Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Riksdagen sa ja till en ny riksdagsordning (KU46)

Riksdagen sa ja till en ny riksdagsordning. Den nya lagen är främst en redaktionell och språklig omarbetning av den nu gällande riksdagsordningen. Dessutom blir reglerna om budgetprocessen i riksdagen tydligare. Den nya riksdagsordningen bygger på förslag som riksdagsstyrelsen och regeringen har lämnat om ändringar i bland annat riksdagsordningen.

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat dels riksdagsstyrelsens framställning med förslag till ny riksdagsordning, dels regeringens proposition En utvecklad budgetprocess som även den innehåller förslag på ändringar i riksdagsordningen. Riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag, innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Beslutet innebär bland annat att det ska stå i riksdagsordningen att huvudregeln är att den så kallade rambeslutsprocessen ska användas när riksdagen ska besluta om statens budget. Rambeslutsprocessen är en del av budgetprocessen som innebär att riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Reglerna i riksdagsordningen för hur ändringar i statens budget ska beslutas i riksdagen ska också ändras. Ändringar i budgetlagen om uppföljning och utvärdering av de budgetpolitiska målen görs också.

En redaktionell och språklig modernisering av den gällande lagen görs, efter förslag av riksdagsstyrelsen. Ändringar i regler som bland annat rör kammaren och ledamöternas rätt att lämna så kallade följdmotioner på till exempel en proposition görs också. I huvudsak ställde sig konstitutionsutskottet bakom riksdagsstyrelsens förslag. KU föreslog dock vissa ändringar i riksdagsstyrelsens förslag, främst som en följd av de förslag som regeringen lämnat om förenklingar i budgetprocessen. Därför lämnade utskottet ett eget förslag till ny riksdagsordning.

Riksdagen sa ja till konstitutionsutskottets förslag till en ny riksdagsordning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-06-03, 2014-05-27, 2014-05-06, 2014-04-29

Konstitutionsutskottet lämnar förslag till ny riksdagsordning (KU46)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till en ny riksdagsordning. Den nya lagen är främst en redaktionell och språklig omarbetning av den nu gällande riksdagsordningen. Dessutom blir reglerna om budgetprocessen i riksdagen tydligare. KU:s förslag bygger på förslag som riksdagsstyrelsen och regeringen har lämnat om ändringar i bland annat riksdagsordningen.

KU har behandlat dels riksdagsstyrelsens framställning med förslag till ny riksdagsordning, dels regeringens proposition En utvecklad budgetprocess som även den innehåller förslag på ändringar i riksdagsordningen. Riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag, innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Regeringen föreslår bland annat att det ska stå i riksdagsordningen att huvudregeln är att den så kallade rambeslutsprocessen ska användas när riksdagen ska besluta om statens budget. Rambeslutsprocessen är en del av budgetprocessen som innebär att riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Reglerna i riksdagsordningen för hur ändringar i statens budget ska beslutas i riksdagen ska också ändras. Ändringar i budgetlagen om uppföljning och utvärdering av de budgetpolitiska målen görs också.

Riksdagsstyrelsens förslag till ny riksdagsordning är främst en redaktionell och språklig modernisering av den gällande lagen. Förslaget innehåller även en del ändringar i regler som bland annat rör kammaren och ledamöternas rätt att lämna så kallade följdmotioner på till exempel en proposition. I huvudsak ställer sig konstitutionsutskottet bakom riksdagsstyrelsens förslag. KU föreslår dock vissa ändringar i förslaget, främst som en följd av de förslag som också lämnats om förenklingar i budgetprocessen. Därför lämnar utskottet ett eget förslag till ny riksdagsordning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.