika stor som tryckfriheten. Hon menar vidare att
avregleringen av etermediet bör inledas snarast (yrkande2) och
att radio- och TV-beredningen även bör utreda radions framtid
(yrkande 3). Motionären anser vidare att Radio Göteborg bör
säljas (yrkande 4) och att det skall bli möjligt för enskilda
individer, företag och organisationer att etablera
radiostationer i Göteborgs och Bohus län (yrkandena 5 och 6).
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet ser med tillfredsställelse att ett
utredningsarbete av angivet slag kommer till stånd, där framtida
radio- och TV-frågor i hela dess vidd tas upp till övervägande
under parlamentarisk medverkan. De begränsningar som bör finnas
för utredningsarbetet bör naturligen i princip vara endast de
som skapas genom riksdagens ställningstaganden till förevarande
proposition. Utredningsarbetet bör inte föregripas. Detta gäller
inte minst den framtida ljudradioverksamheten på det lokala och
regionala planet. Samtidigt vill utskottet framhålla att ett
utredningsarbete av angivet slag självfallet inte bör hindra att
förändringar av organisatorisk art vidtas då det gäller Sveriges
Radio under den kommande avtalsperioden.
Konstitutionsutskottets bedömning
Liksom kulturutskottet anser konstitutionsutskottet att det är
tillfredsställande att de framtida radio- och TV-frågorna i hela
dess vidd kan tas upp till övervägande under parlamentarisk
medverkan i det utredningsarbete som anges i propositionen.
Konstitutionsutskottet finner att detta arbete inte bör
föregripas. Det är därför inte nödvändigt med några uttalanden
från riksdagens sida med anledning av motionerna. Utskottet
avstyrker med det anförda motionerna 1990/91:K62 yrkande 3,
1990/91:K63 yrkande 7, 1990/91:K70, 1990/91:K73, 1990/91:K88
yrkande 1, 1990/91:K404, 1990/91:K408, 1990/91:K416,
1990/91:K418, 1990/91:K419, 1990/91:K427, 1990/91:Kr204,
1990/91:Kr211, 1990/91:Kr278 och 1990/91:Kr355 yrkande 2.
Förlängning av nuvarande avtal mellan staten och Sveriges
Radio
Propositionen
I propositionen föreslås att nuvarande avtal mellan staten och
företagen inom Sveriges Radio-koncernen bör förlängas med sex
månader intill utgången av år 1992. I propositionen anförs att
en ny avtalsperiod bör omfatta perioden den 1 januari 1993--den
31 december 1998.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet tillstyrker att avtalen mellan staten och
företagen inom Sveriges Radio-koncernen förlängs med ett halvår
så att en ny avtalsperiod kan inledas den 1 januari 1993.
Konstitutionsutskottets bedömning
Konstitutionsutskottet tillstyrker regeringens förslag om
förlängning av avtalen.
Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program
Propositionen
I propositionen föreslås följande.
Frågor om sändning av sponsrade program bör regleras i avtalen
mellan staten och vart och ett av programföretagen inom Sveriges
Radio-koncernen. Eftersom företagens sändningar inte skall
finansieras med reklam, bör huvudprincipen vara att företagen
inte heller skall träffa uppgörelser med sponsorer om
finansiering av program.
För Sveriges Television bör dock införas en rätt att träffa
uppgörelser om sponsring i fråga om program, där sändningen
gäller en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
som anordnas av någon annan än programföretaget. För
sportevenemang gäller detta dock endast om evenemanget är av
större svenskt eller internationellt intresse. Därvid bör samma
krav ställas i fråga om sändning av sponsrade program som gäller
för sådana sändningar från det reklamfinansierade TV-företaget.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet förordar att riksdagen godkänner regeringens
förslag med följande tillägg. Kulturutskottet anser att, när det
gäller annat än sportevenemang, därutöver bör gälla att
sponsring av program i Sveriges Television bör få förekomma i
vissa fall även om programföretaget är arrangör, nämligen om
programmet sänds inom ramen för ett åtagande gentemot Europeiska
radiounionen (EBU) -- eller arrangemanget är av motsvarande
betydelse -- och programmet direktsänds till flera länder.
Kulturutskottet anser att de nuvarande avtalen med
programföretagen snarast bör kompletteras med de av utskottet
förordade sponsringsreglerna.
Kulturutskottet anser vidare att det finns skäl att närmare
överväga frågan om huruvida i vissa fall sponsring bör tillåtas
av program i det ljudradioföretag som skall bildas. Behov av
sponsring kan finnas exempelvis då det gäller kostnadskrävande
program avseende operaföreställningar eller konserter som sänds
till flera länder. Nya regler i detta avseende bör kunna träda i
kraft den 1 januari 1993, då det nya programbolaget startar sin
verksamhet. Enligt kulturutskottet bör vad sålunda anförts om
sponsring av ljudradioprogram riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Konstitutionsutskottets bedömning
Konstitutionsutskottet tillstyrker regeringens förslag om
Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program med det tillägg
kulturutskottet förordat i fråga om ytterligare möjligheter att
sända vissa sponsrade program i Sveriges Television.
Konstitutionsutskottet ansluter sig till kulturutskottets
bedömning att det finns skäl att närmare överväga frågan
huruvida i vissa fall sponsring bör tillåtas av program i det
ljudradiobolag som skall bildas -- exempelvis då det gäller
kostnadskrävande program avseende operaföreställningar eller
konserter som sänds till flera länder -- och att nya regler i
detta avseende bör kunna träda i kraft den 1 januari 1993.
Vad konstitutionsutskottet anfört om sponsring bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Riktlinjer inför beslut om nya avtal med Sveriges
Radio-företagen
Propositionen
Nuvarande avtal mellan staten och Sveriges Radio löper ut den
30 juni 1992. I propositionen anförs att den nya mediemiljön
ställer stora krav på Sveriges Radio och att koncernen under
överskådlig framtid kommer att svara för huvuddelen av radio-
och TV-utbudet i landet. Nuvarande avtal mellan staten och
företagen inom Sveriges Radio-koncernen bör, som tidigare
nämnts, enligt propositionen förlängas med sex månader intill
utgången av år 1992. En ny avtalsperiod bör omfatta perioden den
1 januari 1993--den 31 december 1998.
Enligt propositionen (s. 173) bör riksdagen redan nu -- i god
tid inför den nya avtalsperioden -- ta ställning till de
grundprinciper som skall gälla i fråga om Sveriges Radios
uppdrag, ekonomiska förutsättningar, ägarförhållanden,
företagsform och organisation. Det bör emellertid här anmärkas
att regeringen endast har berett riksdagen tillfälle att ta del
av vad som anförs i propositionen om dessa frågor (prop.
s.229f.).
I propositionen anförs vidare att mera detaljerade förslag
till bestämmelser och villkor för den nya avtalsperioden bör
föreläggas riksdagen våren 1992.
Följande riktlinjer bör enligt propositionen gälla inför
beslut om nya avtal med Sveriges Radio-företagen.
Uppdraget att sända radio- och TV-program i allmänhetens
tjänst bör vara oförändrat. För verksamheten bör Sveriges
Radio-koncernen disponera fyra rikstäckande sändarnät för
ljudradio och två rikstäckande sändarnät för TV.
När det gäller de ekonomiska villkoren bör Sveriges Radios
verksamhet även i fortsättningen finansieras med medel som
riksdagen anvisar från rundradiokontot. Medelstilldelningen bör
liksom nu värdesäkras med utgångspunkt i ett index. Med början
år 1992 får Sveriges Radio en reformram om 600 milj.kr.
fördelade med 150 milj.kr per år under fyra år. På Sveriges
Radio ställs ett rationaliseringskrav om sammanlagt 200 milj.kr.
under åren 1993 och 1994. De medel som frigörs genom ytterligare
rationaliseringar får behållas för ytterligare reforminsatser.
Den nuvarande företagsformen bör behållas. I princip bör också
ägarförhållandena i Sveriges Radio AB bestå.
Sveriges Radio-koncernens organisation bör ses över. Det
anförs att ansvarsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag
är oklar. Vidare anförs att det är mycket angeläget att
koncernen i en framtid får en sådan organisation att styrelserna
-- efter det att riksdagen och regeringen genom lagar, avtal och
riksdagsbeslut om ekonomiska villkor har gett de grundläggande
förutsättningarna -- kan ta ansvar för att verksamheten blir
effektiv och framgångsrik.
Rollfördelningen mellan företagen bör bli klarare än nu.
Riksdagen bör ta ställning endast till huvuddragen till den
struktur som bör uppnås. Den interna företagsorganisationen bör
bestämmas av det enskilda bolaget.
Programverksamheten bör handhas av tre bolag:
Utbildningsradion samt ett programbolag för vardera ljudradion
och televisionen. Detta innebär att Lokalradion och Riksradion
förs samman till ett ljudradioföretag. De tre bolagen bör ha
egna avtal med staten som preciserar deras uppdrag som
programföretag i allmänhetens tjänst. Dessa organisatoriska
förändringar bör enligt propositionen genomföras så att
förutsättningar skapas för att förstärka den regionala och
lokala radio- och TV-produktionen.
Programverksamheten bör organiseras i en koncern. Moderbolaget
bör inge anslagsframställningar till regeringen och fördela
medel som staten tilldelar koncernen, ansvara för fördelning och
placering av sändningstid om programföretagen inte själva kan
enas, ansvara för beredskapsplanering och vara ett organ där
koncerngemensamma frågor bereds.
Dotterbolaget Radiotjänst i Kiruna AB bör handha
avgiftsuppbörd och avgiftskontroll.
Styrelserna i moderbolaget och de tre programbolagen bör
vardera bestå av femton ledamöter. För samtliga bör gälla att
regeringen utser ordförande och sex ledamöter. Ägarna utser fem
ledamöter. Den verkställande direktören bör vara självskriven
ledamot. Slutligen äger personalen rätt att utse två ledamöter
jämte två suppleanter. Den nu beskrivna ordningen att utse
styrelsernas ledamöter uppnås genom föreskrifter i
bolagsordningarna.
Moderbolagets och programbolagens styrelser bör ha ett mer
omfattande personsamband än vad som nu är fallet. Elva av
moderbolagets ledamöter bör ingå i programbolagens styrelser,
fyra i Sveriges Televisions, fyra i det sammanslagna
ljudradiobolagets och tre i Utbildningsradions styrelser. Av
moderbolagets ledamöter är det då bara ordföranden, den
verkställande direktören och personalrepresentanterna som inte
ingår i något programbolags styrelse.
Motionerna
I motion 1990/91:K63 yrkande 1 av Anders Björck m.fl. (m)
anförs att förändringarna som nu sker inom medieområdet och inom
Sveriges Radio-koncernen aktualiserar en översyn av företagets
ägarstruktur.
Enligt motion 1990/91:K80 yrkande 10 av Olof Johansson m.fl.
(c) är det vid en översyn av ansvarsfördelningen mellan
moderbolaget och dotterbolagen angeläget att pröva behovet av en
sammanhållen koncern för den verksamhet som skall bedrivas.
Motionärerna anser att översynen även bör omfatta överväganden
att uppdra åt rundradiofonden att fördela tillgängliga medel
till programföretagen. De anser att syftet med översynen skall
vara att minimera behoven av ledningsöverbyggnad för allmän-TV
och radio och således stärka programföretagens självständighet.
I motion 1990/91:Kr215 yrkande 3 av Carl Bildt m.fl. (m)
anförs att det fortsatta beredningsarbetet beträffande Sveriges
Radios organisation och ställning bör inriktas mot att
koncernens moderbolag avskaffas och att programverksamheten
samlas i ett radio- och ett TV-bolag.
Enligt motion 1990/91:K63 yrkande 8 av Anders Björck m.fl. (m)
bör de enskilda lokalradiostationerna garanteras stor
självständighet även i framtiden. Motionärerna anser att
lokalradion även i fortsättningen bör disponera en egen kanal.
I motion 1990/91:K74 yrkande 2 av Lars Werner m.fl. (v) anför
motionärerna att Sveriges Radio måste få möjlighet att erbjuda
lyssnarna och tittarna ett mångfald utbud av program, både
underhållande och bildande. Det skall finnas utrymme både att
värna om det svenska språket och kulturen och invandrarnas
kultur och språk. Motionärerna anser också att egenproducerade
program för barn och ungdom är viktigt.
För att kunna tillgodose alla de krav som bör ställas på ett
public-service-företag krävs enligt motionärerna både
professionella och ekonomiska resurser i tillräcklig omfattning.
Enligt motionärerna är nu Sveriges Radios resurser så knappa att
flera kvalitativt goda program är hotade. De anser att koncernen
behöver ett större tillskott än vad regeringen föreslår. Enligt
motionärerna är det svårt att bedöma hur hög TV-avgiften kan
vara per år utan att viljan att betala avtar. De pekar därför på
möjligheten att finna andra former att finansiera verksamheten.
En rimlig ordning kan enligt motionärerna vara att vissa tunga
delar av verksamheten finansieras på samma sätt som
utlandssändningarna.
I motion 1990/91:K88 yrkande 5 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)
förklarar motionärerna att de inte har något att invända mot att
programverksamheten i Sveriges Radio handhas av tre
programbolag, varav ett för ljudradion. De menar att det är
viktigt att ljudradion kan stärka sin position inom koncernen
genom en integration mellan riksradion och lokalradion.
Ljudradion skall inte behöva leva i skuggan av televisionen.
Motionärerna förutsätter att lokalradions sändningar i P 4
kommer att fortsätta i ungefär nuvarande omfattning.
I motion 1990/91:K80 yrkande 8 av Olof Johansson m.fl. (c)
motsätter sig motionärerna bestämt att Riksradion och
Lokalradion slås samman till ett programföretag. Enligt
motionärerna kommer i allt fler och större områden i landet det
lokala nyhetsutbudet att domineras av två aktörer--en regional
dagstidning och lokalradion. Dagstidningsföretagen arbetar inte
sällan inom ett vidare område än det traditionella
dagstidningsområdet. Om de regionalt dominerande och finansiellt
starka dagstidningarna expanderar sin verksamhet också till
radio och TV, kommer dessa företag enligt motionärerna att kunna
dominera såväl nyhetsutbud som debatt kring lokala frågor i än
större omfattning än i dag. Lokalradion är således ett mycket
viktigt kompletterande medium till de dagliga lokaltidningarna.
Det är enligt motionärerna därför viktigt att slå vakt om
lokalradions fortsatta verksamhet.
Motionärerna anser att ansvaret för lokalradions
programverksamhet även i framtiden bör åvila ett självständigt
och från den övriga radioverksamheten fristående bolag.
Lokalradion skall dessutom enligt motionärerna garanteras
sändningsrätt i P4-nätet.
Enligt motionärerna är många inslag som produceras av
lokalradion av riksintresse medan riksradions regionala
produktioner inte sällan särskilt engagerar lyssnarna inom en
region. Motionärerna anser därför att det finns möjligheter till
samordningar mellan dessa enheter (yrkande 9).
I motion 1990/91:K85 yrkande 3 av Inger Schörling m.fl. (mp)
förklarar motionärerna att den närhet och den lokala mångfald
som den lokala radion i dag bör stå för och i många fall också
erbjuder lyssnarna inte äventyras utan utvecklas. Att föra
samman Lokalradion och Riksradion till ett ljudradioföretag
skulle enligt motionärerna kunna te sig äventyrligt från denna
synpunkt. Lokalradions självständighet och positiva utveckling
skulle kunna komma i fara. Å andra sidan finns det enligt
motionärerna inte några belägg för detta.
Motionärerna anser att det är viktigt att lokalradion i den
nya organisationen får behålla och utveckla ett programmässigt
oberoende som bör präglas av lokala och regionala hänsyn och
förutsättningar samt medge större möjligheter att spegla och
skildra lokala och regionala händelser och skeenden.
I motion 1990/91:K61 av Knut Wachtmeister och Rune Rydén (m)
instämmer motionärerna i att det är önskvärt att satsa på en
regional och lokal produktion. De menar emellertid att det bör
klargöras att även utsändningen skall vara lokal.
Enligt motion 1990/91:K62 yrkandena 1 och 2 av Bengt Harding
Olson m.fl. (fp) måste det ställas särskilda krav på det nya
ljudradiobolaget för att den framtida radioverksamheten skall
säkras. Ett viktigt sådant krav är att man garanterar de lokala
radiostationernas programmässiga självständighet. Liknande
synpunkter förs fram i motion 1990/91:K92 av Kjell-Arne Welin
m.fl. (fp).
I motion 1990/91:K65 av Sten Andersson i Malmö och Bertil
Persson ( båda m) anför motionärerna att det är viktigt att
lokalradions verksamhet får bestå när det nya radiobolaget
bildas. De framför vissa krav för att denna målsättning skall
kunna förverkligas. Samma uppfattning och samma krav förs fram i
motion 1990/91:K72 av Lars Ahlström (m).
Enligt motion 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. (s) bör
riksdagen uttala att det är av stor betydelse att svensk lokal
public service-radio kan hävda sin ställning såväl kvalitativt
som publikmässigt. I de riktlinjer som riksdagen uttalar bör
enligt motionärerna särskilt framhållas att lokalradions
rationella organisation, arbetsmetoder och styrsystem bör tas
till vara och vidareutvecklas samt att strukturförändringarna i
Sveriges Radio skall syfta till att förstärka resurserna för den
lokala radioproduktionen för lokal sändning. Samma synpunkter
förs fram i motion 1990/91:K76 av Anita Jönsson m.fl. (s).
I motion 1990/91:K68 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s) ställer
sig motionärerna bakom förslaget att samla resurserna för både
lokal- och rikssänd radio till ett ljudradiobolag med uppdrag
att göra en icke-kommersiell public service-radio. De anser att
det nya radiobolaget skall ges två programmässiga uppdrag, ett
lokalt och ett nationellt (yrkande 1), att minst nuvarande bredd
och djup i det programmässiga lokala uppdraget skall gälla
(yrkande 2), att lokalradiostationernas programmässiga
självständighet skall bevaras och stärkas (yrkande 3), att FM4 i
första hand skall stå till lokalradiostationernas förfogande med
bibehållande av nuvarande möjlighet att flexibelt använda
kanalen över dygnet (yrkande 4) och att lokalradions rationella
organisation, arbetsmetoder och styrsystem skall tillvaratas och
vidareutvecklas (yrkande 5).
I motion 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v)
förespråkar motionärerna att lokalradioredaktionen i Södertälje
inom lokalradiodistriktet Radio Stockholm i experimentsyfte görs
självständig.
I motion 1990/91:K78 av Kjell Ericsson och Karin Starrin (c)
anför motionärerna att de befarar att lokalradions existens och
fortlevnad riskeras i det tilltänkta ljudradiobolaget. De anser
därför att lokalradions självständighet bör garanteras (yrkande
1), att lokalradion i första hand även framdeles bör organiseras
i ett eget bolag (yrkande 3) och att, för det fall ett gemensamt
ljudradiobolag ändå anses som det mest ändamålsenliga,
riksradions regionala verksamheter bör anpassas och integreras
med lokalradion (yrkande 4). Samma uppfattningar framförs i
motionerna 1990/91:K81 yrkandena 1, 3 och 4 av Håkan Hansson
m.fl. (c) och 1990/91:90 yrkandena 1, 3 och 4 av Göran Engström
(c).
I motion 1990/91:K84 yrkande 1 av Börje Hörnlund (c) motsätter
sig motionären att lokalradion inordnas i riksradion. Motionären
anser att riksdagen bör slå fast att lokalradion även i
fortsättningen bör ha uppdraget att producera lokal radio i egen
kanal och att verksamheten måste vidareutvecklas. Enligt
motionären bör det vara möjligt att rationalisera riksradion
utan att lokalradion inordnas i riksradion. Han anser att det
bör övervägas att överföra den landsortsbaserade riksradion till
lokalradion och att riksradion i stället köper sin nuvarande
regionala produktion av lokalradion (yrkande 2). Motionären
menar också att frågan om att delvis finansiera lokalradion med
reklam bör utredas (yrkande 3).
I motion 1990/91:K86 av Maud Björnemalm och Håkan Strömberg
(s) anför motionärerna att det är av stor vikt att den
organisationsförändring som genomförs med en sammanläggning av
riksradio- och lokalradiobolagen inte leder till att
lokalradions karaktär av radioverksamhet för en lokal publik
försämras. De menar därför att det bör markeras att Sveriges
Radio från lokalradiostationerna skall sända lokalt producerade
program i egen kanal.
I motion 1990/91:K87 av Åke Wictorsson (s) förklarar
motionären att han anser att Sveriges Lokalradio AB bör vara
kvar som ett självständigt radioföretag av public
service-karaktär. Han menar vidare att en delfinansiering av
lokalradions verksamhet med reklam bör utredas.
I motion 1990/91:Kr280 av Leif Marklund m.fl. (s) förespråkar
motionärerna en samordning av Sveriges Radio-koncernens fasta
resurser. Detta skulle enligt motionärerna vara till fördel för
bl.a. Radio Norrbotten.
Enligt motion 1990/91:Kr282 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
bör en utvärdering av lokalradions övergripande mål företas.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet anser att de i det föregående redovisade
riktlinjerna i allt väsentligt bör godtas och således tjäna som
utgångspunkt vid det förberedelsearbete som skall leda fram till
en proposition våren 1992 med förslag till bestämmelser och
villkor för den avtalsperiod för Sveriges Radio som skall
inledas den 1 januari 1993.
Då det gäller val av ledamöter av styrelserna inom Sveriges
Radio-koncernen bör enligt kulturutskottet-- utöver vad som
anförs i propositionen -- gälla att de av regeringen utsedda
ledamöterna i moderbolagets och programbolagens styrelser skall
utses enligt hittillsvarande principer bl.a. vad gäller den
parlamentariska förankringen. Vidare bör lämpligen gälla att
uppdraget som ordförande i programbolag inte skall förenas med
ledamotskap i moderbolagets styrelse. Vad sålunda anförts bör
enligt kulturutskottet riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Kulturutskottet anser vidare att den nu förordade
organisationsförändringen -- med en sammanslagning av
Lokalradion och Riksradion och ett samordnat resursutnyttjande
av samma slag som inom TV -- är ägnad att stärka ljudradions
ställning. Utskottet tar även fasta på uttalandet i
propositionen om att de organisatoriska förändringarna avses
genomföras så att förutsättningar skapas för att förstärka den
regionala och lokala radioproduktionen likaväl som motsvarande
TV-produktion. Utskottet har mot denna bakgrund inte något att
erinra mot att beredningsarbetet inför den kommande
avtalsperioden utgår från att det under den nya avtalsperioden
skall finnas tre företag för programverksamheten, nämligen
Utbildningsradion, ett programföretag för ljudradio och ett
programföretag för TV. Kulturutskottet anser att
konstitutionsutskottet i enlighet härmed bör avstyrka de
motionsyrkanden vilka avser ett bibehållande av Lokalradion och
Riksradion som separata programföretag och de yrkanden som
innebär att lokalradioverksamheten skall bedrivas av ett antal
fristående lokalradioföretag med separata avtal.
Kulturutskottet uttalar härefter följande om den framtida
ljudradioverksamheten.
Kulturutskottet anser att det är nödvändigt att Sveriges Radio
bibehåller sin nuvarande stora frihet i fråga om programsättning
m.m. Utskottet vill dock med anledning av det stora antalet
motionsyrkanden, som syftar till att värna om
lokalradioverksamheten i framtiden inom det nya
ljudradioföretagets ram, anföra följande beträffande
lokalradioverksamhetens självständighet m.m.
Lokalradioverksamheten, som numera -- sedan Radio Sjuhärad
inrättats -- bedrivs inom 25 distrikt och vid egna
programredaktioner, har utvecklats till en framgångsrik och
effektiv organisation. När lokalradion inrättades år 1975 var
syftet bl.a. att motverka de starka koncentrationstendenserna på
olika samhällsområden. Denna grundtanke med
lokalradioverksamheten är lika aktuell i dag. Det är därför
enligt kulturutskottets mening av synnerlig vikt att
verksamheten, liksom nu är fallet, i framtiden kan genomföras
under stor frihet och självständighet. Det finns inte heller
något i propositionen som motsäger detta. Det förutsätts i
propositionen att ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod
skall disponera fyra rikstäckande sändarnät. Kulturutskottet
anser det viktigt att FM4-nätet -- liksom i dag -- även
fortsättningsvis förbehålls lokalradioverksamheten. Den fr.o.m.
år 1993 sammanslagna ljudradioverksamheten bör åläggas såväl
uppdraget att svara för nationell programproduktion och sändning
som uppdraget att svara för lokal programproduktion och
sändning. Det lokala uppdraget förutsätter enligt
kulturutskottets mening en lokal redaktionell beslutanderätt och
självständighet beträffande det lokala programutbudet.
Ljudradioföretagets uppdrag att svara för nationell
programproduktion och sändning bör inte förändras i förhållande
till vad som gäller Riksradions uppdrag i dag.
Lokalradioverksamheten inom det framtida ljudradioföretaget bör
ha minst den omfattning som motsvarar verksamheten inom dagens
25 lokalradiodistrikt. Kulturutskottet gör bedömningen att
sammanslagningen till ett ljudradioföretag kommer att underlätta
en långt gående samverkan bl.a. i administrativt och tekniskt
hänseende mellan den lokalt och den nationellt inriktade
verksamheten. Vid samordningen av verksamheten är det viktigt
att det kunnande, de erfarenheter och de arbetsmetoder som finns
i dag inom såväl Lokalradion som Riksradions regionala
verksamhet tas till vara. Den redan i dag inledda samverkan, där
Lokalradion producerar program även för nationella sändningar,
kommer givetvis att underlättas inom ett sammanslaget
ljudradioföretag. Sammanfattningvis anser utskottet att -- i
likhet med vad som anförs i propositionen -- de organisatoriska
förändringarna skall genomföras så att förutsättningar skapas
för att förstärka den regionala och lokala radioproduktionen.
Kulturutskottet föreslår att konstitutionsutskottet hemställer
att riksdagen med anledning av de aktuella motionsyrkandena som
sin mening ger regeringen till känna vad kulturutskottet anfört
om ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod.
Kulturutskottet uttalar vidare att riksdagen inte bör ta
ställning till detaljfrågor av det slag som tagits upp
motionsledes beträffande resurser och beträffande
självständighet för en lokalradioredaktion inom ett
lokalradiodistrikt, nämligen Södertälje.
Konstitutionsutskottets bedömning
Riksdagen har beretts tillfälle att ta del av de i det
föregående angivna riktlinjerna inför ett beslut våren 1992 om
nya avtal mellan staten och Sveriges Radio-företagen.
Som kulturutskottet har anfört är riksdagen likväl oförhindrad
att besluta om vilka riktlinjer som bör gälla. Med hänsyn till
den stora betydelse de har för Sveriges Radio-koncernens framtid
anser konstitutionsutskottet för sin del att riksdagen bör
begagna sig av denna rätt.
I likhet med kulturutskottet finner konstitutionsutskottet att
riktlinjerna i allt väsentligt bör godtas och således -- med de
modifieringar och tillägg som framgår av det följande -- tjäna
som utgångspunkt vid det förberedelsearbete som skall leda till
en proposition våren 1992 med förslag till bestämmelser och
villkor för den avtalsperiod för Sveriges Radio som skall
inledas den 1 januari 1993. Vid denna bedömning avstyrker
utskottet motionerna 1990/91:K63 yrkande 1, 1990/91:K80 yrkande
10 och 1990/91:Kr215 yrkande 3.
Konstitutionsutskottet får härutöver anföra följande.
Konstitutionsutskottet har i likhet med kulturutskottet inte
något att erinra mot att beredningsarbetet inför den kommande
avtalsperioden utgår från att det skall finnas tre företag för
programverksamheten, nämligen Utbildningsradion, ett
programföretag för ljudradio och ett för TV.
Konstitutionsutskottet avstyrker således motionerna 1990/91:K80
yrkandena 8 och 9, 1990/91:K78 yrkandena 1 och 3, 1990/91:K81
yrkandena 1 och 3, 1990/91:90 yrkandena 1 och 3, 1990/91:K84 och
1990/91:K87.
När det gäller den framtida ljudradioverksamheten anser
konstitutionsutskottet i likhet med kulturutskottet att det är
nödvändigt att Sveriges Radio bibehåller sin stora frihet i
fråga om programsättning m.m. Konstitutionsutskottet ansluter
sig även i övrigt till vad kulturutskottet har uttalat om
ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod. Vad
konstitutionsutskottet sålunda har anfört om den framtida
ljudradioverksamheten bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna. Härigenom tillgodoses syftena med motionerna
1990/91:K63 yrkande 8, 1990/91:K88 yrkande 5, 1990/91:K85
yrkande 3, 1990/91:K61, 1990/91:K62 yrkandena 1 och 2,
1990/91:K65, 1990/91:K67, 1990/91:K68, 1990/91:K72, 1990/91:K74
yrkande 2, 1990/91:K76, 1990/91:K78 yrkande 4, 1990/91:K81
yrkande 4, 1990/91:K84, 1990/91:K86, 1990/91:K90 yrkande 4,
1990/91:K92, 1990/91:Kr215 yrkande 2, 1990/91:Kr280 och
1990/91:Kr282.
I fråga om val av ledamöter av styrelserna inom Sveriges
Radio-koncernen bör, som kulturutskottet anfört, gälla att de av
regeringen utsedda ledamöterna i moderbolagets och
programbolagens styrelser skall utses enligt hittillsvarande
principer bl.a. vad gäller den parlamentariska förankringen.
Konstitutionsutskottet ansluter sig även till kulturutskottets
uppfattning att uppdraget som ordförande i programbolag inte
skall förenas med ledamotskap i moderbolagets styrelse.
Som framgår av det föregående godtar utskottet vad som anförs
i propositionen om vem som skall utse styrelser i moderbolaget
och programbolagen. I den frågan vill utskottet tillägga
följande.
För närvarande gäller att Sveriges Radio AB utser styrelser i
programbolagen. De förordade riktlinjerna i fråga om vem som
skall utse styrelseledamöter innebär att moderbolaget inte
längre skall ha denna rätt. Detta får konsekvenser för
ansvarsförhållandena mellan moderbolaget och programbolagen.
Enligt konstitutionsutskottets mening bör inför riksdagens
beslut 1992 närmare övervägas hur avtalen mellan staten och
företagen för nästa avtalsperiod skall utformas med hänsyn till
ansvarsförhållandena.
Vad konstitutionsutskottet har anfört om val av
styrelseledamöter och om överväganden i fråga om
ansvarsförhållandena bör riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
Konstitutionsutskottet anser i likhet med kulturutskottet att
riksdagen inte bör ta ställning till detaljfrågor om resurser
och självständighet för lokalradions redaktion i Södertälje.
Utskottet avstyrker därför motion 1990/91:K71.
Frågan om den s.k. tappningsrätten
Bakgrund
När lokalradiostationerna inte har egna sändningar
vidaresänder de riksradions program, s.k. tappning. För
närvarande får tappning ske enligt följande.
Tappning får ske mellan ca kl. 06.00 och ca kl. 19.00 ur P1,
mellan ca kl. 19.00 och kl. 24.00 ur P1 eller P2 och mellan ca
kl. 24.00 och ca kl. 06.00 ur P3.
Motionen
I motion 1990/91:Kr228 av Ingrid Elm m.fl. (s) föreslås att
varje lokalradiostation fritt skall få välja att i lokalradion
sända program från de andra ljudradiokanalerna.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet anser att den av utskottet tillstyrkta
förändring som innebär att de båda radiobolagen skall slås
samman till ett ljudradioföretag bör kunna underlätta det
praktiska och administrativa förfarandet när det gäller tappning
mellan kanalerna.
Konstitutionsutskottets bedömning
Som kulturutskottet har anfört bör sammanslagningen av
radiobolagen underlätta den tappning mellan kanalerna som
förespråkas i motionen. Något uttalande från riksdagens sida är
inte nödvändigt. Utskottet avstyrker motion 1990/91:Kr228.
Vissa frågor om Sveriges Radios TV-verksamhet
Motionerna
I motion 1990/91:K66 yrkande 2 av Bo Forslund m.fl. (s) anför
motionärerna att Norrland bör få en större del av
TV-produktionen än i dag. Detta kan enligt motionärerna ske
genom att utvecklingen av TV2 i Norrland gynnas.
Enligt motion 1990/91:Kr226 av Eva Goës m.fl. (mp) bör
Sveriges Televisions Norrbottensdistrikt få större resurser för
att en acceptabel bevakning av Nordkalotten skall komma till
stånd.
I motion 1990/91:Kr323 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp) anför
motionärerna att målsättningen att programmen skall utformas så
att de genom kvalitet, tillgänglighet och mångsidighet i skälig
omfattning tillgodoser behov och intressen hos landets
befolkning bäst uppnås, om TV2-kanalen flyttas från Stockholm.
Motionärerna anser att TV2-kanalen bör flyttas till Göteborg.
Denna uppfattning förs också fram i motion 1990/91:Kr348 av Rune
Thorén m.fl. (c).
Enligt motion 1990/91:Kr351 yrkande 2 av Börje Hörnlund m.fl.
(c) bör Sveriges Televisions resurser omfördelas så att de
regionala TV-sändningarna får 60 % av tilldelade medel.
I motion 1990/91:Kr279 av Olle Östrand och Sinikka Bohlin
(båda s) anför motionärerna att Sveriges Televisions
distrikstindelning bör följa länen (yrkande1) och att
Gävleborgs län därför bör utgöra ett sådant distrikt (yrkande
2).
Enligt motion 1990/91:Kr322 av Arne Mellqvist m.fl. (s) bör
det TV-distrikt som omfattar Kopparbergs, Gävleborgs, Jämtlands
och Västernorrlands län delas upp i två distrikt. En liknande
uppfattning förs fram i motion 1990/91:Kr346 av Gunnar Björk och
Karin Starrin (båda c).
Kulturutskottets yttrande
När det gäller resursfördelningen inom Sveriges
Radio-koncernens programbolag hänvisar kulturutskottet till vad
utskottet anfört om att de organisatoriska förändringarna av
programföretagen bör genomföras så att förutsättningar skapas
för att förstärka bl.a. den regionala och lokala
TV-produktionen. Resursfördelningen bör liksom hitintills göras
av Sveriges Television med utgångspunkt i de mål som
statsmakterna fastställer för verksamheten.
Kulturutskottet tillägger att utskottet vid behandlingen våren
1986 av frågor som rörde Sveriges Radios verksamhet under
innevarande avtalsperiod uttalade att innehållet i radio och TV
skall kunna spegla förhållandena någorlunda likvärdigt i olika
delar av landet och att detta skall kunna ske utan alltför stora
resursmässiga skillnader (bet. KrU 1985/86:21 s. 24).
Kulturutskottet anför att programbolagen enligt de nu gällande
avtalen beslutar om regional och lokal indelning av
organisationen. Om en förändring av indelningen medför ökade
kostnader för ett programbolag eller televerket, skall
moderbolaget resp. moderbolaget och televerket gemensamt besluta
i frågan.
Det kan enligt kulturutskottets mening inte komma i fråga att
en återgång skulle ske till vad som gällde före den nuvarande
avtalsperioden, nämligen att riksdagen skulle besluta om TVs
distriktsorganisation.
I enlighet med det anförda avstyrker kulturutskottet förslag
om riksdagsbeslut syftande till vissa förändringar i den
nuvarande distriktsindelningen för Sveriges Television.
Konstitutionsutskottets bedömning
Konstitutionsutskottet delar kulturutskottets uppfattning att
resursfördelningen inom Sveriges Television bör göras av
bolaget med utgångspunkt i de mål som statsmakterna fastställer
för verksamheten. Utskottet avstyrker därför motionerna
1990/91:K66 yrkande 2, 1990/91:Kr226 och 1990/91:Kr351 yrkande
2.
Konstitutionsutskottet avstyrker vidare motionerna
1990/91:Kr323 och 1990/91:Kr348 om ändrad lokalisering av
TV2-kanalen.
I likhet med kulturutskottet anser konstitutionsutskottet
vidare att riksdagen inte bör besluta om ändringar i
distrikstindelningen för Sveriges Television. Utskottet
avstyrker därför motionerna 1990/91:Kr279, 1990/91:Kr322 och
1990/91:Kr346.
Nya uppgifter för Radiotjänst i Kiruna AB
Motionen
Enligt motion 1990/91:K69 av Bruno Poromaa m.fl. (s) har
etableringen av Radiotjänst i Kiruna AB medfört 85
arbetstillfällen i Kiruna. Arbetslösheten i Kiruna är för
närvarande 8%. Motionärerna anser att företaget kan ta sig an
fler arbetsuppgifter och därigenom skapa ytterligare
arbetstillfällen i Kiruna. De anser att ansvaret för
administration och uppbörd av koncessionsavgiften från det nya
TV-företaget kan anförtros Radiotjänst i Kiruna AB. Detsamma
gäller ansvaret för administration, samordning och förvaltning
av rundradiokontot.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet framhåller angelägenheten av att
administration, samordning, kontroll och förvaltning i vad avser
TV-avgifterna sker på ett rationellt sätt så att rundradiokontot
får en god utveckling, något som är ägnat att begränsa framtida
höjningar av avgifterna.
Konstitutionsutskottets bedömning
Enligt konstitutionsutskottets mening bör riksdagen i detta
sammanhang inte uttala sig om handhavandet av
koncessionsavgiften och rundradiokontot. Utskottet avstyrker
därför motion 1990/91:K69.
Programverksamhetens inriktning
Motionerna
I motion 1990/91:Kr286 yrkande 3 av Carl Bildt m.fl. (m) anför
motionärerna att en av Sveriges Radios viktigaste public
service-uppgifter är att svara för en allsidig kulturbevakning.
Detta ansvar innebär bl.a. att Sveriges Radio till sin stora
publik bör förmedla föreställningar som sätts upp på våra
nationalscener. Motionärerna anser vidare att radio och TV
givetvis också skall spegla det breda musik- och teaterutbudet
ute i landet. Enligt motionärerna får etermedia inte vara så
låsta av programtablåer och teknisk produktionsplanering att de
inte med kort varsel förmår bevaka viktiga händelser inom
kulturlivet.
I motion 1990/91:Kr239 yrkande 2 av Alexander Chrisopoulos
m.fl. (v) anför motionärerna att Sveriges Radio skall ha en
större och i procent fastställd andel svenskproducerade program.
I motion 1990/91:K91 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s) förespråkas
utökade resurser för finskspråkiga radioprogram i samband med
att lokalradion och riksradion förs samman.
Enligt motion 1990/91:Kr207 av Gunilla Andersson m.fl. (s) bör
dagligen minst ett av nyhetsprogrammen i TV teckenspråktolkas.
Motionärerna anser att målsättningen bör vara att denna service
skall ges i alla program. Liknande synpunkter förs fram i
motionerna 1990/91:Kr240 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s) och
1990/91:Kr281 av Magnus Persson och Eivor Husing (båda s). Även
i motion 1990/91:Kr324 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand
(båda s) förs sådana synpunkter fram. I den motionen förespråkar
motionärerna att program i radio och TV bör göras tillgängliga
för personer som även har andra funktionshinder.
I motion 1990/91:Kr227 av Ingrid Sundberg (m) vänder sig
motionären mot att programinslag i TV från Norge eller Danmark
översätts till svenska. Intervjuer och liknande inslag bör
enligt motionären sändas in extenso på resp. språk utan att de
tonas ner till förmån för referat eller översättning.
I motion 1990/91:Kr321 av Ingrid Hasselström Nyvall (fp) anför
motionären att aktualitetsprogram på invandrarspråk i ökad
utsträckning bör textas till svenska språket.
I motion 1990/91:Kr231 av Erik Holmkvist (m) vänder sig
motionären mot programutbudet i TV som enligt hans mening kan
skapa en alltför alkoholliberal attityd (yrkande 1). Motionären
menar att informationen om alkoholens skadeverkningar i stället
bör intensifieras i såväl radio som TV (yrkande 2).
I motion 1990/91:Kr325 av Pär Granstedt (c) anför motionären
att tillförlitliga väderprognoser och utförliga rapporter om
meteorologiska data under hela året är nödvändiga för
yrkesfiskarna, både för deras utkomst och av sjösäkerhetsskäl.
Under senare år har ändringar i sjöväderrapporterna från
riksradions program 1 enligt motionären inneburit betydande
försämringar från yrkesfiskets synpunkt. För att få en
någorlunda klar bild av väderläget måste många svenska
yrkesfiskare lyssna på den danska radions sjörapporter, vilka
enligt motionären är föredömligt upplagda. Deras räckvidd är
emellertid begränsad. Motionären anser att ett nytt system för
sjörapporterna bör utarbetas i samråd mellan riksradion, SMHI
och Sveriges Fiskares Riksförbund.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet uppehåller sig utförligt vid frågan om
Sveriges Radios ansvar för både svenskarnas och invandrarnas
kultur och språk.
I anslutning till denna diskussion hänvisar kulturutskottet
till att det tidigare då det gäller nuvarande avtalsperiod har
uttalat att det bör ankomma på Sveriges Radio-koncernen att
besluta i frågor om sändningstidens längd och förläggning. Då
det gäller den kommande avtalsperioden förordar utskottet att
Sveriges Radio-företagen skall ha kvar denna beslutanderätt även
i fortsättningen. Det sagda står enligt utskottet inte i
motsättning till att det i public service-uppdraget bör ligga en
skyldighet för programföretagen att beakta vilka möjligheter
publiken har att ta del av olika programtyper. Utskottet anser
det viktigt att inte minst möjligheterna för TV-tittarna att
följa kulturprogram och andra s.k. smala program på vad som
bedöms vara god sändningstid uppmärksammas.
Kulturutskottet erinrar om att moderbolaget i nu gällande
avtal har ett samordnande ansvar för programbolagens insatser
både när det gäller program på minoritets- och invandrarspråk
och program för handikappade. Enligt utskottets mening framstår
det som självklart att frågan om hur motsvarande samordning
skall ske under den nya avtalsperioden måste övervägas ingående.
Utskottet erinrar också om att av de språkliga minoriteterna den
finskspråkiga gruppen intar en särställning dels på grund av de
historiska banden mellan Sverige och Finland, dels på grund av
gruppens storlek. Gruppens rätt till programservice har därför
en något annan karaktär än övriga gruppers.
Kulturutskottet anför vidare att utskottet vid flera
tillfällen tidigare har behandlat yrkanden om TVs ansvar när det
gäller information om missbruk av alkohol i programmen och att
utskottet därvid har understrukit att radions och televisionens
genomslagskraft medför att ett stort ansvar vilar på
programföretagen och att man i programverksamheten bör iaktta
varsamhet vid speglingen av bruket av olika gifter, t.ex.
alkohol. Utskottet hänvisar i övrigt till sitt uttalande i
fjolårets betänkande om radio och television (bet.
1989/90:KrU25, s.26).
De frågor om översättning som tas upp i vissa motioner bör
enligt kulturutskottet inte avtalsregleras. När det gäller
frågan om danska och norska programinslag erinrar utskottet om
den nordiska språkkonvention som trädde i kraft år 1987 och som
bl.a. innebär ett särskilt ansvar i olika offentliga sammanhang
för att medborgare i ett nordiskt land skall kunna använda sig
av sitt modersmål i ett annat nordiskt land. I linje härmed
ligger att medborgarna bör få ökad träning i att förstå
grannspråken. Samtidigt bör enligt utskottet påpekas att
textningen av TV-program är av stor betydelse för de
hörselskadade. Då det gäller förslaget att utöka textning på
svenska av vissa invandrarprogram vill utskottet framhålla att
detta i första hand är en fråga om vilka resurser som finns för
ändamålet.
Kulturutskottet bedömer sjöväderrapporterna som angelägna men
anser att de inte bör bli föremål för avtalsreglering (se även
bet. 1989/90:KrU25, s.27).
Konstitutionsutskottets bedömning
Konstitutionsutskottet utgår från att vad kulturutskottet har
anfört om public service-uppdraget beaktas. Något särskilt
uttalande från riksdagens sida med anledning av motionerna
1990/91:Kr286 yrkande 3 och 1990/91:Kr239 yrkande 2 är inte
nödvändigt. Motionerna avstyrks.
Som kulturutskottet har anfört framstår det som självklart att
frågan om samordning av insatserna under den nya avtalsperioden
när det gäller program på minoritets- och invandrarspråk och
program för handikappade måste övervägas ingående. Något
uttalande från riksdagens sida i dessa frågor är emellertid nu
inte påkallat. Utskottet avstyrker därför motionerna
1990/91:K91, 1990/91:Kr207, 1990/91:Kr240, 1990/91:Kr281 och
1990/91:Kr324.
Mot bakgrund av vad kulturutskottet har anfört om TVs ansvar
när det gäller information i programmen om missbruk av alkohol
finner konstitiutionsutskottet att det inte är påkallat med
något uttalande från riksdagens sida i dessa frågor. Utskottet
avstyrker därför motion 1990/91:Kr231.
Som kulturutskottet har anfört bör frågor om översättning av
programinslag i TV inte bli föremål för avtalsreglering.
Utskottet avstyrker därför motionerna 1990/91:Kr227 och
1990/91:Kr321.
I likhet med kulturutskottet anser konstitutionsutskottet att
det är angeläget att sjöväderrapporterna tillgodoser bl.a. de
behov som yrkesfiskarna har av en tillförlitlig och utförlig
väderrapportering. Som kulturutskottet har anfört bör
sjöväderrapporterna dock inte regleras i avtal. Utskottet
avstyrker därför motion 1990/91:Kr325.
Sveriges Radio under år 1992, m.m.
Propositionen
I propositionen föreslås att Sveriges Radio AB sammantaget för
år 1992 tilldelas 3210,5 milj.kr. i 1989 års prisläge för
koncernens drifts-, investerings- och kapitalkostnader. Enligt
propositionen bör denna medelstilldelning inte innefatta någon
särskild medelstilldelning för Radiotjänst i Kiruna AB.
För radionämnden föreslås att medelstilldeningen för
budgetåret 1991/92 uppgår till 3 983000 kr. Därav utgör medlen
för löne- och arvodeskostnader högst 2705000 kr. och medlen
för lokalkostnader 715000 kr.
Medelstilldeningen för televerkets driftskostnader för år 1992
föreslås uppgå till 416,4 milj.kr. i 1992 års beräknade
prisnivå.
Förslagen framgår av följande sammanställning där beloppen
anges i milj.kr.
50>

Det kan anmärkas att de förslag som anges i fotnoterna 7 och 8
nyligen har föranlett riksdagsbeslut (prop. 1990/91:125, KrU19,
rskr. 295).
Regeringen föreslås vidare få rätt att omfördela de för år
1992 anvisade medlen för investerings- och driftskostnader.
För närvarande är TV-avgiften 1 164 kr. per år eller 291 kr.
för tre månader.
I propositionen föreslås en höjning av TV-avgiften med 72 kr.
till 1236 kr. per år fr.o.m. den 1 juli 1991 och en höjning
med 84 kr. till 1320 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1992.
Motionerna
I motion 1990/91:K80 yrkande 1 i denna del av Olof Johansson
m.fl. (c) vänder sig motionärerna mot att det nya TV-företaget
får monopol på reklamen som finansieringskälla. Motionärerna
anför att reklamintäkterna beräknas ge avsevärda tillskott av
medel och att de därmed kan täcka kostnaderna för en fristående
TV-kanal och dessutom bidra med ett avsevärt resurstillskott
till Sveriges Radio-koncernen.
Motionärerna föreslår därför att även en av Sveriges
Televisions två kanaler öppnas för reklam. En reklamfinansiering
av denna verksamhet garanterar enligt motionärerna tillräckliga
resurser för public-service-företagen och ger därmed möjlighet
att bibehålla och förstärka kvalitet och mångfald i
programutbudet utan stora höjningar av TV-avgifterna.
Motionärerna menar att deras förslag medför att det speciella
ansvar för att främja gestaltande produktion på svenska som
åligger företagen inom Sveriges Radio-koncernen kan fullgöras på
ett bättre sätt. Sveriges Radios roll som en ledande svensk
kulturinstitution kan därmed bevaras och utvecklas. I
public-service-uppdraget ingår enligt motionärerna att erbjuda
även små publikgrupper ett utbud som kan tillgodose deras
särskilda intressen, t.ex. sändningar på invandrar- eller
minoritetsspråk.
Motionärerna pekar också på att det på det kulturella området
finns sär- och minoritetsintressen som det är naturligt att ett
public-serviceföretag beaktar. Även dessa uppdrag måste
fullgöras i framtiden, vilket enligt motionärerna förutsätter
långsiktigt trygga finansieringsmöjligheter. Motionärerna anför
att de intäktsförstärkningar som reklamen ger enligt deras
förslag är nödvändiga för att möjliggöra för företagen inom
Sveriges Radio-koncernen att möta den kostnadshöjande konkurrens
som uppstår i ett nytt läge med flera TV-företag. De menar att
Sveriges Television måste ha realistiska möjligheter att till
sig knyta de bästa krafterna i branschen liksom att konkurrera
om de mest intressanta programmen.
Riksdagen bör därför enligt motionärerna nu begära att
regeringen sluter ett avtal med Sveriges Radio AB med den
innebörden att en av de två kanalerna (TV2) öppnas för
reklamfinansiering med början från den 1 januari 1993.
Med hänsyn till att reklamintäkterna härigenom kommer Sveriges
Radio-koncernen till del först under år 1993 bör riksdagen
enligt motionärerna därutöver uttala att regeringen bör medge
rundradiofonden ett ökat lånebemyndigande för åren 1991 och 1992
(yrkande 2). Enligt motionärerna kommer den tillfälligt ökande
lånebelastningen långsiktigt att kunna elimineras genom de
förväntade inkomsterna från reklamen från år 1993 och därefter.
Genom denna lösning på Sveriges Radios behov av medel behövs
ingen höjning av TV-avgifterna. Motionärerna motsätter sig
därför förslaget om höjning av mottagaravgifterna för år 1991
(yrkande 11).
Om motionärernas förslag om reklamfinansiering av en av
Sveriges Televisions två kanaler inte vinner framgång måste
koncernens ekonomi stärkas på annat sätt. Motionärerna förklarar
att de då är beredda att acceptera en överföring av en del av de
tillkommande reklamintäkterna till allmän-TV i form av
koncessionsavgift. Koncessionsavgiftens storlek och
beräkningsgrunderna för denna måste utformas så att den tredje
TV-kanalen har möjligheter att erbjuda ett komplett och fullgott
programutbud. Enligt motionärerna innebär den föreslagna
avgiftskonstruktionen att företaget kommer att tvingas arbeta
med en mycket hög bruttovinstmarginal. Under företagets
uppbyggnadsperiod kommer detta att vara en avsevärd belastning.
Därför måste enligt motionärerna detta krav noga prövas i
samband med koncessionsfrågan och vid eventuella
kontrollstationer. Det är särskilt viktigt enligt motionärernas
uppfattning eftersom de motsätter sig orimliga licenshöjningar
(yrkande 12).
Motionärerna menar dock att det kommer att vara nödvändigt att
höja mottagaravgifterna om Sveriges Radio inte får del av
reklamintäkterna. Koncessionsavgiften kan inte ens på sikt
tillföra allmän-TV resurser i erforderlig omfattning. För att
garantera Sveriges Radios verksamhet kommer därför
licensavgifterna att höjas mycket kraftigt (yrkande 13).
I motion 1990/91:K74 yrkande 3 av Lars Werner m.fl. (v)
konstaterar motionärerna att Sveriges Radio-koncernen har begärt
3324100000 kr. i 1989 års prisnivå för år 1992.
Regeringens förslag innebär enligt motionärerna att Sveriges
Radio måste minska sin verksamhet eller försämra kvaliteten.
Motionärerna anser att Sveriges Television och övriga företag i
koncernen måste tillförsäkras en hög kvalitet för att kunna
konkurrera med de reklamfinansierade kanalerna. Motionärerna
föreslår därför att koncernen för den avgiftsfinansierade
verksamheten får de medel den begärt.
De föreslår vidare att detta finansieras med en höjning av
TV-avgiften så att den för år räknat blir 1308 kr. från den 1
juli 1991 (yrkande 4) och 1400 kr. från den 1 januari 1992
(yrkande 5).
Enligt motion 1990/91:Kr347 av Gustav Persson m.fl. (s) bör
Radio Uppland tillföras ytterligare resurser.
I motion 1990/91:K78 yrkande 2 av Kjell Ericsson och Karin
Starrin (c) anför motionärerna att lokalradion bör tilldelas
ökade resurser inom ramen för den i propositionen anvisade
medelstilldelningen till Sveriges Radio-koncernen. Samma
uppfattningar framförs i motionerna 1990/91:K81 yrkande 2 av
Håkan Hansson m.fl. (c) och 1990/91:K90 yrkande 2 av Göran
Engström (c).
I motion 1990/91:Kr330 yrkande 2 av Barbro Sandberg och Håkan
Holmberg (båda fp) påtalar motionärerna vissa problem med
mottagningen av regionala TV-program i ett av TV-distrikten.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet tillstyrker förslagen i propositionen om
medelsberäkningen för den avgiftsfinansierade verksamheten inom
Sveriges Radio-koncernen, radionämndens verksamhet och
televerkets investerings- och driftskostnader. Även
propositionens förslag om dels höjning av TV-avgiften med 72 kr.
till 1236 kr. per år fr.o.m. den 1 juli 1991, dels höjning med
84 kr. till 1320 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1992
tillstyrks.
Kulturutskottet avstyrker förslag om en alternativ
delfinansiering av Sveriges Radio, nämligen -- efter en period
finansierad genom upplåning till rundradiokontot -- genom
reklam. Det är enligt utskottets mening inte motiverat att --
vid detta ställningstagande -- riksdagen gör något särskilt
tillkännagivande om storleken av framtida TV-avgifter.
Kulturutskottet avstyrker krav på delfinansiering med reklam
av lokalradioverksamheten fr.o.m. år 1992.
Också önskemål som direkt eller indirekt innebär att riksdagen
skulle ta ställning till frågan om resurserna till Sveriges
Lokalradio AB under nästa år avstyrks. Det ankommer på
moderbolaget att fördela de av riksdagen beräknade medlen mellan
de olika företagen inom Sveriges Radio-koncernen.
Kulturutskottet tar också upp frågan om bättre
mottagningsförhållanden för de regionala TV-nyheterna i vissa
delar av Uppsala län. Utskottet hänvisar i första hand till sitt
betänkande 1988/89:KrU21 (s. 16). Utskottet har inhämtat att en
ny sändare i Enköping har färdigställts under år 1990 i enlighet
med gällande femårsplan för åtgärder mot brister i
regional-TV-täckningen.
Kulturutskottet tillstyrker att regeringen får det begärda
bemyndigandet att omfördela medel anvisade för televerkets
investerings- och driftskostnader.
Konstitutionsutskottets bedömning
Konstitutionsutskottet tillstyrker i likhet med
kulturutskottet regeringens förslag om medelstilldelningen för
radionämndens verksamhet och televerkets investerings- och
driftskostnader. Konstitutionsutskottet föreslår vidare att
regeringen får det begärda bemyndigandet att omfördela medel
anvisade för televerkets investerings- och driftskostnader
avseende år 1992.
I likhet med kulturutskottet tillstyrker
konstitutionsutskottet även regeringens förslag om
medelsberäkningen för den avgiftsfinansierade verksamheten inom
Sveriges Radio-koncernen.
Detta ställningstagande innebär att utskottet avstyrker motion
1990/91:K74 yrkande 3.
Som kulturutskottet har anfört är det en uppgift för Sveriges
Radio AB att fördela de av riksdagen beräknade medlen mellan de
olika företagen i Sveriges Radio-koncernen. Riksdagen bör därför
inte uttala sig om storleken av de medel som skall tilldelas
lokalradioverksamheten. Utskottet avstyrker därför motion
1990/91:K78 yrkande 2, 1990/91:K81 yrkande 2, 1990/91:K90
yrkande 2 och 1990/91:Kr347.
Med hänsyn till vad kulturutskottet anfört i frågan om bättre
mottagningsförhållanden för de regionala TV-nyheterna i vissa
delar av Uppsala län finner utskottet att något uttalande från
riksdagens sida inte är påkallat med anledning av motion
1990/91:Kr330 yrkande 2. Utskottet avstyrker motionen.
Konstitutionsutskottet delar kulturutskottets bedömning att
Sveriges Radio inte bör delfinansieras genom reklam i
programverksamheten. Vissa höjningar av TV-avgifterna kan därför
inte undvikas.
Konstitutionsutskottet tillstyrker regeringens förslag om
höjning av TV-avgiften med 72 kr. till 1 236 kr. per år fr.o.m.
den 1 juli 1991. Utskottet avstyrker därmed motionerna
1990/91:K80 yrkandena 1 i denna del, 2 och 11 samt 1990/91:K74
yrkande 4.
Vid den bedömning som utskottet nu har gjort är det inte
nödvändigt att riksdagen uttalar sig om utformningen av
koncessionsavgiften och storleken av framtida TV-avgifter.
Utskottet avstyrker därmed motion 1990/91:K80 yrkandena 12 och
13.
Vidare tillstyrker konstitutionsutskottet regeringens förslag
om höjning av TV-avgiften med 84 kr. till 1320 kr. per år
fr.o.m. den 1 januari 1992. Utskottet avstyrker därmed motion
1990/91:K74 yrkande 5.
Stiftelse för eterjournalistikens främjande
Motionen
I motion 1990/91:Kr241 av Margit Gennser (m) anför motionären
att den svenska nyhetsrapporteringen lider av problem som i
betydande utsträckning kan hänföras till medioker utbildning av
de journalister som sysslar med denna verksamhet. Hon föreslår
därför att det inrättas en stiftelse för främjande av bättre
etermediejournalistik och att grundkapitalet -- 10 milj.kr. --
tas ur rundradiofonden.
Kulturutskottets yttrande
Kulturutskottet framhåller att medel ur rundradiokontot inte
bör få användas för annan utbildning än internutbildning inom
Sveriges Radio-koncernen, eftersom de medel som nu tillförs
kontot utgörs av TV-avgifter.
Konstitutionsutskottets bedömning
På de skäl som kulturutskottet anfört avstyrker utskottet
motion 1990/91:Kr241.
Propositionen i övrigt
Riksdagen bör utan något eget ställningstagande lägga
propositionen till handlingarna i de delar som riksdagen beretts
tillfälle att ta del av och som gäller koncessionstidens längd,
ägarkrets m.m., koncessionsavgift och åtaganden beträffande
bidrag till svensk filmproduktion.
Utöver vad som ovan anförts föranleder propositionen inte
några särskilda uttalanden från utskottets sida. I förslaget
till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk bör emellertid en viss
komplettering göras i tredje meningen i övergångsbestämmelserna.
Meningen bör ha följande lydelse: Vad som föreskrivs om verk
gäller också framföranden, ljudupptagning, ljudradiosändning och
televisionssändning som avses i 45, 46 och 48 §§ samt arbete som
avses i 49§.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande en ny rikstäckande reklamfinansierad
TV-kanal
att riksdagen avslår motion 1990/91:K80 yrkande 1 i
motsvarande del, 1990/91:K79 yrkande 1, 1990/91:K83,
1990/91:K409 yrkande 3, 1990/91:Kr215 yrkande 1 och
1990/91:Kr239 yrkande 1,
res. 1 (c)
2. beträffande avtalssystemet
att riksdagen avslår motionerna 1990/91:K63 yrkande 2,
1990/91:K88 yrkande 2 samt 1990/91:K93 yrkandena 3 och 4,
res. 2 (fp)
3. beträffande förbud mot åsiktsreklam
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K63 yrkande 3
och 1990/91:K88 yrkande 3 antar det i proposition 1990/91:149
framlagda förslaget till lag om ändring i radiolagen (1966:755)
såvitt avser införande av en ny 10§,
res. 3 (m)
res. 4 (fp)
4. beträffande övriga delar av förslaget till lag om ändring
i radiolagen (1966:755)
att riksdagen med avslag på motion 1990/91:K74 yrkande 1 antar
regeringens förslag till lag om ändring i radiolagen (1966:755)
i den mån det inte omfattas av vad utskottet hemställt under
mom. 3,
5. beträffande förslaget till lag om ändring i närradiolagen
(1982:459)
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
närradiolagen (1982:459),
6. beträffande förslaget till lag om ändring i lagen
(1981:508) om radiotidningar
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1981:508) om radiotidningar,
7. beträffande förslaget till lag om ändring i lagen (1985:
677) om lokala kabelsändningar
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1985:677) om lokala kabelsändningar,
8. beträffande förslaget till lag om ändring i
radioansvarighetslagen (1966:756)
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
radioansvarighetslagen (1966:756),
9. beträffande förslaget till lag om ändring i lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk med den ändringen att tredje meningen i
övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse: Vad som
föreskrivs om verk gäller också framföranden, ljudupptagning,
ljudradiosändning och televisionssändning som avses i 45, 46 och
48 §§ samt arbete som avses i 49 §,
10. beträffande förslaget till lag om ändring i lagen
(1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
alkoholdrycker
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
alkoholdrycker,
11. beträffande förslaget till lag om ändring i lagen
(1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
tobaksvaror
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av
tobaksvaror,
12. beträffande vissa grundläggande krav på
programverksamheten i ett reklamfinansierat TV-företag
att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen,
13. beträffande programutbudets sammansättning i den nya
TV-kanalen
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K63 yrkande 4
och 1990/91:K85 yrkande 1 godkänner vad som förordats i
propositionen,
res. 5 (m)
res. 6 (mp)
14. beträffande det reklamfinansierade TV-företagets
sändning av sponsrade program
att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen,
15. beträffande utbyggnad av sändningarna från det
reklamfinansierade TV-företaget
att riksdagen med avslag på motion 1990/91:K80 yrkande 6
godkänner vad som förordats i propositionen,
res. 7 (c)
16. beträffande programverksamhetens regionala inriktning i
den nya TV-kanalen
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K60,
1990/91:K64, 1990/91:K66 yrkande 1, 1990/91:K75 i motsvarande
del, 1990/91:K77, 1990/91:K80 yrkandena 5 och 7, 1990/91:K85
yrkande 2 och 1990/91:K89 godkänner vad som förordats i
propositionen,
res. 8 (c, mp)
17. beträffande hur det reklamfinansierade TV-företaget
väljs ut
att riksdagen dels med avslag på motionerna 1990/91:K80
yrkande 3 och 1990/91:K93 yrkande 1 godkänner vad som förordats
i propositionen, dels med anledning av motionerna
1990/91:K63 yrkande 6, 1990/91:K75 i motsvarande del,
1990/91:K88 yrkande 4 och 1990/91:K93 yrkande 2 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört om tidpunkten för
koncessionsansökan,
18. beträffande koncessionstidens längd, den nya TV-kanalens
ägarkrets, koncessionsavgiften och åtaganden beträffande bidrag
till svensk filmproduktion
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K63 yrkande 5,
1990/91:K80 yrkande 4 samt 1990/91:K82 yrkandena 1 och 2 utan
eget ställningstagande lägger propositionen i dessa delar till
handlingarna,
19. beträffande radio och TV i framtiden
att riksdagen avslår motionerna 1990/91:K62 yrkande 3,
1990/91:K63 yrkande 7, 1990/91:K70, 1990/91:K73, 1990/91:K88
yrkande 1, 1990/91:K404, 1990/91:K408, 1990/91:K416,
1990/91:K418, 1990/91:K419, 1990/91:K427, 1990/91:Kr204,
1990/91:Kr211, 1990/91:Kr215 yrkande 2, 1990/91:Kr278 och
1990/91:Kr355 yrkande 2,
res. 9 (m, fp)
20. beträffande förlängning av avtalen mellan staten och
företagen inom Sveriges Radio-koncernen med sex månader till
utgången av år 1992
att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen,
21. beträffande Sveriges Radios rätt att sända sponsrade
program
att riksdagen med anledning av propositionen som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört om sponsring,
res. 10 (v, mp)
22. beträffande riktlinjer inför beslut om nya avtal med
Sveriges Radio-företagen
att riksdagen dels med anledning av propositionen samt
motionerna 1990/91:K61, 1990/91:K62 yrkandena 1 och 2,
1990/91:K63 yrkande 8, 1990/91:K65, 1990/91:K67, 1990/91:K68,
1990/91:K72, 1990/91:K74 yrkande 2, 1990/91:K76, 1990/91:K78
yrkande 4, 1990/91:K81 yrkande 4, 1990/91:K85 yrkande 3,
1990/91:K86, 1990/91:K88 yrkande 5, 1990/91:K90 yrkande 4,
1990/91:K92, 1990/91:Kr280 och 1990/91:Kr282 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört om den framtida
ljudradioverksamheten, dels med anledning av propositionen
och med avslag på motionerna 1990/91:K63 yrkande 1, 1990/91:K71,
1990/91:K78 yrkandena 1 och 3, 1990/91:K80 yrkandena 8--10,
1990/91:K81 yrkandena 1 och 3, 1990/91:K84, 1990/91:K87,
1990/91:K90 yrkandena 1 och 3 samt 1990/91:Kr215 yrkande 3 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om
riktlinjer i övrigt inför beslut om nya avtal med Sveriges
Radio-företagen,
res. 11 (c)
23. beträffande styrelser i Sveriges Radio-koncernen
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört om val av styrelseledamöter och om överväganden
i fråga om ansvarsförhållandena mellan moderbolaget och
programbolagen,
24. beträffande den s.k. tappningsrätten
att riksdagen avslår motion 1990/91:Kr228,
res. 12 (c)
25. beträffande vissa frågor om Sveriges Radios
TV-verksamhet, nya uppgifter för Radiotjänst i Kiruna AB och
programverksamhetens inriktning
att riksdagen avslår motionerna 1990/91:K66 yrkande 2,
1990/91:K69, 1990/91:K91, 1990/91:Kr207, 1990/91:Kr226,
1990/91:Kr227, 1990/91:Kr231, 1990/91:Kr239 yrkande 2,
1990/91:Kr240, 1990/91:Kr279, 1990/91:Kr281, 1990/91:Kr286
yrkande 3, 1990/91:Kr321, 1990/91:Kr322, 1990/91:Kr323,
1990/91:Kr324, 1990/91:Kr325, 1990/91:Kr346, 1990/91:Kr348 och
1990/91:Kr351 yrkande 2,
26. beträffande medelsberäkning för Sveriges
Radio-koncernen
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K74 yrkande 3,
1990/91:K78 yrkande 2, 1990/91:K81 yrkande 2, 1990/91:K90
yrkande 2 och 1990/91:Kr330 yrkande 2 och 1990/91:Kr347
godkänner det i propositionen framlagda förslaget till
medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamheten inom
Sveriges Radio-koncernen,
res. 15 (v)
27. beträffande medelsberäkning för radionämnden
att riksdagen godkänner det i propositionen framlagda
förslaget till medelsberäkning för radionämndens verksamhet,
28. beträffande medelsberäkning för televerkets
investerings- och driftskostnader
att riksdagen godkänner det i propositionen framlagda
förslaget till medelsberäkning för televerkets investerings- och
driftskostnader,
29. beträffande omfördelning av medel för televerkets
investerings- och driftskostnader
att riksdagen bemyndigar regeringen att omfördela medel
anvisade för televerkets investerings- och driftskostnader
avseende år 1992,
30. beträffande TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 juli
1991
att riksdagen med avslag på motionerna 1990/91:K80 yrkande 1 i
motsvarande del, yrkandena 2 och 11 samt 1990/91:K74 yrkande 4
antar det av regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift som innebär att avgiften höjs fr.o.m. den
1 juli 1991,
res. 16 (c)
res. 17 (v)
31. beträffande koncessionsavgiftens utformning och
storleken av framtida TV-avgifter
att riksdagen avslår motion 1990/91:K80 yrkandena 12 och 13,
res. 18 (c)
32. beträffande TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 januari
1992
att riksdagen med avslag på motion 1990/91:K74 yrkande 5 antar
det av regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift som innebär att avgiften höjs fr.o.m. den 1 januari
1992,
res. 19 (v)
33. beträffande stiftelse för eterjournalistikens
främjande
att riksdagen avslår motion 1990/91:Kr241.
Stockholm den 28 maj 1991
På konstitutionsutskottets vägnar
Olle Svensson
Närvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck (m), Catarina
Rönnung (s), Kurt-Ove Johansson (s), Birgit Friggebo (fp),
Bertil Fiskesjö (c), Sture Thun (s), Hans Nyhage (m), Sören
Lekberg (s), Anita Modin (s), Torgny Larsson (s), Elisabeth
Fleetwood (m), Ylva Annerstedt (fp), Bengt Kindbom (c), Bo
Hammar (v), Ulla Pettersson (s) och Claes Roxbergh (mp).

Reservationer

1. En ny rikstäckande reklamfinansierad TV-kanal (mom. 1)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 26
börjar med "Som anförs" och på s. 27 slutar med "därför
motionerna" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att ett tredje rikstäckande TV-nät som är
finansierat med reklam bör upplåtas för ett företag som är
fristående från Sveriges Radio-koncernen. Enligt utskottets
mening bör denna kanal inte få monopol på reklamen som
finansieringskälla. En ny marksänd och reklamfinansierad
TV-kanal enligt de principer som anges i propositionen kommer
att föra med sig nackdelar för Sveriges Radio-koncernen.
Koncernens ekonomi kommer nämligen att bli beroende av den
framgång på reklamområdet som den nya konkurrenten kan nå. Detta
blir nämligen enligt utskottets mening följden av den
konstruktion av koncessionsavgiften med en rörlig och en fast
del som presenteras i propositionen. Ett av programbolagen,
Sveriges Television, kommer enligt utskottet därmed i ett
ytterst märkligt beroendeförhållande till en konkurrent.
Sveriges Television kan ju inte heller av egen kraft öka sina
intäkter. Detta kommer med nödvändighet att leda till att
TV-avgifterna kommer att öka kraftigt i framtiden.
Sveriges Televisions finansieringsproblem bör enligt
utskottets mening i stället lösas genom att en av företagets
två kanaler öppnas för reklam. En reklamfinansiering av denna
verksamhet garanterar att företaget får tillräckliga resurser
för att bibehålla och stärka kvalitet och mångfald i
programutbudet utan höjningar av TV-avgifterna.
Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Därmed tillgodoses önskemålen i motion
1990/91:K80 yrkande 1 i denna del. Utskottets ställningstagande
innebär att utskottet avstyrker motionerna 1990/91:K79 yrkande
1, 1990/91:K83, 1990/91:K409 yrkande 3, 1990/91:Kr215 yrkande 1
och 1990/91:Kr239 yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande
lydelse:
1. beträffande en ny rikstäckande reklamfinansierad
TV-kanal
att riksdagen med anledning av motion 1990/91:K80 yrkande 1 i
motsvarande del och med avslag på motionerna 1990/91:K79 yrkande
1, 1990/91:K83, 1990/91:K409 yrkande 3, 1990/91:Kr215 yrkande 1
och 1990/91:Kr239 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört.
2. Avtalssystemet (mom. 2)
Birgit Friggebo och Ylva Annerstedt (båda fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 30
börjar med "Radiolagsutredningen har" och på s. 31 slutar med
"yrkandena 3 och 4" bort ha följande lydelse:
Avtalsregleringen av yttrandefriheten i radio och television
härrör dock från tiden före regeringsformen med dess starka
skydd för yttrandefriheten. Utskottet anser att dessa frågor i
stället bör regleras genom lagstiftning. Regeringen bör därför
återkomma till riksdagen med förslag till sådan lagstiftning.
Utskottet ansluter sig således till det krav som förs fram i
motion 1990/91:K88 yrkande 2. Härigenom tillgodoses också
syftena med motionerna 1990/91:K63 yrkande 2 och 1990/91:K93
yrkandena 3 och 4. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande
lydelse:
2. beträffande avtalssystemet
att riksdagen med anledning av motionerna 1990/91:K63 yrkande
2, 1990/91:K88 yrkande 2 samt 1990/91:K93 yrkandena 3 och 4 som
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
3. Förbud mot åsiktsreklam (mom. 3)
Anders Björck, Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood (alla m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 35
börjar med "Utskottet erinrar" och slutar med "avstyrker
motionsyrkandet" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening utgör den föreslagna bestämmelsen om
förbud mot åsiktsreklam en begränsning av yttrandefriheten i
televisionen. För att en sådan bestämmelse skall vara förenlig
med bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§ regeringsformen fordras
att det skall föreligga särskilt viktiga skäl. I likhet med
lagrådet finner utskottet att detta krav inte kan anses uppfyllt
i förevarande fall. Därtill kommer att det är tveksamt om den
föreslagna förbudsregeln skulle få den avsedda effekten. Vidare
kan utskottet förutse svåra gränsdragningsproblem. På grund av
det anförda föreslår utskottet att riksdagen med bifall till
motion 1990/91:63 yrkande 3 avslår propositionen såvitt avser
10§ förslaget till lag om ändring i radiolagen. Genom detta
ställningstagande tillgodoses motion 1990/91:K88 yrkande 3.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande
lydelse:
3. beträffande förbud mot åsiktsreklam
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K63 yrkande 3 och
med anledning av motion 1990/91:88 yrkande 3 avslår det i
proposition 1990/91:149 framlagda förslaget till lag om ändring
i radiolagen (1966:755) såvitt avser införande av en ny 10 § och
beslutar i fråga om regeringens förslag dels att 11--22 §§
skall betecknas 10--21 §§, dels att hänvisningarna till
8--15 och 17 §§ i 5§ i stället skall avse 8--14 och 16 §§,
dels att hänvisningen till 17 § i 7 § i stället skall avse
16§, dels att hänvisningen till 8--15 §§ i den sålunda som
15 § betecknade paragrafen i stället skall avse 8--14 §§,
dels att hänvisningarna till 20 § i den sålunda som 21 §
betecknade paragrafen i stället skall avse 19 §.
4. Förbud mot åsiktsreklam (mom. 3)
Birgit Friggebo och Ylva Annerstedt (båda fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 35
börjar med "Utskottet anser" och slutar med "avstyrker
motionsyrkandet" bort ha följande lydelse:
Regeringen har som skäl för förslaget anfört att de
opinionsbildare som förfogar över de största ekonomiska
resurserna helt skulle dominera åsiktsreklamen. Enligt
utskottets mening kan det ifrågasättas om detta räcker för att
förbudet skall vara förenligt med bestämmelserna i
regeringsformen. Det är därför med tvekan som utskottet godtar
förslaget. Utskottet tillstyrker propositionen i denna del och
avstyrker därmed motion 1990/91:K63 yrkande 3.
Frågan om att upprätthålla förbudet mot åsiktsreklam måste
enligt utskottets mening prövas fortlöpande. Enligt utskottets
mening är det därför angeläget att en utvärdering sker av
effekterna av åsiktsreklam i de länder där sådan reklam är
tillåten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna. Därmed tillgodoses syftet med motion 1990/91:88 yrkande
3.
dels att utskottets hemställan under 3 bort ha följande
lydelse:
3. beträffande förbud mot åsiktsreklam
att riksdagen dels med avslag på motion 1990/91:K63
yrkande 3 antar det i proposition 1990/91:149 framlagda
förslaget till lag om ändring i radiolagen (1966:755) såvitt
avser införande av en ny 10 §, dels med bifall till motion
1990/91:K88 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört om utvärdering av effekterna av
åsiktsreklam i andra länder.
5. Programutbudets sammansättning i den nya TV-kanalen
(mom.13)
Anders Björck, Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood (alla m)
anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39
börjar med "Utskottet delar" och slutar med "1990/91:K85 yrkande
1" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening kan det ifrågasättas om regeringens
förslag till reglering av programutbudets sammansättning i den
tredje TV-kanalen är motiverat. Den nya kanalen bör åläggas att
upprätta en nyhetsredaktion. I övrigt bör stor restriktivitet
iakttas när det gäller ytterligare reglering. Vad utskottet nu
har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till
känna. Därmed tillgodoses motion 1990/91:K63 yrkande 4.
Utskottet avstyrker motion 1990/91:K85 yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha följande
lydelse:
13. beträffande programutbudets sammansättning i den nya
TV-kanalen
att riksdagen med anledning av propositionen och motion
1990/91:K63 yrkande 4 och med avslag på motion 1990/91:K85
yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.
6. Programutbudets sammansättning i den nya TV-kanalen
(mom.13)
Claes Roxbergh (mp) anser:
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39
börjar med "Förpliktelserna får" och slutar med "1990/91:K85
yrkande 1" bort ha följande lydelse:
Utskottet vill tillägga följande.
Det torde ligga nära till hands att anta att det i en
reklamfinansierad TV-kanal kommer att saknas program som
innehåller konsumentupplysning eller andra inslag som kan vara
kritiska till annonsörerna och deras produkter ur
konsumentpolitisk eller ekologisk synpunkt eller som är kritiska
till det kommersiella konsumtionssamhället i stort. Utskottet
anser därför att det i avtalet mellan staten och
programföretaget bör föras in bestämmelser om regelbundna
sändningar av sådana konsumentprogram i en icke obetydlig
omfattning. Utskottet ansluter sig således till de krav som förs
fram i motion 1990/91:K85 yrkande 1. Med det anförda tillstyrker
utskottet propositionen i denna del. Utskottet avstyrker därmed
motion 1990/91:K63 yrkande 4.
dels att utskottets hemställan under 13 bort ha följande
lydelse:
13. beträffande programutbudets sammansättning i den nya
TV-kanalen
att riksdagen dels med avslag på motion 1990/91:K63
yrkande 4 godkänner vad som förordats i propositionen, dels
med bifall till motion 1990/91:K85 yrkande 1 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört om konsumentprogram.
7. Utbyggnad av sändningarna från det reklamfinansierade
TV-företaget (mom.15)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 40
börjar med "Enligt utskottets" och slutar med "1990/91:K80
yrkande 6" bort ha följande lydelse:
Utskottet tillstyrker propositionen i denna del med följande
tillägg. Utskottet anser att ett av koncessionsvillkoren bör
vara att den nya kanalen senast vid avtalsperiodens utgång skall
ha marksändning i samma omfattning som Sveriges Radio. Om
marksändning måste kompletteras med sändning via satellit, skall
Sveriges Television beredas dessa sändningsmöjligheter utan
merkostnader för tittarna. Härigenom tillgodoses motion
1990/91:K80 yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 15 bort ha följande
lydelse:
15. beträffande utbyggnad av sändningarna från det
reklamfinansierade TV-företaget
att riksdagen dels godkänner vad som förordats i
propositionen, dels med bifall till motion 1990/91:K80
yrkande 6 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört om marksändning.
8. Programverksamhetens regionala inriktning i den nya
TV-kanalen (mom. 16)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) och Claes Roxbergh
(mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 42
börjar med "Utskottet delar" och slutar med "1990/91:K89" bort
ha följande lydelse:
Utskottet anser att uppbyggnaden av den tredje marksända
TV-kanalen ger en unik möjlighet att etablera ett rikstäckande
medium i allt väsentligt utanför Storstockholmsområdet.
Sändningstillståndet bör därför förenas med villkoret att
företagets centrala administration och huvudredaktion bör
etableras utanför Storstockholmsområdet. Riksdagen bör
emellertid inte uttala sig om vilken ort som bör komma i fråga.
Utskottet tillstyrker propositionen i denna del med det av
utskottet gjorda tillägget. Härigenom tillgodoses syftena med
motionerna 1990/91:K88 yrkande 5 och 1990/91:K75 i motsvarande
del och 1990/91:K85 yrkande 2. Utskottet avstyrker motionerna
1990/91:K60, 1990/91:K64, 1990/91:K66 yrkande 1 och 1990/91:K89.
dels att utskottets hemställan under 16 bort ha följande
lydelse:
16. beträffande programverksamhetens regionala inriktning i
den nya TV-kanalen
att riksdagen dels med avslag på motionerna 1990/91:K60,
1990/91:K64, 1990/91:K66 yrkande 1 och 1990/91:K89 godkänner vad
som förordats i propositionen, dels med anledning av
motionerna 1990/91:K75 i motsvarande del, 1990/91:K77,
1990/91:K80 yrkandena 5 och 7 samt 1990/91:K85 yrkande 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om
etablering utanför Storstockholmsområdet.
9. Radio och TV i framtiden (mom. 19)
Anders Björck (m), Birgit Friggebo (fp), Hans Nyhage (m),
Elisabeth Fleetwood (m) och Ylva Annerstedt (fp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 51
börjar med "Konstitutionsutskottet finner" och slutar med
"1990/91:Kr355 yrkande 2" bort ha följande lydelse:
Det bör nu vara möjligt med en lagstiftning som medger en
kraftigt utökad frihet på hela etermedieområdet och som inte
längre uppställer några hinder mot reklamfinansiering.
Utredningsarbetet bör därför enligt utskottets mening ges denna
inriktning. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Härigenom tillgodoses i allt
väsentligt syftena med motionerna 1990/91:K62 yrkande 3,
1990/91:K63 yrkande 7, 1990/91:K73, 1990/91:K88 yrkande 1,
1990/91:K404, 1990/91:K416, 1990/91:K418, 1990/91:K419,
1990/91:K427, 1990/91:Kr204, 1990/91:Kr211, 1990/91:Kr215
yrkande 2, 1990/91:Kr278 och 1990/91:Kr355 yrkande 2.
De frågor som tas upp i motionerna 1990/91:K70 och
1990/91:K408 bör i detta sammanhang inte föranleda några
uttalanden från riksdagens sida. Utskottet avstyrker därför
dessa motioner.
dels att utskottets hemställan under 19 bort ha följande
lydelse:
19. beträffande radio och TV i framtiden
att riksdagen med anledning av motionerna 1990/91:K62 yrkande
3, 1990/91:K63 yrkande 7, 1990/91:K73, 1990/91:K88 yrkande 1,
1990/91:K404, 1990/91:K416, 1990/91:K418, 1990/91:K419,
1990/91:K427, 1990/91:Kr204, 1990/91:Kr211, 1990/91:Kr215
yrkande 2, 1990/91:Kr278 och 1990/91:Kr355 yrkande 2 samt med
avslag på motionerna 1990/91:K70 och 1990/91:K408 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
10. Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program
(mom.21)
Bo Hammar (v) och Claes Roxbergh (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 53
börjar med "Konstitutionsutskottet tillstyrker" och slutar med
"regeringen till känna" bort ha följande lydelse:
Konstitutionsutskottet tillstyrker regeringens förslag om
Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program. Det finns
ingen anledning att utöka denna rätt mer än vad regeringen har
föreslagit.
dels att utskottets hemställan under 21 bort ha följande
lydelse:
21. beträffande Sveriges Radios rätt att sända sponsrade
program
att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen.
11. Riktlinjer inför beslut om nya avtal med Sveriges
Radio-företagen (mom.22)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 60
börjar med "I likhet med" och slutar med "1990/91:Kr282" bort ha
följande lydelse:
Utskottet finner att de i propositionen angivna riktlinjerna i
allt väsentligt bör godtas då det gäller uppdraget,
företagsform, ägarförhållanden, sändarnät -- där det dock bör
påpekas att FM4-nätet inte kan riksmatas -- samt RIKAB, avtal,
och styrelserna i moderbolag och dotterbolag.
Utskottet anser att moderbolagets uppgifter bör ses över
ytterligare i enlighet med vad som anförs i motion 1990/91:K80
yrkande 10. Vidare bör enligt utskottets mening övervägas
möjligheterna att låta rundradiokontot -- som bör förses med en
särskild styrelse -- fördela de medel som beräknas för Sveriges
Radio-företagen. Utskottet kan emellertid inte förorda sådana
förändringar som påkallas i motionerna 1990/91:K63 yrkande 1 och
1990/91:Kr215 yrkande 3. Motionerna avstyrks.
Utskottet anser att det är nödvändigt att motverka lokala
monopol på medieområdet. I en situation där antalet regionala
och lokala tidningar minskar och kvarvarande tidningar i vissa
fall uttryckt intresse för ett engagemang i radio- och
TV-verksamhet är det viktigt att slå vakt om en självständig
lokalradioverksamhet. Lokalradion är ett viktigt komplement till
de dagliga tidningarna och medverkar till större mångfald i
nyhetsutbudet. Utskottet anser att det bästa sättet att
garantera lokalradioverksamhetens fortlevnad och att värna om
lokalradions redaktionella beslutanderätt och självständighet är
att bibehålla Sveriges Lokalradio AB som ett självständigt
programbolag med eget avtal. Riksdagen bör därför som sin mening
ge regeringen till känna att det även under nästa avtalsperiod
skall finnas fyra separata programbolag, dvs. ett programbolag
för TV, ett för riksradio och ett för lokalradio samt
Utbildningsradion. Härigenom tillgodoses de önskemål om
självständighet för lokalradioverksamheten som förts fram i
motionerna 1990/91:K80 yrkandena 8 och 9, 1990/91:K78 yrkandena
1 och 3, 1990/91:K81 yrkandena 1 och 3, 1990/91:90 yrkandena 1
och 3, 1990/91:K84 och 1990/91:K87. Vad utskottet anfört bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Liksom i dag bör var och en av de 25 lokalradiostationerna
även fortsättningsvis sända på egen frekvens i det s.k.
FM4-nätet och själva disponera sändningstiden. Enligt utskottets
uppfattning finns det förutsättningar för ett ökat samarbete
mellan Lokalradions och Riksradions regionala verksamhet.
Riksradions behov av lokalt producerade program av nationellt
intresse bör kunna tillgodoses genom att Riksradion i ökande
omfattning köper program från Lokalradion. Ett intensifierat
samarbete bör kunna underlätta rationaliseringar och därmed
medverka till minskade kostnader. Riksdagen bör som sin mening
ge regeringen till känna vad utskottet nu har anfört om den
framtida ljudradioverksamheten. Härigenom tillgodoses önskemålen
i motionerna 1990/91:K63 yrkande 8, 1990/91:K88 yrkande 5,
1990/91:K85 yrkande 3, 1990/91:K61, 1990/91:K62, 1990/91:K65,
1990/91:K67, 1990/91:K72, 1990/91:K76, 1990/91:K78 yrkande 4,
1990/91:K81 yrkande 4, 1990/91:K84, 1990/91:K86, 1990/91:K90
yrkande 4, 1990/91:K92, 1990/91:Kr280 och 1990/91:Kr282.
dels att utskottets hemställan under 22 bort ha följande
lydelse:
22. beträffande riktlinjer inför beslut om nya avtal med
Sveriges Radio-företagen
att riksdagen dels med anledning av propositionen samt
motionerna 1990/91:K61, 1990/91:K62 yrkandena 1 och 2,
1990/91:K63 yrkande 8, 1990/91:K65, 1990/91:K67, 1990/91:K68,
1990/91:K72, 1990/91:K74 yrkande 2, 1990/91:K76, 1990/91:K78
yrkande 4, 1990/91:K81 yrkande 4, 1990/91:K84, 1990/91:K85
yrkande 3, 1990/91:K86, 1990/91:K88 yrkande 5, 1990/91:K90
yrkande 4, 1990/91:K92, 1990/91:Kr280 och 1990/91:Kr282 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om den
framtida ljudradioverksamheten, dels med anledning av
propositionen samt motionerna 1990/91:K78 yrkandena 1 och 3,
1990/91:K80 yrkandena 8--10, 1990/91:K81 yrkandena 1 och 3,
1990/91:K84, 1990/91:K87, 1990/91:K90 yrkandena 1 och 3 och med
avslag på motionerna 1990/91:K63 yrkande 1, 1990/91:K71 och
1990/91:Kr215 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört om riktlinjer inför beslut om nya avtal med
Sveriges Radio-företagen,
12. Frågan om den s.k. tappningsrätten (mom. 24)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 62
börjar med "Som kulturutskottet" och slutar med "1990/91:Kr228"
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att varje station som sänder lokala
radioprogram skall kunna välja vilket av programmen i
rikssändningarna som vid varje tillfälle skall tappas. Endast om
en sådan fri tappningsrätt finns, blir det möjligt för
lokalradioverksamheten att effektivt kunna hävda sig mot kanaler
som innehåller rikssändningar. Detta bör riksdagen med anledning
av motion 1990/91:Kr228 som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 24 bort ha följande
lydelse:
24. beträffande den s.k. tappningsrätten
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:Kr228 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.
13. Medelsberäkningen för Sveriges Radio (mom.26)
Bo Hammar (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 70
börjar med "I likhet med" och slutar med "yrkande 3" bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion
1990/91:K74 yrkande 3 att Sveriges Radio-koncernen bör tillföras
större resurser än vad regeringen har föreslagit. Utskottet
föreslår att koncernen för år 1992 tilldelas 3324100000
kr. i 1989 års genomsnittliga prisnivå. Utskottet avstyrker
motionerna 1990/91:K78 yrkande 2, 1990/91:K81 yrkande 2,
1990/91:K90 yrkande 2 och 1990/91:Kr330.
dels att utskottets hemställan under 26 bort ha följande
lydelse:
26. beträffande medelsberäkning för Sveriges
Radio-koncernen
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K74 yrkande 3,
med anledning av propositionen och med avslag på motionerna
1990/91:K78 yrkande 2, 1990/91:K81 yrkande 2, 1990/91:K90
yrkande 2, 1990/91:Kr330 yrkande 2 och 1990/91:Kr347 beslutar om
den medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamheten
inom Sveriges Radio-koncernen som utskottet föreslagit.
14. TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 juli 1991 (mom.30)
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 71
börjar med "Konstitutionsutskottet delar" och slutar med
"yrkande 4" bort ha följande lydelse:
Konstitutionsutskottet anser inte att det finns skäl att höja
TV-avgiften den 1 juli 1991 och avstyrker därför propositionens
förslag härom liksom motion 1990/91:K74 yrkande 4. Utskottet
anser att rundradiokontot i stället bör tillföras erforderliga
medel genom ett ökat lånebemyndigande i avvaktan på att
reklammedel flyter in till Sveriges Radio i enlighet med
utskottets förslag om reklam i TV 2. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Genom vad utskottet nu har
anfört tillgodoses önskemålen i motion 1990/91:K80 yrkande 1 i
denna del samt yrkandena 2 och 11.
dels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande
lydelse:
30. beträffande TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 juli
1991
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K80 yrkande 1 i
motsvarande del, yrkandena 2 och 11 och med avslag på motion
1990/91:K74 yrkande 4 avslår det av regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift som innebär att
avgiften höjs fr.o.m. den 1 juli 1991.
15. TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 juli 1991 (mom. 30)
Bo Hammar (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 71
börjar med "Konstitutionsutskottet tillstyrker" och slutar med
"yrkande 4" bort ha följande lydelse:
TV-avgiften bör som en följd av utskottets ställningstagande i
fråga om medelsberäkningen för Sveriges Radio höjas mer än vad
regeringen har föreslagit. Utskottet föreslår att avgiften höjs
fr.o.m. den 1 juli 1991 till 1308 kr. för år.
Enligt utskottets mening bör möjligheterna för en
skattefinansiering av delar av Sveriges Radios verksamhet
undersökas.
Utskottet tillstyrker således motion 1990/91:K74 yrkande 4 och
avstyrker motion 1990/91:K80 yrkandena 1 i denna del samt 2 och
11.
dels att utskottets hemställan under 30 bort ha följande
lydelse:
30. beträffande TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 juli
1991
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K74 yrkande 4 och
med anledning av propositionen samt med avslag på motion
1990/91:K80 yrkande 1 i motsvarande del, yrkandena 2 och 11
antar det av regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift som innebär att avgiften höjs fr.o.m. den
1 juli 1991 med den ändringen att 7 § första stycket erhåller
följande som Reservantens förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag           Reservantens förslag
             7 § första stycket
TV-avgiften är 1 236 kronor       TV-avgiften är 1 308 kronor
för ett år. Den skall          för ett år. Den skall
betalas i fyra poster om 309      betalas i fyra poster om 327
kronor.                 kronor.
16. Koncessionsavgiftens utformning och storleken av framtida
TV-avgifter (mom.31)
Vid avslag på reservation 14
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 71
börjar med "Vid den bedömning" och slutar med "yrkandena 12 och
13" bort ha följande lydelse:
Utskottet kan acceptera en överföring av en del av de
tillkommande reklamintäkterna till Sveriges Radio-koncernen i
form av koncessionsavgift. Koncessionsavgiftens storlek och
beräkningsgrunderna för denna måste enligt utskottet utformas så
att den tredje TV-kanalen har möjligheter att erbjuda ett
komplett och fullgott programutbud. Enligt motionärerna innebär
den föreslagna avgiftskonstruktionen att företaget kommer att
tvingas arbeta med en mycket hög bruttovinstmarginal. Under
företagets uppbyggnadsperiod kommer detta att vara en avsevärd
belastning. Därför måste enligt utskottets mening detta krav
noga prövas i samband med koncessionsfrågan och vid eventuella
kontrollstationer. Det är särskilt viktigt med tanke på
intresset att förhindra orimliga licenshöjningar. Utskottet
anser att det kommer att vara nödvändigt att höja
mottagaravgifterna, om Sveriges Radio-koncernen inte får del av
reklamintäkterna. Koncessionavgiften kan inte ens på sikt
tillföra koncernen resurser i erforderlig omfattning. För att
garantera Sveriges Radios verksamhet kommer därför
licensavgifterna att höjas mycket kraftigt. Vad utskottet nu har
anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Därmed tillgodoses motion 1990/91:K80 yrkandena 12 och 13.
dels att utskottets hemställan under 31 bort ha följande
lydelse:
31. beträffande koncessionsavgiftens utformning och
storleken av framtida TV-avgifter
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K80 yrkandena 12
och 13 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört om utformningen av koncessionsavgiften och storleken av
framtida TV-avgifter.
17. TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 januari 1992 (mom. 32)
Bo Hammar (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 71
börjar med "Vidare tillstyrker" och slutar med "yrkande 5" bort
ha följande lydelse:
Även fr.o.m. den 1 januari 1992 bör TV-avgiften höjas mer än
vad regeringen har föreslagit. Utskottet tillstyrker motion
1990/91:K74 yrkande 5 och föreslår att avgiften fr.o.m. den
dagen höjs till 1400 kr. för år.
dels att utskottets hemställan under 32 bort ha följande
lydelse:
32. beträffande TV-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 januari
1992
att riksdagen med bifall till motion 1990/91:K74 yrkande 5 och
med anledning av propositionen antar det av regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift som innebär
att avgiften höjs fr.o.m. den 1 januari 1992 med den ändringen
att 7 § första stycket erhåller följande som Reservantens
förslag betecknade lydelse:
Regeringens förslag           Reservantens förslag
             7 § första stycket
TV-avgiften är 1 320 kronor       TV-avgiften är 1 400 kronor
för ett år. Den skall          för ett år. Den skall
betalas i fyra poster om 330      betalas i fyra poster om 350
kronor.                 kronor.

Särskilda yttranden
1. En ny rikstäckande reklamfinansierad TV-kanal
Claes Roxbergh (mp) anför:
Miljöpartiet de gröna är emot reklam i etermedierna. Vi har i
olika sammanhang framfört denna uppfattning tidigare och står
fast vid denna inställning. I detta ärende har vi emellertid
inte yrkat avslag på de delar av propositionen som innebär att
den nya marksända TV-kanalen öppnas för reklamfinansierade
sändningar. Ett sådant yrkande skulle vara politiskt
meningslöst. Vi vill understryka att den föreslagna ordningen
innebär att reklamsändningar bara skall få förekomma i den nya
kanalen och att programmen i Sveriges Television alltså även i
fortsättningen kommer att vara reklamfria.
2. Hur programföretaget väljs ut
Birgit Friggebo och Ylva Annerstedt (båda fp) anför:
Företrädare för riksdagspartierna skall beredas tillfälle att
avge synpunkter före ett beslut om koncession för den nya
TV-kanalen. Enligt utskottet har regeringen därvid möjlighet att
vända sig till den parlamentariskt sammansatta radio- och
TV-beredningen. I beredningen finns personer som också är
styrelseledamöter i företag inom Sveriges Radio-koncernen. Vi
anser att det är olämpligt att sådana personer som är
styrelseledamöter i TV-bolaget deltar i avgörandet om vilket
programföretag som skall konkurrera med Sveriges Television.
3. Den nya TV-kanalens ägarkrets
Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) anför:
Inom massmedieområdet pågår för närvarande i vår omvärld
liksom i vårt land en utveckling mot ökad koncentration. Ett
antal stora ägare eller ägargrupper får ett allt större
inflytande. I många länder har man vidtagit åtgärder för att
motverka detta eller för att bryta upp ägarkoncentrationen. Det
finns anledning att se allvarligt på den fortgående
koncentrationen även i vårt land eftersom den kan få menliga
följder för mångfalden i opinionsbildningen. När det nu blir
aktuellt att tillåta etableringen ett nytt TV-företag är det
därför utomordentligt viktigt att detta företag utgör ett
komplement till den nuvarande ägarstrukturen inom medieområdet.
De intressen som redan är verksamma där bör således inte
tillåtas få ett avgörande inflytande i det företag som kommer i
fråga för koncessionen.
4. Koncessionsavgiften
Anders Björck, Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood (alla m)
anför:
Den konstruktion som koncessionsavgiften har givits i
förslaget är tveksam. Vi anser att man bör undvika
konstruktioner av detta slag i framtiden.
5. Lokalradion i Södertälje
Sören Lekberg (s) och Ylva Annerstedt (fp) anför:
Vi beklagar att det inte har varit möjligt för utskottet att
ta ställning till sådana detaljfrågor om organisation och
resurser av lokalradion som tas upp i motion 1990/91:K71 och som
gäller självständighet för lokalradion i Södertälje.

Bilaga 1

Kulturutskottets yttrande
1990/91:KrU7y
Bilaga 2
Radio- och TV-frågor
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet har den 11 april 1991 beslutat bereda
kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition
1990/91:149 om radio- och TV-frågor jämte eventuella
följdmotioner och följande motioner, som väckts under allmänna
motionstiden i år, nämligen motionerna 1990/91:K404, K408, K409
yrkande 3, K416, K418, K419 och K427. Med anledning av
propositionen har väckts motionerna 1990/91:K60--K93.
Sedan kulturutskottet -- under förutsättning av
konstitutionsutskottets medgivande -- beslutat att till
konstitutionsutskottet överlämna följande motioner, som väckts
under den allmänna motionstiden i år, nämligen motionerna
1990/91:Kr204, Kr207, Kr211, Kr215, Kr226--Kr228, Kr231,
Kr239--Kr241, Kr278--Kr282, Kr286 yrkande 3, Kr321--Kr325, Kr330
yrkande 2, Kr346--Kr348, Kr351 yrkande 2 och Kr355 yrkande 2,
har konstitutionsutskottet beslutat att ta emot motionerna samt
att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över dem.
Utskottet
Inledning
Kulturutskottet har med anledning av remisserna från
konstitutionsutskottet funnit skäl att yttra sig i huvudsak i
följande hänseenden, nämligen dels översiktligt beträffande
vissa frågor om ljudradio och TV i framtiden, dels i vissa
avseenden beträffande riktlinjer för Sveriges Radio-företagens
verksamhet m.m. under den avtalsperiod som enligt förslag i
propositionen skall börja den 1 januari 1993 -- främst såvitt
avser ljudradioverksamheten, dels beträffande
medelsberäkningar m.m. för Sveriges Radio och televerket för år
1992, dels ock beträffande vissa särskilda frågor.
Kulturutskottet får anledning att ingående överväga frågor om
Sveriges Radios verksamhet m.m. under den nya avtalsperioden vid
beredningen av den proposition på området som är avsedd att
föreläggas riksdagen våren 1992. Eftersom riksdagen i den nu
aktuella propositionen bereds tillfälle att ta del av vad
utbildningsministern anför om riktlinjer inför beslutet om ett
nytt avtal -- denna formulering i propositionen bör dock
uppenbarligen inte uppfattas som ett förordande av att ett
gemensamt avtal skall träffas (se prop. s. 174 och 176) --
mellan staten och Sveriges Radio-företagen, anför dock utskottet
i enlighet med vad ovan sagts i vissa avseenden synpunkter
beträffande de angivna riktlinjerna liksom i vissa andra
avseenden rörande företagens verksamhet under den nya
avtalsperioden.
Vissa frågor om radio och TV i framtiden
I ett antal motionsyrkanden som väckts dels under den allmänna
motionstiden i år, dels med anledning av propositionen förordas,
utöver vad som föreslås i denna, förändringar och utvidgningar
av den radio- och TV-verksamhet som nu finns i Sverige. Syftet
med förslagen anges i flera fall vara att yttrandefriheten skall
vidgas. De flesta av förslagen tar sikte på ökade möjligheter
till lokala och regionala ljudradiosändningar. Även frågor om
möjligheter till finansiering av sändningar genom reklam -- i
vidare mån än vad som föreslås i propositionen -- tas upp. I
några av yrkandena läggs fram förslag som innebär en avvikelse
från vad som anförs i propositionen, främst såvitt avser
lokalradioverksamheten.
En rad frågor av det slag som tas upp i de åsyftade motionerna
behandlas i propositionen (s. 188--190). Utbildningsministern
lämnar en kortfattad redovisning bl.a. för tidigare framförda
önskemål om vidgade sändningar av ljudradio och television och
för sin syn på de framförda önskemålen. Vidare redovisas
digitalteknikens utveckling på såväl ljudradio- som TV-området.
Utbildningsministern anför att han inom kort avser att återkomma
till regeringen med förslag om en utredning av de tekniska
förutsättningarna för utökade sändningar av ljudradio och
television. Avsikten är att utredningsarbetet i en första
etapp skall behandla frågor om ljudradiosändningar. Han räknar
med att ett tekniskt underlag skall kunna föreligga i slutet av
innevarande år, och uttalar att utredningsarbetet då bör drivas
vidare under parlamentarisk medverkan. Under en andra etapp av
det tekniska utredningarbetet bör förutsättningarna i fråga om
TV-distribution belysas.
Kulturutskottet ser med tillfredsställelse att ett
utredningsarbete av angivet slag kommer till stånd, där framtida
radio- och TV-frågor i hela dess vidd tas upp till överväganden
under parlamentarisk medverkan. De begränsningar som bör finnas
för utredningsarbetet bör naturligen i princip vara endast de
som skapas genom riksdagens ställningstaganden till förevarande
proposition. Utredningsarbetet bör inte föregripas. Detta gäller
inte minst den framtida ljudradioverksamheten på det lokala och
regionala planet. Samtidigt vill utskottet framhålla att ett
utredningsarbete av angivet slag självfallet inte bör hindra att
förändringar av organisatorisk art vidtas då det gäller Sveriges
Radio under den kommande avtalsperioden.
Utskottet vill beträffande vissa motionsyrkanden som avser
närradion och lokalradion tillägga följande.
I betänkandet (SOU 1990:70) Lokalt ledd närradio har
närradioutredningen (U 1988:07) föreslagit vissa förändringar
i förutsättningarna för närradioverksamheten.
Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats.
Utskottet anser sig kunna förutsätta att regeringen utan
dröjsmål förelägger riksdagen förslag i vissa angelägna frågor
som behandlas i betänkandet. Detta gäller i första hand frågan
om ingripande mot hets mot folkgrupp i närradion. Utskottet har
i sitt av riksdagen godkända betänkande 1990/91:KrU15 uttalat
att det är nödvändigt med en förstärkning av möjligheterna att
snabbt och effektivt kunna ingripa mot program som innehåller
olika former av rasistiska inslag.
Flera motionsförslag innehåller krav på försäljning av
alla eller vissa lokalradiostationer. I enlighet med det
ovan sagda bör det kommande utredningsarbetet inte föregripas.
För den händelse den förutskickade utredningen skulle finna att
det är motiverat med en så genomgripande omläggning av
lokalradioverksamheten att den inte bör bedrivas av Sveriges
Radio under senare avtalsperioder får det ankomma på utredningen
att föreslå i vilken ordning en eventuell överflyttning av
resurserna till andra huvudmän skall ske.
Enligt vad som utförligt redovisas i propositionen (s.
182--186) bör en särskild utredning tillkallas för att inför den
kommande propositionen våren 1992 om ett nytt avtal för Sveriges
Radio förbereda en omorganisation av verksamheten med
programinsamling och programutsändning för Sveriges Radio
och det nya reklam-TV-företaget. En förutsättning bör vara,
anförs det i propositionen, att verksamheten drivs av staten i
en organisation som är avgränsad från televerket.
Utskottet, som inte har något att erinra mot vad som anförs i
propositionen om en förändrad sändarnätsorganisation, vill här
nämna att frågan om lokaliseringen av den nya organisationen
till Kiruna, där Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) nu har sitt
huvudkontor, har tagits upp motionsvägen. Utskottet förutsätter
att de synpunkter som anförs i motionen kommer att behandlas i
anslutning till ställningstagandet till lokaliseringen av
organisationen.
Frågan om förlängning av nuvarande avtal mellan staten och
Sveriges Radio
Utskottet tillstyrker att avtalen mellan staten och företagen
inom Sveriges Radio-koncernen förlängs med ett halvår så att en
ny avtalsperiod kan inledas den 1 januari l993. I anslutning
härtill vill utskottet nämna att utbildningsministern i
propositionen uttalar att en ny avtalsperiod bör omfatta tiden
den 1 januari 1993 -- den 31 december 1998. Frågan om
avtalstidens längd underställs dock inte riksdagen i detta
sammanhang.
Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program
Utskottet förordar att riksdagen i enlighet med vad som
närmare redovisas i propositionen godkänner att huvudprincipen
bör vara att programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen inte
skall få träffa uppgörelser med sponsorer om finansiering av
program, dock med visst undantag för Sveriges Television. Detta
programföretag bör få rätt att träffa uppgörelser om sponsring i
fråga om program, där sändningen gäller en allmän sammankomst
eller en offentlig tillställning som anordnas av någon annan än
programföretaget. För sportevenemang gäller detta dock endast om
evenemanget är av större svenskt eller internationellt intresse
(se det fullständiga förslaget i prop. s. 179--181).
Kulturutskottet anser att, när det gäller annat än
sportevenemang, därutöver bör gälla att sponsring av program i
Sveriges Television bör få förekomma i vissa fall även om
programföretaget är arrangör, nämligen om programmet sänds inom
ramen för ett åtagande gentemot Europeiska radiounionen (EBU)
-- eller arrangemanget är av motsvarande betydelse -- och
programmet direktsänds till flera länder.
Utskottet anser att de nuvarande avtalen med programföretagen
snarast bör kompletteras med de av utskottet förordade
sponsringsreglerna.
Vad som anförts i det föregående innebär att sponsring av
program i Riksradion och Lokalradion inte blir tillåten.
Utskottet anser att det finns skäl att närmare överväga frågan
om huruvida i vissa fall sponsring bör tillåtas av program i det
ljudradioföretag som skall bildas. Behov av sponsring kan finnas
exempelvis då det gäller kostnadskrävande program avseende
operaföreställningar eller konserter som sänds till flera
länder. Nya regler i detta avseende bör kunna träda i kraft den
1 januari 1993, då det nya programbolaget skall börja sin
verksamhet.
Vad utskottet sålunda anfört om sponsring av ljudradioprogram
bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Riktlinjer inför beslut om nya avtal med Sveriges
Radio-företagen
Inledning
I enlighet med vad som inledningsvis angetts bereds riksdagen
tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om
riktlinjer inför ett beslut våren 1992 om nya avtal mellan
staten och Sveriges Radio-företagen. Självfallet är riksdagen
likväl oförhindrad att fatta beslut om vilka riktlinjer som bör
gälla i angivna hänseende.
I följande avsnitt lämnas vissa bakgrundsuppgifter om
innehållet i de nuvarande och i närmast föregående avtal på
området. Med hänsyn till innehållet i propositionen och till att
framför allt ljudradioverksamheten tilldragit sig uppmärksamhet
motionsvägen koncentreras framställningen på uppgifter om denna
verksamhet. I de därefter följande avsnitten redovisas
innehållet i propositionen i här aktuell del samt utskottets
ställningstaganden till synpunkter i propositionen och
utskottets bedömning av motionskrav som avser den nya
avtalsperioden.
Vissa bakgrundsuppgifter
Riksdagens beslut år 1978 (prop. 1977/78:91, bet. KrU 24,
rskr. 337) om en ny organisatorisk ram för radio och TV
bestående av en koncern med ett moderbolag, Sveriges Radio AB,
och fyra dotterbolag för programverksamhet, nämligen Sveriges
Television AB, Sveriges Riksradio AB, Sveriges Lokalradio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB, syftade till att ge bättre
förutsättningar för decentralisering, självständighet och
mångfald i programverksamheten. Kulturutskottet anförde bl.a.
att med den nya organisationen risken borde minska för radion
att hamna i skuggan av TV och att i olika avseenden underordnas
televisionens krav. Utskottet anförde vidare att självständighet
i fråga om ekonomi, teknik, organisation, administration och
personalfrågor är viktiga förutsättningar för självständighet
också i programverksamheten för såväl Riksradion som för
Lokalradion och Utbildningsradion. I propositionen betonades
vidare vikten av samarbete mellan företagen, grundat på
frivilliga uppgörelser (se bet. KrU 1977/78:24 s. 21--22).
Inför avtalsperioden 1986--1992 ändrades och kompletterades
riktlinjerna från år 1978 i vissa avseenden, bl.a. förstärktes
moderbolagets ställning gentemot dotterbolagen, huvudsakligen på
det ekonomiska och administrativa området (prop. 1985/86:99,
bet. KrU 21, rskr. 343). Förhållandet mellan de dotterbolag som
svarar för programverksamheten förändrades emellertid inte.
Deras fortsatta programmässiga självständighet underströks. I
koncernen ingår numera även dotterbolaget RIKAB som handhar
uppbörden av mottagaravgifter och avgiftskontrollen, sedan
riksdagen år 1987 beslutat att huvudmannaskapet för dessa
uppgifter skulle anförtros Sveriges Radio (prop. 1987/88:100,
bet. KrU11, rskr. 220).
I fråga om samarbetet mellan Riks- och Lokalradion framhölls
vid riksmötet 1985/86 att moderbolaget borde verka för ett
utökat samarbete såväl i vad gäller programverksamheten som i
tekniska och administrativa frågor, där detta är motiverat från
ekonomisk synpunkt och där programbolagens skilda uppdrag inte
lägger hinder i vägen. Det anfördes också i den aktuella
propositionen att om det framstod som motiverat att fördjupa
samverkan och eventuellt slå samman de båda programbolagen,
moderbolaget under avtalsperioden borde vara oförhindrat att
lägga fram förslag härom till regeringen (prop. 1985/86:99, s.
40). Kulturutskottet strök under vikten av att de sändningar som
de båda programföretagen svarar för behåller sin särart. I ett
läge där moderbolaget skulle komma att anse det motiverat med en
sammanslagning skulle det -- enligt kulturutskottets mening --
få ankomma på regering och riksdag att göra den slutliga
bedömningen av huruvida vinsterna vid en sammanslagning skulle
bli så stora att den bör komma till stånd även om de båda
programbolagen inte fullt ut kan behålla sin nuvarande karaktär
(KrU 1985/86:21 s. 26).
På kulturutskottets förslag godkände riksdagen vidare att
programbolagen under innevarande avtalsperiod får bestämma om
regional och lokal indelning av organisationen för Riks- och
Lokalradion, TV samt Utbildningsradion. Liksom tidigare skulle
som riktlinje gälla att gränserna för programbolagens regionala
och lokala enheter endast undantagsvis bör bryta någon länsgräns
(KrU 1985/86:21 s. 38). Riksdagen godkände vidare att ett fjärde
FM-nät i huvudsak förbehålls lokalradion (KrU 1985/86:21 s. 22).
Den successiva utbyggnaden av detta fjärde FM-nät slutfördes
hösten 1989. Samtliga 25 lokalradiostationer sänder nu på egen
frekvens.
Innehållet i propositionen
Kulturutskottet redovisar sammanfattningsvis de i
propositionen angivna riktlinjerna för Sveriges Radio-koncernen
inför en ny avtalsperiod på följande sätt.
1. Uppdraget bör vara oförändrat
2. Nuvarande företagsform bör vara oförändrad
3. Nuvarande ägarförhållanden bör i huvudsak vara oförändrade
4. För verksamheten bör disponeras fyra rikstäckande sändarnät
för ljudradio och två rikstäckande sändarnät för TV
5. Programverksamheten bör handhas av ett programbolag för TV
och ett för ljudradio samt av Utbildningsradion
6. Moderbolaget bör a) inge anslagsframställning till
regeringen och fördela av staten tilldelade medel,
b) ansvara för fördelning och placering av sändningstid om
programföretagen inte själva kan enas, c) ansvara för
beredskapsplanering, samt d) vara ett organ där
koncerngemensamma frågor bereds
7. Ett dotterbolag för avgiftsuppbörd och avgiftskontroll bör
finnas (RIKAB)
8. Staten bör sluta avtal med samtliga bolag, dvs.
moderbolaget, de tre programbolagen och RIKAB
9. Styrelserna bör utses så att personsamband råder mellan
moderbolag och resp. programföretag i enlighet med vad som anges
i propositionen ( s. 174 och 175)
10. De ekonomiska villkoren för Sveriges Radio bör vara
följande.
Sveriges Radios verksamhet bör även fortsättningsvis
finansieras med medel som riksdagen anvisar från
rundradiokontot. Medelstilldelningen värdesäkras liksom nu med
utgångspunkt i ett index. Med början år 1992 får Sveriges Radio
en reformram om 150 milj.kr. per år i fyra års tid, sammanlagt
600 milj.kr. Rundradiokontots intäkter består huvudsakligen av
TV-avgiftsmedel men kompletteras även med andra intäkter.
På Sveriges Radio ställs ett rationaliseringskrav om
sammanlagt 200 milj.kr. under åren 1993 och 1994. De medel som
friställs genom ytterligare rationaliseringar får behållas för
reforminsatser.
Beträffande vissa andra synpukter rörande riktlinjerna
hänvisar utskottet till propositionen (främst s. 173--175).
Kulturutskottets övergripande bedömning
Kulturutskottet anser att de i föregående avsnitt redovisade
riktlinjerna i allt väsentligt bör godtas och således tjäna som
utgångspunkt vid det förberedelsearbete som skall leda fram till
en proposition våren 1992 med förslag till bestämmelser och
villkor för den avtalsperiod för Sveriges Radio som skall
inledas den 1 januari 1993.
Då det gäller val av ledamöter av styrelserna inom Sveriges
Radio-koncernen bör -- utöver vad som anförs i propositionen --
gälla att de av regeringen utsedda ledamöterna i moderbolagets
och programbolagens styrelser skall utses enligt hittillsvarande
principer bl.a. vad gäller den parlamentariska förankringen.
Vidare bör lämpligen gälla att uppdraget som ordförande i
programbolag inte skall förenas med ledamotskap i moderbolagets
styrelse. Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
I de härefter följande avsnitten i yttrandet anför utskottet
en rad andra synpunkter som enligt utskottets mening bör beaktas
vid förberedelsearbetet. Synpunkterna innebär i allt väsentligt
kompletteringar eller modifieringar av de angivna riktlinjerna.
Självfallet kan det kommande förberedelsearbetet -- som skall
grunda sig bl.a. på beslutsunderlag som tas fram inom Sveriges
Radio-koncernen -- i enskildheter leda till slutsatser som
avviker från dem som nu i princip godtas av riksdagen. Det får i
sådana fall ankomma på riksdagen att vid prövningen av
propositionen våren 1992 göra en slutlig bedömning i aktuellt
avseende. Likaledes får vid detta tillfälle de argument för
andra lösningar av olika frågor som framförs motionsvägen prövas
på sedvanligt sätt. Utskottet anser det dock vara värdefullt att
det i en rad huvudfrågor redan nu slås fast vad som bör gälla
för Sveriges Radio under den nya avtalsperioden.
Vilka programföretag skall finnas? Synpunkter rörande
ljudradioverksamheten
Inledningsvis lämnar utskottet en utförlig redovisning för
motionsförslag i här aktuella avseenden.
Tanken på en sammanslagning av Lokalradion och Riksradion
avvisas i ett antal motioner, väckta med anledning av
propositionen. I flera av dessa motioner betonas betydelsen av
att Lokalradion även i framtiden organiseras som ett
självständigt bolag. Motionärerna framhåller därvid att det är
nödvändigt att motverka lokala monopol på medieområdet och
hänvisar bl.a. till att antalet regionala och lokala
dagstidningar minskat under senare år och att kvarvarande
tidningar i vissa fall uttryckt intresse för ett engagemang i
radio- och TV-verksamhet. Lokalradion är ett viktigt komplement
till de dagliga lokala tidningarna och medverkar till en större
mångfald i nyhetsutbudet. Motionärerna befarar att -- vid en
sammanslagning av Lokalradion och Riksradion -- möjligheterna
till lokalradiosändningar kan komma att begränsas.
Programverksamheten bör därför även i fortsättningen bedrivas av
fyra självständiga programbolag, av dem två ljudradiobolag. Det
hemställs också att det bibehållna Riksradioföretaget bör köpa
regionala program för nationell sändning från det, även
fortsättningsvis, självständiga Lokalradioföretaget. I andra
motioner tas upp frågan om att lokalradioverksamheten skall
bedrivas av helt självständiga lokalradiostationer.
I ett stort antal andra motioner godtas däremot i princip
planerna på att slå samman Lokalradion och Riksradion, dock
under förutsättning att lokalradioverksamheten garanteras
självständighet i en rad, i motionerna angivna, avseenden.
Lokalradioverksamheten skall enligt motionärernas mening även
fortsättningsvis bedrivas i en egen kanal, dvs. FM4-nätet skall
även i fortsättningen stå till lokalradioverksamhetens
förfogande. Den programmässiga självständigheten för
lokalradioverksamheten skall garanteras och enligt vissa
motioner även stärkas i förhållande till vad som gäller i dag.
Kravet på denna självständighet uttrycks också som ett krav på
att det skall finnas egna redaktioner för
lokalradioverksamheten. Motionärerna betonar vikten av att
verksamheten får bibehålla den omfattning, den bredd och det
djup som den har i dag och av att lokalradioverksamhetens
sändningstid inte får minskas. I flera motioner framhålls
särskilt att Lokalradion har en rationell organisation som
tillsammans med tillämpade arbetsmetoder och styrsystem bör tas
till vara och vidareutvecklas inom det nya ljudradioföretaget.
De organisatoriska förändringarna bör vidare syfta till att
förstärka resurserna för lokal produktion och sändning. I en
motion yrkas även att den särskilda lokalradioredaktionen i
Södertälje inom Radio Stockholms organisation skall garanteras
framtida resurser motsvarande minst vad som i dag avsatts för
denna verksamhet och att verksamheten skall ges självständighet
i förhållande till Radio Stockholm. I ett antal motioner betonas
att det inom den kommande lokalradioverksamheten skall kunna
produceras program både för lokalt och nationellt bruk. Därvid
kommer man också in på frågan om en samordning av resurserna
inom Lokalradion och resurserna vid Riksradions nuvarande
regionala verksamhet. Slutligen yrkas att den hittillsvarande
lokalradioverksamheten skall utvärderas. Resultaten av en sådan
utvärdering bör läggas till grund för ställningstagandet till
den fortsatta lokalradioverksamheten.
Kulturutskottet vill beträffande frågan om vilka
programföretag som skall finnas anföra följande.
Kulturutskottet konstaterar att syftet med de riktlinjer som
förordas i propositionen beträffande den avtalsperiod som börjar
år 1993 är att värna om Sveriges Radios integritet och dess
ställning som ett public service-företag som står fritt från
kommersiella, politiska eller andra organisationsintressen.
Förslagen om resursförstärkningar, om krav på rationaliseringar
och om förändringar av organisationen skall ses mot denna
bakgrund. Förslagen syftar också till att göra
kvalitetsförbättringar i programföretagens verksamhet möjliga.
Kulturutskottet har i det föregående redovisat att, när
riksdagen år 1977 antog riktlinjer för verksamheten vid Sveriges
Radio, det särskilt framhölls att den nya organisationen var
avsedd att minska risken för radion att hamna i skuggan av TV
och att i olika avseenden underordnas televisionens krav.
Självständighet i fråga om ekonomi, teknik, organisation,
administration och personalfrågor ansågs vara viktiga
förutsättningar för självständighet också i programverksamheten.
Vikten av samarbete mellan programföretagen betonades.
Kulturutskottet anser att även den nu förordade
organisationsförändringen -- med en sammanslagning av
Lokalradion och Riksradion och ett samordnat resursutnyttjande
av samma slag som inom TV -- är ägnad att stärka ljudradions
ställning. Utskottet tar även fasta på uttalandet i
propositionen om att de organisatoriska förändringarna avses
genomföras så att förutsättningar skapas för att förstärka den
regionala och lokala radioproduktionen likaväl som motsvarande
TV-produktion. Utskottet har mot denna bakgrund inte något att
erinra mot att beredningsarbetet inför den kommande
avtalsperioden utgår från att det under den nya avtalsperioden
skall finnas tre företag för programverksamheten, nämligen
Utbildningsradion, ett programföretag för ljudradio och ett för
TV. Konstitutionsutskottet bör i enlighet härmed avstyrka de
motionsyrkanden vilka avser ett bibehållande av Lokalradion och
Riksradion som separata programföretag och de yrkanden som
innebär att lokalradioverksamheten skall bedrivas av ett antal
fristående lokalradioföretag med separata avtal.
Kulturutskottet tar i det följande upp frågor som rör den
framtida ljudradioverksamheten.
Kulturutskottet anser att det är nödvändigt att Sveriges Radio
bibehåller sin nuvarande stora frihet i fråga om programsättning
m.m. Utskottet vill dock med anledning av det stora antalet
motionsyrkanden, som syftar till att värna om
lokalradioverksamheten i framtiden inom det nya
ljudradioföretagets ram, anföra följande beträffande
lokalradioverksamhetens självständighet m.m.
Lokalradioverksamheten, som numera -- sedan Radio Sjuhärad
inrättats -- bedrivs inom 25 distrikt och vid egna
programredaktioner, har utvecklats till en framgångsrik och
effektiv organisation. När lokalradion inrättades år 1975 var
syftet bl.a. att motverka de starka koncentrationstendenserna på
olika samhällsområden. Denna grundtanke med
lokalradioverksamheten är lika aktuell i dag. Det är därför
enligt kulturutskottets mening av synnerlig vikt att
verksamheten, liksom nu är fallet, i framtiden kan genomföras
under stor frihet och självständighet. Det finns inte heller
något i propositionen som motsäger detta. Det förutsätts i
propositionen att ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod
skall disponera fyra rikstäckande sändarnät. Kulturutskottet
anser det viktigt att FM4-nätet -- liksom i dag -- även
fortsättningsvis förbehålls lokalradioverksamheten. Den fr.o.m.
år 1993 sammanslagna ljudradioverksamheten bör åläggas såväl
uppdraget att svara för nationell programproduktion och sändning
som uppdraget att svara för lokal programproduktion och
sändning. Det lokala uppdraget förutsätter enligt
kulturutskottets mening en lokal redaktionell beslutanderätt och
självständighet beträffande det lokala programutbudet.
Ljudradioföretagets uppdrag att svara för nationell
programproduktion och sändning bör inte förändras i förhållande
till vad som gäller Riksradions uppdrag i dag.
Lokalradioverksamheten inom det framtida ljudradioföretaget bör
ha minst den omfattning som motsvarar verksamheten inom dagens
25 lokalradiodistrikt. Kulturutskottet gör bedömningen att
sammanslagningen till ett ljudradioföretag kommer att underlätta
en långtgående samverkan bl.a. i administrativt och tekniskt
hänseende mellan den lokalt och den nationellt inriktade
verksamheten. Vid samordningen av verksamheten är det viktigt
att det kunnande, de erfarenheter och de arbetsmetoder som finns
i dag inom såväl Lokalradion som Riksradions regionala
verksamhet tas till vara. Den redan i dag inledda samverkan, där
Lokalradion producerar program även för nationella sändningar,
kommer givetvis att underlättas inom ett sammanslaget
ljudradioföretag. Sammanfattningvis anser utskottet att -- i
likhet med vad som anförs i propositionen -- de organisatoriska
förändringarna skall genomföras så att förutsättningar skapas
för att förstärka den regionala och lokala radioproduktionen.
Kulturutskottet föreslår att konstitutionsutskottet hemställer
att riksdagen med anledning av de aktuella motionsyrkandena som
sin mening ger regeringen till känna vad kulturutskottet anfört
om ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod.
Kulturutskottet anser att riksdagen inte bör ta ställning till
detaljfrågor av det slag som tagits upp motionsledes beträffande
resurser och beträffande självständighet för en
lokalradioredaktion inom ett lokalradiodistrikt, nämligen
Södertälje.
I detta sammanhang tar utskottet upp frågan om den s.k.
tappningsrätten.
I ett motionsyrkande föreslås att varje lokalradiostation
fritt skall få välja att i lokalradio sända program från de
övriga ljudradiokanalerna. I fjolårets betänkande
(1989/90:KrU25, s. 27) redovisade utskottet hur
lokalradiostationerna, då de inte har egna sändningar, i stället
vidaresänder riksradions program, s.k. tappning. Reglerna för
tappning har nyligen modifierats något. För närvarande får
tappning av riksradion ske enligt följande.
Mellan kl. ca 06.00 och ca 19.00 får tappning ske ur P1
Mellan kl. ca 19.00 och ca 24.00 får tappning ske ur P1 eller
P2
Mellan kl. ca 24.00 och ca 06.00 får tappning ske ur P3.
Utskottet anser att den av utskottet tillstyrkta
organisatoriska förändring som innebär att de båda radiobolagen
skall slås samman till ett ljudradioföretag bör kunna underlätta
det praktiska och administrativa förfarandet när det gäller
tappning mellan kanalerna.

Vissa frågor om Sveriges Radios TV-verksamhet
Då det gäller en rad motionskrav rörande TV-verksamheten utgår
utskottet från att motionärerna i första hand tar sikte på
förhållandena under den nya avtalsperioden.
Motionsvägen har framförts krav på att TV2 -- den s.k.
rikskanalen -- skall flyttas till Göteborg. Vidare har i ett
motionsyrkande förordats att 60 % av resurserna till Sveriges
Television skall tilldelas TV2. I två yrkanden framställs vissa
preciserade krav rörande TV-verksamheten i Norrland.
Motionskraven föranleder utskottet hänvisa till vad som
tidigare anförts om att de organisatoriska förändringarna av
programföretagen bör genomföras så att förutsättningar skapas
för att förstärka bl.a. den regionala och lokala
TV-produktionen. Resursfördelningen bör liksom hitintills göras
av Sveriges Television med utgångspunkt i de mål som
statsmakterna fastställer för verksamheten.
Tilläggas kan att utskottet vid behandlingen våren 1986 av
frågor som rörde Sveriges Radios verksamhet under innevarande
avtalsperiod uttalade att innehållet i radio och TV skall kunna
spegla förhållandena någorlunda likvärdigt i olika delar av
landet och att detta skall kunna ske utan alltför stora
resursmässiga skillnader (bet. KrU 1985/86:21 s. 24).
Enligt de nu gällande avtalen gäller -- som tidigare
redovisats -- att programbolagen beslutar om regional och lokal
indelning av organisationen. Om en förändring av indelningen
medför ökade kostnader för ett programbolag eller televerket
skall moderbolaget resp. moderbolaget och televerket gemensamt
besluta i frågan.
Det kan inte enligt utskottets mening komma i fråga att en
återgång skulle ske till vad som gällde före den nuvarande
avtalsperioden, nämligen att riksdagen skulle besluta om TVs
distriktsorganisation.
I enlighet med det anförda avstyrks förslag om riksdagsbeslut
syftande till vissa förändringar i den nuvarande
distriktsindelningen för Sveriges Television. Utskottet vill
upplysa om följande med anledning av vad som i en motion anförs
om att kulturutskottet i ett brev till Sveriges Televison den 9
juni 1988 skulle ha uttalat sig om distriktsindelningen i visst
län. Självfallet gör utskottet inte någon tolkning av innehållet
i sina betänkanden i brev till organ, som besluten avser.
Ifrågavarande brev har inte auktoriserats av utskottet utan har
upprättats av en riksdagsledamot, som vid nämnda tidpunkt var
ledamot av utskottet.
Frågan om nya uppgifter för Radiotjänst i Kiruna AB
Med anledning av vad som anförs motionsvägen om ytterligare
arbetsuppgifter för Radiotjänst i Kiruna AB vill utskottet
framhålla angelägenheten av att administration, samordning,
kontroll och förvaltning i vad avser TV-avgifterna sker på ett
rationellt sätt så att rundradiokontot får en god utveckling,
något som är ägnat att begränsa framtida höjningar av
avgifterna.
Programverksamhetens inriktning
I detta avsnitt behandlar kulturutskottet ett antal
motionsyrkanden som rör innehållet i programbolagens sändningar.
Utskottet bedömer yrkandena med utgångspunkt i att de i första
hand har en inriktning mot de nya avtalen mellan staten och
Sveriges Radio-företagen.
I några motioner tas upp Sveriges Radios ansvar för både
svenskarnas och invandrarnas kultur och språk. Behovet av en
allsidig kulturbevakning betonas liksom den kulturpolitiska
betydelsen av att Sveriges Radio kan erbjuda ett mångfaldigt
utbud av program som är både bildande och underhållande och som
värnar om såväl det svenska språket och kulturen som om
invandrarnas språk och kultur.
I samband med behandlingen år 1986 av regeringens riktlinjer
för Sveriges Radios verksamhet under avtalsperioden
1986/87--1991/92 (prop. 1985/86:99, bet. KrU21, rskr. 343) tog
kulturutskottet upp frågan om samspelet mellan Sveriges Radio
och kulturlivet. Utskottet konstaterade bl.a. att radio och TV
på många områden av kulturlivet har en dominerande ställning och
förfogar över unika personella och tekniska resurser. De sätt på
vilka programföretagen väljer att utforma sin verksamhet och
disponera sina resurser får därför stor betydelse för
kulturlivet i övrigt. Utskottet uttalade sig också om samarbetet
mellan teaterinstitutionerna och Sveriges Radio och utgick från
att Sveriges Television ägnar frågan om televisering av
teaterföreställningar stor uppmärksamhet. Utskottet vill
ytterligare understryka denna uppfattning och förutsätter att
Sveriges Radios centrala ställning och kulturella ansvar beaktas
i förberedelsearbetet med det nya avtalet.
Enligt kulturutskottets mening accentueras Sveriges Radios
kulturella ansvar i en tid då Sverige i allt större utsträckning
deltar i det europeiska integrationsarbetet. Den snabba
utveckling av medierna som vi nu upplever och som bl.a. innebär
att allt fler svenska hem kan bli delaktiga i ett
internationellt programutbud medför samtidigt ett ansvar för att
det nationella kulturarvet bevaras bl.a. genom att Sverige Radio
hävdar de nationella programmens ställning. Utskottet har i
olika sammanhang ställt sig positivt till åtgärder för att
främja den svenska kulturen, medan däremot förslag om kvotering
av inhemska och från utlandet inköpta program avvisats. I
gällande avtal med programbolagen sägs bl.a. att ett mångsidigt
utbud av program på svenska språket skall tillhandahållas och
att svenska artister och verk av svenska upphovsmän i betydande
omfattning skall förekomma i sändningarna. Enligt utskottets
uppfattning tillgodoses kravet i motionerna att den svenska
kulturen och det svenska språket skall värnas bättre genom denna
typ av reglering än genom regler om kvotering. Det är uppenbart
att kvotering riskerar att leda till bl.a. besvärliga
gränsdragningsproblem då det gäller att bedöma huruvida ett
program skall anses vara svenskt eller utländskt, något som
sannolikt skulle motverka det avsedda syftet. Mot denna bakgrund
är utskottet inte nu berett att ändra sitt ställningstagande
beträffande kvotering av svenska program. Utvecklingen på
området bör dock noga följas.
Som ovan nämnts har några motionärer också framhållit Sveriges
Radios ansvar för invandrarnas språk och kultur. I nuvarande
avtal med programföretagen stadgas rörande programverksamheten
att särskild hänsyn skall tas till språkliga och etniska
minoriteter. Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att
även inför den nya avtalsperioden framhålla betydelsen av att
programutbudet skall spegla det mångkulturella samhälle som
Sverige numera är. Att Sveriges Radio också har ett ansvar för
invandrarnas språk och kultur innebär ingen motsättning till vad
som ovan anförts om att det svenska språket och den svenska
kulturen skall värnas. Utskottet återkommer i det följande till
programverksamheten för invandrare och minoriteter.
I likhet med utbildningsministern anser kulturutskottet att
kraven på Sveriges Televisions programverksamhet bör vara lika
omfattande som nu är fallet även sedan ett nytt
reklamfinansierat TV-företag etablerats (se närmare härom i
prop. s. 42, 43 och 173). Public service-uppdraget bör således
vara grundläggande även i en situation då nya programföretag
konkurrerar om tittarna. I public service-begreppet innefattas
bl.a. uppgiften att tillhandahålla alla medborgare ett
kvalificerat och mångsidigt utbud, även i kulturellt hänseende.
Utskottet har då det gäller nuvarande avtalsperiod (KrU
1985/86:21, s. 19) uttalat att det bör ankomma på Sveriges
Radio-koncernen att besluta i frågor om sändningstidens längd
och förläggning. Vidare har utskottet i ett tidigare avsnitt
berört motsvarande fråga då det gäller den kommande
avtalsperioden. Utskottet har därvid förordat att Sveriges
Radio-företagen skall ha kvar denna beslutanderätt även i
fortsättningen. Det sagda står inte i motsättning till att det i
public service-uppdraget -- som berörts ovan i vad avser
Sveriges Television -- bör ligga en skyldighet för
programföretagen att beakta vilka möjligheter publiken har att
ta del av olika programtyper. Utskottet anser det viktigt att
inte minst möjligheterna för TV-tittarna att följa kulturprogram
och andra s.k. smala program på vad som bedöms vara god
sändningtid uppmärksammas.
I ett antal motioner behandlas radio- och TV-sändningar på
minoritets- och invandrarspråk samt program för
handikappade.
Det bör enligt några motionärer finnas möjligheter att utöka
resurserna till de finskspråkiga radioprogrammen i samband med
att lokalradion och riksradion förs samman. Vidare bör det på
sikt finnas möjligheter att föra finska radiosändningar till
samma kanal.
Kraven i de motioner som rör handikappfrågor går
sammanfattningsvis ut på att programmen i radio och TV i större
utsträckning skall göras tillgängliga för personer med
funktionshinder.
Utskottet vill erinra om att moderbolaget i nu gällande avtal
har ett samordnande ansvar för programbolagens insatser både när
det gäller program på minoritets- och invandrarspråk och program
för handikappade. Enligt utskottets mening framstår det som
självklart att frågan om hur motsvarande samordning skall ske
under den nya avtalsperioden måste övervägas ingående. I
sammanhanget vill utskottet också erinra om att av de språkliga
minoriteterna den finskspråkiga gruppen intar en särställning
dels på grund av de historiska banden mellan Sverige och
Finland, dels på grund av gruppens storlek. Gruppens rätt till
programservice har därför en något annan karaktär än övriga
gruppers.
I två motionsyrkanden framhålls radions och TVs ansvar när det
gäller information om missbruk av alkohol i programmen.
Utskottet har vid flera tillfällen tidigare behandlat yrkanden
med samma syfte och har därvid understrukit att radions och
televisionens genomslagskraft medför att ett stort ansvar vilar
på programföretagen och att man i programverksamheten bör iaktta
varsamhet vid speglingen av bruket av olika gifter, t.ex.
alkohol. Utskottet hänvisar i övrigt till sitt uttalande i
fjolårets betänkande om radio och television (1989/90:KrU25, s.
26).
I några motioner tas mer specifika frågor upp. Det gäller å
ena sidan förslag att programinslag på norska och danska i
Sveriges Television inte skall textas på svenska för att
tittarna skall lära sig språken. Å andra sidan föreslås att
aktualitetsprogram på serbokroatiska, grekiska och turkiska
skall översättas till svenska för att tittarna skall kunna följa
programmen på två språk samtidigt.
Enligt utskottets mening bör de frågor, som motionärerna tar
upp om översättning av programmen, inte avtalsregleras. När det
gäller frågan om danska och norska programinslag vill utskottet
erinra om den nordiska språkkonvention som trädde i kraft år
1987 och som bl.a. innebär ett särskilt ansvar i olika
offentliga sammanhang för att medborgare i ett nordiskt land
skall kunna använda sig av sitt modersmål i ett annat nordiskt
land. I linje härmed ligger att medborgarna bör få ökad träning
i att förstå grannspråken. Samtidigt bör påpekas att textningen
av TV-program är av stor betydelse för de hörselskadade. Då det
gäller förslaget att utöka textning på svenska av vissa
invandrarprogram vill utskottet framhålla att detta i första
hand är en fråga om vilka resurser som finns för ändamålet.
Frågan om utbyte av TV-program mellan de nordiska länderna
har enligt kulturutskottets mening stor kulturpolitisk
betydelse. Kulturutskottet vill därför peka på betydelsen av att
de upphovsrättsliga frågorna i dessa sammanhang får en lösning.
I en motion föreslås att regeringen skall vidta åtgärder så
att sjöväderrapporterna i Riksradions P1 kan förbättras
enligt yrkesfiskets önskemål.
Utskottet bedömer sjöväderrapporterna som angelägna men anser
att de inte bör bli föremål för avtalsreglering (se även bet.
1989/90:KrU25, s. 27).
Sveriges Radio under år 1992, m.m.
Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om
medelsberäkningen för den avgiftsfinansierade verksamheten inom
Sveriges Radio-koncernen, radionämndens verksamhet och
televerkets investerings- och driftskostnader. Även
propositionens förslag om dels höjning av TV-avgiften med 72 kr.
till 1 236 kr. per år fr.o.m. den 1 juli 1991, dels höjning med
84 kr. till 1 320 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1992
tillstyrks.
Utskottet avstyrker motionsförslag om en alternativ
delfinansiering av Sveriges Radio, nämligen -- efter en period
finansierad genom upplåning till rundradiokontot -- genom
reklam. Det är enligt utskottets mening inte motiverat att --
vid detta ställningstagande -- riksdagen gör något särskilt
tillkännagivande om storleken av framtida TV-avgifter.
Krav på delfinansiering med reklam av lokalradioverksamheten
fr.o.m. år 1992 avstyrks. Utskottet hänvisar till vad som i ett
föregående avsnitt anförts om ett kommande parlamentariskt
beredningsarbete i fråga om bl.a. den framtida
radioverksamheten.
Också önskemål som direkt eller indirekt innebär att riksdagen
skulle ta ställning till frågan om resurserna till Sveriges
Lokalradio AB under nästa år avstyrks. Det ankommer på
moderbolaget att fördela de av riksdagen beräknade medlen mellan
de olika företagen inom Sveriges Radio-koncernen.
I den mån yrkanden om distriktsindelningen för Sveriges
Television och om fördelningen mellan Kanal 1 och TV2 av de
ekonomiska resurserna för företaget avser innevarande
avtalsperiod hänvisar utskottet till framställningen i avsnittet
Vissa frågor om Sveriges Radios TV-verksamhet.
Utskottet tar här också upp frågan om bättre
mottagningsförhållanden för de regionala TV-nyheterna i vissa
delar av Uppsala län. Utskottet hänvisar i första hand till sitt
betänkande 1988/89:KrU21 (s. 16). Utskottet har inhämtat att en
ny sändare i Enköping har färdigställts under år 1990 i enlighet
med gällande femårsplan för åtgärder mot brister i
regional-TV-täckningen.

I ett föregående avsnitt om Sveriges Radios programverksamhet
har behandlats frågor om denna verksamhet under den kommande
avtalsperioden.
I den mån väckta motionsyrkanden om programverksamheten avser
innevarande avtalsperiod hänvisar utskottet till att det
ankommer på Sveriges Radio att i programfrågor arbeta fritt och
självständigt inom ramen för de allmänna riktlinjer som anges i
radiolagen och i avtalen mellan staten och bolagen i Sveriges
Radio-koncernen (se. bl.a. bet. KrU1988/89:21 s. 17, ävensom
bet. KrU 1983/84:17 s. 22). Utskottet hänvisar också till att
vissa yrkanden, likartade med de i år väckta, behandlades mera
utförligt förra året i kulturutskottets betänkande 1989/90:KrU25
om radio och television.
Utskottet tillstyrker att regeringen får begärt bemyndigande
att omfördela medel anvisade för televerkets investerings- och
driftskostnader avseende år 1992.
Övriga frågor
Utskottet tillstyrker att den s.k. demokratibestämmelsen i
radiolagen omformuleras i enlighet med vad som föreslås i
propositionen (se s. 135--139 och 218).
 Med anledning av ett motionsförslag om att medel ur
rundradiokontot skulle avsättas som grundkapital i en stiftelse
för eterjournalistikens främjande vill utskottet framhålla att
kontot inte bör få användas för annan utbildning än
internutbildning inom Sveriges Radio-koncernen, eftersom de
medel som nu tillförs kontot utgörs av TV-avgifter.
Utskottet vill, då det gäller i propositionen framlagda
förslag rörande åtagande beträffande bidrag till svensk
filmproduktion för ett reklamfinansierat TV-företag, framhålla
angelägenheten av att föreliggande möjligheter att stödja svensk
filmproduktion tas till vara (jfr bet. 1990/91:KrU29).
Stockholm den 16 maj 1991
På kulturutskottets vägnar
Ingrid Sundberg
Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Åke Gustavsson (s), Maja
Bäckström (s), Berit Oscarsson (s), Jan Hyttring (c), Anders
Nilsson (s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki
Tammenoksa (s), Margareta Fogelberg (fp), Stina Gustavsson (c),
Alexander Chrisopoulos (v), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahlström
(s), Ulla Berg (s), Göran Åstrand (m) och Jan-Erik Wikström
(fp).

Avvikande meningar
l. Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program
Alexander Chrisopoulos (v) och Kaj Nilsson (mp) anser att den
del av utskottets yttrande som på s. 111 börjar med
"Kulturutskottet anser" och slutar med "till känna" bort ha
följande lydelse:
Det finns inte anledning att vidga rätten till sponsring för
Sveriges Radio-företagen utöver vad som sålunda angivits.
2. Kulturutskottets övergripande bedömning
Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del
av utskottets yttrande som på s. 113 börjar med "Kulturutskottet
anser" och slutar med "januari 1993" bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att de i propositionen angivna riktlinjerna,
vilka redovisats i föregående avsnitt, i allt väsentligt bör
godtas då det gäller uppdraget (1), företagsform (2),
ägarförhållanden (3), sändarnät (4) -- där det bör påpekas att
FM4-nätet inte kan riksmatas, RIKAB (7), avtal (8) och
styrelserna i moderbolag och dotterbolag (9).
Moderbolagets uppgifter (6) bör ses över ytterligare i
enlighet med vad som anförts av företrädare för centerpartiet i
en motion. Vidare bör övervägas möjligheterna att låta
rundradiokontot (tidigare benämnt rundradiofonden) -- som bör
förses med en särskild styrelse -- fördela de medel som beräknas
för Sveriges Radio-företagen.
Beträffande frågan om vilka programbolag som skall finnas (5)
återkommer utskottet i det följande.
3. Val av ledamöter av styrelserna inom Sveriges
Radio-koncernen
Kaj Nilsson (mp) anser att den del av utskottets yttrande som
på s. 114 börjar med "Då det" och slutar med "till känna" bort
ha följande lydelse:
Vid utseende av ledamöter av styrelserna i moderbolaget och
programbolagen bör avseende fästas endast vid sakliga grunder,
såsom visad skicklighet och sakkunskap på det aktuella området.
4. Frågan om vilka programföretag som skall finnas och frågan
om den framtida ljudradioverksamheten
Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 115
börjar med "Kulturutskottet konstaterar" och på s. 116 slutar
med "separata avtal" bort ha följande lydelse:
Kulturutskottet anser -- i likhet med vad företrädare för
centerpartiet framfört i motioner -- att det är nödvändigt att
motverka lokala monopol på medieområdet. I en situation där
antalet regionala och lokala tidningar minskar och kvarvarande
tidningar i vissa fall uttryckt intresse för ett engagemang i
radio- och TV-verksamhet är det viktigt att slå vakt om en
självständig lokalradioverksamhet. Lokalradion är ett viktigt
komplement till de dagliga tidningarna och medverkar till större
mångfald i nyhetsutbudet. Kulturutskottet anser i likhet med
motionärerna att det bästa sättet att garantera
lokalradioverksamhetens fortlevnad och att värna om lokalradions
redaktionella beslutanderätt och självständighet är att
bibehålla Sveriges Lokalradio AB som ett självständigt
programbolag med eget avtal. Riksdagen bör därför som sin mening
ge regeringen till känna att det även under nästa avtalsperiod
skall finnas fyra separata programbolag, dvs. ett programbolag
för TV, ett för riksradio och ett för lokalradio samt
Utbildningsradion.
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 116
börjar med "Lokalradioverksamheten, som" och på s. 117 slutar
med "nästa avtalsperiod" bort ha följande lydelse:
Genom att Lokalradion i enlighet med kulturutskottets förslag
skall finnas kvar som separat programbolag tillgodoses de
önskemål om självständighet för lokalradioverksamheten som förts
fram i ett stort antal motioner. Liksom i dag bör var och en av
de 25 lokalradiostationerna även fortsättningsvis sända på egen
frekvens i det s.k. FM4-nätet och själva disponera
sändningstiden. Enligt utskottets uppfattning finns det
förutsättningar för ett ökat samarbete mellan Lokalradions och
Riksradions regionala verksamhet. Riksradions behov av lokalt
producerade program av nationellt intresse bör kunna tillgodoses
genom att Riksradion i ökande omfattning köper program från
Lokalradion. Ett intensifierat samarbete bör kunna underlätta
rationaliseringar och därmed medverka till minskade kostnader.
Kulturutskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad kulturutskottet anfört om
ljudradioverksamheten under nästa avtalsperiod.
5. Tappningsrätten
Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del
av utskottets yttrande som på s. 117 börjar med "Utskottet
anser" och slutar med "mellan kanalerna" bort ha följande
lydelse:
I likhet med vad som anförs motionsvägen anser utskottet att
det bör ankomma på varje station som sänder lokala program att
välja vilket av programmen i rikssändningarna som vid varje
tillfälle skall tappas. Endast om en sådan fri tappningsrätt
finns blir det möjligt för lokalradioverksamheten att effektivt
hävda sig mot kanaler som rymmer rikssändningar.
Vad utskottet sålunda anfört om fri tappningsrätt bör
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
6. Kvotering av svenska program
Alexander Chrisopoulos (v) anser att den del av utskottets
yttrande som på s. 119 börjar med "Enligt kulturutskottets" och
slutar med "noga följas" bort ha följande lydelse:
Enligt kulturutskottets (= utskottet 7 rader) programmens
ställning. I ett gällande avtal med programbolaget sägs bl.a.
att ett mångsidigt utbud av program på svenska språket skall
tillhandahållas och att svenska artister och verk av svenska
upphovsmän i betydande omfattning skall förekomma i
sändningarna. Dessa avtalsbestämmelser har tyvärr inte visat sig
vara särskilt effektiva. Andelen svenskproducerade program bör
vara betydligt högre i framtiden. Detta kan enligt utskottets
mening uppnås endast genom kvotering. Enligt utskottets
uppfattning bör i avtalen med programföretagen fastställas att
en hög andel av programmen skall vara svenska. Definitionen av
detta begrepp likaväl som bestämmandet av hur stor andel av
samtliga program som skall vara svenska bör övervägas under det
kommande förberedelsearbetet inför den nya avtalsperioden. Vad
utskottet anfört om kvotering bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
7. Medelsberäkningen för den avgiftsfinansierade verksamheten
inom Sveriges Radio-koncernen, m.m.
Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del
av utskottets yttrande som på s. 121 börjar med "Utskottet
tillstyrker" och på s. 122 slutar med "framtida TV-avgifter"
bort ha följande lydelse:
För år 1992 bör medelsberäkningen för Sveriges Radio-koncernen
vara den i propositionen föreslagna.
I motsats till vad som föreslagits i propositionen bör dock
TV-avgiften inte höjas den 1 juli i år. I stället bör
rundradiokontot tillföras erforderliga medel genom ökat
lånebemyndigande i avvaktan på att reklampengar flyter in till
Sveriges Radio i enlighet med centerns förslag om reklam i TV2.
8. Medelsberäkningen för den avgiftsfinansierade verksamheten
inom Sveriges Radio-koncernen, m.m.
Alexander Chrisopoulos (v) anser att den del av utskottets
yttrande som på s. 121 börjar med "Utskottet tillstyrker" och på
s. 122 slutar med "1992 tillstyrks" bort ha följande lydelse:
Sveriges Radio-koncernen bör tillföras större resurser än vad
som föreslås i propositionen så att företaget kan hävda sig i
den ökande konkurrensen på medieområdet.
För år 1992 bör koncernen tilldelas 3324100000 kr. i
1989 års genomsnittliga prisnivå.
TV-avgiften bör som en följd härav höjas i vidare mån än vad
regeringen föreslagit. Utskottet anser att avgiften bör höjas
fr.o.m. den 1 juli i år till 1 308 kr. för år och fr.o.m. den 1
januari 1992 till 1 400 kr.
Som företrädare för vänsterpartiet tidigare anfört bör
möjligheterna till en skattefinansiering av delar av Sveriges
Radios verksamhet undersökas.
9. Demokratibestämmelsen i radiolagen
Alexander Chrisopoulos (v) anser att den del av utskottets
yttrande som på s. 122 börjar med "Utskottet tillstyrker" och
slutar med "och 218)" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som redovisats motionsvägen
att den s.k. demokratibestämmelsen i radiolagen inte bör ändras.
Särskilda yttranden
1. Utökad frihet på ljudradioområdet
Ingrid Sundberg (m), Lars Ahlmark (m), Margareta Fogelberg
(fp), Göran Åstrand (m) och Jan-Erik Wikström (fp) anför:
Vi beklagar att regeringen inte varit beredd att redan nu
medverka till en kraftigt utökad frihet på ljudradions område.
De tekniska förutsättningarna finns redan, och ett starkt
intresse har anmälts från skilda håll för lokala radiosändningar
som skulle finansieras med reklam. Det är nu angeläget att det
fortsatta arbetet med dessa frågor bedrivs med största
skyndsamhet.
2. Närradioverksamheten
Ingrid Sundberg (m), Jan Hyttring (c), Lars Ahlmark (m),
Margareta Fogelberg (fp), Stina Gustavsson (c), Göran Åstrand
(m) och Jan-Erik Wikström (fp) anför:
Vi beklagar att regeringen inte förelagt riksdagen förslag om
utvidgade sändningsmöjligheter för närradion liksom om
avreglering av dess organisation och verksamhet. Vi anser att
det är mycket angeläget att riksdagen snarast bereds möjlighet
att ta ställning till sådana förslag.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 2
Motionerna 4
Motioner med anledning av proposition 1990/91:149 4
Motioner från allmänna motionstiden 1991 10
Ärendets beredning 15
Utskottet 15
Propositionens huvudsakliga innehåll 15
En ny reklamfinansierad TV-kanal 15
Gemensamma bestämmelser för alla programföretag 17
Nya uppgifter för radionämnden m.m. 17
Villkor för rätten att sända i den nya kanalen 18
Sponsrade program i den nya TV-kanalen 18
Övriga koncessionsvillkor för det reklamfinansierade
TV-företaget 19
Det reklamfinansierade TV-företagets ägarkrets 19
Koncessionsavgift m.m. 19
Koncessionsförfarandet 19
Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen 20
Sveriges Radios möjligheter till sponsorfinansiering av
program 21
Sändarnätet för rundradio i framtiden m.m. 21
Sveriges Radio 1992, m.m. 21
Yttrandefrihetsgrundlag 22
En ny rikstäckande reklamfinansierad TV-kanal 22
Propositionen 22
Motionerna 25
Utskottets bedömning 26
Avtalssystemet 27
Propositionen 27
Utskottets uttalanden vid behandlingen av förslaget till
yttrandefrihetsgrundlag 29
Motionerna 29
Utskottets bedömning 30
Förbud mot åsiktsreklam 31
Propositionen 31
Motionerna 34
Utskottets bedömning 35
Demokratibestämmelsen i radiolagen 35
Propositionen 35
Motionen 37
Utskottets bedömning 37
Programutbudets sammansättning i den nya TV-kanalen 38
Propositionen 38
Motionerna 39
Utskottets bedömning 39
Utbyggnad av sändningarna från det nya TV-företaget 39
Propositionen 39
Motionen 40
Utskottets bedömning 40
Programverksamhetens regionala inriktning 40
Propositionen 40
Motionerna 41
Utskottets bedömning 41
Hur programföretaget väljs ut 42
Propositionen 42
Motionerna 42
Utskottets bedömning 42
Tidpunkten för koncessionsansökan 43
Propositionen m.m. 43
Motionerna 43
Utskottets bedömning 44
Koncessionstidens längd 45
Propositionen 45
Motionen 45
Utskottets bedömning 45
Den nya TV-kanalens ägarkrets 45
Propositionen 45
Motionen 46
Utskottets bedömning 46
Koncessionsavgift 46
Propositionen 46
Motionerna 46
Utskottets bedömning 47
Radio och TV i framtiden 47
Propositionen 47
Motionerna 48
Kulturutskottets yttrande 51
Konstitutionsutskottets bedömning 51
Förlängning av nuvarande avtal mellan staten och Sveriges
Radio 51
Propositionen 51
Kulturutskottets yttrande 52
Konstitutionsutskottets bedömning 52
Sveriges Radios rätt att sända sponsrade program 52
Propositionen 52
Kulturutskottets yttrande 52
Konstitutionsutskottets bedömning 53
Riktlinjer inför beslut om nya avtal med Sveriges
Radio-företagen 53
Propositionen 53
Motionerna 55
Kulturutskottets yttrande 58
Konstitutionsutskottets bedömning 60
Frågan om den s.k. tappningsrätten 61
Bakgrund 61
Motionen 61
Kulturutskottets yttrande 61
Konstitutionsutskottets bedömning 62
Vissa frågor om Sveriges Radios TV-verksamhet 62
Motionerna 62
Kulturutskottets yttrande 62
Konstitutionsutskottets bedömning 63
Nya uppgifter för Radiotjänst i Kiruna AB 63
Motionen 63
Kulturutskottets yttrande 63
Konstitutionsutskottets bedömning 64
Programverksamhetens inriktning 64
Motionerna 64
Kulturutskottets yttrande 65
Konstitutionsutskottets bedömning 66
Sveriges Radio under år 1992, m.m. 66
Propositionen 66
Motionerna 68
Kulturutskottets yttrande 69
Konstitutionsutskottets bedömning 70
Stiftelse för eterjournalistikens främjande 71
Motionen 71
Kulturutskottets yttrande 71
Konstitutionsutskottets bedömning 71
Propositionen i övrigt 71
Hemställan 72
Reservationer 76
Särskilda yttranden 87
Bilaga 1 Propositionens lagförslag 89
Bilaga 2 Kulturutskottets yttrande 1990/91:KrU7y 108