Prospekt (prop. 2004/05:158)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Stärkt skydd för investerare (FiU9)

Stärkt skydd för investerare. Dessutom ska det vara enklare att skaffa kapital över gränserna inom EES-området. Det är tanken med det regeringsförslag som riksdagen godkänt. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innebär en större harmonisering av reglerna kring prospekt. Ett prospekt är tryckt information som marknadsför en viss produkt eller verksamhet. De nya bestämmelserna reglerar bland annat ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt ska godkännas och offentliggöras. De nya reglerna kring prospekt träder i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa lagtekniska justeringar. Lagförslag 5 och 6 överlämnas till lagutskottet för samordning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-16
Trycklov: 2005-11-16
Betänkande 2005/06:FiU9

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27

Stärkt skydd för investerare (FiU9)

Stärkt skydd för investerare. Dessutom ska det vara enklare att skaffa kapital över gränserna inom EES-området. Det är tanken med det regeringsförslag som finansutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna. Förslaget grundar sig på ett EU-direktiv och innebär en större harmonisering av reglerna kring prospekt. Ett prospekt är tryckt information som marknadsför en viss produkt eller verksamhet. De nya bestämmelserna reglerar bland annat ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt ska godkännas och offentliggöras. De nya reglerna kring prospekt föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-23
4

Beslut

Beslut: 2005-11-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prospekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen till
1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) med den ändringen att 16 kap. 1 § får den lydelse som framgår av bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, med den ändringen att 1 kap. 1 § får den lydelse som framgår av bilaga 3,
3. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
4. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:000) med den ändringen att 29 kap. 1 § får den lydelse som framgår av bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:158.