Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2007

Beslut

Nya lagar om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (FiU7)

Nya lagar om upphandling börjar gälla den 1 januari 2008. Det gäller en ny lag om offentlig upphandling (den klassiska lagen) och en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). De regler i försörjningslagen som handlar om upphandling av verksamheter som omfattar posttjänster ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2009. Lagändringarna grundar sig på två EU-direktiv från 2004 och innebär bland annat följande. Den som upphandlar blir skyldig att utesluta leverantörer som gjort sig skyldiga till viss brottslighet. Det införs nya regler om förhandsannonsering. Den som upphandlar ska kunna offentliggöra information om upphandlingen på Internet. Nuvarande bestämmelser om tidsfrister för att komma in med ett anbud eller en ansökan om anbud kompletteras. Det införs en möjlighet att förkorta tidsfristerna om annons och förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Bestämmelser om möjligheten att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar förs in i både försörjningslagen och den klassiska lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med redaktionella ändringar i förslagen till lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-16
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-12
Trycklov: 2007-11-12
Reservationer 15
Betänkande 2007/08:FiU7

Nya lagar om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (FiU7)

Nya lagar om upphandling börjar gälla den 1 januari 2008. Det gäller en ny lag om offentlig upphandling (den klassiska lagen) och en ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). De regler i försörjningslagen som handlar om upphandling av verksamheter som omfattar posttjänster ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2009. Lagändringarna grundar sig på två EU-direktiv från 2004 och innebär bland annat följande. Den som upphandlar blir skyldig att utesluta leverantörer som gjort sig skyldiga till viss brottslighet. Det införs nya regler om förhandsannonsering. Den som upphandlar ska kunna offentliggöra information om upphandlingen på Internet. Nuvarande bestämmelser om tidsfrister för att komma in med ett anbud eller en ansökan om anbud kompletteras. Det införs en möjlighet att förkorta tidsfristerna om annons och förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Bestämmelser om möjligheten att ta sociala hänsyn och miljöhänsyn vid upphandlingar förs in i både försörjningslagen och den klassiska lagen. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-21
4

Beslut

Beslut: 2007-11-21
25 förslagspunkter, 20 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny upphandlingslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om offentlig upphandling, med den ändringen att 11 kap. 16 § samt bilagorna 1-4 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, med den ändringen att 1 kap. 22 §, 2 kap. 2 § samt 19 och 20 §§, 8 kap. 3-6 §§ samt 9 och 10 §§, 9 kap. 4 och 5 §§ samt 12 och 13 §§, 11 kap. 2 § och bilagorna 1-4 får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
c) lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
d) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
e) lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
f) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
g) lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt
h) lag om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:128.

2. Översyn av upphandlingslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080220
m860011
c22016
fp24004
kd16008
v01804
mp13015
Totalt26918458

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ramavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m850012
c22007
fp24004
kd16008
v01804
mp14005
Totalt27218059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Miljöhänsyn och sociala hänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkande 2,
2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. (s) yrkande 2,
2007/08:Fi203 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (båda s),
2007/08:Fi218 av Luciano Astudillo (s) yrkandena 1-4,
2007/08:Fi222 av Bo Bernhardsson och Margareta Persson (båda s) yrkande 1,
2007/08:Fi223 av Lennart Axelsson (s),
2007/08:Fi226 av Cecilia Widegren (m),
2007/08:Fi242 av Ronny Olander m.fl. (s),
2007/08:Fi243 av Hillevi Larsson och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2007/08:Fi245 av Karl Gustav Abramsson och Katarina Köhler (båda s),
2007/08:Fi254 av Jennie Nilsson (s),
2007/08:U201 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 10,
2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5,
2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 7,
2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 15,
2007/08:MJ457 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 5 och
2007/08:MJ465 av Per Bolund m.fl. (mp) yrkande 13.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c23006
fp24004
kd16008
v00184
mp00145
Totalt1501103257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Upphandlingskrav vid byggnads- och fastighetsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi275 av Margareta Cederfelt (m).

6. Etiska krav i Regeringskansliets upphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi215 av Carina Hägg (s).

7. ILO:s konvention 94 och krav på kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkandena 3 och 4,
2007/08:Fi4 av Pär Nuder m.fl. (s) yrkandena 1 och 3,
2007/08:Fi205 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
2007/08:Fi219 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2007/08:Fi220 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2007/08:Fi221 av Ronny Olander (s),
2007/08:Fi222 av Bo Bernhardsson och Margareta Persson (båda s) yrkande 2,
2007/08:Fi224 av Kerstin Haglö m.fl. (s),
2007/08:Fi225 av Caroline Helmersson-Olsson (s) yrkande 2 och
2007/08:Fi253 av Luciano Astudillo och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s).

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m860011
c23006
fp24004
kd16008
v01804
mp13105
Totalt162130057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Viktning av utvärderingskriterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 7 (v)

9. Ny utvärdering av upphandlingslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi1 av Ulla Andersson m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 8 (v)

10. Beställarkompetens och effektivisering av upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkande 1 och
2007/08:Fi227 av Britta Rådström och Lars Lilja (båda s).

11. Forskning och information om upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkandena 2 och 3.

12. Lokal upphandling och små företags möjligheter vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkande 4,
2007/08:Fi204 av Ann-Kristine Johansson och Lars Wegendal (båda s),
2007/08:Fi256 av Tomas Tobé (m) yrkande 2,
2007/08:N247 av Annika Qarlsson (c) yrkande 3 och
2007/08:N367 av Christer Adelsbo m.fl. (s) yrkande 5.

13. Åberopande av andra leverantörers resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkande 5.

14. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkande 6.

15. Ansvaret för underleverantörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi3 av Christina Axelsson och Krister Örnfjäder (båda s) yrkande 7.

16. Samordnad upphandling av transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén (båda s) yrkande 1.

Reservation 9 (v)

17. Gemensamma beställningscentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi2 av Christina Axelsson och Marie Nordén (båda s) yrkande 2.

Reservation 10 (v)

18. Samordnad teknikupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:C371 av Jan Lindholm och Karla López (båda mp) yrkande 18.

Reservation 11 (mp)

19. Upphandling av mobiltelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö213 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 12 (v)

20. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi232 av Birgitta Eriksson (s),
2007/08:Fi252 av Laila Bjurling m.fl. (s),
2007/08:Fi263 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) och
2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 13 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m850012
c22007
fp24004
kd16008
v10174
mp7075
Totalt1561102459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Upphandling av tolktjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi210 av Eva Olofsson m.fl. (v).

Reservation 14 (v)

22. Direktupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi264 av Hans Backman (fp).

23. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi216 av Jörgen Johansson (c) yrkande 1,
2007/08:Fi239 av Hans Backman (fp) och
2007/08:Fi247 av Tina Acketoft (fp).

24. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi238 av Hans Backman (fp) och
2007/08:Fi256 av Tomas Tobé (m) yrkande 1.

25. Insyn i verksamheten hos kommunala entreprenörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi225 av Caroline Helmersson-Olsson (s) yrkande 1.

Reservation 15 (v)