Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2023

Beslut

Regeringen ska se över tillsynsansvaret för privata förskolor (UbU5)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, att överväga att se över för- och nackdelarna med att ge Skolinspektionen ansvar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Utöver detta sa riksdagen nej till de cirka 120 förslag i motioner om övergripande skolfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen i motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, it i skolan och särskilda undervisningsformer. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående utredningar, aviserade och vidtagna åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2022/23:2024 med tillkännagivande till regeringen om att överväga att se över för- och nackdelarna med att ge Skolinspektionen ansvar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-07, 2023-03-16, 2023-03-30

Utskott vill att regeringen undersöker tillsynsansvaret för privata förskolor (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, med anledning av en motion om tillsynsansvaret för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Utskottet vill att regeringen ska överväga att se över för- och nackdelarna med att ge Skolinspektionen ansvar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Utöver detta föreslår utskottet att riksdagen säger nej till de cirka 120 förslag i motioner om övergripande skolfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen i motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, it i skolan och särskilda undervisningsformer. Utskottet hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående utredningar, aviserade och vidtagna åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.