Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Regeringen bör utreda nya regler kring vittnen (JuU12)

Riksdagen anser att regeringen bör utreda ett antal frågor om vittnen. Riksdagen anser att det är mycket angeläget att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En avgörande del av detta är att kunna genomföra rättegångar på ett effektivt och rättssäkert sätt och att vittnen kan och vågar vittna. Riksdagen riktade därför tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att se över lagstiftningen om vittnen.

  • Regeringen överväga att införa ett system med så kallade kronvittnen. Det innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en person som döms för brott förutsatt att han eller hon medverkar vid utredning kring andra personers brottslighet.
  • Regeringen bör därför utreda möjlighet till anonymitet i domstol vid allvarlig brottslighet, till exempel när det finns allvarliga hot från gäng.
  • Arbetet med vittnesskydd bör förstärkas. Den långsiktiga målsättningen ska vara att alla vittnen kan lita på det skydd som samhället erbjuder.

Riksdagen riktade även tillkännagivanden till regeringen om att ta bort tillståndskravet för polisens kameraövervakning och att se över regelverket för förundersökningsbegränsning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om processrättsliga frågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att tillståndsplikten för Polismyndighetens kamerabevakning ska tas bort, att regelverket för förundersökningsbegränsning ska ses över, att ett system med kronvittnen ska utredas, att möjligheten att vittnen i vissa fall ska kunna avlägga sina vittnesmål anonymt ska utredas och att ytterligare åtgärder ska vidtas för att stärka skyddet av vittnen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-29
Reservationer 23
Betänkande 2018/19:JuU12

Alla beredningar i utskottet

2019-03-28, 2019-03-07

Regeringen bör utreda nya regler kring vittnen (JuU12)

Justitieutskottet anser att regeringen bör utreda ett antal frågor om vittnen. Utskottet anser att det är mycket angeläget att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. En avgörande del av detta är att kunna genomföra rättegångar på ett effektivt och rättssäkert sätt och att vittnen kan och vågar vittna. Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden till regeringen om att se över lagstiftningen om vittnen.

Regeringen överväga att införa ett system med så kallade kronvittnen. Det innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en person som döms för brott förutsatt att han eller hon medverkar vid utredning kring andra personers brottslighet.Regeringen bör därför utreda möjlighet till anonymitet i domstol vid allvarlig brottslighet, till exempel när det finns allvarliga hot från gäng.Arbetet med vittnesskydd bör förstärkas. Den långsiktiga målsättningen ska vara att alla vittnen kan lita på det skydd som samhället erbjuder.

Justitieutskottet föreslår även att riksdagen riktar tillkännagivanden till regeringen om att ta bort tillståndskravet för polisens kameraövervakning och att se över regelverket för förundersökningsbegränsning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om processrättsliga frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
35 förslagspunkter, 28 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trygghetsskapande kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 1 (SD)

2. Krav på tillstånd för kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C).

3. Mer kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2464 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2.

4. Möjlighet att dela övervakningsbilder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 2 (M)

5. Tullverkets kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

6. Polismyndighetens kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillståndsplikten för Polismyndighetens kameraövervakning ska tas bort och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 25 och

bifaller delvis motion

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 4 (V)

7. Polismyndighetens tillgång till befintliga kameror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3.

8. Brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 5 (M)

9. Kamerabevakning på slakterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:795 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M).

10. Kameraövervakning vid vårdmottagningar och i ambulanser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 26 och 27.

Reservation 6 (M)

11. Märkning av viltkameror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) yrkande 1.

12. Utökad användning av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 22,

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 20.2,

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 4 och 5 samt

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 5, 7 och 9.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 1 0 61 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 194 62 61 32


13. Ljudupptagning vid hemlig kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 9 (SD)

14. Datalagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1021 av Betty Malmberg (M) och

2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M)

15. Tvångsmedel under förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M),

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 18 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (L)

16. Översyn av regelverket om förundersökningsbegränsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om att regelverket om försundersökningsbegränsning ska ses över och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 13 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 129 0 32


17. Barnkompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 14 (V)

18. Jourdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:888 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 15 (L)

19. Snabbspår för utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 16 (SD)

20. Översyn av rättsprocesser för ekobrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1130 av Edward Riedl (M).

21. Specialdomstol för mark- och miljömål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S).

22. Beviskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1871 av Boriana Åberg (M).

23. Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C).

24. Förändrat nämndemannasystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:211 av Johnny Skalin (SD) yrkandena 1 och 2.

25. Översyn av nämndemannasystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 20 och 21.

Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 302 15 0 32


26. Ett system med kronvittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om att ett system med kronvittnen ska utredas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1568 av Noria Manouchi (M),

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13 och

bifaller delvis motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 18 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 88 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 161 156 0 32


27. Anonyma vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om att utreda möjligheten att vittnen i vissa fall ska kunna avlägga sina vittnesmål anonymt och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:933 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2018/19:2642 av Ellen Juntti (M) och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 19 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 160 157 0 32


28. Vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om att ytterligare åtgärder bör vidtas för att stärka skyddet för vittnen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 38,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 3 och

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10 och

bifaller delvis motion

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

29. Personsäkerhetsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 290 26 0 33


30. Vittnets identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1852 av Jan Ericson (M).

31. Målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 21 (V)

32. Företräde vid förordnande av offentliga biträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:906 av Rasmus Ling (MP).

33. Rättegångskostnader m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S),

2018/19:1865 av Boriana Åberg (M) och

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 22 (M)

34. Utredning om förstatligande av Advokatsamfundet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 4.

35. Svensk anslutning till den europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 23 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 219 98 0 32