Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2015

Beslut

Riksdagen vill se åtgärder för att snabba på ärenden som inte kräver bygglov (CU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ändra plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att regeringen får möjlighet att införa regler om tidsgränser för kommunernas handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det kan handla om att bygga ett så kallat attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att koppla incitament eller sanktioner till de kommande reglerna. Tanken är att det ska bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska vidta nödvändiga åtgärder för att koppla någon form av incitament eller sanktioner till kommande regler om kommuners handläggningstider för anmälningsärenden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-09-17
Justering: 2015-10-22
Trycklov: 2015-10-28
Reservationer 7
Betänkande 2015/16:CU3

Civilutskottet vill se åtgärder för att snabba på ärenden som inte kräver bygglov (CU3)

Regeringen föreslår att plan- och bygglagen ändras från 1 januari 2016. Det innebär bland annat att regeringen får möjlighet att införa regler om tidsgränser för kommunernas handläggning av ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Det kan handla om att bygga ett så kallat attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss. Civilutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att koppla incitament eller sanktioner till de kommande reglerna. Tanken är att det ska bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-03
Debatt i kammaren: 2015-11-04
4

Beslut

Beslut: 2015-11-04
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
3. lag om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:122 punkterna 2, 3 och 1 samt avslår motion

2014/15:3100 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 1 16 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 285 16 0 48


2. Reglering av kommuners handläggningstider för anmälningsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska vidta nödvändiga åtgärder för att koppla någon form av incitament eller sanktioner till kommande regler om kommuners handläggningstider för anmälningsärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M),

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 2 och

2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 74 0 0 10
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 282 17 0 50


3. Upphävande av bestämmelser i en detaljplan genom ett förenklat förfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 1 och

2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, KD)
Reservation 4 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 96 0 2 15
M 0 74 0 10
SD 39 0 2 7
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 176 106 19 48


4. Offentliggörande av planerade initiativ till markanvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 5 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 286 15 0 48


5. Ökad användning av digital teknik i plan- och byggärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 6 (FP)

6. Verksamhetsutövare som överklagar detaljplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 6.

Reservation 7 (FP)