Omorganisation av Allmänna pensionsfonden

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2000

Beslut

Omorganisation av AP-fonden (FiU19)

Riksdagen godkände regeringens förslag om överföring av medel från AP-fonden till statsbudgeten. Riksgäldskontoret tillförs 155 miljarder kronor från AP-fonden den 1 januari 2001. En kontrollstation införs 2004 varefter det slutliga överföringsbeloppet ska fastställas. Riksdagen beslutade också om ny organisation, nya placeringsregler och förvaltningsmål för de fyra nya buffertfonder som bildas av dagens första-femte fondstyrelser. Med anledning av motionsförslag gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att den nya Andra AP-fonden bör lokaliseras till Göteborg. Bl.a. sjätte fondstyrelsens verksamhet har visat att även Göteborgsregionen erbjuder goda förutsättningar för finansiell tjänsteverksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-07
Justering: 2000-03-21
Betänkande 1999/2000:FiU19

Omorganisation av AP-fonden (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel från AP-fonden till statsbudgeten. Riksgäldskontoret tillförs 155 miljarder kronor från AP-fonden den 1 januari 2001. En kontrollstation införs 2004 varefter det slutliga överföringsbeloppet ska fastställas. Utskottet föreslår att riksdagen också godkänner regeringens förslag till ny organisation, nya placeringsregler och förvaltningsmål för de fyra nya buffertfonder som bildas av dagens första-femte fondstyrelser. Med anledning av motionsförslag föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att den nya Andra AP-fonden bör lokaliseras till Göteborg. Bl.a. sjätte fondstyrelsens verksamhet har visat att även Göteborgsregionen erbjuder goda förutsättningar för finansiell tjänsteverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-12
4

Beslut

Beslut: 2000-04-12

Protokoll med beslut