Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2015

Beslut

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Riksdagen gav regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, exempelvis utfärdar pass eller hanterar hittegods. Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att vissa arbetsuppgifter tas bort från polisen.

Riksdagen uppmanade också regeringen att verka för att myndigheter lättare ska kunna utbyta information med varandra, i syftet att bekämpa grov organiserad brottslighet.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för hantering av vapenlicensärenden för att underlätta för jägare.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om hur man kan göra det lättare för myndigheter att utbyta information i kampen mot grov organiserad brottslighet. Bifall till motion om hur man kan renodla polisens uppgifter. Bifall till motion om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser för att underlätta för jägare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Justitieutskottet vill att riksdagen ska ge regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att se över hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort från polisen. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, som exempelvis att utfärda pass eller hantera hittegods. Utskottet anser att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur polisens uppgifter kan renodlas.

Riksdagen bör också uppmana regeringen att verka för att myndigheter lättare ska kunna utbyta information med varandra, i syftet att bekämpa grov organiserad brottslighet, anser utskottet.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna för hantering av vapenlicensärenden för att underlätta för jägare.

Justitieutskottets ställningstagande gjordes i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor. Utskottet säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.