Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Tre myndigheter blir två inom utbildningsområdet (UbU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ersätta tre myndigheter med två inom utbildningsområdet. Den ena nya myndigheten ska ansvara för i huvudsak kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen. Den andra myndigheten ska ansvara för service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet, internationellt samarbete samt mobilitet inom utbildningsområdet. Med mobilitet menas i det här fallet internationell rörlighet för studenter. Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret (IPK) ska läggas ner. Den nya organisationen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2013.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om myndigheternas uppgifter som innebär följande:

  • En högskolemyndighet bör få i uppdrag att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom den högre utbildningen.
  • En nationell aktör bör arbeta för att stimulera intresset för högre studier och främja breddad rekrytering.
  • Myndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn ska ha ett självständigt uppdrag att arbeta med omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn.

Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande i frågan om hur vissa ledamöter i styrelser för statliga universitet och högskolor ska utses. Regeringen menar att ordföranden och de ledamöter som regeringen utser bör utses efter förslag av en nomineringsgrupp. Utskottet är positivt till detta men vill att nomineringsgruppen ska utökas med en studentrepresentant vid universitetet eller högskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om uppgifter för högskolemyndigheter. Utskottet anser att en högskolemyndighet bl.a. ska ha i uppgift att arbeta för att motverka diskriminering, främja lika möjligheter i den högre utbildningen och breddad rekrytering. Myndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn bör ha ett självständigt uppdrag vad gäller omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub9 yrkandena 3 och 4 samt motion 2011/12:Ub10 yrkandena 3-5. Vidare föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen om studentrepresentant i nomineringsgrupp för ordföranden och externa ledamöter i högskolestyrelser som utses av regeringen. Utskottet anser att nomineringsgruppen bör utökas med en företrädare för de studerande vid lärosätet. Därmed bifaller utskottet delvis motion 2011/12:Ub10 yrkande 2. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-22
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-06-01
Trycklov: 2012-06-01
Betänkande 2011/12:UbU22

Tre myndigheter blir två inom utbildningsområdet (UbU22)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ersätta tre myndigheter med två inom utbildningsområdet. Förslaget innebär att den ena nya myndigheten ska ansvara för i huvudsak kvalitetssäkring och tillsyn av den högre utbildningen. Den andra myndigheten ska ansvara för service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet, internationellt samarbete samt mobilitet inom utbildningsområdet. Med mobilitet menas i det här fallet internationell rörlighet för studenter. Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret (IPK) ska läggas ner. Den nya organisationen är tänkt att börja gälla den 1 januari 2013.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om myndigheternas uppgifter som innebär följande:

  • En högskolemyndighet bör få i uppdrag att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom den högre utbildningen.
  • En nationell aktör bör arbeta för att stimulera intresset för högre studier och främja breddad rekrytering.
  • Myndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn ska ha ett självständigt uppdrag att arbeta med omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn.

Utskottet föreslår dessutom ett tillkännagivande i frågan om hur vissa ledamöter i styrelser för statliga universitet och högskolor ska utses. Regeringen menar att ordföranden och de ledamöter som regeringen utser bör utses efter förslag av en nomineringsgrupp. Utskottet är positivt till detta men vill att nomineringsgruppen ska utökas med en studentrepresentant vid universitetet eller högskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-18
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub10 yrkande 1 och 2011/12:Ub11.

2. Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),
2. lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
godkänner vad regeringen föreslår om
att riksdagens tidigare ställningstaganden i fråga om inrättandet av myndigheterna Högskoleverket och Verket för högskoleservice och deras uppgifter inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:133 punkterna 1-3.

3. Myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om uppgifter för de nya myndigheterna.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4 samt
2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 3-5 och
avslår motionerna
2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 6 och 7.

4. Nominering av vissa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om studentrepresentant i nomineringsgrupp för ordföranden och externa ledamöter i högskolestyrelser som ska utses av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2 och
avslår motion
2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 2.