Offentlig upphandling från eget företag

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2012

Beslut

Ingen upphandling vid köp av tjänster från eget företag (FiU42)

När myndigheter köper varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis äger eller är medlemmar i ska det inte krävas någon offentlig upphandling. Undantaget gäller avtal som myndigheter sluter med en juridisk person eller en gemensam nämnd, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Villkoren innebär i korthet att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över företaget som motsvarar den kontroll myndigheten har över sin egen förvaltning, samt att företaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten.

Bestämmelserna för kommunala företag ändras. Det kommunala ändamål och de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag. Kommun- och landstingsstyrelsernas uppsynsplikt stärks. Nämnder i kommuner, landsting och kommunalförbund får möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till så kallade inköpscentraler som anlitats för att medverka i en upphandling i egenskap av ombud.

Lagändringarna gäller från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ingen upphandling vid köp av tjänster från eget företag (FiU42)

När myndigheter köper varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis äger eller är medlemmar i ska det inte krävas någon offentlig upphandling. Undantaget gäller avtal som myndigheter sluter med en juridisk person eller en gemensam nämnd, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Villkoren innebär i korthet att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över företaget som motsvarar den kontroll myndigheten har över sin egen förvaltning, samt att företaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten.

Bestämmelserna för kommunala företag ändras. Det kommunala ändamål och de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten ska anges i bolagsordningen för helägda aktiebolag. Kommun- och landstingsstyrelsernas uppsynsplikt stärks. Nämnder i kommuner, landsting och kommunalförbund får möjlighet att delegera beslutanderätten i en upphandling till så kallade inköpscentraler som anlitats för att medverka i en upphandling i egenskap av ombud.

Lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2013. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.