Patientsäkerhet och tillsyn

Socialutskottets bet 2009/10:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Ny patientsäkerhetslag (SoU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny patientsäkerhetslag. Den nya lagen innebär bland annat följande: I syfte att bidra till hög patientsäkerhet får vårdgivare ett tydligt ansvar att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada. Socialstyrelsen ska i stället för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, pröva klagomål från patienter. De nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av bland annat en utökad möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen. Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. I beslut om prövotid, som utgör tre år, ska det fastställas en prövotidsplan som den legitimerade ska följa. Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras och involveras i patientsäkerhetsarbetet. Apotekspersonal måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-20
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-04
Trycklov: 2010-06-04
Reservationer 13
bet 2009/10:SoU22

Ny patientsäkerhetslag (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny patientsäkerhetslag. Den nya lagen innebär bland annat följande:

  • I syfte att bidra till hög patientsäkerhet får vårdgivare ett tydligt ansvar att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada.
  • Socialstyrelsen ska i stället för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, pröva klagomål från patienter. De nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av bland annat en utökad möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen.
  • Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. I beslut om prövotid, som utgör tre år, ska det fastställas en prövotidsplan som den legitimerade ska följa.
  • Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras och involveras i patientsäkerhetsarbetet.
  • Apotekspersonal måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-15
4

Beslut

Beslut: 2010-06-16
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. patientsäkerhetslag,
2. lag om vissa kurser i läkares vidareutbildning,
3. lag om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn,
4. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
5. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
6. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,
7. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
8. lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
9. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
10. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
11. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
12. lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,
13. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,
14. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
15. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
16. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
17. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
18. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
19. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
20. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
21. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:210 och avslår motionerna
2009/10:So206 av Thomas Nihlén (mp) i denna del,
2009/10:So278 av Hans Hoff (s) yrkandena 1-3,
2009/10:So279 av Hans Hoff (s),
2009/10:So327 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) yrkande 3 och
2009/10:So370 av Andreas Norlén och Gustav Nilsson (båda m).

Reservation 1 (mp)

2. Anmälningsskyldighet och medicintekniska hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 3.

Reservation 2 (mp)

3. Anmälningsskyldighet vid läkemedelsvanvård (lex Gulli)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 4.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m89007
c27002
fp23005
kd23001
v02200
mp01900
-0100
Totalt162153034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Företrädare för allmänheten i Socialstyrelsens klagomålshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 7,
2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 4 och
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89007
c27002
fp24004
kd23001
v02200
mp01900
-0100
Totalt163155031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Försäkringsmedicinska rådgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 5 (v)

6. Nationell kvalitetscertifiering av vårdgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 6 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89007
c28001
fp24004
kd22002
v00220
mp15400
-1000
Totalt1791172231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Nationellt patientsäkerhetscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 7 (v)

8. Uppföljning av anmälningar till polis och åklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 6,
2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 3 och
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 8 (s, v, mp)

9. Utvärdering av patientsäkerhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121017
m88008
c27002
fp24004
kd22002
v02200
mp19000
-1000
Totalt29323033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Meddelarskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 1,
2009/10:So14 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 2 och
2009/10:So15 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 10 (s, v, mp)

11. Förbättrad läkemedelsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 2 och
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 45.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

12. Förskrivningsorsak på recept m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So13 av Thomas Nihlén och Gunvor G Ericson (båda mp) yrkande 5 och
2009/10:So235 av Thomas Nihlén m.fl. (mp).

Reservation 13 (mp)

13. Behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So207 av Cecilia Magnusson (m) och
2009/10:So327 av Gunnel Wallin och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) yrkande 2.