Partnerskap och adoption, m.m.

LUs betänkande 2001/02:LU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Homosexuella par får prövas som adoptivföräldrar (LU27)

Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft får regeringen bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-23
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer 11
Betänkande 2001/02:LU27

Alla beredningar i utskottet

2002-04-23, 2002-04-18

Homosexuella par får prövas som adoptivföräldrar (LU27)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft föreslås regeringen få bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-05
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
17 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen såvitt avser adoption och vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L25 och 2001/02:L26.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m916011
c12042
fp9061
kd03705
v34009
mp15001
-1010
Totalt198387142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avslag på propositionen såvitt avser adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L17, 2001/02:L20, 2001/02:L22 yrkandena 1 3 och 2001/02:L23.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1181012
m662211
c12132
fp8071
kd00375
v34009
mp15001
-0200
Totalt193664941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avslag på propositionen såvitt avser internationella adoptioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L19 och 2001/02:L24.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1094612
m663111
c12222
fp8611
kd03705
v33109
mp15001
-0200
Totalt1831151041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L309 och 2001/02:L319.

5. Ikraftträdandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L21 yrkande 6.

6. Manliga och kvinnliga förebilder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L21 yrkandena 1 och 4.

7. Lagtillämpningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L21 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

8. Uppföljningsuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L21 yrkande 3.

9. Ytterligare lagändringar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L21 yrkande 5.

Reservation 4 (v)

10. Tillfällig föräldrapenning för homosexuella sambor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget (lagförslag 1) till lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor.

11. Uppsägning av den europeiska adoptionskonventionen samt lagförslagen om adoption och vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels godkänner att regeringen säger upp den europeiska konventionen om adoption av barn, dels antar regeringens förslag till a) lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, b) lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, c) lag om ändring i namnlagen (1982:670), d) lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd, e) lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget (lagförslag 2) till lag om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:So495 yrkande 4 samt avslår motionerna 2001/02:L226 yrkandena 1 3, 2001/02:L325 yrkandena 5 och 6, 2001/02:L327, 2001/02:L344, 2001/02:L357, 2001/02:L359 i denna del, 2001/02:L368, 2001/02:L371 yrkandena 20, 22 24 och 2001/02:So495 yrkande 5.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)

12. Assisterad befruktning vid allmänt sjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L21 yrkande 7, 2001/02:L27, 2001/02:L226 yrkande 4, 2001/02:L314, 2001/02:L325 yrkande 7 samt 2001/02:L371 yrkandena 21 och 25.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m5911011
c14022
fp14011
kd00375
v13309
mp01501
-2000
Totalt209495041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000

Beslut: oavgjort röstresultat

13. Det fortsatta arbetet rörande det rättsliga föräldraskapet

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:L18, 2001/02:L21 yrkande 8 och 2001/02:L359 i denna del.

Reservation 9 (kd)

14. Assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L355.

15. Upplysningar till barn som kommit till genom insemination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L308.

16. Äktenskap mellan adoptant och adoptivbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:L207 yrkande 2.

17. Allmän översyn av adoptionslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L22 yrkande 4, 2001/02:L207 yrkandena 1, 3 och 4, 2001/02:L212, 2001/02:L248 yrkandena 1 3, 2001/02:L273 och 2001/02:K284 yrkande 8.

Reservation 10 (c)
Reservation 11 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m063711
c00162
fp8611
kd03705
v34009
mp15001
-0200
Totalt1751082442

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag