Post- och kassaservice

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Post- och kassaservice (TU3)

Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. Riksdagen uttalade nu att en ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, därför först bör förankras hos riksdagen. Bakgrunden är att regeringen har bestämt att det nuvarande pristaket ska vara kopplat till konsumentprisindex (KPI). Posten AB har vid upprepade tillfällen begärt hos regeringen att få höja priset med hänvisning till att dess kostnader har ökat mer än vad konsumentprisindex gjort. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice. Skälet är bland annat att regeringen nyligen låtit utreda frågan om post- och kassaservicen i landet och att Regeringskansliet nu arbetar med ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om prisreglering av mp, c och kd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-18, 2005-11-10

Post- och kassaservice (TU3)

Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. En ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, bör därför först förankras hos riksdagen. Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett sådant uttalande. Bakgrunden är att regeringen har bestämt att det nuvarande pristaket ska vara kopplat till konsumentprisindex (KPI). Posten AB har vid upprepade tillfällen begärt hos regeringen att få höja priset med hänvisning till att dess kostnader har ökat mer än vad konsumentprisindex gjort. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice. Skälet är bland annat att regeringen nyligen låtit utreda frågan om post- och kassaservicen i landet och att Regeringskansliet nu arbetar med ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.