Övergripande kulturfrågor

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.