Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.

BoUs betänkande 1998/99:BoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

KU-prövning med anledning av bostadsrättsförslag (BoU10)

Tio riksdagsledamöter hade begärt att lagförslaget om kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätter till bostadsrätter med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skulle vila i minst 12 månader då det avsåg sådana fri- och rättigheter som avses i första stycket i samma paragraf. Riksdagen beslutade att konstitutionsutskottet skulle pröva om dessa bestämmelser var tillämpliga på lagförslaget.

Riksdagens beslut: Mom. 1 och 2 till KU för prövning. Mom. 3 och 4 bifall till utskottets hemställan.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (BoU10)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att en bostadsrättsförening får besluta om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt om minst två tredjedelar av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna går med på beslutet. Samma krav på majoritet föreslås gälla för en s.k. intresseanmälan för fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999. (Se även 1998/99:KU27 och riksdagens tidigare behandling av 1998/99:BoU10.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.