Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 september 2005

Beslut

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006 och ersätts av migrationsdomstolar. Riksdagen sade nej till förslaget om att ge amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft. Enligt riksdagens beslut ska länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö vara migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm blir Migrationsöverdomstol. En ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll, ska ersätta den nuvarande utlänningslagen från 1989. Skyddsbestämmelserna ska i fortsättningen även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Riksdagens ställningstagande bygger på ett förslag från socialförsäkringsutskottet. Lagändringarna träder i kraft den 31 mars 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2005-08-09, 2005-06-16

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden (SfU17)

Ett enigt socialförsäkringsutskott föreslår att Utlänningsnämnden läggs ned den 31 mars 2006. Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden ska i stället överklagas till migrationsdomstolar i fortsättningen. Länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö föreslås bli migrationsdomstolar och kammarrätten i Stockholm ska vara Migrationsöverdomstol. Utskottet föreslår också en ny utlänningslag, där skyddsgrunderna får en mer framträdande roll. Skyddsbestämmelserna ska även omfatta personer som på goda grunder fruktar allvarliga övergrepp på grund av svåra motsättningar i hemlandet. Begreppet "humanitära skäl" tas bort och ersätts av begreppet "synnerligen ömmande omständigheter". En person kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och om någon av de övriga grunderna för uppehållstillstånd inte går att använda. För barn behöver inte omständigheterna vara av samma allvar och tyngd som för vuxna när det gäller att få uppehållstillstånd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 mars 2006. Utskottets ställningstagande bygger på ett förslag från regeringen. Fem partier (kd, fp, v, c och mp) har lämnat in en reservation om amnesti till personer som sökt asyl senast ett år innan domstolsreformen träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.