Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

En parlamentarisk kommitté bör se över plan- och bygglagen (CU9)

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett motionsförslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2012/13:C388 angående en parlamentarisk PBL-kommitté. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

En parlamentarisk kommitté bör se över plan- och bygglagen (CU9)

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.