Personlig assistans för hjälp med andning

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 oktober 2019

Beslut

Behov av andningshjälp ska ge rätt till personlig assistans (SoU3)

Riksdagen sa ja till riksdagens förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget innebär att andning ska ses som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Det finns många personer, framför allt barn, som har behov av hjälp med andning som i dag inte tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. I fall där andningshjälp kan ges som egenvård skulle behoven då kunna tillgodoses genom personlig assistans.

De nya reglerna börjar gälla den 1 november 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-09-26, 2019-10-08

Behov av andningshjälp ska ge rätt till personlig assistans (SoU3)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.