Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna (JuU15)

Rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför ger riksdagen regeringen i uppdrag att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar och lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen.

Riksdagen uppmanar också regeringen att så fort som möjligt lämna förslag om att det i vissa fall ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt, som till exempel vildsvin och mårdhundar, utan att söka tillstånd. Förslagen kom i samband med att riksdagen behandlade olika motioner som rör domstolarnas arbete och så kallad processrätt. Riksdagen sade nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att införa ett undantag från tillståndsplikten när det gäller kameraövervakning av vilt. Motion om att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna kan tydliggöras och skärpas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna (JuU15)

Rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför anser justitieutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar och lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen.

Justitieutskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att så fort som möjligt lämna förslag om att det i vissa fall ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt, som till exempel vildsvin och mårdhundar, utan att söka tillstånd. Förslagen kom i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör domstolarnas arbete och så kallad processrätt. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.