Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism (JuU27)

Polisen ska samarbeta mer med andra länder mot terrorism (JuU27)

Polisen ska kunna arbeta mer tillsammans
med poliser från andra länder.
Det ska polisen kunna göra
om arbetet är att stoppa terrorism
eller något annat mycket allvarligt brott.

Polisen ska i första hand
klara sig själv. Men om
situationen är allvarlig ska
de kunna fråga andra
länder om hjälp.

Andra länder kan också
be svenska polisen om hjälp.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag
Detta ska börja gälla från den 2 juli 2017.

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Beslutet innebär att de två EU-besluten, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, införlivas i svensk lag på ett mer heltäckande sätt.

Förändringen innebär att den svenska polisen ska kunna hjälpa andra stater vid en förfrågan eller själva be om hjälp från andra stater. Polisen ska bara få begära hjälp om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Utländska tjänstemän ska då tillfälligt kunna få polisiära befogenheter i Sverige och ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Punkt 1 Kammaren biföll utskottets förslag med kvalificerad majoritet enl. 10 kap. 6 § 2 stycket RF Punkt 2 Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-05
Reservationer 1
bet 2016/17:JuU27

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism (JuU27)

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Förslaget innebär att de två EU-besluten, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, införlivas i svensk lag på ett mer heltäckande sätt.

Enligt förslaget ska den svenska polisen kunna hjälpa andra stater vid en förfrågan eller själva be om hjälp från andra stater. Polisen ska bara få begära hjälp om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Utländska tjänstemän ska då tillfälligt kunna få polisiära befogenheter i Sverige och ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-12
Debatt i kammaren: 2017-05-16
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om internationellt polisiärt samarbete,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med den ändringen att 9 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
5. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),
6. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),
7. lag om upphävande av lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån,
8. lag om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:139 punkterna 1-3 och 5-8 samt bifaller delvis proposition 2016/17:139 punkt 4.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 300 0 0 49


2. Främmande stats myndighetsutövning i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3679 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 283 18 0 48