Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning (prop. 2005/06:65)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Koldioxidutsläpp i stället för vikt ska avgöra fordonsskatten (SkU15)

Från den 1 oktober 2006 ska bilens koldioxidutsläpp i stället för vikt avgöra hur mycket en bilägare ska betala i fordonsskatt. Syftet är att öka miljöstyrningen och gynna köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid. Den nya fordonsskatten ska gälla för personbilar av årsmodell 2006 eller senare. Ju mindre koldioxid en bil släpper ut, desto lägre fordonsskatt ska ägaren betala. Skatten ska också gälla för bilar som är tillverkade före 2006 om de uppfyller miljöklass 2005, miljöklass EL eller miljöklass Hybrid. För övriga fordon ska ägaren även i fortsättningen betala skatt efter fordonets vikt. Den nya fordonsskatten består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor/år och ett koldioxidbelopp som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. För dieselbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med 3,5. Orsaken är att avgaskraven är lägre för dieselbilar och att skatten är lägre på dieselolja än på bensin. Den högre fordonsskatten ska kompensera för detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-14
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-02-28
Trycklov: 2006-02-28
Reservationer 12
Betänkande 2005/06:SkU15

Koldioxidutsläpp i stället för vikt ska avgöra fordonsskatten (SkU15)

Från den 1 oktober 2006 ska bilens koldioxidutsläpp i stället för vikt avgöra hur mycket en bilägare ska betala i fordonsskatt. Syftet är att öka miljöstyrningen och gynna köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid. Den nya fordonsskatten ska gälla för personbilar av årsmodell 2006 eller senare. Ju mindre koldioxid en bil släpper ut, desto lägre fordonsskatt ska ägaren betala. Skatten ska också gälla för bilar som är tillverkade före 2006 om de uppfyller miljöklass 2005, miljöklass EL eller miljöklass Hybrid. För övriga fordon ska ägaren även i fortsättningen betala skatt efter fordonets vikt. Den nya fordonsskatten består av två delar: ett grundbelopp på 360 kronor/år och ett koldioxidbelopp som beror på hur mycket koldioxid bilen släpper ut. För dieselbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med 3,5. Orsaken är att avgaskraven är lägre för dieselbilar och att skatten är lägre på dieselolja än på bensin. Den högre fordonsskatten ska kompensera för detta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny vägtrafikskattelag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till
1. vägtrafikskattelag,
2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:65 och avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk6 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk7 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk8 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk244, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c00157
fp003810
kd00267
v23005
mp13004
-1001
Totalt157457968

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Drivmedelsbeskattning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk257 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk260, 2005/06:Sk264, 2005/06:Sk266, 2005/06:Sk279, 2005/06:Sk282, 2005/06:Sk292, 2005/06:Sk294, 2005/06:Sk310 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk321, 2005/06:Sk353, 2005/06:Sk376, 2005/06:Sk389, 2005/06:Sk400 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk501, 2005/06:Sk522, 2005/06:T497 yrkande 20, 2005/06:MJ292 yrkande 8, 2005/06:MJ519 yrkande 15, 2005/06:N304 yrkande 7, 2005/06:N309 yrkande 6 och 2005/06:N380 yrkande 1.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)

3. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 3, 2005/06:Sk271, 2005/06:T497 yrkande 23, 2005/06:MJ254 yrkande 3, 2005/06:MJ353 yrkande 2 och 2005/06:MJ522 yrkande 4.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c)

4. Kilometerskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk332, 2005/06:Sk412, 2005/06:Sk511, 2005/06:T610 yrkande 6 och 2005/06:MJ440 yrkande 4.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)

5. Registreringsskatt på personbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N338 yrkande 8.

6. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk308.

7. Accis på snöskotrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk508.