Ny produktsäkerhetslag

LUs betänkande 2003/04:LU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2004

Beslut

Säkrare varor och tjänster med ny lag (LU29)

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-04-22
Justering: 2004-05-13
Betänkande publicerat: 2004-05-18
Trycklov: 2004-05-17
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:LU29

Alla beredningar i utskottet

2004-04-22, 2004-04-20

Säkrare varor och tjänster med ny lag (LU29)

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-25
4

Beslut

Beslut: 2004-05-26
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagen om marknadsdomstol m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar beslutet den 13 maj 2004 (rskr. 2003/04:224) såvitt gäller lagen om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. och beslutar att 1 § skall ha följande som utskottets förslag betecknade lydelse.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:121 i denna del.

2. Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L17 yrkande 1, 2003/04:L18, 2003/04:L19 yrkandena 3 och 4 samt 2003/04:L20.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04906
c11605
fp04503
kd12606
v25005
mp01502
-0000
Totalt155151043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tillsynsmyndigheternas befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:121 i denna del och avslår motion 2003/04:L19 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m)

4. Överklagande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L17 yrkande 2.

Reservation 3 (fp)

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:121 i denna del.