Överenskommelse mellan staten ochLandstingsförbundet om vissa ersättningar tillhälso- och sjukvården för år 2003

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar (SoU11)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003. De särskilda ersättningarna är på totalt 195 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003. De särskilda ersättningarna är på totalt 195 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.