Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15)

Riksdagen uppmanade regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden för att se över bland annat skyddet mot spridning av integritetskänsligt material.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlighet, sekretess och integritet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande med tillkännagivande till regeringen om behovet av ett stärkt straffrättsligt skydd mot spridning av integritetskänsligt material. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-03-24, 2015-03-17, 2015-03-10

Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15)

Riksdagen bör uppmana regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Det föreslår konstitutionsutskottet. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden för att se över bland annat skyddet mot spridning av integritetskänsligt material.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlighet, sekretess och integritet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.